Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Price list các thiết bị của Balluff sau:

 

BALLUFF PRICELIST
COD SAP Code Article
139549 BOS 18K-PU-IE10-S4                         
139538 BOS 18K-PU-PR10-02                         
125060 BNS 816-B04-TOB-08-650-11                  
124412 BNS 819-B04-R08-40-11                      
139545 BOS 18K-PU-PR10-S4                         
128284 BNS 816-B05-KHG-16-602-11                  
126376 BNS 813-B04-D12-61-A-12-04                 
124858 BNS 819-B04-R08-46-10                      
164866 BNS 813-B04-D12-61-A-22-04                 
124854 BNS 819-B04-R10-46-10                      
182945 BNS 816-B05-PA-16-602-11                   
164762 BNS 819-B04-R12-61-12-10                   
140478 BNS 819-B04-R12-61-12-10-FD                
126366 BNS 813-B04-L12-61-A-12-04                 
161022 BNS 819-B04-R16-61-16-10                   
153617 BNS 813-B04-L12-61-A-22-04                 
182327 BNS 819-D10-D12-100-10                     
129778 BNS 819-D10-D12-100-10-FD                  
126371 BNS 813-B04-R12-61-A-10-01                 
124398 BNS 819-B05-D08-40-10                      
147840 BNS 819-D10-D12-100-10-FD-S90S             
182155 BNS 813-B04-R12-61-A-20-01                 
182943 BNS 816-B06-PA-12-602-11                   
185320 BNS 813-D04-D12-100-20-02                  
126629 BNS 816-B06-PA-12-610-11                   
124400 BNS 819-B05-D08-40-13                      
148301 BNS 813-B04-R12-61-A-2204FC                
133328 BNS 816-B06-THA-16-605-11                  
182337 BNS 819-D10-R12-100-10-FD                  
125057 BNS 816-B06-TOB-08-650-11                  
124360 BNS 819-B05-E08-40-11                      
182500 BNS 819-D10-R16-100-10                     
135920 BNS 816-B06-WS-12-605-11                   
131128 BNS 819-D12-D12-100-10-FD                  
182953 BNS 816-B08-PA-12-602-11                   
186492 BNS 819-B02-D08-46-12                      
182116 BNS 813-B05-R12-61-A-22-05                 
139543 BOS 18K-XT-IS10-02                         
181930 BNS 819-B05-R08-40-10                      
139550 BOS 18K-XT-IS10-S4                         
164889 BNS 819-B05-R08-40-11                      
128375 BNS 819-D12-R12-100-10-FD                  
129755 BNS 816-B10-PA-12-602-11                   
124405 BNS 819-B05-R08-40-12                      
124435 BNS 819-B05-R08-40-13                      
183832 BNS 816-B10-THA-16-602-11                  
125433 BNS 819-FD-60-101                          
129770 BNS 816-B12-PA-12-602-11                   
125419 BNS 819-FD-60-101-FD                       
125260 BNS 819-FD-60-101-FD-S 80                  
137453 BNS 813-B06-R12-61-A-22-06                 
147952 BNS 819-FD-60-101-FD-S80R                  
149553 BNS 819-FD-60-101-FE-S80R                  
185346 BNS 816-B10-THA-16-605-11                  
126255 BNS 813-C02-D16-61-D-22-02                 
147947 BNS 819-FD-60-101-S80R                     
11023974 C08F3A1-10K-010                            
128494 BNS 813-C03-D12-61-C-10-01                 
148407 BNS 819-FD-60-W13                          
181921 BNS 819-B06-D08-40-10                      
164848 BNS 819-FE-60-101                          
11002949 C08F-3A1-10K2                              
125187 BNS 819-100-D-10                           
160898 BNS 819-FE-60-101-FD                       
182285 BNS 813-D02-D12-100-10-01-FD               
125421 BNS 819-FK-60-101                          
11023976 C08F3A1-300-010                            
125188 BNS 819-100-D-11                           
125424 BNS 819-FK-60-101-FD                       
11003762 C08F-3A1-3001                              
128433 BNS 813-D02-D12-100-12-02-FD               
11003764 C08F-3A1-3002                              
80050993 ZWS-15/CD/QS                               
147851 BNS 819-100-D-11-S4                        
11023982 C08F3A1-500-010                            
80051293 ZWS-15/CE/QS                               
128436 BNS 813-D02-D12-100-20-01-FD               
125189 BNS 819-100-D-12                           
11001529 ZWS-15/CI/QS                               
161040 BNS 813-D02-D12-100-22-02                  
11023983 C08F3A1-500-110                            
11001530 ZWS-15/CU/QS                               
157357 BLG 1-010-210-070-PV01-SX                  
125190 BNS 819-100-D-13                           
11001525 ZWS-24/CD/QS                               
149037 BNS 819-FK-60-W13                          
11023991 C08F3B1-10K-010                            
11003027 ZWS-24/CE/QS                               
140843 BLG 1-015-085-070-PV01-SX                  
156233 BNS 819-100-D-13-S4                        
160899 BNS 819-FL-60-101                          
11003774 C08F-3B1-10K1                              
11001531 ZWS-24/CI/QS                               
125404 BNS 819-FL-60-101-FD                       
11003776 C08F-3B1-10K2                              
11001532 ZWS-24/CU/QS                               
164898 BNS 819-B06-D12-61-12-10                   
151622 BNS 819-FL-60-W13                          
11003780 C08F-3B1-3000                              
140847 BLG 1-030-085-070-PV01-SX                  
125184 BNS 819-100-E-12                           
125427 BNS 819-FR-60-101                          
11024003 C08F3B1-300-110                            
11001618 ZWS-70/CD/QS                               
125425 BNS 819-FR-60-101-FD                       
11003786 C08F-3B1-3002                              
11001805 ZWS-70/CE/QS                               
128410 BNS 813-D02-D16-62-10-01-FD                
147950 BNS 819-FR-60-101-FD-S80R                  
11024004 C08F3B1-500-010                            
11001570 zws-70/CI/QS - 18018                       
147877 BNS 819-100-K-10-S80                       
125428 BNS 819-FR-60-101-FE                       
11024010 C08F3B1-500-110                            
125196 BNS 819-100-K-11                           
149226 BNS 819-FR-60-101-FE-S80R                  
11003792 C08F-3B1-5002                              
125197 BNS 819-100-K-12                           
11024014 C08F4A1-10K-012                            
128427 BNS 813-D02-R12-100-10-01                  
125198 BNS 819-100-K-13                           
182130 BNS 819-B06-L12-61-12-10                   
150769 BNS 819-FR-60-W13                          
11024016 C08F4A1-10K-212                            
155387 BNS 819-100-R-10                           
128435 BNS 813-D02-R12-100-20-01                  
147879 BNS 819-100-R-10-S80                       
11024017 C08F4A1-300-012                            
182284 BNS 813-D02-R12-100-22-02                  
125192 BNS 819-100-R-11                           
181924 BNS 819-B06-R08-40-11                      
125345 BNS 819-X481-99-R-10                       
11003797 C08F-4A1-3001                              
178329 BNS 819-100-R-11-FC                        
11024019 C08F4A1-300-212                            
147870 BNS 819-100-R-11-S80                       
130692 BNS 819-X511-99-D-10-S 4                   
11024009 C08F4A1-500-012                            
182620 BNS 819-B04-R16-72-10                      
164896 BNS 819-B03-D10-46-11                      
187352 BNS 819-D02-D16-100-10-FE                  
11026945 43-1709-000-03                             
80051170 FA23-0113                                  
11001951 FA23-0133                                  
11005494 FA25-215                                   
11000053 FA23-0263                                  
11004453 FA61-01                                    
11004150 FA61-04                                    
11005232 08-1204-000-000                            
11026942 43-1700-000-03                             
80000065 40-R03-0111                                
80050373 08-0045-000-001                            
80050348 41-R01-0112                                
11005511 43-1703-000-04                             
11002347 09-0477-00-07                              
11024027 C08F4B1-500-112                            
11026443 09-0140-78-05                              
80000861 99-0429-14-04                              
80000080 99-0430-53-04                              
80000872 09-0430-22-04                              
80050502 99-2430-12-03                              
80050211 09-0123-90-06                              
80000642 79-3382-45-04                              
80051074 09-0416-80-05                              
80050894 99-2430-52-03                              
11024268 C12F3B3-500-220                            
80050206 09-0128-90-07                              
80000441 79-3429-13-04                              
80000465 79-3434-35-04                              
80000051 09-3441-00-05                              
80050482 BKS-B 20-4-03                              
11000816 R1762/RELM004-00246-5000                   
777524 BMF 21-HW-8                                
80051016 09-0173-80-08                              
11028164 CQC3A2-100-120                             
11028168 CQC3B1-100-110                             
11028171 CQC3B2-100-120                             
80051262 09-0115-99-05                              
11007357 CPMA-3A1-0201                              
80000781 79-3386-42-04                              
80000395 79-3414-05-03                              
11004384 CPMC-4A2-0100                              
11026454 CQC4A1-030-012                             
80000317 09-3391-00-04                              
80050801 09-0571-00-08                              
80050359 09-0025-00-07                              
165282 BCC M413-0000-2A-001-PX0334-050            
80000455 09-0025-02-07                              
165073 BCC M323-0000-10-001-PX0334-050            
11007271 09-0133-72-02                              
11000285 09-0212-00-04                              
80050550 09-0436-00-05                              
11004844 09-0136-70-03                              
80051114 99-0409-00-04                              
106044 BEN 516-13-20                              
11002413 09-0408-90-03                              
165808 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-006            
165668 BCC M323-M413-3E-300-PX0334-006            
80000633 09-3431-50-04                              
80050626 R1080/RDLF004-00342-5000                   
80050207 09-0120-90-05                              
80050646 R1278/RDMF004-00342-5000                   
80000366 79-3410-05-03                              
11002247 09-3432-90-04                              
80000756 79-3408-42-03                              
80001005 09-0070-00-08                              
11002348 09-0478-00-07                              
11025368 99-2062-02-08                              
80000619 09-0135-05-03                              
80000198 79-3414-45-03                              
80050352 99-0406-00-03                              
11002376 09-0572-02-08                              
11024201 C12F4B3-500-022                            
165297 BCC M423-0000-2A-001-PX0334-050            
80000300 99-3385-00-03                              
80000508 79-3384-42-04                              
165049 BCC M313-0000-10-001-PX0334-050            
11002695 09-3442-216-05                             
711371 O-RING 15 4 X 2 1                          
11027250 CPA3A1-080-110-B4                          
11001730 P5231/RDLF004-00302-300000RDLM             
80000090 09-3442-88-05                              
165163 BCC M323-M313-30-300-PX0334-006            
80000738 09-0137-05-04                              
80000530 09-0139-05-05                              
165625 BCC M425-M414-3A-304-VX8434-003            
206049 BEN 516-14-20                              
80051238 P5023/RDMF004-00302-300000RDL0             
11024195 CQC4A2-200-022                             
165035 BCC M313-0000-20-001-PX0334-050            
165142 BCC M313-M313-30-300-PX0334-006            
125862 BES 12 0-KB-5-F                            
165809 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-010            
80000323 99-0437-52-05                              
80050161 99-0436-57-05                              
11000432 99-0436-69-05                              
80000645 99-0437-12-05                              
80000778 99-0437-14-05                              
80000963 99-0437-142-05                             
80000124 99-0437-24-05                              
80000650 99-0437-43-05                              
80050479 BKS-B 20-1-10                              
80050284 79-3410-45-03                              
11027244 CPA3B2-150-110                             
11024170 C12F-5A2-10K0                              
80050786 BTL-MAGNETIC-STRIPS-928                    
165669 BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010            
151642 BMF 303-HW-31                              

 

Balluff Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công vui vẻ với quý khách !