Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

S/N                                     Model

157352 BAW G06EF-UAC20B-S49G                      
134637 BOS 08M-X-RS10-S49                         
145944 BES M18EF1-PSC20F-S04G-S                   
81101568 BTL5-E10-M3250-B-S32                       
81101021 BTL5-E10-M0210-B-DEXB-KA10                 
81100854 BTL5-T110-M3000-P-S103                     
81101242 BTL5-T130-M3000-P-S103                     
11023902 ZFN 0848                                   
80050662 R1207/RDLF004-00322-MT10                   
80050661 R1252/RDMF004-00322-MT10                   
80050521 BKS-B 20-4-PU-03                           
80050249 99-5117-15-05                              
606029 BNN 541-G-25                               
80051234 99-5613-15-05                              
80000074 79-3430-13-04                              
80051232 99-5610-15-04                              
80050762 09-0132-00-12                              
80050981 99-5605-00-03                              
80051265 F1380/FPA-415A3T-V145-3000                 
11003870 C12F-4A2-15K0                              
80051215 F1327/FPH-418A6R-V107-3000                 
80001007 79-3434-55-04                              
80000072 99-1430-822-04                             
149205 BKS S4-TM1-01                              
11001642 99-0429-286-04                             
80050735 99-0719-00-13                              
80000157 79-5001-20-04                              
11002845 99-4221-14-04                              
80000263 99-5105-15-03                              
80000656 99-5114-15-05                              
11004239 CPMA-3A2-0403                              
11023886 99-0536-24-05                              
11023887 99-0537-24-05                              
772343 BNN 520-TA-16                              
11027367 79-3102-32-03                              
11000984 99-4217-14-07                              
128876 BES 05 0-KH-2                              
11023864 SoundPipe zws1                             
80000002 79-3429-30-04                              
11027247 CPA3A1-500-110                             
11000201 99-0480-102-08                             
106022 BNN 520-81-S-20                            
11024015 C08F4A1-10K-112                            
80050568 09-0040-00-05                              
80050785 R1225/RDLF005-00201-MT10                   
80050784 R1267/RDMF005-00201-MT10                   
80000901 79-3440-12-05                              
80000509 79-3444-12-05                              
80051237 P5131/RDMF004-00302-MT1000RDL0             
80050734 99-0711-00-05                              
80050303 99-0413-10-05                              
80051233 99-5614-15-05                              
80050896 09-3432-722-04                             
80050970 F1318/FPA-418A6R-V109-3000                 
80000048 79-5008-10-03                              
120054 BES HS-01-P1-C8/Q40                        
80050515 79-3405-45-03                              
80050052 79-3408-18-03                              
80000518 79-3430-30-04                              
80000604 79-3434-30-04                              
80051011 09-3442-87-05                              
80000027 79-3414-55-03                              
80000030 79-5027-20-04                              
80051249 C3347/CN11-23A2R-410-MT10-02               
80050587 09-0131-90-12                              
80000831 79-3382-55-04                              
80050619 99-5606-00-03                              
80000858 79-3386-55-04                              
206051 BEN 516-14-50                              
11027326 99-3729-810-04                             
11024184 CPA3B3-500-110                             
80000722 99-4221-00-04                              
80050542 99-4225-70-07                              
11026946 99-5122-75-06                              
80050356 09-0341-00-14                              
80050878 R1212/RDLF005-00221-MT10                   
80050824 99-5613-00-05                              
123421 BKS-B 49-1-03                              
11001387 09-0039-00-05                              
80000800 99-5106-15-03                              
80050620 99-5610-00-04                              
80050107 99-5621-15-06                              
114960 BES 516-356-E4-C-03                        
114875 BES 516-356-E5-C-S 4                       
553945 BES 516-357-E4-Y-03                        
116930 BES 516-325-E4-C-03                        
80050065 99-5121-15-06                              
116931 BES 516-325-E5-C-S 4                       
117738 BES 516-370-E4-C-03                        
117843 BES 516-370-E5-C-S 4                       
118683 BES 516-329-E4-C-03                        
118608 BES 516-329-E5-C-S 4                       
80051260 99-5614-19-05                              
80000325 79-3405-55-03                              
11003373 99-4221-70-04                              
80050703 R1232/RDLF003-00341-MT10                   
80050700 R1274/RDMF003-00341-MT10                   
11004413 99-5681-15-07                              
80050242 09-3442-00-05                              
154514 BMS CS-M-D12-IQ40-02                       
80001503 99-4222-00-04                              
152330 BES M12MI-PSC40B-BV05                      
80050256 09-0132-80-12                              
80050727 R1336/RELF004-00246-MT10                   
80050709 R1367/REMF004-00246-MT10                   
80051261 99-5613-19-05                              
80000751 79-3436-40-04                              
80050743 99-0426-00-08                              
552306 BES M18ML-GSC70B-BV03                      
134663 BOS Q08M-X-RS10-S49                        
134664 BOS Q08M-X-RS10-03                         
148900 BKS-S196-22-PU-05                          
148264 BSB-04-F01P/8-M02M-KP-10                   
80050752 BNL-URN-120-02-80-A                        
164591 BIS C-140-11/L-M8                          
164594 BIS C-140-11/L-M6                          
81000225 BNL 5310-120-04-1500                       
80000071 72-MVA8-V                                  
121645 BAW G06EE-UAF20B-EP03-K                    
123641 BAW M18ME-UAE50B-S04G-K                    
123379 BKS-S103-CP-10                             
123383 BKS-S105-CP-10                             
619318 BFO 08 0-KB-1                              
81101044 BTL5-P1-M0590-B-DEXB-KA15                  
118234 BTL5-S112-M3606-P-S 32                     
133318 BOD 26K-LB05-S115-C                        
81000010 BNL 5304-80-02-2500                        
121947 BES 516-412-H3-L                           
552784 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-05                     
140065 BES G04ED-PSC50F-S26G                      
140069 BES M05ED-PSC50F-S26G                      
154602 BES M05ED-PSD05B-ES02-T01                  
116786 BLE 6K-NU-1E-S75-C                         
122420 BOS S-C01                                  
122423 BOS S-F01                                  
122422 BOS S-T01                                  
124206 BOS S-T02                                  
80051225 72-6333-30-08                              
120635 BOS 74K-UU-1FR-B0-Z-02                     
179009 BVS OI-3-053-E                             
150891 BTL5-E10-M0203-W-KA10                      
81100812 BTL5-E10-M0325-B-DEXB-KA10                 
81101447 BTL5-E17-M3250-B-S32                       
164158 BAE-PS-XA-3Y-24-050-009                    
553971 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-PU-03                  
11023677 BKM 7 - 6204210                            
11023676 BKM 7 - 6204250                            
166919 BCS M18T4G2-PSC15G-S04G                    
166919 BCS M18T4G2-PSC15G-S04G                    
81000223 BNL 5307-120-4-600                         
139313 BOS 2K-PS-RD10-02                          
139317 BOS 2K-PS-RH10-02                          
139324 BOS 2K-PS-RH11-02                          
550012 BIS F-200-RP                               
113938 BES 517-385-V-C-S 4                        
133723 VBAW M18ME-UDC40B-BP01                     
551336 BFO 18A-XAA-UZG-30-1 5                     
80050974 GEL 214-TN 04 A                            
80051275 GEL 260-A-V-N-1500-B-0-0-1                 
141348 BOS 18E-PO-1UB-E5-D-S 4                    
154625 BES 516-300-S322-S4-D                      
133160 BAW M08EI-UAD15B-BP00 5-GS04               
122006 BAW M08EI-UAD15B-BP01 5-GS04               
115167 BOS 6K-PU-1QA-S75-C                        
553844 BOS 18M-PA-1HA-S4-C                        
166875 BCS M30B4M3-PPM20C-EP02                    
140819 BES 516-422-H2-X-PU-05                     
124201 BOS S-M01                                  
124203 BOS S-M02                                  
81101419 BML-M02-I34-A0-M0500-C0010                 
80051164 GEL 293-TN-10000-I- 05 - 0-3-3             
80051165 GEL 293-TN-10000-I- 10 - 0-3-3             
81101366 BTL5-D112-M3302-P-S93                      
120650 BOS R-15                                   
11027218 GEL 89019                                  
130677 BIS L-500-PU10                             
139314 BOS 2K-PS-RD10-00 2-S49                    
139318 BOS 2K-PS-RH10-00 2-S49                    
139319 BOS 2K-PS-RH10-00 2-S75                    
139325 BOS 2K-PS-RH11-00 2-S49                    
139326 BOS 2K-PS-RH11-00 2-S75                    
81000288 BNL 8304-120-06-2000                       
166873 BCS M30BBM2-PPM20C-S04G                    
120677 BLE 6K-PU-1E-S49-C                         
81101384 BML-M02-I34-A0-M0500-C0002                 
81101001 BTL5-E10-M0425-B-DEXB-K05                  
81101416 BTL5-E17-M0450-B-DEXB-K05                  
139316 BOS 2K-NS-RH10-02                          
139323 BOS 2K-NS-RH11-02                          
181559 BES 516-324-SA45-E4-C-PU-05                
122021 BAW M18ME-UAC50B-BP05                      
131657 BIS L-6000-007-050-00-ST15                 
179008 BVS OI-3-051-E                             
552148 BLE 18M-PS-1P-E4-C-05                      
127333 BKS-S115-PU-20                             
127335 BKS-S116-PU-20                             
515320 BES 516-309-S 1-L                          
166760 BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002            
154237 BML-M21-I40-A0-M048/006-R0                 
325481 BES 516-215-E5-E-S 21                      
11003579 dbk-5/CDD/O/M30 E S                        
80051290 GEL 293-VN-10000-I-0-3-3                   
81101014 BTL5-E10-M0500-B-DEXB-KA10                 
81101118 BTL5-T110-M3250-P-S103                     
142086 BIS C-526-PVC-00 5                         
148488 BES 516-3048-G-E4-C-PU-02                  
160872 BGL 21-RG                                  
115284 BOS 6K-PU-1QA-C-02                         
111715 BOS 26K-PA-1HC-S 4-C                       
111716 BOS 26K-PA-1IE-S 4-C                       
122429 BLE 18MR-PA-1PP-E 5-C-S4                   
120045 BES M18EL-POC80B-S04G                      
81000212 BNL 5310-120-04-1800                       
81100955 BTL5-S175-M4000-P-S32                      
81101376 BTL5-E10-M4000-P-S 32                      
136362 BTL5-E10-M0381-W-K05                       
551475 BOS R-7-0 25                               
81100928 BTL5-P1-M0760-B-DEXB-KA15                  
81100929 BTL5-P1-M0785-B-DEXB-KA15                  
81100932 BTL5-P1-M0865-B-DEXB-KA15                  
118809 RPEM 4502P-ST                              
118810 RPTM 4502P-S49                             
133726 BAW M18ME-UDC40B-BP00 1-GS49               
161756 SK1-8-M12-PNBS-VA/PTFE-Y2                  
81200040 BKSS32M-15                                 
117557 BNN 520-81-S-500                           
906067 BNN 520-UB-600                             
116787 BLE 6K-NU-1E-C-02                          
161619 SV-45/30/15-PO                             
166896 BCS M12T4G1-POM80G-EP02                    
166895 BCS M12T4G1-PSM80G-EP02                    
80050151 GEL 154 G 4096 N 35                        
80051277 GEL 293-Y-002                              
117857 BAW M18ML-IAD80F-BV03-501                  
121388 BAW M08EI-UAD15B-BP05                      
325482 BES 516-217-E5-E-S 21                      
120749 BKS-S103/GS103-CP5                         
551315 BFO 18A-LAA-UZG-20-0 5                     
554422 BES M18EL-PSC80B-BP03                      
325545 BES 516-218-E5-E-S 27                      
11000103 Techna-Check TC-3200-350-50 A              
11000111 Techna-Check TC-3200-350-25 A              
80050102 99-5125-15-07                              
127931 BES M18MI-NOC50B-S04K                      
130962 BES M18MI-NSC80B-BV03                      
181957 BES M18MI-POC50B-S04K                      
153708 BES M18MI-PSC80B-BV02                      
127016 BES M18MI-PSC80B-BV03                      
80050851 99-5114-00-05                              
153612 BES M18MI-NSC50B-BV02                      
121460 BES M18MI-NSC50B-BV03                      
121463 BES M18MI-NSC50B-S04K                      
130215 BES M18MI-NSC80B-S04K                      
153706 BES M18MI-POC50B-BV02                      
126671 BES M18MI-POC50B-BV03                      
153704 BES M18MI-PSC50B-BV02                      
121461 BES M18MI-PSC50B-BV03                      
121462 BES M18MI-PSC50B-S04K                      
127015 BES M18MI-PSC80B-S04K                      
11000435 79-5008-30-03                              
80000892 79-3404-42-03                              
160237 BES M12ME-NOC20B-S04G-003                  
160246 BES M12ME-NOC40B-S04G-003                  
160236 BES M12ME-NSC20B-S04G-003                  
160245 BES M12ME-NSC40B-S04G-003                  
160235 BES M12ME-POC20B-S04G-003                  
160244 BES M12ME-POC40B-S04G-003                  
160234 BES M12ME-PSC20B-S04G-003                  
160243 BES M12ME-PSC40B-S04G-003                  
11024251 C12F3B2-20K-020                            
80050044 79-3427-37-04                              
11024287 99-5130-15-12                              
11002205 F1385/FPH-419A3T-F145-3000                 
80000221 79-5001-30-04                              
80050366 09-3441-116-05                             
80000646 09-0055-00-03                              
152358 BES M12MI-NSC20B-BV05                      
80050208 09-0132-90-12                              
80000893 79-3427-14-04                              
906076 BNN 520-UB-80                              
550791 BES 516-366-S 4-C                          
80000830 99-0437-57-05                              
550800 BES 516-3031-S 4-C                         
152353 BES M12MI-POC20B-BV05                      
152331 BES M12MI-PSC20B-BV05                      
80050754 99-5614-00-05                              
774701 BEN 516-14-40                              
80050168 99-5122-15-06                              
80050956 09-4442-00-05                              
80050506 09-0428-90-08                              
525191 BKS-S 19-1-03                              
525211 BKS-S 20-1-03                              
154927 BKS-S 117-R01                              
80050010 99-5171-15-08                              
11005033 F1230/FGV-406A6T-N107-3000                 
11024161 C12F3A2-20K-020                            
120805 BMF 305K-R-PS-F-3-03                       
11002710 F1444/FPV-419A3T-N108-6000                 
80000193 32-1313-300-510                            
80000191 99-4226-70-07                              
80000020 79-3439-15-05                              
167841 BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-003            
80050354 79-3434-28-04                              
80000961 79-3434-37-04                              
80050109 99-5126-15-07                              
80050788 99-5182-15-07                              
11005005 99-0524-52-04                              
11003496 BKM 7 - 6105101                            
80050183 99-5622-15-06                              
125338 BES M08MH1-NSC20B-S04G                     
80050979 09-0454-00-14                              
80003003 99-4637-00-06                              
80050108 99-5671-15-08                              
80000473 99-1429-812-04                             
80001502 99-1430-812-04                             
80000651 99-1430-814-04                             
11003388 99-4222-14-04                              
11000795 F1396/FMV303A6T-V209-3000                  
80050995 R1219/RDLF003-00301-MT15                   
80050825 09-3441-700-05                             
11024187 CPA3A2-500-320                             
165375 BCC M425-0000-1A-010-PX0434-050            
11024292 CPA3B2-500-320                             
80000730 09-0030-02-12                              
80000196 79-3381-55-04                              
552313 BKS-S 19-13-03                             
80050341 09-0105-70-03                              
80050176 99-5172-15-08                              
11007425 99-2030-20-12                              
80051239 F1345/FPA-415A3T-V145-0300RELM             
80050247 09-0101-25-02                              
126064 BES M12MI-POC20B-BP03                      
81000247 BNL 5307-120-02-1500                       
134633 BOS 08M-PS-RE10-03                         
8444 RPTA 3005-05                               
134655 BOS Q08M-PS-RE10-S49                       
134630 BOS 08M-PO-RE10-S49                        
134629 BOS 08M-PS-RE10-S49                        
551353 BFO 18A-XAF-MZG-15-0 5                     
551354 BFO 18A-XAG-MZG-15-0 5                     
81101485 BML-M02-I45-A3-M0041-R0001                 
81101198 BNL 5307-120-04-1000                       
128054 BMF 10E-HW-19                              
517881 BAW 018-PF-1-K-03                          
181946 BES M18ML-PSC12E-S04G-W                    
327766 BES 516-216-E5-E-S 27                      
81100171 BTL5-E10-M3750-B-S32                       
115440 BES 08 0-KH-3L                             
8845 BOS 20K-ZU-1FR-S75-C                       
551344 BFO 18A-XAA-SMG-30-0 5                     
551364 BFO 18A-XAC-SMG-30-0 5                     
166877 BCS M30B4M2-PPM20C-S04G                    
81000253 BNL 5307-120-4-790                         
80051276 GEL 293-VN-01250-L-0-0-1-S                 
133319 BOD 26K-LBR04-S115-C                       
133317 BOD 26K-LBR05-S115-C                       
81101144 BTL5-E10-M3200-B-KA05                      
150711 PROX 3D11-PAF7L0-ZACA0                     
11027155 BP-RPE-1804N-PU-02                         
167020 BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08                
161014 BNS 819-D05-D12-62-10                      
182459 BNS 819-D05-R12-62-10                      
131885 BIS L-6003-025-050-03-ST12                 
132567 BIS L 6002-019-050-03-ST11                 
81101031 BTL5-T110-M3500-P-S103                     
11003075 ZFN 0781                                   
11004685 GEL 214UN01B                               
81101267 BTL5-T110-M2750-B-S103                     
140321 BNP 29-02-D12-100                          
161601 SK-1-M5-b-VA/PTFE                          
153147 BCS M30KN2-UST15G-AV02                     
551352 BFO 18A-XAF-SMG-15-0 5                     
140738 BOS 18MR-NA-LD10-02                        
140745 BOS 18MR-NA-LD10-S4                        
140739 BOS 18MR-PA-LD10-02                        
140747 BOS 18MR-PA-LD10-S4                        
140759 BOS 18M-PA-LD10-02                         
140767 BOS 18M-PA-LD10-S4                         
161865 SK-HT250-20-M30-nb-VA/PTFE                 
80051195 BKM LIN B - 63 04 224                      
81101543 BML-M02-I45-A0-M0106-R0000                 
11027260 CSPC3A2-20K-394                            
113018 BNN 520-81-S-520                           
142609 BES R01ZC-PSC50B-BX00 2-GS04-W01           
902820 BES 516-326-SA11                           
166967 BCS D50OO04-PPCFAC-EV02                    
144811 BMS CU-M-D12-A040-00                       
122750 BTA-E10-0200-E-SA42                        
8575 BOS 65K-1-M110T-1                          
8570 BOS 65K-5-M110T-1                          
8852 BOS 65K-5-M110T-2P-S 4                     
136454 BIS S-501-PU1-05                           
166959 BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02                    
551341 BFO 18A-XAA-MZG-30-1                       
123736 BAW M18MG-UAC16F-S04G-K                    
164453 BAE LX-VS-RR100                            
81101045 BTL5-H132-M4000-P-S92                      
128541 BTL5-E10-M4250-P-S32                       
130033 BLS 18KW-XX-1LT-S4-L                       
155273 BES Q80KA-PSH40B-S04Q                      
127963 BNS 813-D04-R12-62-12-04                   
166761 BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002            
166861 BCS M18VVG2-PSC80C-S04G                    
514612 BES 516-300-S 145-05                       
161872 SNG-230AC/24DC-T                           
124332 BES M18EL-PSC80B-BP05                      
140955 BLT 18KF-001-P-S4                          
153131 BOS 12M-XT-LS11-S4                         
122912 BES 516-300-S 240-D-PU-05                  
161710 SK1-8-M18-PBS-PVC-Y2                       
80051181 BKM 8 PB - 62 04 251                       
137319 BES 516-3048-G-E4-C-S26-00 3               
517782 BES 516-335-AO-X-PU-05                     
612167 ADAPTER BFO 30-A1                          
81101143 BTL5-A11-M0700-B-DEXA-KA05                 
80051177 BKM 8 PB - 63 04 237                       
80050850 99-5605-75-03                              
11023705 99-0430-282-04                             
11023701 99-0430-292-04                             
80001510 99-0436-55-05                              
80050903 BTL6-R1115                                 
80050562 99-5622-19-06                              
80050355 09-0342-00-14                              
11007423 99-2029-20-12                              
80050057 79-3382-59-04                              
772890 BNN 520-81-S-10                            
80000275 99-0217-70-07                              
80050106 99-5672-15-08                              
123437 BKS-B 41-1-PU-03                           
11004459 09-0109-25-04                              
119874 BOS 12-SM-1                                
80051029 99-0218-70-07                              
11002183 09-3481-116-08                             
80050436 99-5621-19-06                              
80051188 09-0454-80-14                              
552945 BKS-S 49-1-03                              
80050485 BKS-B 20-8-PU-03                           
80000917 79-3404-52-03                              
11003210 99-5614-75-05                              
551071 BKS-S 48-03                                
11005483 F1131/FGV-415A3T-N108-3000                 
527041 BES 516-355-E4-Y-03                        
552582 BES 516-355-E5-Y-S 4                       
554004 BES 516-360-E4-Y-03                        
527341 BES 516-361-E4-Y-03                        
552581 BES 516-367-E5-Y-S 4                       
120040 BES 516-326-E5-C-S 4                       
552584 BES 516-3026-E5-Y-S 4                      
554007 BES 516-360-E5-Y-S 4                       
115375 BES 516-326-E4-C-03                        
152372 BES M12MI-PSC40B-BV06                      
80050049 99-4638-00-06                              
80050480 BKS-B 20-4-PU-05                           
11004056 09-0109-19-04                              
80000148 99-0406-70-03                              
80050794 99-5622-00-06                              
117104 BES 516-356-E4-C-05                        
117103 BES 516-325-E4-C-05                        
80000316 79-3404-45-03                              
80050996 99-5671-00-08                              
125926 BES M08MH1-POC15B-S04G                     
141933 BES M08MH1-PSC20B-S04G                     
80000897 79-3427-30-04                              
124863 BES M08MI-NSC15B-BV03                      
141936 BES M08MI-PSC15B-BV03                      
127708 BES M08MH1-NOC15B-S04G                     
126537 BES M08MH1-NSC15B-S04G                     
141932 BES M08MH1-PSC15B-S04G                     
148846 BES M08MI-NSC15B-BV02                      
148848 BES M08MI-NSC20B-BV02                      
125511 BES M08MI-NSC20B-BV03                      
11004526 09-0428-30-08                              
148850 BES M08MI-POC15B-BV02                      
125050 BES M08MI-POC15B-BV03                      
148852 BES M08MI-PSC15B-BV02                      
148854 BES M08MI-PSC20B-BV02                      
141937 BES M08MI-PSC20B-BV03                      
106023 BNN 520-81-S-40                            
80000094 99-0437-15-05                              
80000070 09-0440-00-04                              
152355 BES M12MI-NSC20B-BP03                      
152356 BES M12MI-NSC40B-BP03                      
80050246 09-0102-25-02                              
150085 BES M12MI-POC40B-BP02                      
125828 BES M12MI-POC40B-BP03                      
152354 BES M12MI-PSC20B-BP03                      
150205 BES M12MI-PSC40B-BP02                      
152351 BES M12MI-PSC40B-BP03                      
80050231 79-5000-30-04                              
11026440 99-1436-810-05                             
11026441 99-1437-810-05                             
80000347 79-5009-20-04                              
80050702 R1081/RDLF004-00342-MT10                   
80000394 79-5301-06-04                              
80050699 R1279/RDMF004-00342-MT10                   
11024280 99-5630-16-12                              
80001508 99-0436-110-05                             
80050340 09-0109-70-04                              
11000135 99-5114-75-05                              
80050382 79-3436-52-04                              
553959 BES 516-378-S 4-C                          
80050339 09-0106-70-03                              
150662 BES M08EH-NOC15B-S04G                      
80050047 09-0029-02-12                              
11024657 C12F4A2-10K-322                            
11026895 CA-5P8-000-A00                             
11005778 09-3443-00-05                              
123653 BES M18MI-NSC50B-BV05                      
121459 BES M18MI-PSC50B-BV05                      
80050494 99-5122-09-06                              
553712 BES 516-3026-B0-C-05                       
11004458 09-0110-25-04                              
80050849 99-5613-75-05                              
11023837 99-0536-52-05                              
11023838 99-0537-52-05                              
551710 BKS-S 41-05                                
11002218 R1885/REMF613-00373-5000                   
106046 BEN 516-13-50                              
206052 BEN 516-14-100                             
80050314 99-4218-70-07                              
123418 BKS-B 48-1-05                              
123422 BKS-B 49-1-05                              
152352 BES M12MI-PSC20B-BV07                      
11001406 F1378/FPV-415A3T-F145-0300RELM             
80000606 79-5027-50-04                              
80050495 99-5121-09-06                              
515790 BKS-S 8-3                                  
80000137 79-5301-10-04                              
80000298 09-0440-00-04-C                            
80051282 09-3441-22-05                              
80050697 R1077/RDMF614-00302-MT10                   
80050313 99-4217-70-07                              
80050997 99-5672-00-08                              
80050933 F1228/FTV-306A6R-V209-3000                 
80051113 F1355/FPH419A3T-F145-0300-RELM             
80000793 99-0437-186-05                             
134634 BOS 08M-PO-RE10-03                         
325493 BES 516-216-E5-E-S 21                      
123993 BIS C-522-PVC-02                           
137174 RPT-3008-P-PU-01                           
999992 BES 20 0-BS-1                              
166911 BCS M12T4D2-PSM80G-S04G                    
110372 BAW M18ML-UAD80F-S04G                      
514352 BAW 018-PB-1-K-05                          
517882 BAW 018-PF-1-K-05                          
11000469 72-6310-300-04                             
116314 BLS 18E-XX-1P-SA 1-S 4                     
80050042 BKS-S33M-25                                
140056 BES G04ED-PSC50F-EP05                      
553624 BES 30 0-KH-1-F                            
122541 BPN 18M-F-03-PU-03                         
155771 BOS Q08M-PS-RD11-02                        
150947 BOS Q08M-PS-RD11-S49                       
523190 BCS 20MG10-XPA1Y-8B-03                     
134911 BES 516-3048-G-E4-C-PU-05                  
125724 BCS M30KN2-NSC18G-AV02                     
134639 BOS Q08M-PS-RD10-S49                       
117878 RXT 1805-PU-05                             
111168 BES 12 0-KH-3L                             
151920 BOS 08M-PS-RD11-02                         
134612 BOS 08M-PS-RD10-S49                        
166866 BCS M18B4G2-NSC80C-S04G                    
166862 BCS M18B4G2-PSC80C-S04G                    
125728 BCS M30KN2-PSC18G-AV02                     
336626 BES 516-449-BO-L-05                        
134660 BOS Q08M-PO-RE10-03                        
554051 BES 516-356-SA12-E5-T-S4                   
148921 BKS-S196-21-PU-10                          
551337 BFO 18A-XAA-UZG-30-2                       
551351 BFO 18A-XAE-UZG-30-0 5                     
514341 BAW 030-PB-1-K-03                          
111425 BES 516-3013-G-SA 2-S 49-C                 
80051176 BKM 8 PB - 63 04 236                       
124344 BOD 66-HW-1                                
128528 BES 12 0-KB-4-F                            
554489 BES 08 0-KB-4-F                            
554128 BES 08 0-KH-2S/W                           
517871 BAW 030-PF-1-K-03                          
138659 BTL5-P1-M5000-P-KA05                       

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !