Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Univer sau:

 

Model                                       Specifications

GP-6514-01MF CARD 01 POS.X ELEC.CONN.CONTR.14M/F
GP-6514-02MF CARD 02 POS.X ELEC.CONN.CONTR.14M/F
GP-6514-03MF CARD 03 POS.X ELEC.CONN.CONTR.14M/F
GP-6514-05MF CARD 05 POS.X ELEC.CONN.CONTR.14M/F
GP-6514-06M CARD 06 POS.X ELEC.CONN.CONTR.14M
GP-6514-06MF CARD 06 POS.X ELEC.CONN.CONTR.14M/F
GP-6514-12M CARD 12 POS.X ELEC.CONN.CONTR.14M
GP-651418 CARD 12 CONTROL POSITIONS 14/18 PIN
GZR-VV1006 STRAIGHT FITTING TUBE 6MM
GZR-VV1008 STRAIGHT FITTING TUBE 8MM
GZR-VV1010 STRAIGHT FITTING TUBE 10MM
GZR-V10004 STRAIGHT FITTING TUBE D. 4MM
GZR-V10006 STRAIGHT FITTING TUBE D. 6MM
GZR-V10008 STRAIGHT FITTING TUBE D. 8MM
GZR-V20L004 HIGH 90°ELBOW CONNECTOR TUBE D. 4MM
GZR-V20L006 HIGH 90°ELBOW CONNECTOR TUBE D. 6MM
GZR-V20L008 HIGH 90°ELBOW CONNECTOR TUBE D. 8MM
GZR-V20004 LOW 90° ELBOW CONNECTOR TUBE D. 4MM
GZR-V20006 LOW 90° ELBOW CONNECTOR TUBE D. 6MM
GZR-V20008 LOW 90° ELBOW CONNECTOR TUBE D. 8MM
GZR-100 SCREW PLUG
GZR-101 REDUCING PLUG FOR FITTING SEAT G1/8
GZR-102 RECUCING PLUG FOR FITTING SEAT G1/4
HA0204M5 STR.SMOOTH BODY PARALLEL MALE §04M5
HA020414 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE§04 G1/4
HA020418 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE§04 G1/8
HA0206M5 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §06 M5
HA020614 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §06G1/4
HA020618 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §06G1/8
HA020814 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §08G1/4
HA020818 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §08G1/8
HA020838 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §08G3/8
HA021012 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §10G1/2
HA021014 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §10G1/4
HA021038 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §10G3/8
HA021212 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §12G1/2
HA021238 STRAIGHT SMOOTH PARALL MALE §12G3/8
HA0404M5 STRAIGHT PARALLEL MALE §04 M5
HA040414 STRAIGHT PARALLEL MALE §04 G1/4
HA040418 STRAIGHT PARALLEL MALE §04 G1/8
HA0406M5 STRAIGHT PARALLEL MALE §06 M5
HA040614 STRAIGHT PARALLEL MALE §06 G1/4
HA040618 STRAIGHT PARALLEL MALE §06 G1/8
HA040814 STRAIGHT PARALLEL MALE §08 G1/4
HA040818 STRAIGHT PARALLEL MALE §08 G1/8
HA040838 STRAIGHT PARALLEL MALE §08 G3/8
HA041012 STRAIGHT PARALLEL MALE §10 G1/2
HA041014 STRAIGHT PARALLEL MALE §10 G1/4
HA041038 STRAIGHT PARALLEL MALE §10 G3/8
HA041212 STRAIGHT PARALLEL MALE §12 G1/2
HA041238 STRAIGHT PARALLEL MALE §12 G3/8
HA060614 STRAIGHT PARALLEL MALE §06 G1/4
HA060618 STRAIGHT PARALLEL MALE §06 G1/8
HA060814 STRAIGHT PARALLEL MALE §08 G1/4
HA060818 STRAIGHT PARALLEL MALE §08 G1/8
HA060838 STRAIGHT PARALLEL MALE §08 G3/8
HA061012 STRAIGHT PARALLEL MALE §10 G1/2
HA061014 STRAIGHT PARALLEL MALE §10 G1/4
HA061038 STRAIGHT PARALLEL MALE §10 G3/8
HA061212 STRAIGHT PARALLEL MALE §12 G1/2
HA061238 STRAIGHT PARALLEL MALE §12 G3/8
HA070418 STRAIGHT FEMALE §04 G1/8
HA070614 STRAIGHT FEMALE §06 G1/4
HA070618 STRAIGHT FEMALE §06 G1/8
HA070814 STRAIGHT FEMALE §08 G1/4
HA070818 STRAIGHT FEMALE §08 G1/8
HA070838 STRAIGHT FEMALE §08 G3/8
HA071014 STRAIGHT FEMALE §10 G1/4
HA071038 STRAIGHT FEMALE §10 G3/8
HA071212 STRAIGHT FEMALE §12 G1/2
HA071238 STRAIGHT FEMALE §12 G3/8
HA080418 SWIVEL ELBOW FEMALE §04 G1/8
HA080614 SWIVEL ELBOW FEMALE §06 G1/4
HA080618 SWIVEL ELBOW FEMALE §06 G1/8
HA080814 SWIVEL ELBOW FEMALE §08 G1/4
HA080818 SWIVEL ELBOW FEMALE §08 G1/8
HA080838 SWIVEL ELBOW FEMALE §08 G3/8
HA081014 SWIVEL ELBOW FEMALE §10 G1/4
HA081038 SWIVEL ELBOW FEMALE §10 G3/8
HA081212 SWIVEL ELBOW FEMALE §12 G1/2
HA081238 SWIVEL ELBOW FEMALE §12 G3/8
HA10B04M5 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 4 M5
HA10B0414 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE §12 G3/8
HA10B0418 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 4 G1/8
HA10B06M5 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 4 M5
HA10B0614 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 4 M5
HA10B0618 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 4 M5
HA10B0814 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 4 M5
HA10B0818 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE §12 G3/8
HA10B0838 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 8 G3/8
HA10B1012 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 4 M5
HA10B1014 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE § 4 M5
HA10B1038 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE §12 G3/8
HA10B1212 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE §12 G3/8
HA10B1238 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE §12 G3/8
HA1204M5 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §04 M5
HA120414 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §04 G1/4
HA120418 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §04 G1/8
HA1206M5 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §06 M5
HA120614 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §06 G1/4
HA120618 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §06 G1/8
HA120638 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §06 G3/8
HA120814 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §08 G1/4
HA120818 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §08 G1/8
HA120838 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §08 G3/8
HA121012 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §10 G1/2
HA121014 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §10 G1/4
HA121038 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §10 G3/8
HA121212 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §12 G1/2
HA121238 SWIVEL ELBOW EXT. PAR.MALE §12 G3/8
HA1404M5 TEE LATERAL PARALLEL MALE §04 M5
HA140418 TEE LATERAL PARALLEL MALE §04 G1/8
HA1406M5 TEE LATERAL PARALLEL MALE §06 M5
HA140614 TEE LATERAL PARALLEL MALE §04 G1/4
HA140618 TEE LATERAL PARALLEL MALE §06 G1/8
HA140814 TEE LATERAL PARALLEL MALE §08 G1/4
HA140818 TEE LATERAL PARALLEL MALE §08 G1/8
HA140838 TEE LATERAL PARALLEL MALE §08 G3/8
HA141012 TEE LATERAL PARALLEL MALE §10 G1/2
HA141014 TEE LATERAL PARALLEL MALE §10 G1/4
HA141038 TEE LATERAL PARALLEL MALE §10 G3/8
HA141212 TEE LATERAL PARALLEL MALE §12 G1/2
HA141238 TEE LATERAL PARALLEL MALE §12 G3/8
HA1604M5 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §04 M5
HA160418 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §04 G1/8
HA1606M5 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §06 M5
HA160614 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §06 G1/4
HA160618 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §06 G1/8
HA160814 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §08 G1/4
HA160818 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §08 G1/8
HA160838 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §08 G3/8
HA161012 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §10 G1/2
HA161014 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §10 G1/4
HA161038 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §10 G3/8
HA161212 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §12 G1/2
HA161238 TEE CENTRAL PARALLEL MALE §12 G3/8
HA1804M5 Y PARALLEL MALE §04 M5
HA180418 Y PARALLEL MALE §04 G1/8
HA1806M5 Y PARALLEL MALE §06 M5
HA180614 Y PARALLEL MALE §06 G1/4
HA180618 Y PARALLEL MALE §06 G1/8
HA180814 Y PARALLEL MALE §08 G1/4
HA180818 Y PARALLEL MALE §08 G1/8
HA180838 Y PARALLEL MALE §08 G3/8
HA181012 Y PARALLEL MALE §10 G1/2
HA181014 Y PARALLEL MALE §10 G1/4
HA181038 Y PARALLEL MALE §10 G3/8
HA181212 Y PARALLEL MALE §12 G1/2
HA181238 Y PARALLEL MALE §12 G3/8
HA190400 STRAIGHT CONNECTOR §04
HA190600 STRAIGHT CONNECTOR §06
HA190604 STRAIGHT CONNECTOR §06-04
HA190800 STRAIGHT CONNECTOR §08
HA190806 STRAIGHT CONNECTOR §08-06
HA191000 STRAIGHT CONNECTOR §10
HA191008 STRAIGHT CONNECTOR §10-08
HA191200 STRAIGHT CONNECTOR §12
HA191210 STRAIGHT CONNECTOR §12-10
HA200400 ELBOW §04
HA200600 ELBOW §06
HA200800 ELBOW §08
HA201000 ELBOW §10
HA201200 ELBOW §12
HA210400 EQUAL TEE §04
HA210600 EQUAL TEE §06
HA210800 EQUAL TEE §08
HA211000 EQUAL TEE §10
HA211200 EQUAL TEE §12
HA220400 CROSS §04
HA220600 CROSS §06
HA220800 CROSS §08
HA221000 CROSS §10
HA221200 CROSS §12
HA230404 Y CONNECTOR §04
HA230604 Y CONNECTOR §06-04
HA230606 Y CONNECTOR §06
HA230806 Y CONNECTOR §08-06
HA230808 Y CONNECTOR §08
HA231008 Y CONNECTOR §10-08
HA231010 Y CONNECTOR §10
HA231210 Y CONNECTOR §12-10
HA231212 Y CONNECTOR §12
HA240406 REDUCING STEM §06-04
HA240408 REDUCING STEM §08-04
HA240608 REDUCING STEM §08-06
HA240610 REDUCING STEM §10-06
HA240810 REDUCING STEM §10-08
HA240812 REDUCING STEM §12-08
HA241012 REDUCING STEM §12-10
HA250400 Y CONNECTOR WITH MALE STEM §04
HA250600 Y CONNECTOR WITH MALE STEM §06
HA250800 Y CONNECTOR WITH MALE STEM §08
HA251000 Y CONNECTOR WITH MALE STEM §10
HA251200 Y CONNECTOR WITH MALE STEM §12
HA260400 PLUG §04
HA260600 PLUG §06
HA260800 PLUG §08
HA261000 PLUG §10
HA261200 PLUG §12
HA2704M5 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§04M5
HA270418 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§04G1/8
HA2706M5 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§06M5
HA270614 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§06G1/4
HA270618 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§06G1/8
HA270814 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§08G1/4
HA270818 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§08G1/8
HA270838 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§08G3/8
HA271012 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§10G1/2
HA271014 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§10G1/4
HA271038 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§10G3/8
HA271212 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§12G1/2
HA271238 SWIV.ELB.PAR.M.THR+HEXAG.WRE§12G3/8
HA2804M5 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §04 M5
HA280418 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §04 G1/8
HA2806M5 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §06 M5
HA280614 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §06 G1/4
HA280618 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §06 G1/8
HA280814 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §08 G1/4
HA280818 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §08 G1/8
HA280838 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §08 G3/8
HA281012 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §10 G1/2
HA281014 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §10 G1/4
HA281038 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §10 G3/8
HA281212 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §12 G1/2
HA281238 SWIVEL ELBOW PARALLEL M/F §12 G1/8
HA290400 MULTI BRANCH TEE §04
HA290600 MULTI BRANCH TEE §06
HA290800 MULTI BRANCH TEE §08
HA300604 REDUCED MULTI BRANCH TEE §06-04
HA300804 REDUCED MULTI BRANCH TEE §08-04
HA300806 REDUCED MULTI BRANCH TEE §08-06
HA301006 REDUCED MULTI BRANCH TEE §10-06
HA301008 REDUCED MULTI BRANCH TEE §10-08
HA314618 RED.M.BRA.TEE PAR.M THR §06-04 G1/8
HA314814 RED.M.BRA.TEE PAR.M THR §08-04 G1/4
HA316814 RED.M.BRA.TEE PAR.M THR §08-06 G1/4
HA318112 RED.M.BRA.TEE PAR.M THR §10-06 G1/2
HA318138 RED.M.BRA.TEE PAR.M THR §10-08 G3/8
HA320414 MULTI BRANCH TEE PAR.M THR §04 G1/4
HA320418 MULTI BRANCH TEE PAR.M THR §04 G1/8
HA320614 MULTI BRANCH TEE PAR.M THR §06 G1/4
HA320618 MULTI BRANCH TEE PAR.M THR §06 G1/8
HA320638 MULTI BRANCH TEE PAR.M THR §06 G3/4
HA320814 MULTI BRANCH TEE PAR.M THR §08 G1/4
HA320818 MULTI BRANCH TEE PAR.M THR §08 G1/8
HA320838 MULTI BRANCH TEE PAR.M THR §08 G3/4
HA330004 BULKHEAD CONNECTOR §04
HA330006 BULKHEAD CONNECTOR §06
HA330008 BULKHEAD CONNECTOR §08
HA330010 BULKHEAD CONNECTOR §10
HA330012 BULKHEAD CONNECTOR §12
HA340414 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §04 G1/4
HA340418 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §04 G1/8
HA340614 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §06 G1/4
HA340618 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §06 G1/8
HA340814 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §08 G1/4
HA340818 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §08 G1/8
HA340838 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §08 G3/8
HA341012 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §10 G1/2
HA341014 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §10 G1/4
HA341038 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §10 G3/8
HA341212 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §12 G1/2
HA341238 BULK.CONN.+THREAD.CONN. §12 G3/8
HA350004 BULKHEAD CONN. + ELBOW FITTING §04
HA350006 BULKHEAD CONN. + ELBOW FITTING §06
HA350008 BULKHEAD CONN. + ELBOW FITTING §08
HA350010 BULKHEAD CONN. + ELBOW FITTING §10
HA350012 BULKHEAD CONN. + ELBOW FITTING §12
HA3604M5 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §04 M5
HA360414 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §04 1/4
HA360418 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §04 1/8
HA3606M5 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §06 M5
HA360614 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §06 1/4
HA360618 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §06 1/8
HA360814 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §08 1/4
HA360818 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §08 1/4
HA360838 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §08 3/8
HA361012 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §10 1/2
HA361014 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §10 1/4
HA361038 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §10 3/8
HA361212 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §12 1/2
HA361238 SWIVEL ELBOW 135° PARAL.M  §12 3/8
HA370400 STEM ELBOW 135° §04
HA370600 STEM ELBOW 135° §06
HA370800 STEM ELBOW 135° §08
HA371000 STEM ELBOW 135° §10
HA371200 STEM ELBOW 135° §12
HA380400 STEM ELBOW §04
HA380600 STEM ELBOW §06
HA380800 STEM ELBOW §08
HA381000 STEM ELBOW §10
HA381200 STEM ELBOW §12
HB0403M3 MALE STUD COUPLING §03 M3 PARALL
HB0403M5 MALE STUD COUPLING §03 M5 PARALL
HB0404M5 MALE STUD COUPLING §04 M5 PARALL
HB040414 MALE STUD COUPLING §04 G1/4 PARALL
HB040418 MALE STUD COUPLING §04 G1/8 PARALL
HB0405M5 MALE STUD COUPLING §05 M5 PARALL
HB040514 MALE STUD COUPLING §05 G1/4 PARALL
HB040518 MALE STUD COUPLING §05 G1/8 PARALL
HB0406M5 MALE STUD COUPLING §06 M5 PARALL
HB040614 MALE STUD COUPLING §06 G1/8 PARALL
HB040618 MALE STUD COUPLING §06 G1/8 PARALL
HB040638 MALE STUD COUPLING §06 G3/8 PARALL
HB040812 MALE STUD COUPLING §08 G1/2 PARALL
HB040814 MALE STUD COUPLING §08 G1/4 PARALL
HB040818 MALE STUD COUPLING §08 G1/8 PARALL
HB040838 MALE STUD COUPLING §08 G3/8 PARALL
HB041012 MALE STUD COUPLING §10 G1/2 PARALL
HB041014 MALE STUD COUPLING §10 G1/4 PARALL
HB041018 MALE STUD COUPLING §10 G1/8 PARALL
HB041038 MALE STUD COUPLING §10 G3/8 PARALL
HB041212 MALE STUD COUPLING §12 G1/2 PARALL
HB041214 MALE STUD COUPLING §12 G1/4 PARALL
HB041238 MALE STUD COUPLING §12 G3/8 PARALL
HB041412 MALE STUD COUPLING §14 G1/2 PARALL
HB041438 MALE STUD COUPLING §14 G3/8 PARALL
HB0704M5 FEMALE STUD §04 M5  PARALLEL
HB070414 FEMALE STUD §04 G1/4 PARALLEL
HB070418 FEMALE STUD §04 G1/8 PARALLEL
HB070514 FEMALE STUD §05 G1/4 PARALLEL
HB070518 FEMALE STUD §05 G1/8 PARALLEL
HB070614 FEMALE STUD §06 G1/4 PARALLEL
HB070618 FEMALE STUD §06 G1/8 PARALLEL
HB070814 FEMALE STUD §08 G1/4 PARALLEL
HB070818 FEMALE STUD §08 G1/8 PARALLEL
HB071014 FEMALE STUD §10 G1/4 PARALLEL
HB071038 FEMALE STUD §10 G3/8 PARALLEL
HB080414 SWIVEL ELBOW FEMALE THR. §04 G1/4
HB080418 SWIVEL ELBOW FEMALE THR. §04 G1/8
HB080614 SWIVEL ELBOW FEMALE THR. §06 G1/4
HB080618 SWIVEL ELBOW FEMALE THR. §06 G1/8
HB080814 SWIVEL ELBOW FEMALE THR. §06 G1/4
HB080818 SWIVEL ELBOW FEMALE THR. §08 G1/8
HB090414 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §04 G1/4
HB090418 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §04 G1/8
HB090614 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §06 G1/4
HB090618 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §06 G1/8
HB090814 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §08 G1/4
HB090818 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §08 G1/8
HB090838 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §08 G3/8
HB091014 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §10 G1/4
HB091038 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §10 G3/8
HB091212 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §12 G1/2
HB091238 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §12 G3/8
HB091412 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §14 G1/2
HB091438 SWIVEL ELBOW TAPER MALE §14 G3/8
HB1004M5 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE §04M5
HB100414 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE §4G1/4
HB100418 SWIVEL ELBOW PARALLEL MALE §04G1/8

 

Univer Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !