Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Univer sau:

 

Code

BF-1160

Specifications

ISO 2 SUBBASE PLATE 1/4

BF-1161 ISO 2 SUBBASE PALTE 3/8
BF-1162 ISO 2 SCREEN PLATE
BF-1175 ISO 2 SUB BASE SYSTEM
BF-1190 ISO 2 SUB BASE SYSTEM
BF-1999-01 ISO 2 SUB BASE SYSTEM
BF-3060 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
BF-3061 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
BF-3063 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
BF-3064 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
BF-3071 ISO 3 SUB BASE SYSTEM 1/2
BF-3072 ISO 3 SUB BASE SYSTEM 3/4
BF-3082 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
BF-3175 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
BF-3190 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
BF-3191 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
BF-4060 ISO 4 SUB BASE SYSTEM 3/4
BF-4061 ISO 4 SUB BASE SYSTEM 1"
BF-4062 ISO 4 SUB BASE SYSTEM 3/4
BF-4063 ISO 4 SUB BASE SYSTEM 1"
CH-250 3/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-252 2/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-254 3/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-256 2/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-260 3/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-262 2/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-264 3/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-266 2/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-270 3/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-272 2/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-274 3/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-276 2/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-280 3/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-282 2/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-284 3/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
CH-286 2/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
CL-100A 1/8 BSP 3/2 ROLLER LEVER/SPRING VAL
CL-100P 1/8 BSP 3/2 ROLLER LEVER/PILOT VALV
CL-100S 1/8 BSP 3/2 ROLLER LEVER/SPR.BIST.
CL-101A 1/8 BSP 3/2 ONE WAY LEVER/SPRING VA
CL-101P 1/8 BSP 3/2 ONE WAY LEVER/PILOT VAL
CL-102A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/SPRING VALVE
CL-102P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/PILOT VALVE
CL-102S 1/8 BSP 3/2 BALL BIST.
CL-103A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD /SPRING
CL-103P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD /PILOT V
CL-104A 1/8 BSP 3/2 DUST PROOF B/PIN/SPRG V
CL-104P 1/8 BSP 3/2 DUST PROOF B/PIN/PILOT
CL-105A 1/8 BSP 3/2 ROLLER PIN/SPRINGVALVE
CL-105P 1/8 BSP 3/2 ROLLER PIN/ PILOTVALVE
CL-110 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/ SPRG/PN
CL-110A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/ SPRG VA
CL-110P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/PILOT VA
CL-111A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/SPRG VAL
CL-111P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/PILOT VA
CL-112A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/P MTD/SPRG VAL
CL-112P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/P MTD/PILOT VA
CL-113A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/P MTD/SPRG VAL
CL-113P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN /P MTD/ PILOT
CL-118G 1/8 BSP 3/2 GRN LONG LEVER/SPRING V
CL-118N 1/8 BSP 3/2 BLK LONG LEVER/SPRING V
CL-118R 1/8 BSP 3/2 BLK LONG LEVER/SPRING V
CL-118V 1/8 BSP 3/2 YLW LONG LEVER/SPRING V
CL-119G 1/8 BSP 3/2 GRN SHORT LEVER/SPRING
CL-119N 1/8 BSP 3/2 BLK SHORT LEVER/SPRING
CL-119R 1/8 BSP 3/2 RED SHORT LEVER/SPRING
CL-119V 1/8 BSP 3/2 YLW SHORT LEVER/SPRING
CL-120 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL VALVE
CL-120-1 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL VALVE ASS.SPC
CL-120A 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL/SPRING VALVE
CL-120P 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL/PILOT VALVE
CL-120911N 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL/PILOT+BLAK
CL-121G 1/8 BSP 3/2 GRN LONG LEVER/LEVER VA
CL-121N 1/8 BSP 3/2 BLK LONG LEVER/LEVER VA
CL-121R 1/8 BSP 3/2 RED LONG LEVER/LEVER VA
CL-121V 1/8 BSP 3/2 YLW LONG LEVER/LEVER VA
CL-122G 1/8 BSP 3/2 GRN SHORT LEVER/LEVER V
CL-122N 1/8 BSP 3/2 BLK SHORT LEVER/LEVER V
CL-122R 1/8 BSP 3/2 RED SHORT LEVER/LEVER V
CL-122V 1/8 BSP 3/2 YLW SHORT LEVER/LEVER V
CL-123 1/8 BSP 3/2 LEVER/LEVER VALVE 90°
CL-123A 1/8 BSP 3/2 LEVER 90°/SPRING
CL-123D 1/8 BSP 3/2 DET LEVER 90°/MECC.
CL-123P 1/8 BSP 3/2 DET LEVER 90°/PN
CL-126A 1/8 BSP 3/2 KNOB/SPRING VALVE
CL-130 1/8 BSP 3/2 ROTARY SWITCH VALVE
CL-200 1/8 BSP 3/2 PILOT / AIR SPRING VALV
CL-200A 1/8 BSP 3/2 NC/NO PIL/ SPRG VALVE
CL-203 1/8 BSP 3/2 AMP.PILOT/AIR SPR
CL-220 1/8 BSP 3/2 PILOT/PILOT VALVE
CL-221 1/8 BSP 3/2 DIFF PILOT/AMP PILOT
CL-224 1/8 BSP 3/2 DIFF PILOT/DIFF PILOT
CL-300 1/8 BSP 3/2 SOL/AIR SPRING VALVE
CL-300R 1/8 BSP 3/2 SOL/AIR SPRING C/W M/O
CL-301 1/8 BSP 3/2 N.O SOL/AIR SPRING VALV
CL-301R 1/8 BSP 3/2 N.O SOL/SPRING VALVE C/
CL-302A 1/8 BSP 3/2 N.C SOL/SPR/L
CL-302R 1/8 BSP 3/2 N.C.SOL/SPR/L.L.
CL-303A 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/L
CL-303R 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/L.L.
CL-305 1/8 BSP 3/2 N.C. PN.SPR/H
CL-305R 1/8 BSP 3/2 N.C. PN.SPR/L/H
CL-306 1/8 BSP 3/2 N.O. PN.SPR/H
CL-306R 1/8 BSP 3/2 N.O. PN.SPR/L.L
CL-307A 1/8 BSP 3/2 N.C. MECC.SPR/H
CL-307R 1/8 BSP 3/2 N.C. MECC.SPR/L/H
CL-308A 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/H
CL-308R 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/L/H
CL-309 1/8 BSP 3/2 N.C. PN.SPR/P
CL-309R 1/8 BSP 3/2 N.C. PN.SPR/L/P
CL-310 1/8 BSP 3/2 N.O. PN.SPR/P
CL-310R 1/8 BSP 3/2 N.O. PN.SPR/L/P
CL-311A 1/8 BSP 3/2 N.C. MECC.SPR/P
CL-311R 1/8 BSP 3/2 N.C. MECC.SPR/L/P
CL-312A 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/P
CL-312R 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/L/P
CL-320 1/8 BSP 3/2 BIST.AMPL./L
CL-320R 1/8 BSP 3/2 BIST.AMPL./M.L/L
CL-321 1/8 BSP 3/2 BIST.DIFF./L
CL-321R 1/8 BSP 3/2 BIST.DIFF./M.L/L
CL-322 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*L
CL-322R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*M.L./L
CL-325 1/8 BSP 3/2 BIST.AMPL./H
CL-325R 1/8 BSP 3/2 BIST.AMPL.M.L/H
CL-326 1/8 BSP 3/2 BIST.DIFF./H
CL-326R 1/8 BSP 3/2 BIST.DIFF.M.L/H
CL-327 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*H
CL-327R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*M.L/H
CL-329 1/8 BSP 3/2 SOL*BIST.AMPL./P
CL-329R 1/8 BSP 3/2 SOL*BIST.AMPL.M.L/P
CL-330 1/8 BSP 3/2 SOL*DIFF./P
CL-330R 1/8 BSP 3/2 SOL*DIFF.M.L/P
CL-331 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*/P
CL-331R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*/M.L/P
CL-340 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/L
CL-340R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/L/L
CL-341 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NO SPR.PN/L
CL-341R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NO SPR.PN/L/L
CL-342A 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NO MECC.SPR/L
CL-342R 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NO MECC.SPR/L/L
CL-345 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/H
CL-345R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/L/H
CL-346 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NO SPR.PN/H
CL-346R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NO SPR.PN/L/H
CL-347A 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NA MECC.SPR/H
CL-347R 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NA MECC.SPR/L/H
CL-349 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/P
CL-349R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/L/P
CL-350 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NA SPR.PN/P
CL-350R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NA SPR.PN/L/P
CL-351A 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NO MECC.SPR/P
CL-351R 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NO MECC.SPR/L/P
CL-360 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL./L
CL-360R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL./L/L
CL-361 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF./L
CL-361R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF.M.L/L
CL-362 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*/L
CL-362R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL.PN*M.L/L
CL-365 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL./H
CL-365R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL.M.L/H
CL-366 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF./H
CL-366R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF./M.L/H
CL-367 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*/H
CL-367R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*M.L/L
CL-369 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL./P
CL-369R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL.M.L/P
CL-370 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF./P
CL-370R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF.M.L/P
CL-371 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*P
CL-371R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*M.L/P
CL-9102A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9102P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9103A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9103P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9104S 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9110A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9110P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9111A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9111P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9112A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9113A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9113P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9115A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9118G 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9118N 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9118R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9120 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9120A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9120D 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9120P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9121G 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9121N 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9121R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9123 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9123A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9123D 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9130 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9200 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9200A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9203 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9220 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9221 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9224 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9300 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9300R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9301 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9301R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9302A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9302R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9303A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9303R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9305 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9305R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9306 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9306R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9307A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9307R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9308A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9308R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9309 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9309R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9310 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9310R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9311A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9311R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9312A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9312R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9320 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9320R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9321 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9321R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9322 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9322R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9325 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9325R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9326 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9326R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9327 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9327R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9329 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9329R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9330 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9330R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9331 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9331R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9340 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9340R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9341 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9341R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9342A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9342R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9345 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9345R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9346 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9346R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9347A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9347R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9349 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9349R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9350 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9350R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9351A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9351R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9360 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9360R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9361 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9361R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9362 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9362R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9365 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9365R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9366 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9366R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9367 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9367R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9369 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9369R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9370 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9370R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9371 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CL-9371R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-400A 1/8 BSP 5/2 ROLLER LEVER/SPRING VAL
CM-400P 1/8 BSP ROLLER LEVER/PILOT VALVE
CM-400S 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-401A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-401P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-401S 5/2 1/8 UNIVERSAL SPOOL VALVEBIST.
CM-402A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-402P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-402S 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-403A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-403P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-404A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-404P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-405A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-405P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-410A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-410P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-410S 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-411A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-411P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-412A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-412P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-413A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-413P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-418G 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-418N 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-418R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-418V 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-419G 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-419N 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-419R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-419V 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-420 1/8 BSP 5/2 PUSH PULL VALVE
CM-420A 1/8 BSP 5/2 PUSH/SPRING  VALVE
CM-420P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-421G 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-421N 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-421R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-421V 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-422G 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-422N 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-422R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-422V 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-423 1/8 BSP 5/2 LEVER/LEVER VALVE
CM-423A 1/8 BSP 5/2 LEVER/SPRING VALVE
CM-423D 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-423E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-423F 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-424E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-424F 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-425E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-425F 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-426A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-430 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-430E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-435E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-440E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-500 1/8 BSP 5/2 PILOT/AIR SPRING VALVE
CM-500A 1/8 BSP 5/2 PILOT/MECH SPRINGVALVE
CM-520 1/8 BSP 5/2 PILOT/PILOT VALVE
CM-521 1/8 BSP 5/2 DIFF PILOT/PILOT VALVE
CM-524 1/8 BSP DIFF PILOT/DIFF PILOTVALVE
CM-580 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-585 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-590 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-600 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-600R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-602A 1/8 BSP UNIVERSAL S0L/SPR 5/2
CM-602R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-605 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-605R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-607A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-607R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-609 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-609R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-611A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-611R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-620 1/8 BSP UNIVERSAL SOL/SOL 5/2
CM-620R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-621 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-621R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-622 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-622R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-625 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-625R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-626 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-626R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-627 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-627R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-629 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-629R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-630 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-630R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-631 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-631R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-640 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-640R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-640Y 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE SPC
CM-642A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE

 

Univer Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !