Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

                         Type
 

Article No
      ZWS  8SL  100 OHM 8W DC30V 0025076
      ZWS  8SL  180 OHM  8W DC38V 0024747
      ZWS  8SL  220 OHM  8W DC36V 0028832
      ZWS  8SL  220 OHM  8W DC48V 0004948
      ZWS  8SL  240 OHM  8W DC42V 0004946
      ZWS  8SL  240 OHM  8W DC48V 0026222
      ZWS  8SL  270 OHM  8W DC42V 0005825
      ZWS  8SL  270 OHM  8W DC48V 0011530
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC42V 0004947
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC48V 0004949
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC60V 0024224
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC42V 0029523
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC48V 0004950
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC60V 0013008
      ZWS  8SL  430 OHM  8W DC48V 0013215
      ZWS  8SL  430 OHM  8W DC60V 0004951
      ZWS  8SL  470 OHM  8W DC60V 0005865
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC42V 0001889
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC48V 0017722
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC60V 0004952
      ZWS  8SL  640 OHM  8W DC60V 0004953
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC48V 0010242
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC60V 0004954
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC75V 0014266
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC80V 0011013
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC110V 0019141
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC5V 0005896
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC60V 0007785
      ZWS  8SL 1,2K-OHM  8W DC60V 0012840
      ZWS  8SL 2,4K-OHM  8W DC110V 0004957
      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC110V 0023534
      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC125V 0008841
      ZWS  8SL 3,0K-OHM  8W DC110V 0004958
      ZWS  8SL 3,3K 8W DC110-127V 0031927
      ZWS 20SL  10K-OHM 20W DC110V 0041426
      ZWS 20SL  12K-OHM 20W DC400V 0040432
      ZWS 20SL  560 OHM 20W DC65V 0045857
      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC110V 0047596
      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC60V 0041558
      ZWS 20SL  820 OHM 20W DC110V 0010200
      ZWS 20SL  820 OHM 20W DC70V 0023520
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC100V 0043773
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC110V 0004959
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC125V 0017752
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC60V 0011468
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC70V 0041435
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC80V 0017501
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC110V 0004960
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC125V 0008058
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC136V 0034071
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC60V 0004955
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC80V 0043717
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC90V 0029550
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC110V 0004961
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC125V 0009148
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC127V 0012079
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC80V 0012216
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC110V 0004962
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC125V 0010651
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC127V 0005931
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC130V 0039649
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC60V 0038430
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC110V 0021000
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC125V 0022203
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC148V 0034452
      ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC110V 0009193
      ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC125V 0013022
      ZWS 20SL 2,2K-OHM 20W DC110V 0040168
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC110V 0012851
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC127V 0009233
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC180V 0031871
      ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC110V 0024666
      ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC125V 0030521
      ZWS 20SL 3,0K-OHM 20W DC220V 0011555
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC110V 0025524
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC125V 0030648
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC220V 0004966
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC365V 0047080
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC127V 0044585
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC220V 0040167
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC60V 0047004
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC220V 0004967
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC240V 0014564
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC265V 0011469
      ZWS 20SL 6,8K-OHM 20W DC220V 0004968
      ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC220V 0026223
      ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC500V 0039604
      ZWS 35SL 2,0K-OHM 35W DC220V 0014388
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC125V 0030573
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC140V 0012485
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC145V 0051420
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC220V 0006242
      ZWS 35SL 2,7K-OHM 35W DC220V 0004970
      ZWS 35SL 2,7K-OHM 35W DC240V 0020630
      ZWS 35SL 3,0K-OHM 35W DC220V 0004971
      ZWS 35SL 3,0K-OHM 35W DC240V 0024281
      ZWS 35SL 3,3K-OHM 35W DC190V 0028853
      ZWS 35SL 3,3K-OHM 35W DC220V 0005830
      ZWS 35SL 3,6K-OHM 35W DC220V 0004972
      ZWS 35SL 3,6K-OHM 35W DC240V 0019632
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC110V 0032598
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V 0004973
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC240V 0019002
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC250V 0053033
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC365V 0047079
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC220V 0013639
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC240V 0012915
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC250V 0041925
      ZWS 35SL 5,1K-OHM 35W DC220V 0016767
AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-180S 0011599
AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-30S 0013308
AA7512.32 AC50HZ 125V 0,2-180S 0018595
AA7512.32 AC50HZ 230V 0,2-180S 0009430
AA7512.32 AC50HZ 230V 0,2-30S 0009429
AA7512.32 AC50HZ 240V 0,2-180S 0012973
AA7512.32 AC50HZ 240V 0,2-30S 0012972
AA7512.32 AC50HZ 24V 0,2-180S 0011474
AA7512.32 AC50HZ 24V 0,2-30S 0011473
AA7512.32 AC50HZ 42V 0,2-180S 0016991
AA7512.32 AC50HZ 42V 0,2-30S 0002218
AA7512.32 AC60HZ 110V 0,2-180S 0012741
AA7512.32 AC60HZ 110V 0,2-30S 0012740
AA7512.32 AC60HZ 120V 0,2-180S 0025405
AA7512.32 AC60HZ 120V 0,2-30S 0018443
AA7512.32 AC60HZ 127V 0,2-180S 0012673
AA7512.32 AC60HZ 230V 0,2-180S 0012674
AA7512.32 AC60HZ 230V 0,2-30S 0013181
AA7512.32 AC60HZ 240V 0,2-180S 0033341
AA7512.32 AC60HZ 240V 0,2-30S 0041903
AA7512.32/001 DC110V 0,2-180S 0015976
AA7512.32/001 DC110V 0,2-30S 0020711
AA7512.32/001 DC125V 0,2-180S 0018596
AA7512.32/001 DC125V 0,2-30S 0002859
AA7512.32/001 DC12V 0,2-180S 0016245
AA7512.32/001 DC12V 0,2-30S 0016244
AA7512.32/001 DC220V 0,2-180S 0012445
AA7512.32/001 DC220V 0,2-30S 0012444
AA7512.32/001 DC230V 0,2-180S 0037286
AA7512.32/001 DC240V 0,2-180S 0049942
AA7512.32/001 DC24V 0,2-180S 0011600
AA7512.32/001 DC24V 0,2-30S 0010466
AA7512.32/001 DC42V 0,2-180S 0020337
AA7512.32/001 DC42V 0,2-30S 0020336
AA7512.32/001 DC48V 0,2-180S 0009687
AA7512.32/001 DC48V 0,2-30S 0009686
AA7512.32/001 DC60V 0,2-180S 0016056
AA7512.32/001 DC60V 0,2-30S 0009616
AA7562.32 AC50HZ 110V 0,2-180S 0010660
AA7562.32 AC50HZ 110V 0,2-30S 0010659
AA7562.32 AC50HZ 115V 0,2-30S 0031955
AA7562.32 AC50HZ 127V 0,2-180S 0010662
AA7562.32 AC50HZ 127V 0,2-30S 0010661
AA7562.32 AC50HZ 230V 0,2-180S 0009432
AA7562.32 AC50HZ 230V 0,2-30S 0009431
AA7562.32 AC50HZ 240V 0,2-180S 0010664
AA7562.32 AC50HZ 240V 0,2-30S 0010663
AA7562.32 AC50HZ 24V 0,2-180S 0010161
AA7562.32 AC50HZ 24V 0,2-30S 0010160
AA7562.32 AC50HZ 400V 0,2-180S 0025342
AA7562.32 AC50HZ 400V 0,2-30S 0013625
AA7562.32 AC50HZ 42V 0,2-180S 0010658
AA7562.32 AC50HZ 42V 0,2-30S 0010657
AA7562.32 AC50HZ 48V 0,2-180S 0021346
AA7562.32 AC50HZ 48V 0,2-30S 0016500
AA7562.32 AC60HZ 110V 0,2-180S 0011811
AA7562.32 AC60HZ 110V 0,2-30S 0011825
AA7562.32 AC60HZ 115V 0,2-30S 0016899
AA7562.32 AC60HZ 120V 0,2-180S 0025406
AA7562.32 AC60HZ 120V 0,2-30S 0002169
AA7562.32 AC60HZ 127V 0,2-180S 0021356
AA7562.32 AC60HZ 127V 0,2-30S 0018553
AA7562.32 AC60HZ 230V 0,2-180S 0014357
AA7562.32 AC60HZ 230V 0,2-30S 0013577
AA7562.32 AC60HZ 24V 0,2-30S 0005063
AA7562.32 AC60HZ 48V 0,2-30S 0036585
AA7562.32/001 DC110V 0,2-180S 0015185
AA7562.32/001 DC110V 0,2-30S 0019727
AA7562.32/001 DC125V 0,2-180S 0024174
AA7562.32/001 DC125V 0,2-30S 0021763
AA7562.32/001 DC12V 0,2-180S 0023005
AA7562.32/001 DC12V 0,2-30S 0023028
AA7562.32/001 DC220V 0,2-180S 0022979
AA7562.32/001 DC220V 0,2-30S 0000619
AA7562.32/001 DC240V 0,2-30S 0029795
AA7562.32/001 DC24V 0,2-180S 0010666
AA7562.32/001 DC24V 0,2-30S 0010665
AA7562.32/001 DC28V 0,2-30S 0029365
AA7562.32/001 DC42V 0,2-180S 0012042
AA7562.32/001 DC42V 0,2-30S 0012041
AA7562.32/001 DC48V 0,2-30S 0020309
AA7562.32/001 DC60V 0,2-180S 0016058
AA7562.32/001 DC60V 0,2-30S 0016057
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6H 0000656
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6M 0000654
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60M 0000655
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60S 0000653
AA7610.21 AC50/60HZ 115V 0,2-6M 0006937
AA7610.21 AC50/60HZ 115V 2-60M 0006938
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 0,2-6H 0006927
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60H 0006928
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60M 0006926
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60S 0006924
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0000662
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0000660
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6S 0000658
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60H 0000663
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M 0000661
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60S 0000659
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6M 0006931
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6S 0006929
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60H 0006934
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60M 0006932
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6M 0006411
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6S 0006409
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60H 0045234
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60M 0006412
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60S 0006410
AA7610.21/004 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0057897
AA7610.21/60 AC50/60HZ 110V 2-60H 0062818
AA7610.21/60 AC50/60HZ 115V 0,2-6S 0034610
AA7610.21/60 AC50/60HZ 115V 2-60H 0027313
AA7610.21/60 AC50/60HZ 115V 2-60S 0021350
AA7610.21/60 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0054900
AA7610.21/60 AC50/60HZ 230V 2-60M 0047374
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 0,2-6H 0052730
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 0,2-6M 0033480
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 2-60M 0038235
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 2-60S 0050453
AA7610.22 AC50/60HZ 127V 0,2-6M 0044577
AA7610.22 AC50/60HZ 127V 2-60M 0058811
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0010884
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0010480
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6S 0010807
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60H 0031956
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60M 0010481
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60S 0010808
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 0,2-6H 0054022
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 0,2-6S 0044364
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 2-60S 0020958
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 0,2-6M 0030426
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 2-60M 0039837
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 2-60S 0051823
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 26H/2H 0008325
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60H/5H 0056372
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60M/5M 0060436
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60S/5S 0062894
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 6H/30M 0056218
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 26H/2H 0006353
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60H/5H 0054869
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60M/5M 0054848
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60S/5S 0054849
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6H/30M 0054872
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6M/30S 0054871
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 26H/2H 0008327
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 60M/5M 0056324
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 6M/30S 0056323
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 120M/6M 0040571
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 26H/2H 0039310
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 6M/30S 0044060
AA7610.22/034 AC50/60HZ110V 120M/6M 0008296
AA7610.22/034 AC50/60HZ110V 6M/30S 0056041
AA7610.22/034 AC50/60HZ230V 120M/6M 0006352
AA7610.22/034 AC50/60HZ230V 6S/0,5S 0054870
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 120M/6M 0008298
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 60S/5S 0056336
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 6S/0,5S 0056322
AA7610.24/002 AC50/60HZ 110V 2-60H 0045588
AA7610.24/002 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0034763
AA7616.24 AC50/60HZ 100V 0,15-1000S 0016308
AA7616.24 AC50/60HZ 100V 0,15S-30H 0023054
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S 0000670
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0000671
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0000672
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S 0013685
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H 0016900
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H 0017430
AA7616.24 AC50/60HZ 120V 0,15S-30H 0018444
AA7616.24 AC50/60HZ 120V 0,2S-60H 0027097
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S 0000673
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H 0000674
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,2S-60H 0000675
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0000676
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0000678
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0000680
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0000683
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0000681
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H 0000682
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S 0000664
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0000665
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0000666
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S 0009492
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H 0009493
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,2S-60H 0008681
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S 0000667
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0000668
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H 0000669
AA7616.24 AC50/60HZ 48V 0,15-1000S 0015563
AA7616.24 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H 0016013
AA7616.24 AC50/60HZ120V 0,15S-1000S 0027662
AA7616.24/005 50/60HZ230V 0,15S-30H 0012909
AA7616.24/007 50/60HZ230V ,15-1000S 0022480
AA7616.24/100 50/60HZ 110V 0,2-60H 0010809
AA7616.24/100 50/60HZ 110V0,15S-30H 0012378
AA7616.24/100 50/60HZ 115V0,15S-30H 0010905
AA7616.24/100 50/60HZ 127V,15-1000S 0011505
AA7616.24/100 50/60HZ 127V0,15S-30H 0020602
AA7616.24/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0008808
AA7616.24/100 50/60HZ 230V,15-1000S 0000677
AA7616.24/100 50/60HZ 230V0,15S-30H 0000679
AA7616.24/100 50/60HZ 240V ,15S-30H 0019020
AA7616.24/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0033398
AA7616.24/100 50/60HZ 240V,15-1000S 0025432
AA7616.24/100 50/60HZ 24V ,15-1000S 0016695
AA7616.24/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H 0020219
AA7616.24/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H 0016696
AA7616.24/100 50/60HZ 42V ,15-1000S 0014806
AA7616.24/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H 0012308
AA7616.24/100 50/60HZ 42V 0,2S-60H 0029430
AA7616.24/100 50/60HZ 48V ,15-1000S 0023672
AA7616.24/100 50/60HZ110V ,15-1000S 0000524
AA7616.24/101 50/60HZ 115V0,15S-30H 0047300
AA7616.24/101 50/60HZ 230V0,15S-30H 0047302
AA7616.24/102 50/60HZ 110V 0,2-60H 0050087
AA7616.24/102 50/60HZ 230V ,15S-30H 0005687
AA7616.24/102 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0016718
AA7616.24/102 50/60HZ 230V,15-1000S 0021239
AA7616.24/102 50/60HZ 240V ,15S-30H 0062338
AA7616.24/102 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0023613
AA7616.24/102 50/60HZ 400V0,15S-30H 0030840
AA7616.24/102 50/60HZ110V ,15-1000S 0053392
AA7616.24/103 50/60HZ 230V ,15S-30H 0016520
AA7616.24/103 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0014579
AA7616.24/103 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0021617
AA7616.24/60 50/60HZ 110V ,15-1000S 0019208
AA7616.24/60 50/60HZ 110V 0,15S-30H 0019209
AA7616.24/60 50/60HZ 115V ,15-1000S 0017292
AA7616.24/60 50/60HZ 115V 0,15S-30H 0016482
AA7616.24/60 50/60HZ 127V ,15-1000S 0022171
AA7616.24/60 50/60HZ 127V 0,15S-30H 0025930
AA7616.24/60 50/60HZ 230V ,15-1000S 0025761
AA7616.24/60 50/60HZ 230V 0,15S-30H 0019858
AA7616.24/60 AC50/60HZ 115V ,2S-60H 0056195
AA7616.24/60 AC50/60HZ 127V ,2S-60H 0051415
AA7616.24/60 AC50/60HZ 230V ,2S-60H 0019444
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S 0000690
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0000691
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0000692
AA7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S 0000693
AA7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H 0000694
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0000696
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0000697
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0000698
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0000699
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0000700
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H 0000701
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S 0000684
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0000685
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0000686
AA7616.32 AC50/60HZ 380V 0,2S-60H 0061851
AA7616.32 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S 0017154
AA7616.32 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H 0043188
AA7616.32 AC50/60HZ 415V 0,15-1000S 0031513
AA7616.32 AC50/60HZ 415V 0,2S-60H 0059858
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S 0000687
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0000688
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H 0000689
AA7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15-1000S 0019407
AA7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H 0020570
AA7616.32/003 DC24V 0,15S-30H 0004792
AA7616.32/008 AC50/60HZ230V ,2S-60H 0057218
AA7616.32/100 50/60HZ 110V ,15S-60H 0033370
AA7616.32/100 50/60HZ 110V,15-1000S 0023740
AA7616.32/100 50/60HZ 110V0,15S-30H 0006557
AA7616.32/100 50/60HZ 127V0,15S-30H 0006558
AA7616.32/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0009678
AA7616.32/100 50/60HZ 230V,15-1000S 0008395
AA7616.32/100 50/60HZ 230V0,15S-30H 0006941
AA7616.32/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0038755
AA7616.32/100 50/60HZ 240V,15-1000S 0026645
AA7616.32/100 50/60HZ 240V0,15S-30H 0006559
AA7616.32/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H 0006555
AA7616.32/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H 0022039
AA7616.32/100 50/60HZ 42V ,15-1000S 0021033
AA7616.32/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H 0006556

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !