Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/112 AC2,5-25A AC230V 0055980
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/112 AC2,5-25A AC230V 0060883
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC2,5-25A AC400V 0055154
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC20-200mA AC230V 0055382
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC30-300mA AC230V 0063391
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC80-800mA AC230V 0057082
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC0,1-1A AC230V 0055420
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-30S BA9053/113 AC0,1-1A AC240V 0061977
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/113 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0055489
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/113 AC0,5-5A AC110V 0060552
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC0,5-5A AC230V 0056785
STROMRELAIS     Tv=0-60S Ta=1-100S BA9053/113 AC0,5-5A AC230V 0061240
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0059325
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC1,5-15A AC230V 0053962
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/113 AC1-10A AC230V 0059158
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/113 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0059254
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0059277
STROMRELAIS     Tv=0-60S Ta=1-60S BA9053/113 AC2,5-25A AC230V 0060167
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/113 AC20-200mA AC/DC24-80V 0057457
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/113 AC20-200mA AC230V 0060754
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/113 AC2-20A AC/DC24-80V 0059426
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/130 AC0,1-1A AC230V Tv=0-20S 0054008
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/130 AC0,5-5A AC230V Tv=0-20S 0054079
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/131 AC0,5-5A AC230V 0055100
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/131 AC2,5-25A AC230V 0063455
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/132 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0060996
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/140 AC1A/5A/10A UH AC400V 0054714
STROMRELAIS BA9053/210 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0052519
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/210 AC16 2/3HZ 0,1-1A AC230V 0056734
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/210 AC16 2/3HZ 1-10A AC230V 0056733
STROMRELAIS BA9053/210 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053592
STROMRELAIS BA9053/211 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0057542
STROMRELAIS BA9053/211 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0057543
STROMRELAIS BA9053/212 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053594
STROMRELAIS BA9053/212 AC20-200mA AC24V 0-20S 0053593
STROMRELAIS BA9053/310 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053595
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/310 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053596
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/310 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0055202
STROMRELAIS BA9053/310 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053597
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/310 AC1-10A AC/DC80-230V 0057304
STROMRELAIS BA9053/310 AC1-10A AC230V 0-20S 0053598
STROMRELAIS BA9053/310 AC20-200mA AC230V 0-20S 0056045
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/310 AC2-20A  AC/DC24-80V 0054535
STROMRELAIS BA9053/310 AC30-300mA AC230V 0-20S 0054601
STROMRELAIS BA9053/311 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0060313
STROMRELAIS BA9053/313 AC30-300mA AC230V 0-20S 0062970
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/340 AC1-10A AC/DC80-230V 0058971
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0053209
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC1A/5A/10A AC/DC80-230V 0060506
STROMRELAIS BA9053/410 AC1A/5A/10A AC110V 0-20S 0054013
STROMRELAIS BA9053/410 AC1A/5A/10A AC230V 0-20S 0053210
STROMRELAIS BA9053/410 AC1A/5A/10A AC230V 0-30S 0059160
STROMRELAIS BA9053/410 AC1A/5A/10A AC42V 0-20S 0053211
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC5/10/25A AC/DC24-80V 0056856
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC5/10/25A AC/DC80-230V 0055941
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/410 AC5A/10A/25A AC230V 0053979
STROMRELAIS        Tv=0-60S BA9053/410 AC5A/10A/25A AC230V 0060832
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC110-230V 0055002
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC24-80V 0057263
STROMRELAIS BA9053/411 AC1A/5A/10A AC110V 0-30S 0053599
STROMRELAIS BA9053/411 AC1A/5A/10A AC230V 0-20S 0053600
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/411 AC5/10/25A AC/DC24-80V 0053902
STROMRELAIS BA9053/411 AC5/10/25A AC230V 0-20S 0056494
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0058204
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC1A/5A/10A AC110V 0053601
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC1A/5A/10A AC230V 0053602
STROMRELAIS        Tv=0-100S BA9053/412 AC1A/5A/10A AC230V 0056727
STROMRELAIS AC/DC80-230V Tv=0-20S BA9053/412 AC20mA/200mA/1A 0063451
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC20mA/200mA/1A AC230V 0058277
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC20mA/200mA/1A AC400V 0061229
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC5/10/25A AC/DC80-230V 0059846
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0054222
STROMRELAIS        Tv=0-60S BA9053/412 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0056049
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/412 AC5A/10A/25A AC230V 0056110
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/413 AC1A/5A/10A AC230V 0053603
STROMRELAIS        Tv=0-100S BA9053/413 AC1A/5A/10A AC230V 0054016
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/413 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0063389
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/413 AC5A/10A/25A AC230V 0055212
STROMRELAIS BA9053/430 AC1A/5A/10A AC110V 0-30S 0053604
STROMRELAIS BA9053/430 AC1A/5A/10A AC230V 0-30S 0053605
STROMRELAIS BA9053/432 AC5A/10A AC110V 0060957
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/510 AC0,5-5A AC/24-80V 0062010
STROMRELAIS BA9053/510 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0059155
STROMRELAIS BA9053/512 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0056678
STROMRELAIS BA9053/512 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0055328
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/512 AC80-800mA AC/DC24-80V 0055311
STROMRELAIS BA9053/512 AC80-800mA AC24V 0-20S 0056849
STROMRELAIS BA9053/61 AC0,1-1A UH AC110V 0040249
STROMRELAIS BA9053/61 AC0,1-1A UH AC120V 0051397
STROMRELAIS BA9053/61 AC0,1-1A UH AC24V 0050360
STROMRELAIS BA9053/61 AC0,5-5A UH AC110V 0040031
STROMRELAIS BA9053/61 AC0,5-5A UH AC120V 0051839
STROMRELAIS BA9053/61 AC0,5-5A UH AC24V 0043209
STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC110V 0036029
STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC115V 0055731
STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC120V 0059810
STROMRELAIS BA9053/61 AC2,5-25A UH AC120V 0056517
STROMRELAIS BA9053/61 DC0,1-1A UH AC110V 0039051
STROMRELAIS BA9053/61 DC0,5-5A UH AC110V 0038681
STROMRELAIS BA9053/61 DC0,5-5A UH AC120V 0051398
STROMRELAIS BA9053/61 DC1-10A UH AC110V 0045736
STROMRELAIS BA9053/61 DC1-10A UH AC120V 0051664
STROMRELAIS BA9053/61 DC2-20mA UH AC120V 0051139
STROMRELAIS        Tv=0-1S BA9053/610 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0061468
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/610 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0057943
STROMRELAIS BA9053/610 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0054587
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/610 AC1-10A AC/DC24-80V 0056841
STROMRELAIS BA9053/610 AC1-10A AC230V 0-20S 0054588
STROMRELAIS BA9053/610 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0058552
STROMRELAIS BA9053/610 AC20-200mA AC230V 0-20S 0054014
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/610 AC2-20mA AC/DC24-80V 0063697
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/611 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0056950
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0056648
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0056666
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/611 AC1-10A AC/DC24-80V 0054225
STROMRELAIS BA9053/611 AC1-10A AC230V Tv=0-20S 0055757
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/612 AC2-20mA AC/DC24-80V 0064011
STROMRELAIS BA9053/612 AC80-800mA AC230V 0-20S 0055529
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0053463
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0054495
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0057106
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053616
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC110V 0053614
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC115V 0053618
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC127V 0053619
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC230V 0053323
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC240V 0053615
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC24V 0053612
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC0,5-5V UH AC42V 0053613
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC10-150HZ25-250V AC230V 0059121
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0053625
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0053626
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0059151
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC110V 0053622
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC230V 0053623
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC240V 0053624
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC24V 0053620
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC1-10V UH AC42V 0053621
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV AC/DC80-230V 0053606
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC110V 0053652
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC127V 0053653
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC230V 0053654
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC240V 0053655
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UH AC24V 0053651
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0053656
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0060786
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/010 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0057072
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC24-80V BA9054/010 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0055755
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/010 AC16 2/3HZ 5-50V   0-20S 0057071
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC16 2/3HZ25-250V AC230V 0054764
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC16 2/3HZ50-500V AC230V 0054329
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V 0053642
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V 0055121
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0053641
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC110V 0053637
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC127V 0053638
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC230V 0053639
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC240V 0053640
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC24V 0053635
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC400V 0061458
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC25-250V UH AC42V 0053636
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV AC/DC80-230V 0053611
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV UH AC110V 0053607
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V 0053608
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V 0059161
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV UH AC240V 0053609
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500MV UHAC/DC24-80V 0053610
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V AC/DC80-230V 0053650
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053649
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0057150
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC110V 0053645
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC127V 0053646
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC230V 0053647
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC240V 0053648
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC24V 0053643
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC50-500V UH AC48V 0053644
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0057213
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0054763
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0058614
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC110V 0053630
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC127V 0055947
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC230V 0053631
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-60S BA9054/010 AC5-50V UH AC230V 0055391
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC240V 0053632
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC24V 0053627
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC42V 0053628
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 AC5-50V UH AC48V 0053629
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/010 DC1-10V AC/DC24-80V 0051065
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053666
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UH AC110V 0053663
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UH AC230V 0053664
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UH AC240V 0053665
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V 0053667
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0053672
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0056114
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC110V 0053670
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC230V 0053671
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC1-10V UH AC24V 0053669
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV AC/DC80-230V 0057731
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV UH AC110V 0053657
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV UH AC230V 0053658
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV UH AC240V 0053659
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0053668
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/011 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0057931
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V AC/DC80-230V 0053684
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0053683
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC110V 0053679
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC127V 0053680
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC230V 0053681
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC25-250V UH AC240V 0053682
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500MV UH AC110V 0053660
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500MV UH AC230V 0053661
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500MV UH AC240V 0053662
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0057657
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V AC/DC80-230V 0053690
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053688
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V UH AC110V 0053685
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V UH AC230V 0053686
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC50-500V UH AC240V 0053687
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053676
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0054626
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053677
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0055595
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC110V 0053673
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC127V 0053678
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC230V 0053674
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/011 AC5-50V UH AC240V 0053675
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V AC/DC24-80V 0063067
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V UH AC110V 0053699
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V UH AC230V 0053700
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V UH AC240V 0053701
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC0,5-5V UH AC24V 0053698
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC10HZ 50-500V UH AC400V 0055706
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0055052
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0059553
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC110V 0055579
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC230V 0053702
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC1-10V UH AC240V 0053703
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC110V 0053693
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC127V 0053694
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC230V 0053695
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC240V 0053696
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150MV UH AC24V 0053692
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC15-150mV UHAC/DC24-80V 0059512
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0056842
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC230V BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061255
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC24-80V BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061735
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC24-80V BA9054/012 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0055210
SPANNUNGSRELAIS   UH=AC/DC80-230V BA9054/012 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0057932
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC/DC24-80V 0053713
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC25-250V AC/DC24-80V 0055800
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC/DC80-230V 0053714
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/012 AC25-250V AC/DC80-230V 0063846
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC110V 0053710
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC230V 0053711
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC25-250V AC230V 0055122
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC25-250V AC240V 0053712
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500mV AC/DC80-230V 0061398
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500mV UH AC110V 0053728
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500MV UH AC230V 0053697
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0056207
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0056541
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V AC/DC80-230V 0053722
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-60S BA9054/012 AC50-500V AC/DC80-230V 0061569
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053721
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/012 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0057151
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC110V 0053717
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC230V 0053718
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/012 AC50-500V UH AC230V 0053719
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC240V 0053720
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC24V 0053715
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC400V 0060210
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC50-500V UH AC42V 0053716
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053708
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0062947
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053709
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0055091
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC110V 0053705
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC127V 0056321
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC230V 0053706
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-30S BA9054/012 AC5-50V UH AC230V 0055849
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC240V 0053707
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/012 AC5-50V UH AC24V 0053704
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053733
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC110V 0053729
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC127V 0053730
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC230V 0053731
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UH AC240V 0053732
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V 0053734
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0055304
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC1-10V UH AC230V 0053735
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC1-10V UH AC230V 0055606
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC1-10V UHAC/DC80-230V 0054545
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC15-150MV AC/DC80-230V 0053725
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC15-150MV UH AC230V 0053723
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC15-150MV UH AC240V 0053724
SPANNUNGSRELAIS   UH AC/DC80-230V BA9054/013 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061461
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC16 2/3HZ 5-50V AC230V 0057101
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V AC/DC24-80V 0056783
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V 0053742
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V 0054486
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V UH AC110V 0053739
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V UH AC127V 0053740
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC25-250V UH AC230V 0053741
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500MV AC/DC24-80V 0064294
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-60S BA9054/013 AC50-500MV AC/DC24-80V 0064298
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500MV UH AC110V 0053726
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500MV UH AC230V 0053727
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V 0057625
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V 0057841
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500V AC/DC80-230V 0053745
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500V UH AC230V 0053743
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC50-500V UH AC240V 0053744
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053737
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053738
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0054485
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC5-50V UH AC110V 0053760
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/013 AC5-50V UH AC230V 0053736
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V 0058254
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC100-1000V AC/DC80-230V 0058461
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC100-1000V AC230V 0063282
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0057840
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0063431
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0063434
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC70-700V AC230V 0064396
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/020 AC70-700V DC12V 0059308
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC100-1000V AC/DC24-80V 0064030
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC100-1000V AC/DC80-230V 0063653
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC70-700V UH AC110V 0053754
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC70-700V UH AC230V 0053747
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC70-700V UH AC240V 0053756
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/021 AC70-700V UHAC/DC80-230V 0062056
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC100-1000V  AC/DC24-80V 0061615
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC100-1000V AC/DC80-230V 0063313
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC100-1000V UH AC230V 0060385
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC70-700V UH AC230V 0054933
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC70-700V UHAC/DC24-80V 0064366
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/022 AC70-700V UHAC/DC80-230V 0058480
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V 0062013
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC100-1000V UH AC230V 0062012
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V AC/DC24-80V 0055493
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V AC/DC80-230V 0054063
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V UH AC110V 0053748
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V UH AC127V 0053749
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/023 AC70-700V UH AC230V 0052520
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC100-1000V  AC/DC24-80V 0061043
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC100-1000V UH AC230V 0055872
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC70-700V  AC/DC80-230V 0054062
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC70-700V UH AC/DC24-80V 0054061
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC70-700V UH AC230V 0053746
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/024 AC70-700V UH AC240V 0053751
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/026 DC50-500MV AC/DC24-80V 0058072
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/026 DC50-500MV AC/DC80-230V 0058809
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/026 DC50-500MV UH AC110V 0053752
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/026 DC50-500MV UH AC230V 0053753
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Uab DC84V BA9054/030 UHAC/DC80-230V UanDC95V 0052629
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Uab DC80V BA9054/030 UHAC/DC80-230V UanDC99V 0053499
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Uab DC99V BA9054/031 UHAC/DC80-230V UanDC82V 0059036
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0,2S fest BA9054/033 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0057032
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0,2S fest BA9054/033 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0058031
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Uab DC80V BA9054/034 UHAC/DC80-230V UanDC99V 0055004
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/080 DC6-60mV UH=AC/DC80-230V 0063599
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/080 DC6-60mV UH=AC400V 0063600
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0054961
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC0,5-5V UH AC230V 0053876
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC1-10V UH AC230V 0056667
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC15-150mV AC/DC24-80V 0063392
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC15-150mV UH AC230V 0056996
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0055392
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-30S BA9054/110 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0062355
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC25-250V UH AC110V 0056246
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC25-250V UH AC230V 0057778
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0056332
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-100S Ta=1-100S BA9054/110 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0060459
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC50-500mV UH AC230V 0058447
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC50-500V AC/DC80-230V 0056198
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/110 AC50-500V AC/DC80-230V 0062838
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0060102
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/110 AC5-50V UH AC230V 0062719
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-60S Ta=1-60S BA9054/110 AC5-50V UH=AC/DC80-230V 0056589
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/111 AC25-250V  AC/DC80-230V 0055290
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/111 AC25-250V UH AC230V 0061455
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/111 AC50-500V  UH AC230V 0061451
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-2S Ta=1-20S BA9054/112 AC0,5-5V AC230V 0061452
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC0,5-5V UH AC230V 0061456
SPANNUNGSREL. AC/DC80-230V Ta=1-20S BA9054/112 AC16 2/3HZ25-250V Tv=20S 0057026
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061079
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061372
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-300S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061981
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-600S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0062374
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-100S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0062372
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC25-250V AC/DC80-230V 0054384
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-100S Ta=1-100S BA9054/112 AC25-250V AC/DC80-230V 0060461
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC25-250V AC127V 0058940
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-2S Ta=1-20S BA9054/112 AC25-250V AC230V 0054674
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-30S BA9054/112 AC25-250V AC230V 0056879
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC50-500V AC127V 0058939
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-2S Ta=1-20S BA9054/112 AC50-500V AC230V 0054675
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC50-500V UH=AC/DC24-80V 0063209
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC50-500V UH=ACDC80-230V 0064300
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC5-50V UH AC230V 0057641
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-60S Ta=1-100S BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC24-80V 0061244
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC80-230V 0054975
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC0,5-5V AC230V 0055820
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC1-10V AC/DC24-80V 0059309
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-100S Ta=1-20S BA9054/113 AC1-10V AC230V 0057534
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC15-150mV AC230V 0057963
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-100S Ta=1-100S BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V 0060681
SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V 0060735
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-60S Ta=1-60S BA9054/113 AC50-500mV AC/DC24-80V 0064267
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC50-500V AC/DC80-230V 0060521
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/113 AC50-500V AC230V 0063113
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/121 AC100-1000V AC230V 0057630
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/122 AC100-1000V AC/DC80-230V 0059076
SPANNUNGSRELAIS  Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/122 AC100-1000V AC230V 0057631
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/122 AC70-700V AC/DC80-230V 0057070
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/123 AC100-1000V AC/DC80-230V 0061776
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/123 AC70-700V AC230V 0064415
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/124 AC100-1000V AC/DC24-80V 0059797
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1-20S BA9054/134 AC5-50V AC/DC24-80V 0057336
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/210 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0061184
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/210 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0063538
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/210 AC5-50V UH AC230V 0055657
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/211 AC25-250V UH AC230V 0053792
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/310 AC0,5-5V UH AC230V 0059133
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/310 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0054239
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/310 AC15-150MV UH AC230V 0053757
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/310 AC50-500V UH AC230V 0053758
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/324 AC70-700V UH AC230V 0057055
BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/331 DC0,12-1,2V UH DC24-60V 0056172
BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/331 DC0,12-1,2V UHDC110-220V 0056204
BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/331 DC0,2-2V UH DC110-220V 0061152
BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/331 DC0,2-2V UH DC24-60V 0060960
BATT.-SYM.-WÄCHTER  UHAC230V Tv=10S BA9054/332 DC0,12-1,2V UBDC200-500V 0062251
BATT.-SYM.-WÄCHTER  UHAC230V Tv=10S BA9054/332 DC0,2-2V UBDC200-500V 0063142
BATTERIE-SYMMETRIEWÄCHTER  Tv=10S BA9054/341 DC0,12-1,2V UHDC110-220V 0056434
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/511 AC0,5-5V UH AC110V 0053759
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/511 AC16 2/3Hz25-250V AC230V 0063722
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/511 AC25-250V UH AC230V 0064480
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/511 AC5-50V UH AC24V 0055804
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/512 AC25-250V UH AC230V 0059310
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/513 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0063246
SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 AC50-500V UH AC110V 0040032
SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 AC50-500V UH AC120V 0057375
SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC0,5-5V UH AC110V 0052995
SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC25-250V UH AC110V 0038680
SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC25-250V UH AC120V 0058167
SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC50-500V UH AC110V 0045225
SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC5-50V UH AC110V 0038679
SPANNUNGSRELAIS BA9054/61 DC5-50V UH AC120V 0055946
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0060876
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC15-150mV UH AC230V 0055857
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/610 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0059879
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0063016
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC50-500V UHAC/DC80-230V 0062578
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0058088
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/610 AC5-50V UH AC230V 0059225
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC0,5-5V UH AC230V 0061724
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC15-150mV UH AC230V 0057083
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC15-150mV UH AC230V 0062833
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-100S BA9054/611 AC15-150mV UHAC/DC24-80V 0059542
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC15-150mV UHAC/DC24-80V 0062895
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC25-250V UH AC230V 0061875
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0059287
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0064464
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/611 AC5-50V UH AC230V 0061572
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/612 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0054557
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/612 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0059288
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/620 AC100-1000V AC/DC24-80V 0058918
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S BA9054/621 AC70-700V UH AC/DC24-80V 0061881
SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S Ta=1S BA9054/624 AC70-700V UH AC230V 0056106
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 0,5-5IPM 1-20S 0047572
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 1000-10000IPM 1-20S 0041528
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 100-1000IPM 1-20S 0046495
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 10-100IPM 1-20S 0057627
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 1-10IPM 1-20S 0041514
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 500-5000IPM 1-20S 0030499
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 50-500IPM 1-20S 0047156
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC110V 5-50IPM 1-20S 0036175
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC127V 1000-10000IPM 1-20S 0047044
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC127V 100-1000IPM 1-20S 0047329
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC127V 5-50IPM 1-20S 0044377
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S 0044979
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 0,1-1IPM 1-20S 0051666
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0034754
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 1000-10000IPM 1-20S 0029666
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 100-1000IPM 1-20S 0030732
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 10-100IPM 1-20S 0030731
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 1-10IPM 1-20S 0028874
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0028325
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 500-5000IPM 6-120S 0047443
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 50-500IPM 1-20S 0028213
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC230V 5-50IPM 1-20S 0027811
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 0,5-5IPM 1-20S 0037318
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 1000-10000IPM 1-20S 0030111
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 100-1000IPM 1-20S 0031223
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 10-100IPM 1-20S 0041529
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 1-10IPM 1-20S 0031391
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 500-5000IPM 1-20S 0030743
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 50-500IPM 1-20S 0033904
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC240V 5-50IPM 1-20S 0036584
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 1000-10000IPM 1-20S 0040664
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 100-1000IPM 1-20S 0033991
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 10-100IPM 1-20S 0040752
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 500-5000IPM 1-20S 0033571
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 50-500IPM 1-20S 0031804
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC24V 5-50IPM 1-20S 0044021
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC400V 500-5000IPM 1-20S 0044502
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC400V 50-500IPM 1-20S 0062228
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC415V 50-500IPM 1-20S 0029333
DREHZAHLWAECHTER BA9055 AC42V 10-100IPM 1-20S 0031431
DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 0,5-5IPM 1-20S 0057156
DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 1000-10000IPM 1-20S 0031298
DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0031341
DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 10-100IPM 1-20S 0031264
DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 1-10IPM 1-20S 0033185
DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 500-5000IPM 1-20S 0031297
DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 50-500IPM 1-20S 0031340
DREHZAHLWAECHTER BA9055 DC24V 5-50IPM 1-20S 0031339
DREHZAHLWAECHTER BA9055/005 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S 0047545
DREHZAHLWAECHTER BA9055/005 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0055483
DREHZAHLWAECHTER BA9055/005 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0047544
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC110V 1000-10000IPM 0041449
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC110V 50-500IPM 0039344
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC110V 5-50IPM 0041927
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC127V 50-500IPM 0030336
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 1000-10000IPM 0035139
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 100-1000IPM 0039555
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 10-100IPM 0039564
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 1-10IPM 0056087
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 500-5000IPM 0040025
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 50-500IPM 0035441
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC230V 5-50IPM 0031211
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC24V 1000-10000IPM 0040701
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC24V 10-100IPM 0040922
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC24V 50-500IPM 0040192
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 AC24V 5-50IPM 0039292
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 1000-10000IPM 0044980
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 100-1000IPM 0032110
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 10-100IPM 0033545
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 1-10IPM 0056563
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 500-5000IPM 0047677
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 50-500IPM 0044583
DREHZAHLWAECHTER BA9055/100 DC24V 5-50IPM 0040143
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 100-1000IPM 0051392
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 10-100IPM 0060643
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 500-5000IPM 0048221
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 50-500IPM 0060644
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC110V 5-50IPM 0060286
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 0,05-0,5IPM 0041560
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 1000-10000IPM 0043272
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 100-1000IPM 0034977
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 10-100IPM 0039962
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 1-10IPM 0051396
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 500-5000IPM 0033050
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 50-500IPM 0028279
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC230V 5-50IPM 0029118
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 AC42V 50-500IPM 0051263
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 1000-10000IPM 0038203
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 100-1000IPM 0043107
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 10-100IPM 0039929
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 1-10IPM 0050085
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 500-5000IPM 0044245
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 50-500IPM 0038046
DREHZAHLWAECHTER BA9055/110 DC24V 5-50IPM 0044681
DREHZAHLWAECHTER BA9055/115 AC230V 500-5000IPM 0055484
DREHZAHLWAECHTER BA9055/115 DC24V 2000-20000IPM 0047132
DREHZAHLWAECHTER BA9055/115 DC24V 50-500IPM 0045186
DREHZAHLWAECHTER BA9055/115 DC24V 5-50IPM 0045024
DREHZAHLWAECHTER BA9055/116 DC24V 0,5-5IPM 0051939
DREHZAHLWAECHTER BA9055/131 AC230V 20-200IPM 6S 0055762
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC110V 1000-10000IPM 20S 0052323
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC110V 10-100IPM 1-20S 0039345
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC127V 1000-10000IPM 20S 0047580
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC127V 500-5000IPM 1-20S 0041938
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 0,1-1IPM 1-20S 0052363
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0055956
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 1000-10000IPM 20S 0043939
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 100-1000IPM 1-20S 0035018
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 10-100IPM 1-20S 0031803
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 1-10IPM 1-20S 0037529
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0031690
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 50-500IPM 1-20S 0027848
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC230V 5-50 IPM 1-20S 0036775
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC240V 500-5000IPM 1-20S 0045607
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 0,1-1IPM 1-20S 0048432
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 1000-10000IPM 20S 0048854
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 100-1000IPM 1-20S 0029807
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 500-5000IPM 1-20S 0037389
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 AC24V 50-500IPM 1-20S 0053469
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 0,1-1IPM 1-20S 0054842
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 1000-10000IPM 20S 0054522
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0049268
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 10-100IPM 1-20S 0047475
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 1-10IPM 1-20S 0055592
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 500-5000IPM 1-20S 0036880
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 50-500IPM 1-20S 0039120
DREHZAHLWAECHTER BA9055/140 DC24V 5-50IPM 1-20S 0048474
DREHZAHLWAECHTER BA9055/200 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0053320
DREHZAHLWAECHTER BA9055/210 AC110V 10-100IPM 0047953
DREHZAHLWAECHTER BA9055/210 AC127V 10-100IPM 0048420
DREHZAHLWAECHTER BA9055/210 DC24V 10-100IPM 0049041
DREHZAHLWAECHTER BA9055/210 DC24V 5-50IPM 0049702
DREHZAHLWAECHTER BA9055/61 AC110V 100-1000IPM 1-20S 0046504
DREHZAHLWAECHTER BA9055/61 AC110V 10-100IPM 1-20S 0051364
DREHZAHLWAECHTER BA9055/61 AC110V 5-50IPM 1-20S 0052678
STROMRELAIS BA9063.12 0,04-1,00A AC/DC110-230V 0053001
STROMRELAIS BA9063.12 0,04-1,00A UH AC/DC24-60V 0051138
STROMRELAIS BA9063.12 0,04-1,00A UH AC230V 0039243
STROMRELAIS BA9063.12 0,04-1,00A UH AC48V 0044406
STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A AC/DC110-230V 0049757
STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC/DC24-60V 0049836
STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC110V 0039240
STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC230V 0039244
STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC24V 0039236
STROMRELAIS BA9063.12 0,20-5,00A UH AC42V 0041866
STROMRELAIS BA9063.12 0,40-10,00A UH AC110V 0039241
STROMRELAIS BA9063.12 0,40-10,00A UH AC230V 0039245
STROMRELAIS BA9063.12 0,40-10,00A UH AC24V 0039237
STROMRELAIS BA9063.12 0,40-10,00A UHAC/DC24-60V 0048321
STROMRELAIS BA9063.12 1,00-19,99MA AC/DC24-60V 0052200
STROMRELAIS BA9063.12 1,00-19,99MA UH AC230V 0039242
STROMRELAIS BA9063.12 1,0-19,99mA AC/DC110-230V 0055567
STROMRELAIS BA9063.12 20-500MA UH AC230V 0052037
STROMRELAIS BA9063.12 4,0-100,0MA AC/DC110-230V 0052837
STROMRELAIS BA9063.12 4,0-100,0MA AC/DC24-60V 0058075
STROMRELAIS BA9063.12 4,0-100,0MA UH AC230V 0048220
STROMRELAIS BA9063.12/002 0,20-5,00A UH AC230V 0043732
STROMRELAIS                   Tv=2S BA9063.12/002 0,40-10,00A UH AC230V 0043586
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V AC/DC110-230V 0052038
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V AC/DC24-60V 0058568
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V UH AC110V 0060927
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V UH AC230V 0044380
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,20-5,00V UH AC240V 0050769
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UH AC115V 0046967
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UH AC230V 0041513
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UH AC240V 0046303
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UH AC24V 0055470
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 0,40-10,00V UHAC/DC24-60V 0050022
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 1,0-19,99MV UH AC230V 0045334
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 1,0-19,99MV UHAC/DC24-60V 0055007
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 10-199,9V UH AC110V 0052989
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500MV UH AC/DC24-60V 0055605
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500MV UH AC230V 0044652
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500MV UH AC24V 0047337
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC/DC110-230V 0050079
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC/DC24-60V 0050021
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC110V 0039261
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC120V 0056030
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC230V 0039263
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 20-500V UH AC24V 0039259
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0V UH AC/DC24-60V 0049440
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0V UH AC110V 0039260
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0V UH AC230V 0039262
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0V UH AC24V 0039258
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 4,0-100,0VUHAC/DC110-230V 0048685
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 6,0-150,0MV UH AC110V 0042022
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 6,0-150,0MV UH AC230V 0041536
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 6,0-150,0MV UHAC/DC24-60V 0056808
SPANNUNGSRELAIS BA9064.12 6,0-150MV UHAC/DC110-230V 0050590
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001  AC110-127V 0,5-10A 0045656
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC220-254V 0,1-2A 0044420
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC220-254V 0,5-10A 0039728
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC380-440V 0,1-2A 0043868
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC380-440V 0,5-10A 0040545
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC480-550V 0,1-2A 0044789
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC480-550V 0,5-10A 0043132
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.11/001 AC600-690V 0,5-10A 0047217
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC220-254V 0,1-2A 0041153
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC220-254V 0,5-10A 0040228
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC380-440V 0,1-2A 0040915
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC380-440V 0,5-10A 0039727
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC480-550V 0,1-2A 0041648
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC480-550V 0,5-10A 0041527
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC600-690V 0,1-2A 0046912
UNTERLASTWAECHTER Tv=1-40S BA9065.20 3AC600-690V 0,5-10A 0041777
BELASTUNGSWAECHTER  Ta=30S Tv=10S BA9067.38 AC50/60HZ 400V 5A 0044044
BELASTUNGSWAECHTER Ta=3S Tv=1S BA9067.38/001 3AC50/60HZ 400V 10A 0043828
BELASTUNGSWAECHTER Ta=30S Tv=10S BA9067.38/001 3AC50/60HZ 400V 5A 0041104
BELASTUNGSWAECHTER Ta=30S Tv=10S BA9067.38/001 3AC50/60HZ 500V 5A 0044311
TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.20 AC50/60HZ 110V P1=20-100C 0050801
TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.20 AC50/60HZ 110V P1=60-150C 0063129
TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.20 AC50/60HZ 230V P1=20-100C 0048193
TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.20 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0049008
TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.20 AC50/60HZ 240V P1=20-100C 0052791
TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.20 AC50/60HZ 240V P1=60-150C 0049845
TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.20 AC50/60HZ 24V  P1=60-150C 0055958
TEMPERATURWAECHTER      P2=100-200C BA9094.20 AC50/60HZ230V P1=100-200C 0053961
TEMPERATURWAECHTER P2=20-100C BA9094.20 DC24V    P1=20-100C 0051550
TEMPERATURWAECHTER P2=60-150C BA9094.20 DC24V    P1=60-150C 0052737
TEMPERATURWAECHTER P1/P2=60C/45C BA9094.20/001 AC/DC110-230V 0063247
TEMPERATURWAECHTER   P2=90C/80C BA9094.20/001 AC110V P1=90C/80C 0051184
TEMPERATURWAECHTER   P2=100C/70C BA9094.20/001 AC230V P1=100C/70C 0046761
TEMPERATURWAECHTER   P2=105C/95C BA9094.20/001 AC230V P1=105C/95C 0049898
TEMPERATURWAECHTER   P2=135C/125C BA9094.20/001 AC230V P1=135C/125C 0047598
TEMPERATURWAECHTER   P2=155C/145C BA9094.20/001 AC230V P1=155C/145C 0051047
TEMPERATURWAECHTER  P2=160C/150C BA9094.20/001 DC24V P1=160C/150C 0051776
TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.28 AC50/60HZ 110V P1=20-100C 0054507
TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.28 AC50/60HZ 110V P1=60-150C 0056371
TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=20-100C 0048194
TEMPERATURWAECHTER       P2=60-150C BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0049729
TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0052392
TEMPERATURWAECHTER       P2=20-100C BA9094.28 AC50/60HZ 42V  P1=20-100C 0060437
TEMPERATURWAECHTER      P2=100-200C BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=100-200C 0049854
TEMPERATURWAECHTER      P2=140-250C BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=140-250C 0053901
TEMPERATURWAECHTER      P2=220-350C BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=220-350C 0051560
TEMPERATURWAECHTER      P2=420-600C BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=420-600C 0049533
TEMPERATURWAECHTER P2=100-200C BA9094.28 DC24V    P1=100-200C 0051199
TEMPERATURWAECHTER P2=20-100C BA9094.28 DC24V    P1=20-100C 0051710
TEMPERATURWAECHTER P2=220-350C BA9094.28 DC24V    P1=220-350C 0056282
TEMPERATURWAECHTER P2=420-600C BA9094.28 DC24V    P1=420-600C 0055883
TEMPERATURWAECHTER P2=60-150C BA9094.28 DC24V    P1=60-150C 0063758
TEMPERATURWAECHTER   P2=100C/75C BA9094.28/001 AC230V P1=100C/75C 0048672
TEMPERATURWAECHTER    P2=130C/120C BA9094.28/001 AC230V P1=110C/100C 0051419
TEMPERATURWAECHTER   P2=110C/100C BA9094.28/001 AC230V P1=110C/100C 0054041
TEMPERATURWAECHTER   P2=135C/125C BA9094.28/001 AC230V P1=135C/125C 0051431
TEMPERATURWAECHTER    P2=140C/125C BA9094.28/001 AC230V P1=135C/125C 0054847
TEMPERATURWAECHTER   P2=8C/5C BA9094.28/001 DC24V  P1=8C/5C 0050063
TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 AC110V P1=20-100C 0054506
TEMPERATURWAECHTER   P2=60-150C BA9094.28/100 AC110V P1=60-150C 0053278
TEMPERATURWAECHTER   P2=100-200C BA9094.28/100 AC230V P1=100-200C 0049908
TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 AC230V P1=20-100C 0050642
TEMPERATURWAECHTER   P2=60-150C BA9094.28/100 AC230V P1=60-150C 0048953
TEMPERATURWAECHTER   P2=100-200C BA9094.28/100 AC230V P1=60-150C 0050358
TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 AC240V P1=20-100C 0054332
TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 AC24V  P1=20-100C 0061933
TEMPERATURWAECHTER   P2=60-150C BA9094.28/100 AC24V  P1=60-150C 0063787
TEMPERATURWAECHTER   P2=100-200C BA9094.28/100 DC24V  P1=100-200C 0063986
TEMPERATURWAECHTER   P2=20-100C BA9094.28/100 DC24V  P1=20-100C 0054453
TEMPERATURWAECHTER   P2=60-150C BA9094.28/100 DC24V  P1=60-150C 0055112
TEMPERATURWAECHTER P1/P2=20-100C BA9094.28/110 AC/DC110-230V 0062193
TEMPERATURWAECHTER P1/P2=20-100C BA9094.28/110 AC/DC24-60V 0060535
FREQUENZRELAIS BA9837.11 100-300HZ UH 230V 50/60HZ 0049095
FREQUENZRELAIS BA9837.11 10-30HZ UH AC230V 50/60HZ 0056583
FREQUENZRELAIS BA9837.11 200-600HZ UH 230V 50/60HZ 0055093
FREQUENZRELAIS BA9837.11 20-60HZ UH AC110V 50/60HZ 0058524
FREQUENZRELAIS BA9837.11 20-60HZ UH AC230V 50/60HZ 0049032
FREQUENZRELAIS BA9837.11 20-60HZ UH AC42V 50/60HZ 0052098
FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC110V 50/60HZ 0036739
FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC127V 50/60HZ 0049194
FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC230V 50/60HZ 0050216
FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC240V 50/60HZ 0034323
FREQUENZRELAIS BA9837.11 30-90HZ UH AC42V 50/60HZ 0052097
FREQUENZRELAIS BA9837.11 40-120HZ UH AC230V50/60HZ 0054197
FREQUENZRELAIS BA9837.11 5-15HZ UH AC230V 50/60HZ 0054434
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 100-300HZ UH AC110V 0060226
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 100-300HZ UH AC240V 0060818
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 10-30HZ UH AC230V 0061175
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 10-30HZ UH AC24V 0055805
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 20-60HZ UH AC110V 0054769
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 20-60HZ UH AC230V 0034556
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 20-60HZ UH AC240V 0040040
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 20-60HZ UH AC42V 0052061
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 30-90HZ UH AC110V 0046570
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 30-90HZ UH AC127V 0054914
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 30-90HZ UH AC230V 0050580
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 30-90HZ UH AC240V 0034603
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 40-120HZ UH AC230V 0050870
FREQUENZRELAIS BA9837.12/010 5-15HZ UH AC230V 0056800
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 100-300HZ UH AC110V 0045346
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 10-30HZ UH AC230V 0050124
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 20-60HZ UH AC110V 0056728
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 20-60HZ UH AC230V 0049773
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 20-60HZ UH AC240V 0040041
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 30-90HZ UH AC110V 0043176
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 30-90HZ UH AC120V 0056029
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 30-90HZ UH AC230V 0034999
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 30-90HZ UH AC240V 0034604
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 40-120HZ UH AC110V 0058187
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 40-120HZ UH AC230V 0045089
FREQUENZRELAIS BA9837.12/020 5-15HZ UH AC230V 0050122
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC12V 0,5-10H 0052630
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC12V 0,5-10S 0052631
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC12V 1,5-30S 0052632
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC12V 5-100S 0055314
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052633
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052634
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,15-3S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052635
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10H BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052636
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 15-300S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052637
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 5-100S BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0055547
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30M BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0057919
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10M BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0058693
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052638
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,15-3H 0052639
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,15-3S 0052640
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6H 0052641
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6M 0052642
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6S 0052643
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10H 0052644
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10M 0052645
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052646
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 1,5-30M 0052647
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 1,5-30S 0052648
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 15-300S 0052649
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 3-60M 0052650
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 3-60S 0052651
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052652
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 9-180S 0052653
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,05-1S 0052654
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,15-3S 0052655
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0052656
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,05-1S BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0052657
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,15-3S BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0053906
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30S BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0055376
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10S BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0056422
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10H BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056609
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30M BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056610
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30S BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056611
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,2-5S BC7930N.81/200 AC/DC24V+AC110-127V 0056574
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10M BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0052658
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 0,5-10S BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0052659
ZEITREL.,ANSPRECHVERZÖGERT 1,5-30S BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0054837
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81/400 AC/DC24V+AC230V 35M 0052660
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7930N.81/500 AC/DC24V+AC230V 30M 0054663
WISCHRELAIS        0,5-10S BC7931N.71 AC/DC24V+AC110-127V 0052661
WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052662
WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052663
WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 1,5-30S 0058777
WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 15-300S 0052664
WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052665
WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0052666
WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC48-60V+DC110V,05-1S 0055375
WISCHRELAIS BC7931N.71 AC/DC48-60V+DC110V,5-10S 0056495
BLINKRELAIS        0,5-10S BC7932N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052667
BLINKRELAIS BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052668
BLINKRELAIS BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052669
BLINKRELAIS BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052670
BLINKRELAIS BC7932N.81 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0055769
BLINKRELAIS        0,5-10S BC7932N.81/100 AC/DC24V+AC230V 0052671
BLINKRELAIS        0,05-1S BC7932N.81/100 AC/DC24V+AC230V 0053240
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933.81 AC/DC24V 0,05-1S 0048331
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933.81 AC/DC24V 5-100S 0047908
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933.81 AC50/60HZ 110-240V 5-100S 0047906
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,05-1S 0052900
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,15-3H 0052904
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,15-3S 0052901
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,5-10M 0052902
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 0,5-10S 0052903
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 1,5-30M 0052905
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 1,5-30S 0052906
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 15-300S 0052907
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 3-60M 0052908
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC/DC24V 5-100S 0052909
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V ,15-3S 0052919
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V ,5-10H 0052920
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V ,5-10M 0052921
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V ,5-10S 0052777
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 0,05-1S 0052917
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 0,15-3H 0052918
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30M 0052922
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30S 0052923
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 15-300S 0052924
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 3-60M 0052914
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 3-60S 0052915
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC110-240V 5-100S 0052916
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,15-3S 0052910
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10M 0056050
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10S 0052911
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 1,5-30S 0052912
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 15-300S 0052913
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81/090 AC110-240V 1,5-30M 0056613
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81/090 AC110-240V 1,5-30S 0056612
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81/200 AC/DC24V 0,5-10S 0052925
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7933N.81/501 AC/DC24V,15-3S LS1,1 0055845
ZEITREL.,ANSPRECHVEZÖGERT, 05S-16H BC7934N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052672
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7934N.81 AC/DC24V+AC230V ,05S-16H 0052673
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT BC7934N.81 AC/DC24V+AC42V 0,05S-16H 0052674
MULTIFUNKTIONSRELAIS BC7935.81 DC12V 0,05S-300H 0049330
MULTIFUNKTIONSRELAIS BC7935N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H 0052778
MULTIFUNKTIONSRELAIS BC7935N.81 DC12V 0,05S-300H 0052931
MULTIFUNKTIONSRELAIS     0,05S-300H BC7935N.81/090 AC/DC24-240V 0056614
STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC110-127V  30S 0052932
STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052933
STERN-DREIECK-RELAIS  80MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052935
STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052934
STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052937
STERN-DREIECK-RELAIS  80MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052779
STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052938
STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052939
STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052940
STERN-DREIECK-RELAIS  80MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052941
STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 100S 0058482
STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 100S 0052936
STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 100S 0061305
STERN-DREIECK-RELAIS  35MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S 0055402
STERN-DREIECK-RELAIS 100MS BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S 0052943
STERN-DREIECK-RELAIS BC7936N.38 DC110V  30S  35MS 0056745
TAKTGEBER BC7937N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H 0052780
TAKTGEBER BC7937N.81 DC12V 0,05S-300H 0052930
TAKTGEBER                0,05S-300H BC7937N.81/090 AC/DC24-240V 0056615
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 0,15-3S 0055598
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 0,5-10S 0055774
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 1,5-30S 0060434
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 15-300S 0059776
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC110-240V 5-100S 0055268
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC24V 0,05-1S 0055939
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC24V 0,5-10S 0056487
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC24V 1,5-30S 0058173
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC24V 5-100S 0056486
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7938N.81 AC/DC42-60V 0,15-3S 0062720
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7939N.81 AC/DC24V 0,05S-16H 0058999
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BC7939N.81 AC110-240V 0,05S-16H 0056391
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 110V 0,5-10S 0053424
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30M 0053436
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30S 0053059
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,05-1S 0057670
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,15-3S 0054920
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,5-10S 0052120
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30M 0053072
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30S 0053026
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 15-300S 0063125
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11 AC50HZ 230V 3-60S 0061681
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 0,5-10S 0052899
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 3-60S 0053437
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11/001 AC50HZ 230V 0,05-1S 0060462
VOLTAGE DROP DETECTOR 0,8/0,7UN BC9190N.11/001 AC50HZ 230V 0,5-10S 0052121
KOPPELMODUL BD3083.60 DC24V 0055257
KOPPELMODUL BD3083.60/100 DC24V 0051944
ISOLATIONSWAECHTER BD5877.01/241 AC115V 200K...2MOhm 0054913
ISOLATIONSWAECHTER BD5877.01/241 AC230V 200K...2MOhm 0058783
ISOLATIONSWAECHTER BD5877.01/241 AC400V 200K...2MOhm 0051266
NOT-AUS-MODUL BD5935.16 AC50/60HZ 230V 0045454
NOT-AUS-MODUL BD5935.16 AC50/60HZ 240V 0057126
NOT-AUS-MODUL BD5935.16 DC24V 0045457
NOT-AUS-MODUL BD5935.16/200 AC50/60HZ 230V 0055162
NOT-AUS-MODUL BD5935.16/61 AC50/60HZ 230V 0052578
NOT-AUS-MODUL BD5935.16/61 DC24V 0048716
NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 110V 0045455
NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 127V 0050464
NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 230V 0045453
NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 240V 0047134
NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 24V 0046475
NOT-AUS-MODUL BD5935.48 AC50/60HZ 48V 0048148
NOT-AUS-MODUL BD5935.48 DC24V 0045456
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200 AC50/60HZ 110V 0052504
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200 AC50/60HZ 230V 0049021
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200 AC50/60HZ 24V 0054839
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200 DC24V 0046413
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200/61 AC50/60HZ 24V 0053070
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/200/61 DC24V 0051313
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/324 DC24V 0051698
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 110V 0049471
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 115V 0055839
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 230V 0048717
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 24V 0049469
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 AC50/60HZ 48V 0049470
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/61 DC24V 0050074
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/824 AC50/60HZ 230V 0056184
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/824 AC50/60HZ 24V 0063458
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/824 DC24V 0053870
NOT-AUS-MODUL BD5935.48/824/61 DC24V 0058353
NOT-AUS-MODUL BD5935.52/61 DC24V 0058870
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC/DC110-230V 0050465
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC/DC24-60V 0046762
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 110V 0046586
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 230V 0046456
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 240V 0051128
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 24V 0047856
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 260V 0055732
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17 AC50/60HZ 48V 0047570
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001 AC/DC110-230V 0060997
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001 AC/DC24-60V 0048173
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001 AC50/60HZ 110V 0051724
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001 AC50/60HZ 230V 0049069
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001/61 AC/DC24-60V 0057354
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 110V 0058990
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 230V 0057980
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/002 AC50/60HZ 230V 0049229
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/003 AC/DC24-60V 0,2S 0057229
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/009 AC/DC24-60V 0055768
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/009/61 AC/DC24-60V 0056415
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/010 AC/DC24-60V 0056907
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/010 AC50/60HZ 230V 0061392
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC/DC110-230V 0050346
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC/DC24-60V 0048719
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC50/60HZ 110V 0049475
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC50/60HZ 230V 0048718
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC50/60HZ 24V 0049473
STILLSTANDSWAECHTER BD5936.17/61 AC50/60HZ 48V 0049474
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 110V 0038119
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 230V 0035299
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 240V 0040635
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 24V 0038997
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 42V 0048820
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 AC50/60HZ 48V 0045003
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02 DC24V 0035300
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 110V 0044647
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 230V 0041428
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 240V 0054490
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 24V 0044646
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 42V 0051348
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024/61 DC24V+AC110V 0053472
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024/61 DC24V+AC127V 0056917
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/024/61 DC24V+AC230V 0048715
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 AC50/60HZ 110V 0049478
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 AC50/60HZ 230V 0048713
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 AC50/60HZ 24V 0049476
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 AC50/60HZ 42V 0049477
2-HANDSICHERHEITSRELAIS BD5980N.02/61 DC24V 0048714
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 AC50/60HZ 110V 0040177
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 AC50/60HZ 230V 0035303
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 AC50/60HZ 240V 0041741
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 AC50/60HZ 24V 0039521
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02 DC24V 0035304
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/001 DC24V 0058050
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 110V 0049482
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 120V 0056977
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 230V 0048711
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 24V 0049480
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 AC50/60HZ 42V 0049481
SCHUTZTUERWAECHTER BD5985N.02/61 DC24V 0048712
NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 110V 0038985
NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 127V 0044966
NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 230V 0037333

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !