Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

BALLUFF PRICELIST
COD SAP Code Article
81101239 BTL5-E10-M1750-B-S32                       
81100390 BTL5-E17-M1610-B-S32                       
81100387 BTL5-E17-M1750-B-S32                       
122017 BAW M12MG2-IAC20B-BP00 2-GS04              
157354 BAW M12ME-UAC20B-S04G                      
125532 BIS C-850                                  
130676 BIS L-500-PU05                             
122012 BAW M12MF2-UAC40F-BP03                     
122016 BAW M12MG2-IAC20B-BP03                     
122009 BAW M12MG2-UAC20B-BP00 2-GS04              
122008 BAW M12MG2-UAC20B-BP03                     
119817 BAW M12MI-UAC20B-S04G                      
121742 BES M12MK-GSC30B-BP03                      
137482 BES 516-377-G-E4-C-S4-01 5                 
127332 BES Q40-SH-2                               
81101518 BTL5-A11-M1800-B-S32                       
81101216 BTL5-A11-M1900-B-S32                       
81100108 BTL5-A11-M2000-B-S32                       
81101541 BTL5-E10-M1000-B-NEX-S32                   
81100980 BTL5-E10-M3000-P-S32                       
81101410 BTL5-E10-M0900-B-NEX-S32                   
81000246 BNL 5308-120-06-1200                       
80050999 GEL 210 K-V2                               
123397 BIS C-60R-001-08P-PU-10                    
154665 BTL5-T120-M2000-P-S103                     
81101550 BTL5-E10-M1950-H-K05                       
81101338 BTL5-E17-M1900-K-SR32                      
81101459 BTL5-D112-M2250-P-S93                      
144564 BOS 12M-PS-1PB-S 4-C                       
162400 BKS-S139-PU-15                             
123976 BIS C-122-04/L-ZC1                         
152872 BES 516-377-E3-C-S 4-PU-00 3               
123073 BKS-S116-PU-15                             
778363 BNN 520-TB-500                             
776512 BNN 520-81-S-400                           
148519 BSB-04-F02P/8-M02K-2319                    
81000264 BNL 5310-120-06-1000                       
81000261 BNL 5310-120-06-800                        
137816 BTM-E1-102                                 
80050451 GEL 260 XN 02000 D 031                     
11028097 6111281 - MEC FP/10 4/440/365/S            
777105 BES 30-SM-1                                
80000029 80521
80050157 99-9476-00-07                              
165671 BCC M323-M413-3E-300-PX0334-020            
146932 BIS L-150-05/A                             
80050203 09-3442-90-05                              
80000329 99-0429-34-04                              
80000330 99-3379-00-03                              
80050270 09-0482-00-08                              
80000903 09-0219-00-07                              
11027228 CQC4B2-150-122                             
11004174 99-0414-00-05                              
80000044 79-3427-13-04                              
80050333 79-3430-32-04                              
772340 BNN 520-TA-0                               
606027 BNN 541-G-10                               
206050 BEN 516-14-30                              
181520 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030            
80050705 R1359/REMF613-00205-5000                   
80050305 09-0416-90-05                              
11024199 CPA3A2-100-320                             
80000023 99-0429-186-04                             
11024497 C12F4B2-500-322                            
11004989 CPMA-3A2-0203                              
106020 BNN 520-81-S-0                             
165354 BCC M424-0000-2A-003-PX0434-050            
165411 BCC M415-0000-1A-004-VX8334-050            
165366 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050            
80000349 99-0429-30-04                              
772341 BNN 520-TA-4                               
80000528 09-0139-00-05                              
80000597 79-3410-55-03                              
80000380 99-0430-55-04                              
80000668 79-3429-15-04                              
80050263 99-2529-14-03                              
165486 BCC M415-M413-3A-300-PX0334-006            
80050255 99-0436-12-05                              
80000283 99-0436-14-05                              
80000123 99-0436-24-05                              
80050337 99-0436-52-05                              
80000562 99-2530-14-03                              
80000019 09-0137-00-04                              
80000555 99-0429-142-04                             
80000477 79-3430-35-04                              
80050196 99-0429-181-04                             
776119 BEN 516-14-25                              
80051174 99-0210-00-04                              
80050015 09-0144-00-06                              
80000955 79-3388-45-04                              
80050736 R1243/RDLF613-00341-5000                   
80000177 79-3440-32-05                              
80050396 09-3441-90-05                              
80050470 BKS-B 19-1-10                              
80000156 79-3406-55-03                              
80000575 79-3408-55-03                              
80000278 79-3427-17-04                              
80001019 79-3429-17-04                              
80000311 79-3430-43-04                              
80000265 79-3434-43-04                              
80050586 09-0415-90-05                              
80000346 09-0135-02-03                              
11003374 99-0137-10-04                              
11023718 CQC5B2-010-110                             
11023877 CQC5B2-100-114                             
11024537 09-0131-80-12                              
11024283 99-5106-16-03                              
80000572 99-0213-00-07                              
11026999 99-5118-15-05                              
80050701 R1047/RDMF003-00301-MT10                   
80050695 R1202/RDLF003-00321-MT10                   
80050704 R1218/RDLF003-00301-MT10                   
80050698 R1249/RDMF003-00321-MT10                   
80051145 CM5M5                                      
80000247 99-0430-220-04                             
11007708 99-2061-20-08                              
80050570 09-0428-00-08                              
80001020 99-0214-00-07                              
325536 BES 516-212-E4-E-PU-05                     
126648 BIS C-130-05/L-SA 1                        
552462 BES 516-326-S 4-WR                         
121104 BOS 36K-PA-1HD-S 4-C                       
80000811 72-6307-00-06                              
120747 BKS-S103/GS103-CP0 3                       
325503 BES 516-207-B0-E-03                        
11003707 GEL 208-TN-1000-G-0-1-3                    
136871 BOS R-28                                   
81101061 BTL5-A11-M1850-B-S32                       
81101024 BTL5-A11-M1900-B-KA05                      
119502 RGPT 9012-V2430-PU-05                      
81101020 BTL5-E10-M2000-K-K10                       
185779 BTL5-C10-M1850-B-S32                       
178252 BTL5-E10-M1800-B-S32                       
80050865 GEL 293-U-3856-L033                        
325520 BES 516-208-B0-E-03                        
158074 BES G06EF-PSC40F-S49G                      
553035 BES 516-327-E4-Y-PU-10                     
121497 BES M08MH1-NSC30B-S49G                     
327476 BES 516-217-E4-E-PU-05                     
183810 BOS R-31                                   
327473 BES 516-216-E4-E-PU-03                     
122781 BES G06MI-PSC40B-S49G                      
150142 PROX 3D11-PAF7L0-ZA8A0                     
7558 BDG-M-3020/5                               
81200038 BKSS33M-15                                 
775115 BNN 520-81-S-320                           
113810 BNN 520-81-S-340                           
137898 BTM-E1-102-VM 1000                         
81100909 BTL5-P1-M0215-B-DEXB-KA15                  
126877 BKS 12-CS-01                               
185733 BTL5-E10-M2000-B-S 32                      
81101346 BTL5-P1-M3100-B-S32                        
81101218 BTL5-T110-M1110-B-S103                     
81101217 BTL5-T110-M1125-B-S103                     
138801 BIS M-102-01-L                             
80000957 80503
144993 BES 08-FA-89                               
81101322 BML-M01-I45-A0-M0050-R0000                 
554318 BES 516-326-BO-H-PU-05                     
80000715 BKSS32M-10                                 
11000128 72-6308-200-08                             
121241 BES 516-346-H2-N                           
327470 BES 516-216-E4-E-PU-05                     
136473 BIL 01-HW-3                                
136094 RPEA-8010-N-PU-02                          
153720 BTL5-T110-M2000-P-S103                     
81101220 BTL5-T130-M2000-P-S103                     
123230 BOD 66M-LA04-S92-C                         
81100795 BTL5-E10-M1850-B-S3                        
81100627 BTL5-E17-M1850-B-S32                       
81101314 BTL5-S112-M3000-P-S32                      
81100956 BTL5-E10-M1800-B-S32                       
121501 BES G06MH1-NSC30B-S04G                     
121498 BES M08MH1-NSC30B-S04G                     
327471 BES 516-218-E4-E-PU-03                     
161618 SV-45/30/15-PS                             
123069 BKS-S115-PU-15                             
161605 SK-3-M8-nb-VA/PTFE                         
81101510 BTL5-E10-M1900-H-K15                       
179981 BTL5-T120-M2100-P-S103                     
150760 BTL5-S116B-M1045-H-K10                     
139995 BTL-A-AD09-M-00-EX                         
120492 BES G06MI-POC30B-S49G                      
126580 BIS C-130-05/L-SA 2                        
121588 BIS C-131-05/L                             
144114 BIS C-505-PU1-05                           
80050766 MRM-500                                    
161728 SK1-8-34/16/8-PbS-PP                       
122018 BAW M12MG2-IAC20B-BP01 5-GS04              
81100914 BTL5-S102-M1600-B-S 32                     
81100917 BTL5-S162-B-M1600-B-S32                    
552167 BES 12 0-KH-2L                             
552166 BES 12 0-KH-2S                             
127691 BES 12 0-KH-4                              
126903 BES 12 0-KH-4-F                            
133960 BMF 305-HW-64                              
706883 CHIAVE DI REGOLAZIONE                      
552700 BMF 32-HW-12                               
552757 BMF 32-HW-13                               
126904 BES 08 0-KH-4-F                            
121500 BES G06MI-NSC30B-S49G                      
121911 BES 517-140-M5-H-S 4                       
550673 BIS F-210-00                               
553122 BIS F-210-01                               
120899 BIS-C-505-PU-10                            
120901 BIS-C-506-PU-10                            
325487 BES 516-209-S 21-E                         
80000873 72-6305-00-08                              
11002070 GEL 260-VN-02550-A-0-3-1                   
154518 BVS OI-3-001-E                             
81101231 BTL5-E10-M1950-B-S32                       
81100675 BTL5-E10-M2000-B-KA05                      
81101125 BTL5-E10-M2250-K-K05                       
81101316 BTL5-E17-M1960-B-S32                       
81101317 BTL5-E17-M2000-B-S32                       
81101264 BTL5-E10-M1100-B-NEX-S32                   
156857 BTL5-T110-M1100-A-SA284-S103               
115993 BTA-H11-240-SA 9                           
11003743 GEL 208-TN-01000-I-0-1-3-S                 
11024029 BKM 92 - 6304243                           
81101457 BTL5-E10-M2050-B-S32                       
81101458 BTL5-E10-M2060-B-S32                       
81100555 BTL5-E10-M2100-B-S32                       
81100172 BTL5-E10-M2250-B-S32                       
185811 BTL5-S112B-M2150-B-S32                     
550328 BES 517-300-S 103-Y                        
144886 BTL2-P-3813-4S                             
8576 BLE 65K-1-F50T-1                           
8571 BLE 65K-5-F50T-1                           
8855 BLE 65K-5-F50T-2P-S 4                      
122014 BAW M12MF2-UAC40F-BP01 5-GS04              
153133 BOS 12M-PA-LE10-S4                         
121496 BES M08MG1-NSC60F-S04G                     
166883 BCS R08RR01-PSM80C-EP02                    
154019 BMS CR-M-D12-IU-05                         
81101010 BTL5-P1-M0432-Z-DEXB-KA10                  
81101649 BTL5-T110-M1410-B-S103                     
122010 BAW M12MG2-UAC20B-BP01 5-GS04              
80000529 72-6317-00-06                              
142307 BAW R03KC-UAE40B-BP03                      
11024045 6204029
81000192 BNL 5307-120-2-1000                        
11006942 GG 600                                     
552755 BES 516-527-S 4-H                          
11005198 GEL 260-MRG-500                            
81100206 BTL5-A11-M2250-B-S32                       
155392 BVS OI-3-003-E                             
136868 BOS R-25                                   
81100789 BTL5-E10-M3250-P-S32                       
121149 BES M08MG1-NSC60F-S49G                     
121882 BOS 18K-PO-1LQK-E5-C-S 4                   
119313 BOS 18K-PS-1LOC-E5-C-S 4                   
119314 BOS 18K-PS-1LQK-E5-C-S 4                   
80002105 BISC10302ATIR50                            
156864 BES M12EI-PSC40B-S04G-009                  
327472 BES 516-217-E4-E-PU-03                     
121495 BES Q08MG-NSC30B-S49G                      
120499 BES Q08MG-PSC30B-S49G                      
150339 BKS-S137-19/GS92-PC-10                     
11002301 72-6300-300-04                             
81100480 BTL5-A11-M2500-B-S32                       
81101105 BTL5-P1-M0432-Z-DEXB-KA15                  
11004080 GEL 260-AV-00200-A-0-0-1                   
11007346 GEL 260-S-000314-A-0-3-1                   
80051251 Techna-Check TC-3200-350-12 5A             
81101471 BTL5-T110-M1270-B-S103                     
81101544 BTL5-T110-M1400-B-S103                     
80050591 GEL 260 A -- 00000 A 001                   
81101160 BTL5-T110-M1300-B-S103                     
81101038 BTL5-T110-M1500-B-S103                     
154667 BTL5-T120-M2250-P-S103                     
166899 BCS M18VVI1-PSC15G-DV02                    
551297 BES 516-114-B0-C-PU-05                     
180938 BES 516-371-G-E4-C-S49-00 5                
327474 BES 516-214-E4-E-PU-03                     
553017 BES 516-543-B0-H-PU-05                     
140401 BTL5-A-EH03                                
552519 BLE 35K-PO-1H-S 4-C                        
166981 BCS R08RR01-PSMFAC-EP00 2-GS49             
11000162 72-6302-250-08                             
336644 BES 517-223-U5-E                           
81101249 BTL5-T110-M2250-P-S103                     
152152 BTL5-T110-M0750-B-SA272-S103               
81101130 BTL5-S175-M3250-P-S32                      
133670 BES R04-MF-01                              
550718 BOS R-2                                    
11000761 GEL 260-XN-00100-C-0-5-3                   
11027246 CPA3A1-300-110                             
11000191 99-0528-12-04                              
11024159 C12F3A2-15K-020                            
11024275 C12F3B3-10K-020                            
80050517 99-3379-100-03                             
80000132 80057
106045 BEN 516-13-30                              
11001731 P1037/RDLF004-00302-500000RDLM             
80051236 P5021/RDMF004-00302-500000RDLM             
80051173 99-0209-00-04                              
80050171 09-0332-00-12                              
80050357 79-3429-33-04                              
106021 BNN 520-81-S-6 5                           
80000309 09-0036-00-03                              
80000686 79-3410-15-03                              
11002422 R1913/REMF003-00373-5000                   
11002419 R1914/RELF003-00373-5000                   
80000911 09-0067-00-08                              
80000164 79-3430-37-04                              
80050683 R1326/RELF004-00206-MT10                   
80050715 R1355/REMF004-00206-MT10                   
80000962 09-0145-00-07                              
11024252 C12F3B2-15K-020                            
80050518 99-3400-100-03                             
80050912 99-0405-70-03                              
80050742 09-0427-00-08                              
154516 BMS CS-M-D12-IQ40-03                       
80050232 79-3430-33-04                              
80050233 79-3434-33-04                              
80000108 99-2530-24-03                              
80050895 R1056/RDLM003-00301-3000                   
165978 BCC M415-M413-3A-300-PX0334-030            
80050122 79-3381-52-04                              
118013 BKS-B 20-2-03                              
80050575 09-3431-116-04                             
80050947 C3076/CF13-76A2T-414                       
80000785 79-3427-15-04                              
149206 BKS-S 4-GM1-01/S49                         
80050689 R1316/RELF004-00226-MT10                   
80050721 R1343/REMF004-00226-MT10                   
80051206 F1370/FRF-418A6R-V107-0300                 
11005480 79-9002-15-03                              
80000927 79-3406-49-03                              
80050342 09-0131-00-12                              
11002421 R1916/RELF004-00274-5000                   
80050224 09-0471-00-08                              
80050006 09-3432-00-04                              
80000119 99-4226-00-07                              
11023575 CPA3B2-300-320                             
11027226 99-0406-10-03                              
165327 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-050            
11024149 C12F3A2-10K-120                            
80000041 99-0218-00-07                              
11024273 C12F3B3-10K-220                            
80050165 99-4225-00-07                              
80000463 99-0217-00-07                              
11023541 CPA3A1-300-320                             
80050484 BKS-B 20-4-10                              
327769 BES 516-215-E6-E-05                        
120678 BLS 6K-XX-1E-S49-C                         
551722 BES 516-549-S 4-H                          
554245 BES 516-527-E0-H-03                        
137266 BES M18EI-PSC80B-S04G                      
81200029 BIS-C-505-PU-05                            
81000296 BNL 5307-120-02-0610                       
81000295 BNL 5307-120-02-0700                       
153276 BOD 26K-LB07-S92-C                         
81101277 BTL5-E10-M1850-A-SA211-S135                
81101050 BTL5-E10-M2000-A-SA211-S135                
80050505 GEL 260-BV-00360-A-0-3-1                   
143562 BMS RS-M-D12-0150-00                       
81101621 BTL5-E10-M2400-Z-S32                       
80050757 GEL 260-AV-0200-A-2-0-1                    
80051213 GEL 208-V-01344-B-9-0-1-S                  
155037 BCS 010-POB-1-L-PU-02                      
325517 BES 516-209-B0-E-05                        
145780 BAW R03KC-UAE40B-BP00 3-GS26               
8574 BOS 65K-1-C200T-1                          
121246 BES 516-346-H2-C-S 9                       
325504 BES 516-209-B0-E-03                        
139328 BOS 2K-PS-PR10-02                          
148042 BES Q80KA-PAH50F-S04Q                      
120508 BES M30MG1-PSC40F-S04G                     
8569 BOS 65K-5-C200T-1                          
8853 BOS 65K-5-C200T-2P-S 4                     
80000933 72-6302-30-08                              
130902 BIS C-60R-002-08P-PU-10                    
81100918 BTL5-A11-M3500-P-S32                       
11000769 GEL 260-S-01000-A-0-5-3                    
81101169 BTL5-E10-M0600-B-SA42-S32                  
81101569 BTL5-E10-M2545-K-SR32                      
11024030 BKM 91 - 6304242                           
123994 BIS C-521-PVC-02                           
140762 BOS 18M-XT-LS 10-02                        
140770 BOS 18M-XT-LS10-S4                         
11027258 CSPC3A2-15K-390                            
139333 BOS 2K-PO-PR10-00 2-S49                    
139329 BOS 2K-PS-PR10-00 2-S49                    
80051063 72-6332-100-08                             
81101564 BTL5-E10-M2350-K-K10                       
11003723 GEL 293-T-01440-L-0-5-3                    
81101263 BTL5-E10-M1500-B-NEX-S32                   
81101048 BTL5-E10-M2300-B-S32                       
81100584 BTL5-E10-M2400-B-S32                       
185737 BTL5-E10-M2500-B-S32                       
11003182 GEL 293-T-010000-L-0-3-3                   
148923 BKS-S196-21-PU-05                          
139327 BOS 2K-NS-PR10-02                          
81101605 BML-M02-I45-A3-M0052-R0000                 
139331 BOS 2K-NO-PR10-02                          
119041 BAW M12MF2-UAC40F-BP05                     
114700 BAW M12MG2-IAC20B-BP05                     
116484 BAW M12MG2-UAC20B-BP05                     
157528 BIS Z-501-PU1-10/E                         
121499 BES G06MI-NOC30B-S49G                      
81101637 BTL5-S172-M2500-K-K10                      
121464 BES 517-385-M3-CW-S-S4                     
180528 BES 516-211-E5-E-S5                        
166729 BPI 8M4A5P-2K-00-KPXL0-100                 
121944 BES 516-160-H3-L                           
782094 BKS-S 33M-10                               
11005589 GEL 235-SG-12-12-E-A-F-3                   
11024344 GEL 293-SN-003600-I-0-0-1                  
81101225 BTL5-A11-M2350-B-S32                       
551305 BFO 18A-XAA-UZG-30-1                       
141889 BKS-S184-PU-15                             
124972 BES Q40-HW-1                               
128841 BES Q40-HW-2                               
553839 BDD-CC 08-1-SSD                            
125970 BOD 66M-RB01-S92-C                         
81100025 BTL5-S104-M3550-P-S32                      
81100938 BTL5-S112-M3500-P-S32                      
81101634 BTL5-E10-M2700-K-SR32                      
110625 BES 18 0-KB-3                              
110628 BES 18 0-KB-3-F                            
81100625 BTL5-T120-M2500-P-S103                     
81100842 BTL5-T110-M2500-P-S 103                    
140752 BOS 18MR-XT-LS 10-S4                       
140742 BOS 18MR-XT-LS10-02                        
171071 BNS 819-D02-D12-62-10                      
81101260 BML-M01-I35-A3-M0052-R0000                 
144112 BIS C-505-PU1-10                           
120748 BKS-S103/GS103-CP2                         
133192 BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01                 
8568 BOS 65K-5-B8T-1                            
180547 BES 516-207-B0-E-PU-05                     
142493 BIS C-60R-003-08P-PU-10                    
81101536 BTL5-A11-M0025-B-DEXB-KA02                 
127789 RHPE8 8010P-C3-PU-05                       
81100733 BTL5-T110-M1600-B-S103                     
81101287 BTL5-T110-M1700-B-S103                     
80051142 BNL-URN-120-63-20-B                        
8573 BOS 65K-1-B8T-1                            
8854 BOS 65K-5-B8T-2P-S 4                       
178416 BIS C-140-05/L-M10                         
164595 BIS C-140-05/L-M6                          
145939 BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11                 
168753 BPI 8M4A4P-2K-00-KPXB0-150                 
117687 BAW M18MI-UAC50B-S04G                      
81100981 BTL5-P1-M4000-P-KA05                       
158261 BVS Z-SK-OI-01                             
11000767 GEL 260-XN-01000-C-0-5-3                   
11027403 GEL 293-TN-009000-L-0-3-3                  
551966 BTA-D11-200                                
81101244 BTL5-E10-M2150-A-SA211-S135                
80051157 GEL 293-TN-10000-L-0-3-3                   
81100407 BTL5-E10-M3500-P-S32                       
11004156 GEL 293-U-00500-I-0-5-3                    
81100792 BTL5-E17-M2600-K-K05                       
120688 BAW M18MI-IAC50B-S04G                      
11000735 72-6302-300-08                             
118224 BAW M18MG-UAC80F-S04G                      
81101657 BML-S1C0-Q53P-M400-M0-KA02                 
115285 BOS 6K-PU-1HA-S75-C                        
161822 SK1-FSA-34/16/8-PbS-PP                     
115286 BOS 6K-PU-1HA-C-02                         
116768 BOS 26K-NA-1QE-S 4-C                       
111714 BOS 26K-PA-1QE-S 4-C                       
116781 BOS 6K-NU-1HA-C-02                         
116780 BOS 6K-NU-1HA-S75-C                        
120039 BES M12EL-POC40B-S04G                      
121150 BES M08MG1-NOC60F-S49G                     
124616 BES M08MG1-POC60F-S49G                     
121486 BES M30MI1-NSC22B-S04G                     
130758 BES M30MI1-POC22B-S04G                     
81000221 BNL 5307-120-4-400                         
158187 BNI IOL-104-000-K006                       
122020 BAW M18ME-UAC50B-BP03                      
118223 BAW M18ME-UAC50B-S04G                      
118854 BAW M18MI-ICC50B-S04G                      
119776 BCS 030-PS-1-C-S 4                         
129970 BAW M18ME-ICC50B-BP03                      
127037 BAW M18ME-ICC50B-S04G                      
118175 BAW M18ME-UAC50B-BP00 2-GS04               
157941 BOD 21M-LA04-S92                           
122486 BKV 819-M25/P21                            
122473 BKV 819-P21/M25                            
166863 BCS M18VVG2-POC80C-S04G                    
156979 BIS C-130-05/L-SA6                         
81101461 BTL5-A11-M0200-B-DEXB-KA05                 
81101570 BTL5-E10-M2760-K-SR32                      
11004925 GEL 293-T-10000-L-0-5-3                    
81101051 BTL5-E10-M2300-A-SA211-S135                
81101163 BTL5-E10-M2500-B-KA05                      
81100307 BTL5-E17-M2340-B-KA05                      
81101551 BTL5-E10-M2650-B-S32                       
81100188 BTL5-E10-M2750-B-S32                       
125971 BOD 66M-RA01-S92-C                         
11003031 C3497/CA11-23A2R-616-6000-02               
80050417 09-3432-210-04                             
11023386 09-3432-692-04                             
80050519 99-3383-100-04                             
80000423 09-0137-02-04                              
80050388 09-3432-87-04                              
80050412 99-0409-70-04                              
80050874 09-0416-30-05                              
11024228 CPA3A2-300-320                             
80000016 79-3440-15-05                              
80050811 09-3431-700-04                             
11004159 snodo assiale                              
80000461 79-5028-10-04                              
552169 BES 18 0-KH-2L                             
552168 BES 18 0-KH-2S                             
165309 BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050            
11024300 99-5606-75-03                              
11024238 C12F4B3-10K-022                            
80000469 99-5109-15-04                              
81101579 BML-M02-I45-A0-M0020-R0000                 
11024245 C12F-4B2-15K0                              
165581 BCC M425-M414-3A-304-PX0434-030            
6011 BNN 520-UB-50                              
80000010 09-0146-00-07                              
11026484 99-5171-00-08                              
80050346 09-0329-00-12                              
80051224 09-0329-02-12                              
80000655 79-3429-37-04                              
80000493 99-5102-15-02                              
151504 BKS-S216-RT14                              
151505 BKS-S218-RT14                              
11024314 99-5106-75-03                              
80050730 R1083/RELF003-00245-MT10                   
80050712 R1362/REMF003-00245-MT10                   
80051148 99-0217-15-07                              
125593 BES M12MI-NSC40B-S04G                      
80000716 79-3430-26-04                              
127920 BES M12MI-NOC20B-S04G                      
153610 BES M12MI-NSC20B-BV02                      
152350 BES M12MI-NSC20B-BV03                      
152328 BES M12MI-NSC40B-BV03                      
153635 BES M12MI-POC20B-BV02                      
126358 BES M12MI-POC20B-S04G                      
150084 BES M12MI-POC40B-BV02                      
157724 BES M12MI-POC40B-S04G                      
153702 BES M12MI-PSC20B-BV02                      
152327 BES M12MI-PSC20B-BV03                      
119406 BES M12MI-PSC20B-S04G                      
153665 BES M12MI-PSC40B-BV02                      
152321 BES M12MI-PSC40B-BV03                      
157727 BES M12MI-PSC40B-S04G                      
127643 BES M18MI-POC80B-S04K                      
11028128 PC3BDA0-150-120                            
553863 BES 516-3030-B0-C-03                       
80050131 79-5027-30-04                              
80050476 BKS-B 20-8-05                              
125831 BES M12MI-NOC40B-S04G                      
120155 BES M12MI-NSC20B-S04G                      
11024544 99-5626-00-07                              
80050680 09-3441-287-05                             
80050567 99-3376-100-04                             
125861 BES 18 0-KB-5-F                            
6033 BEN 516-11-1000                            
11000200 99-0479-102-08                             
553608 BES 516-375-S 4-C                          
111241 BES M12ML-NOC20B-BV03-002                  
80050251 79-5027-10-04                              
146798 BMS CUJ-P-D12-R040-00                      
80050216 79-3434-32-04                              
80000471 09-3441-50-05                              
80050731 99-4226-14-07                              
80051274 99-4217-00-07                              
11024235 C12F4B3-10K-222                            
80000843 99-5113-15-05                              
80050581 99-0425-00-08                              
80000204 99-0429-55-04                              
11002445 F1280/FPV-419A3T-F1453000                  
80050641 R1048/RDMF004-00302-MT10                   
80050621 R1222/RDLF004-00302-MT10                   
11001645 R1295/RDLM004-00302-MT10                   
80051021 R1306/RDMM004-00302-MT10                   
80000814 99-5110-15-04                              
80050875 09-0415-30-05                              
80051280 F1236/FPV-418A6T-V107-3000                 
80000467 09-0145-02-07                              
80050405 99-0218-15-07                              
80001006 99-0421-00-07                              
11026511 R2288/REMF-00400-376-5000                  
80051217 09-0330-02-12                              
11007242 ST 1959/RDMF-004-00376-5000                
166977 BCS R08RR01-PSMFAC-EP02                    
170714 BCS M30B4M3-PPM20C-EP08                    
325544 BES 516-217-E5-E-S 27                      
81101412 BML-S1C0-Q53L-M400-R0-KA02                 
6014 BNN 520-UB-500                             
7750 RXD 0801-01                                
115571 BAW M18ME-UAC50B-BP01 5-GS04               
81101467 BML-S1C0-Q53L-M400-M0-KA02                 
110930 BFO N22-XA-VB-EAK-10-02                    
80050891 GEL 152 G 4096 N35                         
136865 BOS 5 HW4                                  
154161 BOS 08M-PS-RD11-S49                        
161696 SK1-25-50/10-XBX-POM                       
552391 BLS 18M-XX-1P-E4-L-05                      
121484 BES M30MG1-NSC40F-S04G                     
552256 BES 516-300-S 266-S 4                      
551655 BTA-D11-300                                
81101223 BTL5-T110-M1900-B-S103                     
127698 BES 18 0-KH-4                              
81101039 BTL5-A11-M2600-B-S32                       
122426 BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4                     
160369 BES Q40KFU-PSC40F-S04G-012                 
80050416 GEL 260 S 00500 A 00                       
120341 BTL5-A11-M0800-B-SA56-S32                  
81101076 BTL5-E17-M0030-B-DEXB-K05                  
81101075 BTL5-E17-M0060-B-DEXB-K05                  
81101074 BTL5-E17-M0085-B-DEXB-K05                  
81100998 BTL5-E17-M0098-B-DEXB-K05                  
81101089 BTL5-E10-M0080-B-DEXB-K05                  
81101140 BTL5-E10-M0100-B-DEXB-K05                  
81101093 BTL5-E10-M0100-B-DEXB-KA05                 
130034 BLS 18KF-XX-1LT-S4-L                       
166904 BCS M18T4I1-POC15G-DV02                    
161752 SK1-8-M12-PnbS-PVC-Y2                      
166887 BCS R08RR01-PSM80C-EP00 2-GS49             
122005 BAW M08EI-UAD15B-BP00 2-GS04               
115569 BAW M08EI-UAD15B-BP03                      
81101185 BML-M01-I45-A3-M0056-R0000                 
518341 BES 516-326-SA 23-03                       
325562 BES 516-208-B0-E-PU-05                     
140822 BES 516-420-S1-L                           
776817 BES 18-SM-1                                
81101512 BTL5-T110-M2750-P-S103                     
81101252 BTL5-T120-M2750-P-S103                     
157692 BTL5-S172-M2045-A-SA285-KA10               
81101626 BTL5-E10-M3000-K-SR32                      
11005104 GEL 293-X-00500-I8-0-5-3                   
81101399 BTL5-T110-M2015-B-S103                     
121005 BAW M30ME-UAC10B-S04G                      
166779 BAE SA-CS-001-NS                           
170778 BOS 23K-PU-RR10-S4                         
161732 SK1-8-34/16/8-PBS-PP-M2/Y1                 
170784 BOS 23K-PU-RD10-S4                         
327762 BES 516-210-S 27-E                         
81101345 BML-M01-I45-A3-M0031-R0001                 
166881 BCS G34VVM2-PPM20C-S04G                    
124204 BOS S-F02                                  
127964 BNS 813-D04-R12-62-10-01                   
136800 BES Q40KFU-PSC35E-S04G-W01                 
80051014 GEL 260-AV-00200-B-0-3-1                   
128118 BMF 32-HW-14                               
128432 BMF 32-HW-15                               
127966 BNS 813-D04-D12-62-10-01                   
127888 BNS 819-D04-L12-62-10                      
133197 BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01                 
81100104 BTL5-E10-M3000-B-S32                       
81101494 BTL5-S173-M2650-A-KA05                     
160734 BTL5-R2-M0250-A-SA278-KA10-E6              
11007352 ZFN 0856                                   
119532 RGPE 9012-V2430P-PU-05                     
142611 BES R01ZC-PSC70B-BX05-101                  
178415 BIS C-140-11/L-M10                         
166871 BCS M30BBM3-PPC20C-EP02                    
123965 BPN 30M-B-04-PU-03                         
11027219 GEL 89022                                  
336659 BOS 35K-PS-1RH-S4-C                        
81101096 BTL5-E10-M0150-B-DEXB-KA10                 
81101697 BTL5-E17-M0300-B-DEXA-K05                  
149394 BTL5-D112-M3250-P-S93                      
81101262 BTL5-E10-M1800-B-NEX-S32                   
138800 BIS M-101-01-L                             
122002 BES 517-385-MV-C                           
80002089 BKSS33M-20                                 
166844 BCS D50OO03-YPC25C-S49G                    
166893 BCS M12VVG1-NSM80G-EP02                    
161740 SK1-8-M12-PnbS-VA/PTFE                     
777422 BNN 520-UB-450                             
6018 BNN 520-UB-480                             
81000290 BNL 5307-120-4-200                         
81000177 BNL 5307-120-4-350                         
553564 BES 18 0-KH-1-F                            
126901 BES 18 0-KH-4-F                            
80051085 GEL 293-U-03500-I-0-5-3                    
8445 RPTA 1803-05                               
81101013 BTL5-E10-M0200-B-DEXB-KA10                 
11005118 GEL 293-X-005000-I4-0-5-3                  
11001213 72-6318-200-08                             
123747 BES M12EL-NSC40B-S04G-005                  
146842 BML-A013-T1000                             
149015 BES M05ED-PSC50F-EP02                      
113254 BES 515-327-SA20-S4-T                      
166995 BCS S41SS01-GPCFAG-S49G                    
134638 BOS 08M-X-RS10-03                          
124205 BOS S-C02                                  
125902 BKS-S 48-15-CP-30                          
771312 BES 30 0-KH-1                              
149156 BOS 63M-PSV-LH10-S4                        
80050823 MK 8 12-12 H7 Lenord                       
137942 BAW M18ME-UAC50B-BP00 2-GS49               
157352 BAW G06EF-UAC20B-S49G                      

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách !


Nguyễn Đức Hải |Hai Mr|
I Senior Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 975805747
                        +84 973013066
I email I           hai.ans@ansvietnam.com