Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

Name Model Code
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC24V 30-600S 0025471
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC24V 3-60S 0022248
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC24V 5-100S 0022311
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC42V 0,05-1S 0022565
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC42V 0,5-10S 0022140
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC42V 1,5-30S 0022468
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC42V 15-300S 0022569
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC42V 30-600S 0022570
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC42V 3-60S 0022567
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC/DC42V 5-100S 0022568
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 110-127V 3-60S 0022575
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 110-127V 5-100S 0022576
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0022152
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0022384
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0021491
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0022385
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 230V 15-300S 0022000
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 230V 30-600S 0022147
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 230V 3-60S 0022386
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 230V 5-100S 0022151
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0039866
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0028248
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0024716
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0024352
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 240V 15-300S 0030025
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 240V 30-600S 0027907
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 240V 3-60S 0030446
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ 240V 5-100S 0023477
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S 0022571
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S 0022572
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S 0022573
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S 0022574
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S 0022577
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 30-600S 0022578
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC/DC24V 0,15-3S 0030907
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC/DC24V 5-100S 0058205
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC110-127V 0,15-3S 0034988
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC110-127V 0,5-10S 0034913
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC110-127V 30-600S 0043480
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC110-127V 5-100S 0040391
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC230V 30-600S 0051324
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC50/60HZ 220V 0,05-1S 0031393
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/60 AC50/60HZ 220V 3-60S 0037808
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/61 AC/DC24V 15-300S 0059070
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/61 AC/DC24V 3-60S 0051148
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/61 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0057914
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.81/61 AC50/60HZ 230V 15-300S 0057916
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.83 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0027336
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9961.83 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0031857
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 0,05-1S 0051412
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 0,15-3S 0050451
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 0,5-10S 0048621
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 15-300S 0047434
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 3-60S 0061490
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 5-100S 0047757
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 0,05-1S 0060862
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 0,15-3S 0046950
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 0,5-10S 0056660
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S 0047127
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 0,05-1S 0050415
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3H 0049397
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZÖGERT MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3S 0053449
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10S 0048159
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZÖGERT MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 1,5-30S 0030930
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 15-300S 0050698
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 3-60M 0047766
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,05-1S 0044932
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3H 0044941
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3S 0044933
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10H 0044942
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10M 0044938
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10S 0044934
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30H 0047291
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30M 0044939
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30S 0044935
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 15-300S 0044937
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 3-60M 0044940
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 3-60S 0053034
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 5-100H 0047905
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 5-100S 0044936
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/004    AC220-240V 0,5-10S 0031505
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/004    AC220-240V 15-300S 0029921
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/004 AC/DC24V 15-300S 0032699
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/004 AC50/60HZ220V 0,05-1S 0038412
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/006 AC50/60HZ220V 0,5-10S 0033002
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC/DC24V 0,05-1S 0037184
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC/DC24V 0,5-10H 0055413
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC/DC24V 0,5-10M 0030071
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC/DC24V 1,5-30M 0029963
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC/DC24V 1,5-30S 0041915
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC/DC24V 3-60M 0032811
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC/DC48V 0,15-3S 0045106
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC110-127V 0,5-10M 0030445
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC110-127V 0,5-10S 0040248
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC110-127V 1,5-30M 0039687
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 0,05-1S 0033458
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 0,15-3H 0033335
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 0,15-3S 0046919
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 0,5-10H 0034888
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 0,5-10M 0029654
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 0,5-10S 0037907
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 1,5-30M 0029815
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 1,5-30S 0038701
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 15-300S 0032844
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 3-60M 0029417
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/020 AC220-240V 5-100S 0034166
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/030 AC220-240V 0,05-1S 0037065
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/60 AC110-127V 0,5-10M 0038133
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/61 AC/DC24V 0,5-10M 0051166
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.81/61 AC50/60HZ110-127V 1S 0047847
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/004 AC/DC24V 1,5-30S 0018710
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/004 AC/DC24V 15-300S 0033076
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 0,05-1S 0056190
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 0,15-3S 0040559
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 0,5-10M 0061516
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 0,5-10S 0047284
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 1,5-30H 0040667
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 1,5-30M 0045302
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 1,5-30S 0035596
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 15-300S 0035597
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC24V 5-100S 0038408
ZEITRELAIS RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC/DC48V 0,05-1S 0049035
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC110-127V 0,05-1S 0063390
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC110-127V 0,15-3S 0053850
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC110-127V 1,5-30M 0049026
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC110-127V 5-100H 0056608
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 0,05-1S 0053433
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 0,15-10H 0034136
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 0,15-3H 0033935
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 0,15-3S 0052462
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 0,5-10M 0029533
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 0,5-10S 0035907
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 1,5-30H 0052522
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 1,5-30M 0034119
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 1,5-30S 0045814
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 15-300S 0042027
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 3-60M 0040969
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 5-100H 0051108
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/020 AC220-240V 5-100S 0031151
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/070 AC/DC24V 1,5-30M 0050487
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/124 ACDC24+AC220-240V 10M 0033755
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/124 ACDC24+AC220-240V 40S 0047723
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/61 AC110-127V 1,5-30M 0056042
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962.82/61 AC110-127V 1,5-30S 0054552
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MK9962N.82 AC/DC12-240V 0,05-300H 0054105
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZ. ,05S-300H MK9962N.82/300 AC/DC12-240V 0054561
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZÖGERT MK9962N.82PS AC/DC12-240V 0,05-300H 0062215
WISCHRELAIS MK9988.51 AC/DC24V 0013865
WISCHRELAIS MK9988.51 AC/DC42V 0013866
WISCHRELAIS MK9988.51 AC/DC48V 0025098
WISCHRELAIS MK9988.51 AC50/60HZ 110V 0013867
WISCHRELAIS MK9988.51 AC50/60HZ 127V 0013868
WISCHRELAIS MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V 0003532
WISCHRELAIS MK9988.51/010 AC110V 0,15-0,25S 0016349
WISCHRELAIS MK9988.51/010 AC220-240V 0,15-0,25S 0001890
WISCHRELAIS MK9988.51/012 AC110V 1,5-2,5S 0046759
WISCHRELAIS MK9988.51/012 AC220-240V 1,5-2,5S 0002745
WISCHRELAIS MK9988.51/60 AC50/60HZ 110V 0032190
WISCHRELAIS MK9988.51/60 AC50/60HZ 127V 0038778
WISCHRELAIS MK9988.51/60 AC50/60HZ 220V 0029012
WISCHRELAIS MK9988.52 AC/DC24V 0013871
WISCHRELAIS MK9988.52 AC/DC42V 0013872
WISCHRELAIS MK9988.52 AC/DC48V 0025546
WISCHRELAIS MK9988.52 AC50/60HZ 110V 0013873
WISCHRELAIS MK9988.52 AC50/60HZ 127V 0013874
WISCHRELAIS MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V 0013875
WISCHRELAIS MK9988.52/60 AC50/60HZ 110V 0030181
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC12V 0,05-1S 0043223
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC12V 0,15-3S 0048947
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC12V 0,5-10S 0030459
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC12V 1,5-30S 0029742
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC12V 15-300S 0049193
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC12V 3-60M 0034684
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC12V 5-100S 0040176
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,05-1S 0045494
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3S 0033110
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10S 0048336
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 1,5-30S 0032862
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 5-100S 0037675
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,05-1S 0044945
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3H 0041791
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3S 0044946
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10M 0045794
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10S 0044947
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30M 0047563
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30S 0044948
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 15-300S 0044949
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 3-60S 0045368
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 5-100S 0045369
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC24V+AC380-500V 0,05-1S 0046554
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC42-48V 0,05-1S 0032053
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC42-48V 0,5-10S 0047453
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC42-48V 1,5-30S 0031640
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC42-48V 1,5-3S 0033318
WISCHRELAIS MK9989 AC/DC42-48V 5-100S 0032079
WISCHRELAIS   0,5-10S MK9989.16/100 AC/DC24V+AC220-240V 0050974
WISCHRELAIS MK9989.71/60 AC110-127V 0,15-3S 0032757
WISCHRELAIS MK9989.71/60 AC110-127V 0,5-10S 0043366
WISCHRELAIS MK9989.72/001 AC110-127V 0,05-1S 0050871
WISCHRELAIS MK9989.72/60 AC/DC24V 0,15-3S 0030444
WISCHRELAIS MK9989.72/60 AC110-127V 0,05-1S 0030180
WISCHRELAIS MK9989.72/60 AC110-127V 0,5-10S 0030179
WISCHRELAIS MK9989.72/60 AC220-240V 0,15-3S 0052994
WISCHRELAIS MK9989.72/60 AC220-240V 0,5-10S 0052993
WISCHRELAIS MK9989.77 AC/DC12V 0,15-3S 0029418
WISCHRELAIS MK9989.77 AC/DC12V 0,5-10S 0031648
WISCHRELAIS MK9989.77 AC/DC42-48V 0,05-1S 0043278
WISCHRELAIS MK9989.77 AC/DC42-48V 0,5-10S 0043411
WISCHRELAIS MK9989.77 AC/DC42-48V 1,5-30S 0032597
WISCHRELAIS MK9989.77 AC/DC42-48V 15-300S 0041399
WISCHRELAIS   0,05-1S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V 0030898
WISCHRELAIS   0,15-3S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V 0030899
WISCHRELAIS   0,5-10S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V 0030900
WISCHRELAIS   1,5-30S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V 0030901
WISCHRELAIS   5-100S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V 0030902
WISCHRELAIS   15-300S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V 0030903
WISCHRELAIS   0,15-3S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V 0028484
WISCHRELAIS   1,5-30S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V 0030766
WISCHRELAIS   0,05-1S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V 0030894
WISCHRELAIS   0,5-10S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V 0030895
WISCHRELAIS   5-100S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V 0030896
WISCHRELAIS   15-300S MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V 0030897
WISCHRELAIS   0,5-10M MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V 0052048
WISCHRELAIS   0,15-3S MK9989.77/60 AC/DC24V+AC220V 0051947
WISCHRELAIS   1,5-30S MK9989.77/60 AC/DC24V+AC220V 0055482
LAMPENTESTER MK9994 0012938
LAMPENTESTER MK9994.002 0022430
LAMPENTESTER MK9994/60 0034363
LAMPENTESTER MK9995 0015889
KOPPELRELAIS ML3045.11 AC/DC24 + AC220-240V 0037807
KOPPELRELAIS ML3045.11/001 AC/DC24V 0039700
KOPPELRELAIS ML3045.11/100 AC/DC24V + AC110-127V 0038127
KOPPELRELAIS ML3045.11/100 AC/DC24V + AC220-240V 0034641
KOPPELRELAIS ML3059.11 AC/DC12-240V 0040138
KOPPELRELAIS ML3059.11/500 AC/DC12-240V 0039697
KOPPELRELAIS ML3059.12 AC/DC12-240V 0040174
KOPPELRELAIS ML3059.12/100 AC/DC12-240V 0037230
KOPPELRELAIS ML3059.12/200 AC/DC12-240V 0039907
MULTIFUNKTIONSRELAIS ML7850.81/200 AC/DC24-240V ,05S-10H 0047001
BLINKRELAIS ML7852.81 AC/DC24V 0030252
BLINKRELAIS ML7852.81 AC/DC42-48V 0030253
BLINKRELAIS ML7852.81 AC50/60HZ 110-127V 0030254
BLINKRELAIS ML7852.81 AC50/60HZ 220-240V 0029322
BLINKRELAIS ML7852.82 AC/DC24V 0040270
BLINKRELAIS ML7852.82 AC50/60HZ 220-240V 0034828
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC24V 100S 35MS 0041972
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC24V 10S 100MS 0034936
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC24V 10S 35MS 0037626
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC24V 30S  35MS 0031730
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC24V 30S 100MS 0033397
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC24V 60S  35MS 0031887
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC24V 60S 100MS 0031658
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC42V 100S 35MS 0041973
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC42V 10S 100MS 0033383
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC42V 30S 100MS 0034311
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC42V 30S 35MS 0034216
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC42V 60S 100MS 0040652
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC/DC42V 60S 35MS 0044131
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 110-127V 30S 100MS 0030577
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 110-127V 30S 35MS 0034611
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 110-127V 60S 100MS 0044404
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 220-240V 100S 35MS 0033649
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 220-240V 10S  35MS 0030510
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 220-240V 10S  80MS 0029615
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 220-240V 10S 100MS 0032662
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 220-240V 30S 100MS 0030511
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 220-240V 30S 35MS 0029865
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 220-240V 60S 100MS 0029260
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ 415-440V 30S  35MS 0034453
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853 AC50/60HZ220-240V 100S 100MS 0032859
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853/001 AC/DC42V 30S 100MS 0032034
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853/001 AC220-240V 30S 100MS 0028831
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853/61 AC/DC24V 30S 100MS 0050484
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853/61 AC110-127V  30S  35MS 0036453
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853/61 AC110-127V 1,5-30S 100MS 0043034
STERN-DREIECK-ZEITRELAIS ML7853/61 AC220-240V 30S 100MS 0048602
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML7858.81 AC/DC24V 0,25-640M 0029660
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML7858.81 AC/DC24V 0,25-640S 0029756
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML7858.81 AC/DC42V 0,25-640M 0031900
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML7858.81 AC110-127V 0,25-640M 0030154
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML7858.81 AC110-127V 0,25-640S 0030153
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML7858.81 AC220-240V 0,25-640M 0029903
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML7858.81 AC220-240V 0,25-640S 0029329
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC24V 0,05-1S 0031538
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC24V 0,15-3S 0031028
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC24V 0,5-10S 0029676
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC24V 1,5-30S 0030630
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC24V 15-300S 0031349
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC24V 5-100S 0030140
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC42V 0,05-1S 0044537
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC42V 0,15-3S 0036997
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC42V 0,5-10S 0035471
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC42V 1,5-30S 0032739
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC42V 15-300S 0041048
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC/DC42V 5-100S 0038099
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ 110-127V 5-100S 0033255
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ 220-230V 5-100S 0029324
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0040643
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0031101
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0040644
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ 240V 15-300S 0030593
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ 240V 5-100S 0054322
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S 0041654
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S 0030921
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S 0033211
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S 0030920
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S 0030919
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,05-1S 0029804
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,15-3S 0029325
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,5-10S 0029246
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 1,5-30S 0029805
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S 0029323
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81/050 AC/DC24V 1,5-30S 0037540
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81/101 AC220-230V 0,15-3S 0031811
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81/101 AC220-230V 1,5-10S 0029620
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81/101 AC220-230V 1,5-30S 0029621
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81/101 AC220-230V 15-300S 0029623
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81/101 AC220-230V 30-600S 0029624
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML7863.81/101 AC220-230V 5-100S 0029622
MULTIFUNKTIONSRELAIS 0,3-800S ML7870.81 AC/DC24V+AC110-127V 0040345
MULTIFUNKTIONSRELAIS 0,3-800M ML7870.81 AC/DC24V+AC110-127V 0041166
MULTIFUNKTIONSRELAIS 0,3-800M ML7870.81 AC/DC24V+AC220-240V 0036942
MULTIFUNKTIONSRELAIS 0,3-800S ML7870.81 AC/DC24V+AC220-240V 0037045
MOTORSCHUTZRELAIS ML9052.11 AC50/60HZ 42V 0036630
MOTORSCHUTZRELAIS ML9052.11 AC50/60HZ 48V 0053275
STROMRELAIS ML9701.11 AC/DC0,5-1A 0030193
STROMRELAIS ML9701.11 AC/DC0,8-1,6A 0029209
STROMRELAIS ML9701.11 AC/DC1,5-3A 0030288
STROMRELAIS ML9701.11 AC/DC2,5-5A 0029943
STROMRELAIS ML9701.11 AC/DC4-8A 0030289
STROMRELAIS ML9701.11 AC/DC6-12A 0030290
STROMRELAIS ML9701.11 AC/DC8-16A 0030291
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 AC50/60HZ 110V 0031515
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 AC50/60HZ 127V 0031650
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 AC50/60HZ 230V 0029210
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 AC50/60HZ 240V 0030592
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 AC50/60HZ 24V 0030719
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 DC110V 0032856
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 DC127V 0036553
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 DC220V 0031665
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 DC240V 0031550
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 DC24V 0030718
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 DC48V 0055558
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 DC60V 0040812
SPANNUNGSRELAIS ML9702.11 DC80V 0044039
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 0,05-1S 0030155
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 0,15-3S 0030007
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 0,5-10H 0034056
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 0,5-10M 0030158
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 0,5-10S 0030156
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 1,5-30M 0030159
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 1,5-30S 0030157
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 15-300S 0029240
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 3-60M 0030160
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 3-60S 0038972
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC/DC24V 5-100S 0030147
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0030168
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0030169
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0030170
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 220-240V 3-60M 0029652
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 220-240V 3-60S 0029853
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 220-240V 5-100S 0029330
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 230-240V ,05-1S 0030080
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 230-240V ,5-10S 0028940
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0032354
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0037493
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0034291
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30M 0030146
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0032755
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 42V 15-300S 0030122
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 42V 3-60M 0034374
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ 42V 5-100S 0036899
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10M 0030174
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30M 0030175
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S 0030171
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S 0030173
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 3-60M 0030176
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 3-60S 0031499
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 5-100S 0030172
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 0,15-3H 0037030
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10H 0033421
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10M 0029619
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30M 0029854
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30S 0029618
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 15-300S 0029601
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81 AC50/60HZ230-240V 0,15-3S 0029062
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/001 AC220-240V 0,5-10S 0044992
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/001 AC220-240V 15-300S 0036288
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/001 AC220-240V 5-100S 0036287
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/003 50/60HZ 230-240V 0,6S 0036614
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/003 50/60HZ 230-240V 3S 0045458
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/004 AC/DC24V 0,5-10S 0040467
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/004 AC/DC24V 1,5-30S 0038491
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/124 AC/DC24+42V 0,02-0,2S 0036254
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/124 AC/DC24+42V 0,5-10S 0031733
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/124 AC/DC24V+42V 0,5-10M 0034455
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/124 AC/DC24V+42V 1,5-30S 0032698
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,5-10S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0032129
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 1,5-30S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0032130
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 1,5-30M ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0032131
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 5-100S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0032337
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ,02-0,2S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0033109
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 3-60M ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0034019
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,15-3S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0034924
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,5-10M ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0035398
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 15-300S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0035645
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,05-1S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V 0043077
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,5-10S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031425
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 15-300S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031426
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 1,5-30H ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031432
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 1,5-30M ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031460
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 3-60M ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031461
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 1,5-30S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031617
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 3-60S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031618
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 5-100S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031646
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,15-3S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031649
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,5-10H ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031659
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,05-1S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031846
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT 0,5-10M ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0031847
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ,02-0,2S ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V 0032861
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/61 AC110-127V 0,02-0,2S 0054380
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/61 AC220-240V 0,02-0,2S 0054379
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/61 AC50/60HZ 115V 3-60M 0043033
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.81/61 AC50/60HZ 115V 5-100S 0043035

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !