Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Metalwork sau:

Part No Specifications
9001120V MRF VF 1/8 X 1/8
9001121V MRF VF 1/4 X 1/4
9001122V MRF B 1/4 1/4 F
9001123V MRF C 4/2 M5
9001124V MRF C 4/2 M5
9001125V MRF C 4/2 M5
9001601B MRFB 4 X M5
9001602B MRFB 4 X 1/8
9001603B MRF B 5/3 M5
9001604B MRF B 5/3 1/8
9001605B MRFB 6 X 1/8
9001606B MRFB 6 X 1/4
9001607B MRFB 8 X 1/8
9001608B MRFB 8 X 1/4
9001609B MRF B 10/8 1/4
9001610B MRF C 4/2 M5
9001612B MRF C 4/2 M5
9001620B MRF BF 1/8 - 1/8
9001621B MRF BF 1/4 - 1/4
9001622B MRF B 1/4 1/4 F
9001623B MRF C 4/2 M5
9001624B MRF C 4/2 M5
9001625B MRF C 4/2 M5
9011001C MRF C 4/2 M5
9011003C MRF C 6/4 1/8
9011004C MRF C 6/4 1/4
9011005C MRF C 8/6 1/8
9011006C MRF C 8/6 1/4
9011007C MRF C 4/2 M5
9011008C MRF C 10/8 1/4
9011009C MRF C 4/2 M5
9011011C MRF C 4/2 1/8
9011014C MRF C 4/2 M5
9011015C MRF C 4/2 M5
9011016C MRF C 4/2 M5
9011101V MRF V 6/4 1/8
9011102V MRF V 6/4 1/4
9011103V MRF V 8/6 1/8
9011104V MRF V 8/6 1/4
9011105V MRF C 4/2 M5
9011106V MRF V 10/8 1/4
9011110V MRF C 4/2 M5
9011111V MRF V 4/2 1/8
9011114V MRF C 4/2 M5
9011123V MRF C 4/2 M5
9011124V MRF C 4/2 M5
9011125V MRF C 4/2 M5
9011601B MRF B 4/2 M5
9011602B MRF B 4/2 1/8
9011605B MRF B 6/4 1/8
9011606B MRF B 6/4 1/4
9011607B MRF B 8/6 1/8
9011608B MRF B 8/6 1/4
9011609B MRF B 10/8 1/4
9011610B MRF C 4/2 M5
9011612B MRF C 4/2 M5
9011623B MRF C 4/2 M5
9011624B MRF C 4/2 M5
9011625B MRF C 4/2 M5
9021001C MRFT/C 4 X M5
9021002C MRFT/C 4 X 1/8
9021005C MRFT/C 6 X M5
9021006C MRFT/C 6 X 1/8
9021007C MRFT/C 6 x 1/4
9021008C MRFT/C 8 X 1/8
9021009C MRFT/C 8 X 1/4
9021011C MRFT/C 10 X 1/4
9021012C MRFT/C 10 X 3/8
9021014C MRFT/C 12 X 1/4
9021015C MRFT/C 12 X 3/8
9021016C MRFT/C 12 X 1/2
9021101V MRFT/V 4 X M5
9021102V MRFT/V 4 X 1/8
9021105V MRFT/V 6 X M5
9021106V MRFT/V 6 X 1/8
9021107V MRFT/V 6 X 1/4
9021108V MRFT/V 8 X 1/8
9021109V MFRT/V 8 X 1/4
9021111V MRFT/V 10 X 1/4
9021112V MRFT/V 10 X 3/8
9021114V MRFT/V 12 X 1/4
9021115V MRFT/V 12 X 3/8
9021116V MRFT/V 12 X 1/2
9021201B MRFT/B 4 X M5
9021202B MRFT/B 4 X 1/8
9021205B MRFT/B 6 X M5
9021206B MRFT/B 6 X 1/8
9021207B MRFT/B 6 X 1/4
9021208B MRFT/B 8 X 1/8
9021209B MRFT/B 8 X 1/4
9021211B MRFT/B 10 X 1/4
9021212B MRFT/B 10 X 3/8
9021214B MRFT/B 12-1/4
9021215B MRFT/B 12 X 3/8
9021216B MRFT/B 12 X 1/2
9025002C  
9025006C  
9025007C  
9025008C  
9025009C  
9025011C  
9025014C MRFT/C 12-1/4
9025102V  
9025106V  
9025107V  
9025108V  
9025109V  
9025111V  
9025114V MRFT/V 12-1/4
9025602B  
9025606B  
9025607B  
9025608B  
9025609B  
9025611B  
9025614B MRFT/B 12-1/4
9026002C MRF P T C 4 1/8
9026006C MRF P T C 6 1/8
9026007C MRFC 6 - 1/4 C/W PUSH LOCK
9026008C MRF P T C 8 1/8
9026009C MRFC 8 - 1/4 C/W PUSH LOCK
9026011C MRF P T C 10 1/4
9026014C MRFT/C 12-1/4
9026102V  
9026106V  
9026107V  
9026108V  
9026109V  
9026111V  
9026114V MRFT/V 12-1/4
9026602B  
9026606B  
9026607B  
9026608B  
9026609B  
9026611B  
9026614B MRFT/B 12-1/4
9031001C MRF/C 4 X M5
9031002C MRF/C 4 X 1/8
9031003C MRF/C 5 X M5
9031004C MRF/C 5 X 1/8
9031005C MRF/C 6 X M5
9031006C MRF/C 6 X 1/8
9031007C MRF/C 6 X 1/4
9031008C MRF/C 8 X 1/8
9031009C MRF/C 8 X 1/4
9031011C MRF/C 10 X 1/4
9031012C MRF/C 10 X 3/8
9031014C MRF/C 12 X 1/4
9031015C MRF/C 12 X 3/8
9031016C MRF/C 12 X 1/2
9031101V MRF/V 4 X M5
9031102V MRF/V 4 X 1/8
9031103V MRF/V 5 X M5
9031104V MRF/V 5 X 1/8
9031105V MRF/V 6 X M5
9031106V MRF/V 6 X 1/8
9031107V MRF/V 6 X 1/4
9031108V MRF/V 8 X 1/8
9031109V MRF/V 8 X 1/4
9031111V MRF/V 10 X 1/4
9031112V MRF/V 10 X 3/8
9031114V MRF/V 12 X 1/4
9031115V MRF/V 12 X 3/8
9031116V MRF/V 12 X 1/2
9031201B MRF/B 4 X M5
9031202B MRF/B 4 X 1/8
9031203B MRF/B 5 X M5
9031204B MRF/B 5 X 1/8
9031205B MRF/B 6 X M5
9031206B MRF/B 6 X 1/8
9031207B MRF/B 6 X 1/4
9031208B MRF/B 8 X 1/8
9031209B MRF/B 8 X 1/4
9031211B MRF/B 10 X 1/4
9031212B MRF/B 10 X 3/8
9031214B MRF/B 12 X 1/4
9031215B MRF/B 12 X 3/8
9031216B MRF/B 12 X 1/2
9031301C MRF/CF 1/8 X 1/8
9031302C MRF/CF 1/4 X 1/4
9031303C MRF/CF 3/8 X 3/8
9031401V MRF/VF 1/8 X 1/8
9031402V MRF/VF 1/4 X 1/4
9031403V MRF/VF 3/8 X 3/8
9031501B MRF/BF 1/8 X 1/8
9031502B MRF/BF 1/4 X 1/4
9031503B MRF/BF 3/8 X 3/8
9041001 ONE WAY FLOW RESTRICTOR M5
9041002 ONE WAY FLOW RESTRICTOR 1/8
9041003 ONE WAY FLOW RESTRICTOR 1/4
9041004 ONE WAY FLOW RESTRICTOR 3/8
9041005 ONE WAY FLOW RESTRICTOR 1/2
9041201 TWO WAY FLOW RESTRICTOR M5
9041202 TWO WAY FLOW RESTRICTOR 1/8
9041203 TWO WAY FLOW RESTRICTOR 1/4
9041204 TWO WAY FLOW RESTRICTOR 3/8
9041205 TWO WAY FLOW RESTRICTOR 1/2
9041301 4MM FCV UNI LINE/LINE
9041316 6MM FCV UNI LINE / LINE
9041324 8MM FCV UNI LINE / LINE
9041401 RFL R U M5-4
9041402 CYL FLOW CONTROL VALVE 1/8 4MM
9041408 CYL FLOW CONTROL VALVE 6MM 1/8
9041409 CYL FLOW CONTROL VALVE 6MM 1/4
9041410 CYL FLOW CONTROL VALVE 8MM 1/8
9041411 CYL FLOW CONTROL VALVE 8MM 1/4
9041412 CYL FLOW CONT VALVE 8MM X 3/8''
9041501 VALVE FLOW CONTROL 4MM X M5
9041502 RFL R U 4-1/8
9041508 VALVE FLOW CONTROL 6MM X 1/8
9041509 VALVE FLOW CONTROL 6MM X 1/4''
9041510 VALVE FLOW CONTROL 8MM X 1/8''
9041511 VALVE FLOW CONTROL 8MM 1/4
9041512 VALVE FLOW CONTROL 8MM X 3/8''
9041601 4MM FCV BI LINE/LINE
9041616 FLOW CONTROL VALVE BI 6MM
9041624 FLOW CONTROL VALVE BI 8MM
9041701 FLOW CONTROL VALVE BI 4MM M5
9041702 FLOW CONTROL VALVE BI 4MM 1/8
9041708 FLOW CONTROL VALVE BI 6MM 1/8
9041709 FLOW CONTROL VALVE BI 6MM 1/4
9041710 FLOW CONTROL VALVE BI 8MM 1/8
9041711 FLOW CONTROL VALVE BI 8MM 1/4
9041712 FLOW CONTROL VALVE BI 8MM 3/8
9061001 1/8 MINI PRESSURE REG CART
9061002 1/4 MINI PRESSURE REG CART
9061102 MINATURE REG RMC 4MM 1/8
9061108 MINATURE REG RMC 6MM 1/8
9061109 MINATURE REG RMC 6MM 1/4
9061110 MINATURE REG RMC 8MM 1/8
9061111 MINATURE REG RMC 8MM 1/4
9061112 MINATURE REG RMC 10MM 1/4
9061316 MINIATURE REG RML 6MM
9061324 MINIATURE REG RML 8MM
9061408 MINIATURE REG R/F RML 6MM 1/8
9061409 MINIATURE REG R/F RML 6MM 1/4
9061410 MINIATURE REG R/F RML 8MM 1/8
9061411 MINIATURE REG R/F RML 8MM 1/4
9061412 MINIATURE REG R/F RML 8MM 3/8
9061508  MINIATURE REG F/R RML 6MM 1/8
9061509 MINIATURE REG F/R RML 6MM 1/4
9061510 MINIATURE REG F/R RML 8MM 1/8
9061511 MINIATURE REG F/R RML 8MM 1/4
9061512 MINIATURE REG F/R RML 8MM 3/8
9061601 RMV 1/8 PRESSURE REG ASSY
9062001 Seat tool RMS coupling 1/8"
9062002 Seat tool RMS coupling 1/4"
9062110 LINE/LINE MOUNTING BRACKET
9062216 6MM ''U'' CONNECTING TUBE
9062224 8MM ''U'' CONNECTING TUBE
9063001 VSR L 6-6-6
9063016 6MM VSR LINE/LINE
9063024 INLINE QEV WITH 8MM PUSH-IN
9063101 4MM VSR + SILENCER LINE/LINE
9063116 6MM VSR + SILENCER LINE/LINE
9063124 8MM VSR + SILENCER LINE/LINE
9063201 VSR L 6-1/8-6
9063202 VSR L 6-1/8-6
9063208 INLINE QEV 6MM X 1/8 CONV EXH
9063209 INLINE QEV 6MM X 1/4 CONV EXH
9063210 INLINE QEV 8MM X 1/8 CONV EXH
9063211 INLINE QEV 8MM X 1/4 CONV EXH
9063212 INLINE QEV 8MM X 3/8 CONV EXH
9063301 VSR L 6-1/8-Sil.
9063302 VSR L 6-1/8-Sil.
9063308 INLINE QEV 6MM I/L & 1/8  O/L
9063309 INLINE QEV 6MM I/L & 1/4 O/L
9063310 INLINE QEV 8MM I/L & 1/8 O/L
9063311 INLINE QEV 8MM I/L & 1/4 O/L
9063312 INLINE QEV 8MM I/L & 3/8 O/L
9063501 VSR L 6-6-6
9063516 VSR L 6-6-6
9063524 VSR L 6-6-6
9063601 VSR L 6-1/8-6
9063602 VSR L 6-1/8-6
9063608 VSR L 6-1/8-6
9063609 VSR L 6-1/8-6
9063610 VSR L 6-1/8-6
9063611 VSR L 6-1/8-6
9063612 VSR L 6-1/8-6
9063701 VSR L 6-1/8-6
9063702 VSR L 6-1/8-6
9063708 VSR L 6-1/8-6
9063709 VSR L 6-1/8-6
9063710 VSR L 6-1/8-6
9063711 VSR L 6-1/8-6
9063712 VSR L 6-1/8-6
9064001 VNR L 6-6
9064016 6MM NRV LINE/LINE
9064024 8MM NRV LINE/LINE
9064101 VNR L 1/8-6
9064102 VNR L 1/8-6
9064108 1/8 - 6MM NRV LINE/LINE
9064109 1/4 - 6MM NRV LINE/LINE
9064110 1/8 - 8MM NRV LINE/LINE
9064111 1/4 - 8MM NRV LINE/LINE
9064112 3/8 - 8MM NRV LINE/LINE
9064201 VNR L 1/8-6
9064202 VNR L 1/8-6
9064208 6MM - 1/8 VNR LINE/LINE
9064209 6MM - 1/4 VNR LINE/LINE
9064210 8MM - 1/8 VNR LINE/LINE
9064211 8MM - 1/4 VNR LINE/LINE
9064212 8MM - 3/8 VNR LINE/LINE
9065016 INLINE SHUT OF VALVE 6MM V2V
9065024 INLINE SHUT-OFF VALVE 8MM V2V
9065116 INLINE V2V 6MM LOCKABLE
9065124 INLINE V2V 8MM LOCKABLE
9065208 INLINE SHUT VALVE 6 X 1/8 V2V
9065209 INLINE SHUT VALVE 6 X 1/4 V2V
9065210 INLINE SHUT VALVE 8 X 1/8 V2V
9065211 INLINE SHUT VALVE 8 X 1/4 V2V
9065212 INLINE SHUT VALVE 8 X 3/8 V2V
9065308 INLINE SHUT OFF 6 X 1/8 V2V
9065309 INLINE SHUT OFF 6 X 1/4 V2V
9065310 INLINE SHUT OFF 8 X 1/8 V2V
9065311 INLINE SHUT OFF 8 X 1/4 V2V
9065312 INLINE SHUT OFF 8 X 3/8 V2V
9065408 INLINE SHUT VALVE 1/8 X 6 V2V
9065409 INLINE SHUT VALVE 1/4 X 6 V2V
9065410 INLINE SHUT VALVE 1/8 X 8 V2V
9065411 INLINE SHUT VALVE 1/4 X 8 V2V
9065412 INLINE SHUT VALVE 3/8 X 8 V2V
9065508 INLINE SHUT VALVE 1/8 X 6 V2V
9065509 INLINE SHUT VALVE 1/4 X 6 V2V
9065510 INLINE SHUT VALVE 1/8 X 8 V2V
9065511 INLINE SHUT VALVE 1/4 X 8 V2V
9065512 INLINE SHUT VALVE 3/8 X 8 V2V
9065616  
9065624  
9065708  
9065709  
9065710  
9065711  
9065712  
9065808  
9065809  
9065810  
9065811  
9065812  
9066016 INLINE V3V 6MM + EXHAUST
9066024 INLINE V3V 8MM + EXHAUST
9066116 INLINE V3V 6MM LOCKABLE
9066124 INLINE V3V 8MM LOCKABLE
9066208 INLINE SHUT VALVE 6 X 1/8 V3V
9066209 INLINE SHUT VALVE 6 X 1/4 V3V
9066210 INLINE SHUT VALVE 8 X 1/8 V3V
9066211 INLINE SHUT VALVE 8 X 1/4 V3V
9066212 INLINE SHUT VALVE 8 X 3/8 V3V
9066308 INLINE SHUT OFF 6 X 1/8 V3V
9066309 INLINE SHUT OFF 6 X 1/4 V3V
9066310 INLINE SHUT OFF 8 X 1/8 V3V
9066311 INLINE SHUT OFF 8 X 1/4 V3V
9066312 INLINE SHUT OFF 8 X 3/8 V3V
9066408 INLINE SHUT VALVE 1/8 X 6 V3V
9066409 INLINE SHUT VALVE 1/4 X 6 V3V
9066410 INLINE SHUT VALVE 1/8 X 8 V3V
9066411 INLINE SHUT VALVE 1/4 X 8 V3V
9066412 INLINE SHUT VALVE 3/8 X 8 V3V
9066508 INLINE SHUT VALVE 1/8 X 6 V3V
9066509 INLINE SHUT VALVE 1/4 X 6 V3V
9066510 INLINE SHUT VALVE 1/8 X 8 V3V
9066511 INLINE SHUT VALVE 1/4 X 8 V3V
9066512 INLINE SHUT VALVE 3/8 X 8 V3V
9067001 4MM GAUGE LINE/LINE
9067016 6MM GAUGE LINE/LINE
9067024 8MM GAUGE LINE/LINE
9067101 MAN L 1/8-6
9067102 MAN L 1/8-6
9067108 INLINE GAUGE 6MM-1/8
9067109 INLINE GAUGE 6MM -1/4
9067110 INLINE GAUGE 8MM-1/8
9067111 INLINE GAUGE 8MM-1/4
9067112 INLINE GAUGE 8MM-3/8
9067616 PNV L 3/2 NC - 6MM - 6MM
9067624  
9067708  
9067709  
9067710  
9067711  
9067712  
9067808  
9067809  
9067810  
9067811  
9067812  
9068016 6-6MM ORANGE INDICATOR
9068024 8-8MM ORANGE INDICATOR
9068108 1/8-6MM ORANGE INDICATOR
9068109 1/4-6MM ORANGE INDICATOR
9068110 1/8-8MM ORANGE INDICATOR
9068111 1/4-8MM ORANGE INDICATOR
9068112 3/8-8MM ORANGE INDICATOR
9068216 6-6MM GREEN INDICATOR
9068224 8-8MM GREEN INDICATOR
9068308 1/8-6MM GREEN INDICATOR
9068309 1/4-6MM GREEN INDICATOR
9068310 1/8-8MM GREEN INDICATOR
9068311 1/4-8MM GREEN INDICATOR
9068312 3/8-8MM GREEN INDICATOR
9069016 SOV L 3/2 NC - 6MM - 6MM
9069024 SOV L 3/2 NC - 8MM - 8MM
9069116 SOV L 3/2 NO - 6MM - 6MM
9069124 SOV L 3/2 NO - 8MM - 8MM
9069216 SOV L 3/2 NC - 6MM - 6MM CONV.
9069224 SOV L 3/2 NC - 8MM - 8MM CONV.
9069316 SOV L 3/2 NO - 6MM - 6MM CONV.
9069324 SOV L 3/2 NO - 8MM - 8MM CONV.
9069408 SOV L 3/2 NC - 6MM - 1/8
9069409 SOV L 3/2 NC - 6MM - 1/4
9069410 SOV L 3/2 NC - 8MM - 1/8
9069411 SOV L 3/2 NC - 8MM - 1/4
9069412 SOV L 3/2 NC - 8MM - 3/8
9069508 SOV L 6MM X 1/8 NO
9069509 SOV L 6MM X 1/4 NO
9069510 SOV L 8MM X 1/8 NO
9069511 SOV L 8MM X 1/4 NO
9069512 SOV L 8MM X 3/8 NO
9069608 SOV L 3/2 NC - 6MM - 1/8 CONV.
9069609 SOV L  NC - 6MM - 1/4 CONV.
9069610 SOV L 3/2 NC - 8MM - 1/8 CONV.
9069611 SOV L 3/2 NC - 8MM - 1/4 CONV.
9069612 SOV L 3/2 NC - 8MM - 3/8 CONV.
9069708 SOV L  NO - 6MM - 1/8 CONV.
9069709 SOV L  NO - 6MM - 1/4 CONV.
9069710 SOV L  NO - 8MM - 1/8 CONV.
9069711 SOV L  NO - 8MM - 1/4 CONV.
9069712 SOV L  NO - 8MM - 3/8 CONV.
9070B1102  
9070B1103  
9070B1104 RFF B Ø4-Ø4 STROZZ. Ø0,4
9070B1105  
9070B1106  
9070B1108  
9070B1110  
9070B1113  
9070B1115  
9070B2202  
9070B2203  
9070B2204  
9070B2205  
9070B2206  
9070B2208  
9070B2210  
9070B2213  
9070B2215  
9070B3302  
9070B3303  
9070B3304  
9070B3305  
9070B3306  
9070B3308  
9070B3310 RFF B Ø8-Ø8 STROZZ. Ø1,0
9070B3313  
9070B3315  
9070B5102  
9070B5103  
9070B5104  
9070B5105  
9070B5106  
9070B5108  
9070B5110  
9070B5113  
9070B5115  
9070B6102  
9070B6103  
9070B6104  
9070B6105  
9070B6106  
9070B6108  
9070B6110  
9070B6113  
9070B6115  
9070B6202  
9070B6203  
9070B6204  
9070B6205  
9070B6206  
9070B6208  
9070B6210  
9070B6213 RFF B 1/8 Ø6 STROZZ. Ø1,3
9070B6215  
9070B6302  
9070B6303  
9070B6304  
9070B6305  
9070B6306  
9070B6308  
9070B6310  
9070B6313  
9070B6315  
9070B7202  
9070B7203  
9070B7204  
9070B7205  
9070B7206  
9070B7208  
9070B7210  
9070B7213  
9070B7215  
9070B7302  
9070B7303  
9070B7304  
9070B7305  
9070B7306  
9070B7308  
9070B7310  
9070B7313  
9070B7315  
9070B8302  
9070B8303  
9070B8304  
9070B8305  
9070B8306  
9070B8308  
9070B8310  
9070B8313  
9070B8315  
9070C5102  
9070C5103  
9070C5104  
9070C5105  
9070C5106  
9070C5108  
9070C5110  
9070C5113  
9070C5115  
9070C6102  
9070C6103  
9070C6104  
9070C6105  
9070C6106  
9070C6108  
9070C6110  
9070C6113  
9070C6115  
9070C6202  
9070C6203  
9070C6204  
9070C6205  
9070C6206  
9070C6208  
9070C6210  
9070C6213  
9070C6215  
9070C6302  
9070C6303  
9070C6304  
9070C6305  
9070C6306  
9070C6308  
9070C6310  
9070C6313  
9070C6315  
9070C7202  
9070C7203  
9070C7204  
9070C7205  
9070C7206  
9070C7208  
9070C7210  
9070C7213  
9070C7215  
9070C7302  
9070C7303  
9070C7304  
9070C7305  
9070C7306  
9070C7308  
9070C7310  
9070C7313  
9070C7315  
9070C8302  
9070C8303  
9070C8304  
9070C8305  
9070C8306  
9070C8308  
9070C8310  
9070C8313  
9070C8315  
9070U1102  
9070U1103  
9070U1104  
9070U1105 RFF U Ø4-Ø4 0,5
9070U1106  
9070U1108  
9070U1110  
9070U1113  
9070U1115  
9070U2202  
9070U2203  
9070U2204  
9070U2205  
9070U2206  
9070U2208  
9070U2210  
9070U2213  
9070U2215  
9070U3302  
9070U3303  
9070U3304  
9070U3305  
9070U3306  
9070U3308  
9070U3310 RFF U Ø8-Ø8 STROZZ. Ø1,0
9070U3313  
9070U3315  
9070V1502  
9070V1503  
9070V1504  
9070V1505  
9070V1506  
9070V1508  
9070V1510  
9070V1513  
9070V1515  
9070V1602  
9070V1603  
9070V1604  
9070V1605  
9070V1606  
9070V1608  
9070V1610  
9070V1613  
9070V1615  
9070V2602  
9070V2603  
9070V2604  
9070V2605  
9070V2606  
9070V2608  
9070V2610  
9070V2613  
9070V2615  
9070V2702  
9070V2703  
9070V2704  
9070V2705  
9070V2706  
9070V2708  
9070V2710  
9070V2713  
9070V2715  
9070V3602  
9070V3603  
9070V3604  
9070V3605  
9070V3606  
9070V3608  
9070V3610  
9070V3613  
9070V3615  
9070V3702  
9070V3703  
9070V3704  
9070V3705  
9070V3706  
9070V3708  
9070V3710  
9070V3713  
9070V3715  
9070V3802  
9070V3803  
9070V3804  
9070V3805  
9070V3806  
9070V3808  
9070V3810  
9070V3813  
9070V3815  
9090001  
9090002 1/8 - 1/4 MRF ANTI-TAMPER CAP
9090003  
9100401 BIT AIR TAKE OFF PAB
9101201 VSR 1/8
9101402  
9151501 MBVSR 1/8
9152103 PU 114-138 CORNER PLATE
9152104 PU 312-334 CORNER PLATE
9152105 PE 114-138 CORNER PLATE
9152106 PE 312-334 CORNER PLATE
9152107 PI 114-138 COVER PLATE
9152108 PI 312-334 COVER PLATE
9152114 PI 214-238-212 COVER PLATE
9152115 PU 214-238-212 CORNER PLATE
9152116 PE 214-238-212 CORNER PLATE
9152117 PI 400 COVER PLATE
9152118 PU 400 CORNER PLATE
9152119 CORNER PLATE SKILLAIR SER 400
9170201 ASSEMBLY SCREW FOR BIT (PAIR)
9170301 WALL BRACKET FOR BIT (PAIR)
9170401 BIT CS BELL KEY
9170501 Shutter stripping spanner RID.BIT
9170601 BIT CS TF-TL BOWL KEY
9200201 NEW DEAL MANI SUBBASE 1/4''  1/
9200202 MANIFOLD SUBBASE S/AIR 114-138
9200301 Sub-base 3 positions series New Deal 1/4
9200302 Sub-base 3 positions series Skillair 100
9200401 NEW DEAL PA 1/4
9200402 1/4 PA SKILLAIR 114
9200402A PA 100 NO END PLATES
9200501 NEW D. REG. CONNECT BLOCK 1/4
9200601 NEW D WALL SPACER 1/4 (PAIR)
9200701 NECK BRACKET BIT/SK100/ND 1/4
9200702 ONE MOUNTING BRACKET
9200703 ONE ANTI TAMPER HANDLE
9200710 REGTRONIC FIXING KIT
9200901 ND F+L TIE RODS 1/4 (PAIR)
9201001 CONNECTOR V3V+FR 1/4 ND
9201201 VSR 1/4
9201402  
9201801 Adapter base series Skillair 100
9202401 RIC.CUP TP L 300 1/2 3/4 CA
9202402 1/2 TL 300 ML  BOWL
9202403 SKILL LUB BOWL 300 CD
9202501 RIC.CUP TP L 100 1/4 3/8 CA
9202502 RIC.TL 100 ML
9202503 RIC.TL 100 CD
9210000 SYNTESI CONNECTING NIPPLE
9210001  
9210002 SY  IN OUT KIT  1/4
9210003  
9210004  
9210030  
9210100  
9210101  
9210110  
9210150  
9210151  
9210152  
9210160  
9210161  
9210180  
9210181  
9210190  
9210191  
9210192  
9210193  
9210200  
9210201  
9210202  
9210203  
9210210  
9210211  
9210212  
9210213  
9220401 SKILLAIR BELL KEY CS 100
9220501 SKILLAIR SHUTTER KEY CSOTR 100
9220601 SKILLAIR BOWL KEY 100
9220701 SKILLAIR CROWN KEY (OLD STYLE)
9220801 Shutter stripping spanner FR 100
9230301 SKILLAIR CONNECTION KIT 100
9230401 IN/OUT END PLATE KIT 100 1/4
9232001 ONE 1/4 PORT END PLATE
9232002 ONE 3/8 PORT END PLATE
9232003 ONE 1/2 PORT END PLATE
9232004 ONE 3/4 PORT END PLATE
9232005 ONE 1 PORT END PLATE
9232010 SPARE ELECTRIC BOARD FOR ONE
9250001 ASSY SCREW ND 1/4 (PAIR)
9250002 ASSY SCREW V3V+F+R 1/4 (PAIR)
9250101 FP 1/4 50
9250102 NEW DEAL FILTER ELEMENT 1/4 20
9250103 FP 1/4 4
9250301 TMVF 1/4 NEW DEAL FILTER BOWL
9250601 NEW DEAL SPRING 02 1/4
9250602 MO 04 1/4
9250603 MO 08 1/4
9250604 NEW DEAL 1/4  SPRING 0-12
9250605 SKILLAIR 114 X 138 SPRING 0-2
9250606 SKILLAIR 114 X 138 SPRING 0-4
9250607 SKILLAIR 114 X 138 SPRING 0-8
9250608 SKILLAIR 100 SPRING 0-12
9250610 BIT SPRING MO 0-2
9250611 BIT SPRING MO 0-4
9250612 BIT SPRING MO 0-8
9250613 BIT SPRING MO 0-12
9250701 OT/REG 1/4 NEW DEAL COMP VALVE
9250704 VALVE KIT FOR SKILLAIR 100 REG
9250705 COMPLETE VALVE FOR MR
9250706 BIT COMPLETE VALVE MR - SR
9250707 SPARE POPPET FOR ONE
9250708 COMPLETE POPPET FOR MRA
9250800 RIC.CS 100 1/4 3/8 02
9250801 CS 1/4 0-2
9250802 RIC.CS 1/4 04
9250803 CS 1/4  0-8
9250804 REG UPPER COVER 1/4'' 0-12 N D
9250805 BIT UPPER COVER FOR MR 0-2
9250806 BIT UPPER COVER FOR MR 0-4
9250807 UPPER COVER FOR MR 0-8 BIT
9250808 BIT UPPER COVER FOR MR 0-12
9250809 BIT MRA UPPER COVER 0-2
9250810 SKILLAIR UPPER COVER 100 0-4
9250811 SKILL UPPER COVER SER 100 0-8
9250812 RIC.CS 100 1/4 3/8 012
9250814 BIT MRA UPPER COVER 0-4
9250815 BIT MRA UPPER COVER 0-8
9250816 BIT MRA UPPER COVER 0-12
9250817 RIC.CS 1/8 1/4 BIT 02
9250818 RIC.CS 1/8 1/4 04 BIT
9250820 SPARE PILOT REG. 0,5¸2 bar FOR ONE
9250821 SPARE PILOT REG. 0,5¸4 bar FOR ONE
9250822 ONE PILOT REG 0.5 - 8 BAR
9250835 RIC.CS 1/8 1/4 BIT 02
9250836 RIC.CS 1/8 1/4 BIT 02
9250837 RIC.CS 1/8 1/4 BIT 02
9250901 OT/FR 1/4 NEW DEAL COMP. VALVE
9250902 RIC.OTFR 100 1/4 3/8 5
9250903 1/4 3/8 COMPLETE VALVE FR
9250904 RIC.OTFR 100 1/4 3/8 50
9250905 RIC.OTFR 1/8 1/4 BIT 5
9250906 BIT COMPLETE VALVE FOR FR 20M
9250907 RIC.OTFR 1/8-1/4 BIT 50
9251201 TMVL 1/4 NEW DEAL LUB BOWL
9251302 LUBRICATOR ADJUSTING SCREW
9251402 BIT LUBRICATOR BOWL TL
9251501 MBVSR 1/4
9251705 FILT ELEMENT 1/4 3/8 5 MICRON
9251706 FILT ELEMENT 1/4 3/8 20 MICRON
9251707 FILT ELEMENT 100 SER 50 MICRON
9251708 BIT FILTERING ELEMENT 5 MICRON
9251709 BIT FILTER ELEMENT 20 MICRON
9251710 BIT FILTER ELEMENT 50 MICRON
9251711 OIL REM ELEMENT SK SER 100
9251712 KIT RIC.FP DEP.1/8 1/4 BIT
9251713 KIT RIC.FP DEP.100 1/4 3/8
9251720 ONE FILTER ELEMENT 5 MICRON
9251721 SPARE FILTER ELEMENT 20Ám FOR ONE
9251723 ONE PLUG & FILTER ELEMENT 5MIC
9251724 ONE PLUG & FILT. ELEMENT 20MIC
9252001 RIC.MB 100 1/4 3/8
9253301 SKILLAIR FILTER BOWL 114-138
9253501 SKILLAIR LUB. BOWL 114-134
9255001 BIT FILTER BOWL TF
9255101 BIT TF SAC
9255201 1/4 NEW DEAL TMVF SAC
9255301 1/4-3/8 SKILLAIR 100 TF SAC
9300202 SKILLAIR 200 2 POS SUB BASE
9300302 SKILLAIR 200 3 POS SUB BASE
9300401 3/8 PA SKILLAIR 138
9300402 PA 1/4 SKILLAIR 214
9300402A PA 200 NO END PLATES
9300403 3/8 PA SKILLAIR 238
9300404 PA 212 1/2
9301801 Base cut adapter 100-200
9301802 Base cut adapter 100-300
9301803 Base cut adapter 200-300
9302501 RIC.TL 200 CA
9302502 RIC.TL 200 ML
9302503 RIC.TL 200 CD
9320801 Shutter stripping spanner Skillair 200
9321801 CONN BLOCK BA SKILLAIR 200
9323401 SKILLAIR BELL KEY CS 200
9323501 SKILLAIR SHUTTER KEY CSOTR 200
9323601 SKILLAIR BOWL KEY CS 200
9330301 SKILLAIR CONNECTION KIT 200
9330501 3/8 END PLATE KIT 100
9330601 1/4 200 IN OUT KIT
9330701 3/8 200 IN OUT KIT
9330801 1/2 END PLATE KIT 200
9330901 end plate kit PNEUMO-BUS
9350605 SPRING SER 2 SKILLAIR 0-2
9350606 SKILLAIR 214 X 212 SPRING 0-4
9350607 SKILLAIR 214 X 212 SPRING 0-8
9350608 SKILLAIR 214 X 212 SPRING 0-12
9350704 SKILLAIR COMPLETE VALVE OTR200
9350800 SKILL UPPER COVER SER 200 0-2
9350810 SKILL. UPPER COVER SER 200 0-4
9350811 CS 200 0-8 UPPER COVER SER 2
9350812 SKILL UPPER COVER SER 200 0-12
9350902 RIC.OTFR 200 1/4 3/8 1/2 5
9350903 COMPLETE VALVE FOR FR OTFR 200
9350904 RIC.OTFR 200 1/4 3/8 1/2 50
9351705 FP 200 5MIC ELEMENT
9351706 FP 200 20 FILTER ELEMENT SER 2
9351707 FP 200 50 FILTER ELEMENT
9351711 XA 1/2 SKILLAIR 212
9351713 Spare filter element Cleaner Skillair 20
9352001 LUBRICATOR DIAPHRAM SKILLAIR 2
9353301 SKILLAIR FILTER BOWL 214-212
9353501 SKILLAIR LUB. BOWL  214-212
9355301 1/4-3/8-1/2 SKILL 200 TF SAC
9400201 SB 2 R 1/2
9400202 MANIFOLD SUBBASE S/AIR 312-334
9400301 SB 3 R 1/2 ND SUB-BASE
9400302 Sub-base 3 positions Skillair 300
9400401 PA 1/2 NEW DEAL
9400402 1/2 PA SKILLAIR 312
9400402A PA 300 NO END PLATES
9400501 BC 1/2
9400601 ND WALL SPACER 1/2 (PAIR)
9400701 NECK BRACKET SK200/ND 3/8-1/2
9400702 NECK BRACKET SK300
9400901 ND F+L TIE RODS 3/8 1/2 (PAIR)
9401001 CONNECTOR V3V + FR 3/8 ND
9401002 CONNECTOR V3V + FR 1/2 ND
9401201 VSR 1/2
9401801 Adapter base Skillair 300
9420401 SKILLAIR BELL KEY CS 300
9420501 SKILLAIR POPPET DIS TOOL 300
9420601 SKILLAIR BOWL KEY CS 300
9420801 Shutter stripping spanner FR 300
9430301 SKILLAIR CONNECTION KIT 300
9430701 1/2 300 IN OUT KIT
9450001 ND ASSY SCREW V3V+FR (PAIR)
9450002 ASSY SCREW V3V+R 3/8-1/2(PAIR)
9450003 ASSY SCR V+F+R 3/8-1/2 (PAIR)
9450101 FP 1/2 50
9450102 NEW DEAL ELEMENT 1/2 20
9450103 FILTER ELEMENT ND 1/2 4
9450105 KIT RIC.FP DEP.1/2
9450301 TMVF 1/2 NEW DEAL FILTER BOWL
9450601 NEW DEAL SPRING 04 1/2
9450602 NEW DEAL SPRING  08 1/2
9450603 NEW DEAL SPRING 12 1/2
9450605 SKILLAIR SER 300 SPRING 0-4
9450606 SKILLAIR SER 300 SPRING 0-8
9450607 SKILLAIR SPRING SER 300 0-12
9450608 SKILLAIR SPRING 0-2 BAR 300
9450701 OT/REG 1/2 NEW DEAL COMP VALVE
9450704 OTR 300 DIAPHRAM
9450801 RIC.CS 1/2 04
9450802 CS 1/2 UPPER COVER 0-8 ND REG
9450803 NEW DEAL UPPER 1/2 0-12 BAR
9450805 SKILL. UPPER COVER SER 300 0-4
9450806 SKILL UPPER COVER SER 300 0-8
9450807 UPPER COVER SKILLAIR 300 0-12
9450808 RIC CS 300 02
9450901 OT/FR 1/2 NEW DEAL COMP. VALVE
9450902 COMPLETE VALVE OTFR 312-334 5M
9450903 1/2 X 3/4 OTFR S/AIR 312-334
9450904 RIC.OTFR 300 1/2 3/4 50
9451201 TMVL 1/2 NEW DEAL LUB BOWL
9451501 MBVSR 1/2 SPARE DIAP. FOR VSR
9451705 FILTER ELEMENT 312-334 5 MIC
9451706 FILT ELEMENT 20 MIC SK300
9451707 FILT ELEMENT 300 50 MICRON
9451711 XA 3/4 SKILLAIR 312-334
9451713 Spare filter element Cleaner Skillair 30
9452001 LUBRICATOR DIAPHRAM SKILL 300
9453301 SKILLAIR FILTER BOWL  312-334
9453401 FILTER BOWL 1/2-3/4 SKILL AUTO
9453501 LUB BOWL 300  SKILLAIR 312-334
9453601 KIT FOR MICRO
9453701 KIT FOR P.C.P.
9453801 KIT ELEC MICRO 24V DC
9453802 KIT C. ELECTR.MICRO 24V AC
9453803 KIT C. ELECTR. MICRO 110V
9453804 KIT C ELECTR. MICRO 220V
9453901 COIL CNOMO 24V DC
9453902 KIT C ELECTR CNOMO 24V
9453903 CNOMO COIL 110V
9453904 CNOMO COIL 220V
9454001 KIT FOR CNOMO
9455201 3/8-1/2 NEW DEAL TMVF SAC
9455401 CONTROL KEY FOR V3V SERIES 400
9455601 V3V 400 LOCKABLE CONTROL
9500401 3/4 PA SKILLAIR 334
9500402 1'' PA SKILLAIR 300
9530901 SK300 END PLATE KIT 3/4
9531001 1'' E/PLATE KIT SKILL 300 BSP
9600201 Sub-base 2 positions New Deal 3/4"
9600301 SB 3 R 1
9600401 PA 1
9600501 BC 1
9600601 ND WALL SPACER 1'' (PAIR)
9600901 ND F+L TIE RODS 3/4'' 1'' (PAIR)
9601001  
9601501 DISASSEMBLY TOOL FOR BOWL
9604402 Tie kit V3V+F+R
9630301 SKILLAIR CONNECTION KIT 400
9631001 ACC.KIT TE IN OUT 400 1
9631101 1 1/4'' 400 SERIES IN/OUT KIT
9631201 1 1/2'' 400 SERIES IN/OUT KIT
9631301 2'' 400 SERIES IN/OUT KIT
9640001 Plate kit for REMOTE PILOT New Deal 3/4"
9640101 RIC.closing plate X RP 3/4 1
9640201 RIC.invers. Plate for CNOMO 3/4
9640301 Manual control kit for V3V 3/4
9640401 Manual control kit for V3V New Deal 3/4"
9640501 SPARE REG.PILOT 02 New Deal 3/4" 1"
9640502 ND PILOT REG KIT 0-4 BAR
9640503 ND PILOT REG KIT 0-8 BAR
9640504 SPARE REG.PILOT 012 New Deal 3/4 1"
9650001 ND ASSY SCREW V3V+FR 1'' (PAIR)
9650101 NEW DEAL ELEMENT 1 50MIC
9650102 NEW DEAL ELEMENT 1 20MIC
9650103 NEW DEAL ELEMENT 1 5MIC
9650301 TMVF 1 NEW DEAL FILTER BOWL
9650601 MO 04 1
9650602 M0 08 1
9650603 MO 12 1
9650701 OT/REG 1 NEW DEAL COMP VALVE
9650704 COMPLETE VALVE FOR REG 400
9650801 RIC.CS 3/4 04
9650802 CS 1
9650803 NEW DEAL 1''REG UPPER COVER  12
9651201 TMVL 1 NEW DEAL LUB BOWL
9651705 FILT ELEMENT SER 400 S/AIR 5
9651706 FILT ELEMENT SER 400 S/AIR 20
9651707 FILT ELEMENT SER 400 S/AIR 50
9651711 Spare filter element Cleaner Skillair 40
9651712  
9652002  
9652601 Spare diaphragm for Lubricator Skillair
9653301 FILTER BOWL TF 400 RMSA
9653401 FILTER BOWL TF 400 RA
9653501 SKILLAIR 400 LUBRICATOR BOWL
9653502 RIC.TL 400 CA
9653503 Spare cup Filter Skillair 400 minimum le
9653504 RIC.TL 400 CD
9700101 Gauge Ø 40 coupling 1/8" regulation 01     5,48 EUR 1 ST 01.03.2011 31.03.2012
ZP00 7Q 9700102 Gauge Ø 40 coupling 1/8"" regulation 04
9700106 SPARE M39 1/8" 0¸4
9700107 ONE 0-12 GAUGE
9700401 Air intake Skillair 400 coupling 1"
9700401A PA 400 SKILL NO END PLATES
9700402 Air intake Skillair 400 coupling 1" 1/4"
9700403 1 1/2 PA SKILLAIR 400
9700404 2 PA SKILLAIR 400
9800101 Gauge Ø 50 coupling 1/8" regulation 01     5,48 EUR 1 ST 01.03.2011 31.03.2012
ZP00 7Q 9800102 Gauge Ø 50 coupling 1/8"" regulation 04

 

Metalwork Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !