Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Univer sau:

 

Code

BDF-4128

Specifications

SUPPLY PLATE G1/2 1OP/3-5CL

BDF-4130TIM CONNECT.PLATE MALE CONN.25PIN26MM
BDF-4140TIM CONNECTION PLATE 26MM+TIM 25PIN
BDF-4180 PLATE X SEPARATING SUPLLY PRESSURES
BDF-4185 BLANKING PLATE X UNUSED VALVEPALCE
BDF-4210 SUB-BASE G1/4 1 PLACE VDMA INT.ELEC
BDF-4211 SUB-BASE G1/4 1 PL.VDMA X ELECTROV.
BDF-4212 SUB-BASE G1/4 1 PL.VDMA X PN.VALV.
BDF-4220 SUB-BASE G3/8 1 PLACE VDMA INT.ELEC
BDF-4221 SUB-BASE G3/8 1 PL.VDMA X ELECTROV.
BDF-4222 SUB-BASE G3/8 1 PL.VDMA X PN.VALV.
BDF-4230 SUB-BASE STRAIGHT FITT.VDMA INT.EL
BDF-4231 SUB-BASE STRAIGHT FITT.VDMA ELECT.
BDF-4232 SUB-BASE STRAIGHT FITT.VDMA PN.V.
BDF-4310 SUB-BASE G1/4 1 PL.INCREASED INT.EL
BDF-4311 SUB-BASE G1/4 1 PL.INCREASED X ELEC
BDF-4312 SUB-BASE G1/4 1 PL.INCREASED X PN.V
BDF-4320 SUB-BASE G3/8 1 PL.INCREASED INT.EL
BDF-4321 SUB-BASE G3/8 1 PL.INCREASED X ELEC
BDF-4322 SUB-BASE G3/8 1 PL.INCREASED X PN.V
BDF-4330 SUB-BASE STRAIGHT FIT.INCREAS.IN/EL
BDF-4331 SUB-BASE STRAIGHR FIT.INCREAS.ELEC.
BDF-4332 SUB-BASE STRAIGHT FIT.INCREAS.PN.V.
BDF-4400 SINGLE SUB-BASE G3/8 MAGG.26MM
BDF-4999-01 SEAL BASE/PLATE VDMA
BE-3000 5/2 ISO1 MIX SOL/SPR
BE-3000A 5/2 ISO1 MIX SOL/SPR 1/2P
BE-3000B 5/2 ISO1 MIX SOL/SPR PN.
BE-3000D 5/2 ISO1 MIX SOL/SPR SERV
BE-3000R 5/2 ISO1 MIX SOL/SPR LEV1-2P
BE-3000T 5/2 ISO1 MIX SOL/SPR M/P 1P
BE-3000U 5/2 ISO1 MIX SOL/SPR SPC
BE-3001 5/2 ISO1 MIX SOL/MONO ELET.12
BE-3020 5/2 ISO1 MIX SOL/SOL
BE-3020A 5/2 ISO1 MIX SOL/SOL MAN.1/2P
BE-3020D 5/2 ISO1 MIX SOL/SOL SERV.
BE-3020R 5/2 ISO1 MIX SOL/SOL L-1/2P
BE-3020T 5/2 ISO1 MIX SOL/SOL M/P 1P
BE-3020U 5/2 ISO1 MIX SOL/SOL M/CACC.1P
BE-3030 5/2 ISO1 MIX SOL/BIST.DIFF.
BE-3030U 5/2 ISO1 MIX SOL/BIST.DIFF.M/C 1P
BE-3050 5/2 ISO1 MIX SOL.BIST/SOL.PN DIFF.
BE-3060 5/2 ISO1 MIX SOL/BIST*SOL/PN AMPL.
BE-3060U 5/2 ISO1 MIX SOL/BIST*SOL/PN.AM.C1P
BE-3100 5/2 ISO1 MIX.DI.MONO.
BE-3100B 5/2 ISO1 MIX.DI.MONO.MAN.1 POS
BE-3150 5/2 ISO1 MIX PIL/PIL
BE-3150B 5/2 ISO1 MIX PIL/PIL MAN.1/P
BE-3170 5/2 ISO1 MIX
BE-3170B 5/2 ISO1 MIX
BE-3190 5/2 ISO1 MIX
BE-3190B 5/2 ISO1 MIX
BE-3200 5/3 ISO1 MIX O.C. SOL.OP.
BE-3205 5/3 ISO1 MIX P.C.SOL.OP.
BE-3205R 5/3 ISO1 MIX SOL/C/P M/L 1/2 POS
BE-3205U 5/3 ISO1 MIX SOL/C/P CACC.1 POS
BE-3206 5/3 ISO1 MIX PN/C/P
BE-3700 5/2 ISO1 SPO SOL/PM SPR
BE-3700D 5/2 ISO1 SPO.SOL/PN/SPR SERV.
BE-3700U 5/2 ISO1 SPO.SOL/PN/SPR CACC.1/P
BE-3714 5/2 ISO1 SPO.SOL/MONO/MECC.SPR
BE-3714A 5/2 ISO1 SPO.SOL/MONO/MEC.SPR 1/2
BE-3714D 5/2 ISO1 SPO.SOL.MONO.ASS/SPRING
BE-3714U 5/2 ISO1 SPO.SOL/MONO MECC.CACC.1P
BE-3720 5/2 ISO1 SPO.SOL/BIST.AMPL.
BE-3720D 5/2 ISO1 SPO.SOL/BIST.AMPL.SERV.
BE-3720U 5/2 ISO1 SPO.SOL/BIST.AMPL.M.1/P
BE-3730U 5/2 ISO1 SPO.SOL/BIST.DIFF.M/C 1/P
BE-3740D 5/2 ISO1 SPO.SOL/BIST.SERV.
BE-3760 5/2 ISO1 SPO.SOL/BIST*SOL.PN.AMPL.
BE-3760U 5/2 ISO1 SPO.SOL/BIST*SOL.P/A 1/P
BE-3761D 5/2 ISO1 SOL.BIST.SOL/PN.AM.DIF.ASS
BE-3800 5/2 ISO1 SPO.MONO/PN SPR
BE-3820 5/2 ISO1 SPO.MONO/MECC SPR
BE-3850 5/2 ISO1 SPO.BIST.AMPL.
BE-3850B 5/2 ISO1 SPO.BIST.AMPL.MAN.1/P
BE-3870 5/2 ISO1 SPO.BIST.
BE-3870B 5/2 ISO1 SPO.BIST.MAN.1/P
BE-3900 5/2 ISO1 SPO.SOL/O.C.
BE-3900A 5/3 ISO1 SPO.SOL/O.C.1/2P
BE-3900D 5/3 ISO1 SPO.SOL/O.C.SERV.
BE-3900U 5/3 ISO1 SPO.SOL/O.C.MAN.1/P
BE-3910U 5/3 ISO1 SPO.12SOL/14PN.O.C. M.1/P
BE-3930 5/3 ISO1 SPO.PN/O.C.
BE-3935 5/3 ISO1 SPO.PN/P.C.
BE-3940 5/3 ISO1 SPO.SOL/C.C.
BE-3940A 5/3 ISO1 SPO.SOL/C.C. 1-2P
BE-3940D 5/3 ISO1 SPO.SOL/C.C.SERV.
BE-3940U 5/3 ISO1 SPO.SOL/C.C.MAN.1/P
BE-3941 5/2 ISO1 SPO.MONO 5/3 C.C. M.PND
BE-3970 5/3 ISO1 SPO.PN/C.C.
BE-3972 5/3 ISO1 SPO.MAN/2P.
BE-3972A 5/3 ISO1 SPO.MAN/SPR
BE-3974 5/3 ISO1 SPO.MAN/C.C.LEV.
BE-3974A 5/3 ISO1 SPO.MAN/C.C.LEV.SPR
BE-3976 5/3 ISO1 SPO.MAN/C.A.LEV.
BE-3976A 5/3 ISO1 SPO.MAN/C.A.LEV.SPR
BE-3978 5/3 ISO1 SPO.MAN/2P.
BE-3978A 5/3 ISO1 SPO.MAN/SPR
BE-3990 REPAIR KIR 5/2 ISO1 MIX
BE-3992 REPAIR KIT 5/2 ISO1 SPOOL
BE-3993 REPAIR KIT 5/3 ISO1 SPOOL O.C.
BE-3994 REPAIR KIT 5/3 ISO1 SPOOL C.C.
BE-3995 REPAIR KIT 5/3 ISO1 MIX P.C.
BE-3996 REPAIR KIT 5/3 ISO1 MIX O.C.
BE-3999-01 ISO1-2 SPRING
BE-3999-02 MECHANICAL SPRING FOR ISO 1 VALVE
BE-3999-03 ISO 1 COMPONENT
BE-3999-04 ISO 1 COMPONENT
BE-3999-05 ISO 1 COMPONENT
BE-3999-06 ISO 1 COMPONENT
BE-3999-07 ISO 1 COMPONENT
BE-3999-08 ISO 1 COMPONENT
BE-3999-09 ISO 1 COMPONENT
BE-3999-10 ISO 1 COMPONENT
BE-3999-12 ISO 1-2-3-4 SELETTRICE SEAL
BE-3999-13 ISO 1 VALVE SEAL
BE-3999-15 ISO 1 POPPET SEAL
BE-3999-16 N. 50 ISO 1 SEALS
BE-3999-20 REPAIR KIT ISO1-2 1P.
BE-3999-23 ISO 1 COVER 2 POS.
BE-3999-24 ISO1 COVER
BE-3999-25 ISO1 COVER
BE-3999-30 VALVE WITH CONN.M12 ON ISO VALVE B.
BE-3999-50 REPAIR KIT ISO VALVE
BE-4000 5/2 ISO2 MIX SOL/SPR
BE-4000A 5/2 ISO2 MIX SOL/SPR MAN.1/2P
BE-4000D 5/2 ISO2 MIX SOL/SPR SERV.
BE-4000R 5/2 ISO2 MIX SOL/SPR M/L
BE-4000T 5/2 ISO2 MIX SOL/SPR AMPL.M/1P
BE-4000U 5/2 ISO2 MIX SOL/SPR M/C 1/P
BE-4020 5/2 ISO2 MIX SOL/SOL
BE-4020A 5/2 ISO2 MIX SOL/SOL MAN.1/2P
BE-4020D 5/2 ISO2 MIX SOL/SOL SERV.
BE-4020R 5/2 ISO2 MIX SOL/SOL M/L 1/2P
BE-4020T 5/2 ISO2 MIX SOL/SOL M/P 1/P
BE-4020U 5/2 ISO2 MIX.SOL/SOL M/C 1/P
BE-4030 5/2 ISO2 MIX SOL/BIST.
BE-4030U 5/2 ISO2 MIX SOL/BIST.M/C 1/P
BE-4050 5/2 ISO2 MIX SOL/BIST*SOL/PN
BE-4060 5/2 ISO2 MIX SOL/BIST*SOL/PN*AMPL.
BE-4060U 5/2 ISO2 MIX SOL/NIST*SOL/PN*C.1/P
BE-4100 5/2 ISO2 MIX PIL/SPR
BE-4100B 5/2 ISO2 MIX PIL/SPR  MAN.1/P
BE-4150 5/2 ISO2 MIX PIL/PIL AMPL.
BE-4150B 5/2 ISO2 MIX PIL/PIL AMPL.MAN.1/P
BE-4170 5/2 ISO2 MIX PIL/PIL
BE-4170B 5/2 ISO2 MIX PIL/PIL M.1/P
BE-4200 5/3 ISO2 MIX SOL/O.C. U1/U3
BE-4205 5/3 ISO2 MIX SOL/P.C.
BE-4205U 5/3 ISO2 MIX SOL/P.C. CACC.1/P
BE-4205UB 5/3 ISO2 MIX SOL/SOL P.C.
BE-4700 5/2 ISO2 SPO.SOL/PN SPR
BE-4700U 5/2 ISO2 SPO SOL/MONO PN.SPR C.1/P
BE-4714 5/2 ISO2 SPO.SOL/MONO MEC/SPR
BE-4714D 5/2 ISO2 SPO.SOL/MONO MEC/SPR SERV.
BE-4714U 5/2 ISO2 SPO.SOL/MONO MEC/SPR C.1/P
BE-4720 5/2 ISO2 SPO.SOL/BIST.AMPL.
BE-4720D 5/2 ISO2 SPO.SOL/BIST.AMPL.SERV.
BE-4720U 5/2 ISO2 SPO.SOL/BIST.AMPL.C.1/P
BE-4730 5/2 ISO2 SPO.SOL/BIST.DIFF.
BE-4730U 5/2 ISO2 SPO.SOL/BIST.DIFF.C.1/P
BE-4760 5/2 ISO2 SPO.SOL/BIST*SOL/PN*AMPL.
BE-4760U 5/2 ISO2 SPO.SOL/BIST*SOL/PN*AMP.1
BE-4800 5/2 ISO2 SPO.MONO/PN SPR
BE-4820 5/2 ISO2 SPO.MONO/MECC.SPR
BE-4850 5/2 ISO2 SPO.BIST/AMPL.
BE-4850B 5/2 ISO2 SPO.BIST/AMPL.M.1/P
BE-4870 5/2 ISO2 SPO.BIST/DIFF
BE-4870B 5/2 ISO2 SPO.BIST/DIFF.M.1/P
BE-4900 5/3 ISO2 SPO.SOL/O.C.
BE-4900D 5/3 ISO2 SPO SOL/O.C.SERV.
BE-4900U 5/3 ISO2 SPO.SOL/O.C.MAN.1 POS.
BE-4930 5/3 ISO2 SPO.PN/O.C.
BE-4935 5/3 ISO2 SPO.PN/P.C.
BE-4940 5/3 ISO2 SPO.SOL/C.C.
BE-4940A 5/3 ISO2 SPO.SOL/C.C. 1/2P
BE-4940D 5/3 ISO2 SPO.SOL/C.C.SERV.
BE-4940R 5/3 ISO2 SPO.SOL/C.C.M/L 1/2P
BE-4940U 5/3 ISO2 SPO.SOL/C.C.M.1/P
BE-4970 5/3 ISO2 SPO.PN/C.C.
BE-4972 5/2 ISO2 SPO.MAN/LEV.2/P
BE-4972A 5/2 ISO2 SPO.MAN/LEV.SPR
BE-4974 5/2 ISO2 SPO.MAN/C.C.LEV.
BE-4974A 5/2 ISO2 SPO.MAN/C.C.LEV.SPR
BE-4976 5/2 ISO2 SPO.MAN/O.C.LEV.
BE-4976A 5/2 ISO2 SPO.MAN/O.C.LEV
BE-4978 5/2 ISO2 SPO.MAN/2/P
BE-4978A 5/2 ISO2 SPO.MAN/SPR
BE-4990 REPAIR KIT 5/2 ISO2 MIXED
BE-4992 REPAIR KIT 5/2 ISO2 SPOOL
BE-4993 REPAIR KIT 5/3 O.C.ISO2 SPOOL
BE-4994 REPAIR KIT 5/3 C.C.ISO2 SPOOL
BE-4995 REPAIR KIT 5/3 P.C.ISO2 MIXED
BE-4996 REPAIR KIT 5/3 O.C.ISO2 MIXED
BE-4999-05 ISO 2 PISTON SPOOL SYSTEM
BE-4999-08 REPAIR KIT ISO2 VALVE
BE-4999-09 ISO 2 VALVE 5/3 PISTON
BE-4999-10 ISO 2 VALVE 5/3 SPOOL
BE-4999-13 ISO 2 VALVE BASE GASKET
BE-4999-15 ISO 2 SEAL
BE-4999-23 ISO2 5/2 COMPLETE COVER
BE-4999-24 LEVER COVER FOR 5/3 ISO 2 VALVE
BE-5000 5/2 ISO3 MIX SOL/SPR
BE-5000A 5/2 ISO3 MIX SOL/SPR MAN.1/2P
BE-5000D 5/2 ISO3 MIX SOL/SPR SERV.
BE-5000R 5/2 ISO3 MIX SOL/SPR MAN.LEV.1/2P
BE-5000U 5/2 ISO3 MIX SOL/SPR MAN.1/P
BE-5020 5/2 ISO3 MIX SOL/BIST.AMPL.
BE-5020A 5/2 ISO3 MIX SOL/BIST.AMPL.MAN.1/2P
BE-5020R 5/2 ISO3 MIX SOL/BIST.AMPL.M/L 1/2P
BE-5020U 5/2 ISO3 MIX SOL/BIST.AMPL.M.CO 1P
BE-5030 5/2 ISO3 MIX SOL/BIST.DIFF.
BE-5030U 5/2 ISO3 MIX SOL/BIST.DIFF.M/C 1/P
BE-5060 5/2 ISO3 MIX SOL/BIST*SOL/PN*AMPL.
BE-5060U 5/2 ISO3 MIX SOL/BIST*SOL/PN*C.1/P
BE-5100 5/2 ISO3 MIX MONO
BE-5150 5/2 ISO3 MIX BIST.AMPL.
BE-5150B 5/2 ISO3 MIX BIST.AMPL.M.1/P
BE-5170 5/2 ISO3 MIX BIST.DIFF.
BE-5170B 5/2 ISO3 MIX BIST.DIFF.M.1/P
BE-5200 5/3 ISO3 MIX SOL/O.C. U1/U3
BE-5205 5/3 ISO3 MIX SOL/P.C.
BE-5205U 5/3 ISO3 MIX SOL/P.C.CACC.1P
BE-5700 5/2 ISO3 SPO.SOL.MONO/PN.SPR
BE-5700R 5/2 ISO3 SPO.SOL.MONO/PN.SPR  L.1/2
BE-5700U 5/2 ISO3 SOL/MONO SPRING/PN ACCC1C
BE-5714 5/2 ISO3 SPO.SOL/MONO MECC/SPR
BE-5714D 5/2 ISO3 SPO.SOL/MONO MECC/SPR SERV
BE-5714U 5/2 ISO3 SOL/MONO SPR/MECC.ACCC1C
BE-5720 5/2 ISO3 SPO.SOL/BIST.AMPL.
BE-5720D 5/2 ISO3 SPO.SOL/BIST.AMPL.SERV.
BE-5720U 5/2 ISO3 SPO.SOL/BIST.AMPL.ACCC1C
BE-5730 5/2 ISO3 SPO.BIST.DIFF.
BE-5730U 5/2 ISO3 SPO.BIST.DIFF.ACCC1C
BE-5760 5/2 ISO3 SPO.BIST*SOL/PN*AMPL.
BE-5760U 5/2 ISO3 SPO.BIST*SOL/PN*AMPL.1/P
BE-5800 5/2 ISO3 SPO.MONO/PN SPR
BE-5820 5/2 ISO3 SPO.MONO/MECC.SPR
BE-5850 5/2 ISO3 SPO.BIST.AMPL.
BE-5850B 5/2 ISO3 SPO.BIST.AMPL.M.1/P
BE-5870 5/2 ISO3 SPO.BIST.DIFF.
BE-5870B 5/2 ISO3 SPO.BIST.DIFFM.1/P
BE-5900 5/3 ISO3 SPO.SOL/O.C.
BE-5900A 5/3 ISO3 SPO.SOL/O.C. 1/2P
BE-5900U 5/3 ISO3 SPO.SOL/O.C. ACCC1C
BE-5930 5/3 ISO3 SPO.PN/O.C.
BE-5935 5/3 ISO3 SPO.PN/P.C.
BE-5940 5/3 ISO3 SPO.SOL/C.C.
BE-5940A 5/3 ISO3 SPO.SOL/C.C.  1/2 P
BE-5940R 5/3 ISO3 SPO.SOL/C.C. L 1/2P
BE-5940U 5/3 ISO3 SPO.SOL/C.C. MAN.1 POS
BE-5970 5/3 ISO3 SPO.PN/C.C.
BE-5972 5/3 ISO3 SPO.MAN/LEV.2/P
BE-5972A 5/3 ISO3 SPO.MAN/LEV.SPR
BE-5974 5/3 ISO3 SPO.MAN/C.C.LEV.
BE-5974A 5/3 ISO3 SPO.MAN/C.C.LEV.SPR
BE-5976 5/3 ISO3 SPO.MAN/O.C.LEV.
BE-5976A 5/3 ISO3 SPO.MAN/O.C.LEV.SPR
BE-5978 5/3 ISO3 SPO.MAN/O.C. 2/P
BE-5978A 5/3 ISO3 SPO.MAN/O.C. SPR
BE-5990 REPAIR KIT 5/2 ISO3 MIXED
BE-5992 REPAIR KIT 5/2 ISO3 SPOOL
BE-5993 REPAIR KIT 5/3 O.C.ISO3 SPOOL
BE-5994 REPAIR KIT 5/3 C.C.ISO3 SPOOL
BE-5995 REPAIR KIT 5/3 P.C.ISO3 MIXED
BE-5996 REPAIR KIT 5/3 C.A.ISO3 MIXED
BE-5999-01 ISO 3 VALVE SPRING
BE-5999-02 MECH.SPRING ISO3 AND 4 SPOOL SYST.
BE-5999-04 ISO 3 VALVE PISTON
BE-5999-05 ISO 3 PISTON SPOOL SYSTEM
BE-5999-08 ISO3 BUSHING FOR SINGLE IMPULSE
BE-5999-09 ISO3 PIST. O.C.AND C.C. SPOOLSYST
BE-5999-10 ISO3 SPOOL OPEN CENTRES
BE-5999-13 ISO 3 VALVE BASE GASKET
BE-5999-15 ISO 3 SEAL
BE-5999-23 COMPLETE LEVER E-CAP ISO3
BE-5999-24 COMPLETE LEVER COVER ISO 3 2 POS.
BE-5999-25 LEVER COVER 90° FOR SPOOL VALVE
BE-6000 5/2 ISO4 MIX SOL/SPR
BE-6000A 5/2 ISO4 MIX SOL/SPR MAN.1/2P
BE-6000D 5/2 ISO4 MIX SOL/SPR SERV.
BE-6000U 5/2 ISO4 MIX SOL/M/C 1P
BE-6020 5/2 ISO4 MIX SOL/SOL
BE-6020A 5/2 ISO4 MIX SOL/SOL MAN.1/2P
BE-6020R 5/2 ISO4 MIX SOL/SOL MAN.L.1/2P
BE-6020U 5/2 ISO4 MIX SOL/SOL CACC.1P
BE-6030 5/2 ISO4 MIX BIST.DIFF.
BE-6030U 5/2 ISO4 MIX BIST.DIFF.M.ACCC1C
BE-6060 5/2 ISO4 MIX SOL/BIST*SOL/PN*AMPL.
BE-6060U 5/2 ISO4 MIX SOL/BIST*SOL/PN*AM.1/P
BE-6100 5/2 ISO4 MIX PIL/SPR
BE-6150 5/2 ISO4 MIX PIL/PIL
BE-6150B 5/2 ISO4 MIX PIL/PIL M.1/P
BE-6170 5/2 ISO4 MIX BIST.DIFF.
BE-6170B 5/2 ISO4 MIX BIST.DIFF.M.1/P
BE-6200 5/3 ISO4 MIX SOL/O.C. U1/U3
BE-6205 5/3 ISO4 MIX SOL/P.C.
BE-6205D 5/3 ISO4 MIX SOL/P.C.SERV.
BE-6205U 5/3 ISO4 MIX SOL/P.C.ACCC1C
BE-6700 5/2 ISO4 SPO.SOL/PN SPR
BE-6700R 5/2 ISO4 SPO.SOL/PN SPR L.1/2P
BE-6700U 5/2 ISO4 SPO.SOL/PN SPR ACCC1C
BE-6714 5/2 ISO4 SPO.SOL/MECC.SPR
BE-6714A 5/2 ISO4 SPO.SOL/MECC.SPR 1/2P
BE-6714U 5/2 ISO4 SPO.SOL/MECC.SPR ACCC1C
BE-6720 5/2 ISO4 SPO.SOL/BIST.AMPL.
BE-6720U 3/2 ISO4 SPO.SOL/BIST AMPL M/ACCC1P
BE-6730 5/2 ISO4 SPO SOL/BIST.DIFF.
BE-6730U 5/2 ISO4 SPO SOL/BIST.DIFF.ACCC1C
BE-6760 5/2 ISO4 SPO SOL/BIST*SOL.PN*AMPL.
BE-6760U 5/2 ISO4 SPO SOL/BIST*SOL.PN*AM.1/P
BE-6800 5/2 ISO4 SPO MONO/PN SPR
BE-6820 5/2 ISO4 SPO MONO/MECC.SPR
BE-6850 5/2 ISO4 SPO BIST.AMPL.
BE-6850B 5/2 ISO4 SPO BIST.AMPL.M.1/P
BE-6870 5/2 ISO4 SPO BIST.DIFF.
BE-6870B 5/2 ISO4 SPO BIST.DIFF.M.1/P
BE-6900 5/3 ISO4 SPO SOL/O.C.
BE-6900U 5/3 ISO4 SPO.SOL/O.C. CACC.1P
BE-6930 5/3 ISO4 SPO.PN/O.C.
BE-6940 5/3 ISO4 SPO.SOL/C.C.
BE-6940A 5/3 ISO4 SPO.SOL/C.C. 1/P
BE-6940U 5/3 ISO4 SPO.SOL/C.C. CACC.1P
BE-6970 5/3 ISO4 SPO.PN/C.C.
BE-6972 5/2 ISO4 SPO.MAN/L.2/P
BE-6972A 5/2 ISO4 SPO.MAN/L.SPR
BE-6974 5/3 ISO4 SPO.MAN/C.C.LEV.
BE-6974A 5/3 ISO4 SPO.MAN/C.C.LEV.SPR
BE-6976 5/3 ISO4 SPO.MAN/O.C.LEV.
BE-6976A 5/3 ISO4 SPO.MAN/O.C.LEV.SPR
BE-6978 5/2 ISO4 SPO.MAN/2/P
BE-6978A 5/2 ISO4 SPO.MAN/SPR
BE-6990 ISO 4 5/2 MIXED SYSTEM REPAIR KIT
BE-6992 ISO 4 5/2 SPOOL SYSTEM REPAIR KIT
BE-6993 ISO 4 5/3 SPOOL O.C. REPAIR KIT
BE-6994 ISO 4 5/3 SPOOL C.C. REPAIR KIT
BE-6995 ISO 4 5/3 C.P.MIXED REPAIR KIT
BE-6996 ISO 4 5/3 C.O.MIXED REPAIR KIT
BE-6999-03 ISO 3-4 PNEUMATIC SPRING
BE-6999-05 ISO 4 SPOOL SYSTEM
BE-6999-08 ISO 4 COMPONENT
BE-6999-09 ISO4 PIST.SPOOL SYST. 5/3 C.C.O.C.
BE-6999-10 ISO4 SPOOL OPEN CENTRES
BE-6999-13 ISO 4 BASE GASKET
BE-6999-15 ISO 4 SEAL
BE12-3000 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SPRING SZ1 MIX
BE12-3020 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SOL   SZ.1 MIX
BE12-3205 ISO M12 24DC 5/3 P.C.SOL.  SZ.1 MIX
BE12-3700 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SPRING SZ1 SPO
BE12-3720 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SOL   SZ.1 SPO
BE12-3900 ISO M12 24DC 5/3 O.C.SOL.SZ.1 SPO
BE12-3940 ISO M12 24DC 5/3 C.C.SOL.  SZ.1 SPO
BE12-4000 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SPRING SZ2 MIX
BE12-4020 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SOL   SZ.2 MIX
BE12-4205 ISO M12 24DC 5/3 P.C.SPO   SZ.2 MIX
BE12-4700 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SPRING SZ2 SPO
BE12-4720 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SOL   SZ.2 SPO
BE12-4900 ISO M12 24DC 5/3 O.C.SOL.  SZ.2 SPO
BE12-4940 ISO M12 24DC 5/3 C.C.SOL.  SZ.2 SPO
BE12-5000 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SPRING SZ3 MIX
BE12-5020 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SOL   SZ.3 MIX
BE12-5205 ISO M12 24DC 5/3 P.C.SOL.  SZ.3 MIX
BE12-5700 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SPRING SZ3 SPO
BE12-5720 ISO M12 24DC 5/2 SOL/SOL   SZ.3 SPO
BE12-5900 ISO M12 24DC 5/3 O.C.SOL.  SZ.3 SPO
BE12-5940 ISO M12 24DC 5/3 C.C.SOL.  SZ.3 SPO
BF-1060 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 1/8
BF-1061 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 1/4
BF-1062 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 1/8
BF-1063 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 1/4
BF-1065 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 3/8
BF-1066 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 3/8
BF-1068 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 3/8
BF-1070 ISO 1 SUB BASE SYSTEM
BF-1071 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 1/8
BF-1071S ISO 1 SUB BASE SYSTEM 1/8
BF-1072 ISO 1 SUB BASE SYSTEM 1/4
BF-1072S ISO 1 SUB BASE SYSTEM 1/4
BF-1075 ISO 1 SUB BASE SYSTEM
BF-1085 ISO 1 SUB BASE SYSTEM
BF-1150 ISO 2 SUB BASE SYSTEM 1/4
BF-1151 ISO 2 SUB BASE SYSTEM 3/8
BF-1152 ISO 2 SUB BASE SYSTEM 1/4
BF-1153 ISO 2 SUB BASE SYSTEM 3/8
BF-1154 IN PUT PLATE 1/2
BF-1155 IN PUT PALTE 1/2

 

Univer Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !