Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Elco sau:

 

ELCO Industry Automation AG – ELCO HOLDING partlist
EB58B8-P6PA-1024 EB58B10-P4PR-1024
EB58B8-P6PR-1024 EB58B10-P4TR-1000
EB58BR6-H4TR-1024 EB58B10-P4TR-2500
EB58BR6-L5JR-2500 EB58B10-P6AR-600
EB58BR6-L5TR-1800 EB58B10-P6AR-600.1Z8900
EB58BR6-L6PR-1024 EB58B6-C4AR-1000
EB58BR6-P6TR-2048 EB58B6-C4PR-1000
EB58BR8-P4PR-500 EB58B6-C4PR-1024
EB58BR8-P4PR-500.1Z1300 EB58B6-H4HR-1024
EB58C10-C4JR-1000 EB58B6-H4JR-1024
EB58C10-C4PA-4096 EB58B6-H4PR-1024
EB58C10-H4AR-1000 EB58B6-H4PR-1024.DUMMY
EB58C10-H4AR-1024 EB58B6-H4TR-1000
EB58C10-H4DR-2000 EB58B6-H4TR-1024
EB58C10-H4JR-100 EB58B6-H6PR-100
EB58C10-H4JR-1000 EB58B6-H6PR-1000
EB58C10-H4JR-1024 EB58B6-H6PR-1024
EB58C10-H4JR-1200 EB58B6-H6PR-200
EB58C10-H4JR-2000 EB58B6-H6PR-256
EB58C10-H4JR-2048 EB58B6-H6TA-2500
EB58C10-H4JR-4096 EB58B6-H6TR-1024
EB58C10-H4JR-5000 EB58B6-L5HR-1024
EB58C10-H4PA-1000 EB58B6-L5IR-1024
EB58C10-H4PR-1000 EB58B6-L5JR-1024
EB58C10-H4PR-1024 EB58B6-L5PA-1024
EB58C10-H4PR-1024(2) EB58B6-L5PR-1024
EB58C10-H4PR-1024.4000R0 EB58B6-L5PR-5000
EB58C10-H4PR-1024.DUMMY EB58B6-L5TR-1024
EB58C10-H4PR-360 EB58B6-L5TR-2000
EB58C10-H4TA-1000 EB58B6-L5TR-2048
EB58C10-H4TR-1024 EB58B6-L6PR-1024
EB58C10-H4TR-120 EB58B6-L6PR-1200
EB58C10-H4TR-60 EB58B6-L6TR-100
EB58C10-H6AR-4096.5I1000 EB58B6-P4AR-5000
EB58C10-H6BR-4096 EB58B6-P4JR-1024.T000
EB58C10-H6JR-1024 EB58B6-P4PR-5000
EB58C10-H6JR-1250 EB58B6-P6HR-1024
EB58C10-H6PA-1200 EB58B6-U6TR-100
EB58C10-H6PA-1800 EB58B8-H6AR-800
EB58C10-H6PA-2000 EB58B8-H6PR-360
EB58C10-H6PR-100 EB58B8-H6TR-2500
EB58C10-H6PR-1000 EB58B8-L5Y1R-1024
EB58C10-H6PR-1024 EB58B8-L6PR-1000
EB58C10-H6PR-1800 EB58B8-P4AR-1024
EB58C10-H6PR-2000 EB58B8-P4AR-1200
EB58C10-H6PR-2048 EB58B8-P4PR-1024
EB58C10-H6PR-300 EB58B8-P4PR-2048
EB58C10-H6PR-360 EB38F8-N4PR-1000
EB58C10-H6PR-500 EB38F8-N4PR-2500L
EB58C10-H6PR-5000 EB38F8-N4SR-60
EB58C10-H6PR-600 EB38F8-P4AR-100
EB58C10-H6QR-360 EB38F8-P4AR-100.3H1200
EB58C10-H6TR-1024 EB38F8-P4AR-1000
EB58C10-H6TR-1024.4YS011 EB38F8-P4AR-1000.3H1200
EB58C10-H6TR-1250 EB38F8-P4AR-1024
EB58C10-H6TR-180 EB38F8-P4AR-2000
EB58C10-H6TR-300 EB38F8-P4AR-2000.3H1200
EB58C10-H6TR-5000 EB38F8-P4AR-2000.500C
EB58C10-H6TR-600 EB38F8-P4AR-2500
EB58C10-H6Y2R-600 EB38F8-L5PR-2500L
EB58C10-L4PR-1024 EB38F8-L5PR-300
EB58C10-L4PR-2000 EB38F8-L5PR-600
EB58C10-L5JR-4096 EB38F8-L6AR-1024
EB58C10-L5PR-1000 EB38F8-L6AR-2000.3H1200
EB58C10-L5PR-1024 EB38F8-L6AR-2500
EB58C10-L5PR-1024.9M1500 EB38F8-L6IR-1024
EB58C10-L5PR-2000 EB38F8-L6IR-256
EB58C10-L5PR-2048 EB38F8-L6PR-1000
EB58C10-L5PR-2500 EB38F8-L6PR-1024
EB58C10-L5PR-4096.5I1000 EB38F8-L6PR-2000
EB58C10-L5TA-5000 EB38F8-L6PR-2000L
EB58C10-L5TR-1024 EB38F8-L6PR-2500
EB58C10-L5Y1R-1024 EB38F8-L6PR-500
EB58C10-L5Y1R-1200 EB38F8-L6PR-512
EB58C10-L5Y1R-1200.10000A EB38F8-N4AR-100
EB58C10-L6AR-1024 EB38F8-L5CR-1024
EB58C10-L6JR-2048 EB38F8-L5CR-256
EB58C10-L6PR-1024 EB38F8-L5HR-1024
EB58C10-L6PR-1800 EB38F8-L5OR-1024.3H1200
EB58C10-L6TR-2048 EB38F8-L5PR-100
EB58C10-N4PR-2000 EB38F8-L5PR-1000
EB58C10-P4HR-1000 EB38F8-L5PR-1024
EB58C10-P4J7R-1000 EB38F8-L5PR-1024.1L2500
EB58C10-P4JR-1000 EB38F8-L5PR-1024/G
EB58C10-P4PA-2500 EB38F8-L5PR-1024L
EB58C10-P4PA-600 EB38F8-L5PR-1200.1L2500
EB58C10-P4PR-100 EB38F8-L5PR-1500
EB58C10-P4PR-1000 EB38F8-L5PR-2000
EB58C10-P4PR-1000.3Z0300 EB38F8-L5PR-2000L
EB58C10-P4PR-1024 EB38F8-L5PR-2048
EB58C10-P4PR-1024.9H0100 EB38F8-L5PR-2500
EB58C10-P4PR-1800 EB38F8-L5PR-2500/G
EB58C10-P4PR-2000 EB38F8-H6PR-1000
EB58C10-P4PR-2500 EB38F8-H6PR-1024
EB58C10-P4PR-300 EB38F8-H6PR-2000
EB58C10-P4PR-5000 EB38F8-H6PR-2000L
EB58C10-P4PR-600 EB38F8-H6PR-2500
EB58C10-P4PR-720 EB38F8-H6PR-2500/G
EB58C10-P4TR-500 EB38F8-H6PR-2500/G.6M0102
EB58C10-P6JR-2000 EB38F8-H6PR-256
EB58C10-P6PR-1024 EB38F8-H6PR-600
EB58C10-P6PR-1200 EB38F8-L4PR-200
EB58C10-P6PR-512 EB38F8-L5AR-100
EB58C10-P6TR-400 EB38F8-L5AR-1024
EB58C10-P6TR-4096 EB38F8-L5AR-2048
EB58C1200Z5L10X6Y1R3.5M EB38F8-L5AR-2500
EB58C15-H4JR-1024.6H2100 EB38F8-L5AR-600
EB58C15-H6PR-1024.1M5200 EB38F8-L5BR-100.6J0100
EB58C6-H6PA-1000 EB38F8-L5BR-1024.3H1200
EB58C6-P4JR-1000 EB38F8-L5BR-2048
EB58C6-P4PR-5000 EB38F8-H6AR-1000
EB58C8-H4CR-5000 EB38F8-H6AR-1024
EB58C8-H4PR-2000 EB38F8-H6AR-256
EB58C8-H4PR-5000.E000 EB38F8-H6AR-500
EB58C8-H6PR-1024.4M8900 EB38F8-H6AR-600
EB58C8-L5TR-1000 EB38F8-H6IR-2000
EB58C8-N4AR-2048 EB38F8-H6PR-1
EB58C8-N4CR-2048 EB38B6-P4AR-600.9M8200
EB58C8-P4AR-5000 EB38B6-P4PR-1024
EB58C8-P4JR-1024 EB38B6-P4PR-360
EB58C8-P4PR-1024 EB38B6-P4PR-5000
EB58C8-P4PR-600 EB38B6-P6HR-360
EB58C8-P4Y1R-120 EB38B6-P6PR-100.9000X0
EB58C9-N4JR-1000 EB38B6-P6PR-360
EB50P6-H4AR-1000 EB38B6-P6PR-500
EB50P6-H6IR-1024 EB38B6-U60R-360
EB50P6-L5PR-1024 EB38D6-P4PR-1000
EB50P8-C4AR-1500 EB38D6-P6PR-1000
EB50P8-C4AR-2500 EB50B8-P6PR-60
EB50P8-C4AR-5000 EB50B8-P6PR-600
EB50P8-C4AR-512 EB50B8-P6PR-800.1Z8800
EB50P8-C4HR-600 EB50F8-L6BR-1024
EB50P8-C4PR-1024 EB50P10-C4AR-40.2M6600
EB50P8-C4PR-1024.DUMMY EB50P10-H4AR-1024
EB50P8-H4AR-10 EB50P10-H6PR-1024
EB50P8-H4AR-1024 EB50P10-L6PR-1024
EB50P8-H4AR-2000 EB50P10-L6PR-1024.DF0002
EB50P8-H4IR-1024 EB50P10-P4PR-512.DF0002
EB50P8-H4IR-400 EB50P12-H6PR-1024
EB50P8-H4PR-1024 EB50P6-C4AR-600
EB50P8-H4PR-200 EB58A8-L5AR-2048.9M3200
EB50P8-H4PR-2000 EB58A8-L5AR-4096
EB50P8-H4PR-2048 EB58A8-L5AR-4096.9M3200
EB50P8-H6AR-1000 EB58A8-L5AR-4096.9M3201
EB50P8-H6AR-1024 EB58A8-L5AR-4096.9M3202
EB50P8-H6IR-1024 EB58A8-L5JR-1000
EB50P8-H6PR-1000 EB58A8-L5PR-1000
EB50P8-H6PR-1024 EB58A8-N4PA-3600
EB50P8-H6PR-2000 EB58A8-P4JR-1000
EB50P8-H6PR-2500 EB58A8-P4PR-100
EB50P8-L5AR-1000 EB58A8-P4PR-100.9M6900
EB50P8-L5AR-1024 EB58A8-P4PR-1024
EB50P8-L5AR-1024.3H1200 EB58A8-P4PR-160.9M6900
EB50P8-L5BR-1024 EB58A8-P4PR-200.9M6900
EB50P8-L5HR-1000 EB58A8-P4PR-360
EB50P8-L5HR-1024 EB58A8-P4TR-1000
EB50P8-L5HR-600 EB58A8-P4TR-360
EB50P8-L5PR-1000 EB58A8-P6JR-1000
EB50P8-L5PR-1024 EB58AR10-H4PR-2048
EB50P8-L5PR-1024.6M6300 EB58B10-H4PR-1024
EB50P8-L5PR-2000 EB58B10-H4TR-1024
EB50P8-L5PR-2048 EB58B10-H6PA-360.3L0900
EB50P8-L5PR-2048.5L3600 EB58B10-H6PR-1024
EB50P8-L5PR-2048.6M6300 EB58B10-H6PR-1024.9H1100
EB50P8-L5PR-2500.1Z7900 EB58B10-H6PR-512
EB50P8-L5PR-60 EB58A10-P4TR-5000
EB50P8-L5PR-600.0.2 EB58A10-P4TR-5000.5M8400
EB50P8-L6AR-1024 EB58A10-P4TR-5000.DMN
EB50P8-L6AR-2500 EB58A10-P4TR-60
EB50P8-L6BR-1024 EB58A10-P6PR-1024.W08X
EB50P8-L6DR-1024 EB58A10-P6PR-512
EB50P8-L6IR-2048 EB58A5-N4HR-5000.4RG001
EB50P8-L6PR-1000 EB58A6-H6PR-100
EB50P8-L6PR-1024 EB58A6-P4PR-10
EB50P8-N4DR-10 EB58A6-U6PR-15
EB50P8-P4AR-100 EB58A8-C4PR-1000
EB50P8-P4AR-1000 EB58A8-C4PR-600
EB50P8-P4AR-1024 EB58A8-H4AR-4096
EB50P8-P4AR-200 EB58A8-H4PR-100
EB50P8-P4AR-2048 EB58A8-H4PR-1024
EB50P8-P4AR-360 EB58A8-H4PR-2048
EB50P8-P4AR-600.1Z8000 EB58A8-H4PR-360
EB50P8-P4HR-1000 EB58A8-H4TA-1000
EB50P8-P4HR-1024 EB58A8-H4TA-1000.300000
EB50P8-P4HR-200 EB58A8-H4TA-1000.300001
EB50P8-P4HR-600 EB58A8-H4TA-1000.300002
EB50P8-P4PR-1000 EB58A8-H4TR-1000
EB50P8-P4PR-1000.5J0100 EB58A8-H4TR-1000.300000
EB50P8-P4PR-1000.5L3500 EB58A8-H6JR-1000
EB50P8-P4PR-1024 EB58A8-H6PR-1000
EB50P8-P4PR-512 EB58A8-H6PR-1000.DUMMY
EB50P8-P4PR-512.DF0002 EB58A8-H6PR-1024
EB50P8-P6IR-100 EB58A8-H6PR-2000
EB50P8-P6IR-1024 EB58A10-H6PR-1024
EB50P8-P6PR-100 EB58A10-H6PR-2000
EB50P8-P6PR-2000 EB58A10-H6TR-1024
EB50P8-P6PR-2500 EB58A10-L5PR-1000
EB50P8-P6PR-30 EB58A10-L5PR-2048
EB53P13T-L5PR-1024 EB58A10-L5TR-1024
EB53P13T-L5PR-1024.9M6600 EB58A10-L6PR-1000
EB58A1024Z5L8X6Y4R.101C(Z=T/4) EB58A10-N4PR-1000
EB58A10-C4PR-1500 EB58A10-N4PR-180
EB58A10-H4AR-1360 EB58A10-P4AR-1024
EB58A10-H4JA-900 EB58A10-P4PR-100
EB58A10-H4PA-1024 EB58A10-P4PR-1024
EB58A10-H4PR-1024 EB58A10-P4PR-5000
EB58A10-H4PR-2048 EB58A10-P4TR-3600
EB58A10-H4PR-400 EB58A10-H6JR-1024
EB58A10-H4TR-1000 EB58A10-H6PA-1024
EB58A10-H6AR-1024 EB58A10-H6PR-1000

 

Elco Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !