Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Metalwork sau:

 

Code Specifications
1110080010XN CYL MINI SA 8 X 10 SS RD NBSLS
1110080010XP  
1110080025XN CYL MINI SA 8 X 25 SS NBR
1110080025XP CYL MINI SA 8 X 25 SS RD P SL
1110080050XN CYL MINI SA 8 X 50 SS ROD NBR
1110080050XP CYL MINI SA 8 X 50 SS RD P SL
1110100010XN CYL MINI SA 10 X 10 SS/NBR
1110100010XP  
1110100025XN CYL MINI SA 10 X 25 SS/NBR
1110100025XP CYL MINI SA 10 X 25 SS RD P SL
1110100050XN CYL MINI SA 10 X 50 SS/NBR
1110100050XP  
1110120010XN CYL MINI SA 12 X 10 SS RD NBR
1110120010XP  
1110120025XN CYL MINI SA 12 X 25 SS RD NBR
1110120025XP  
1110120050XN CYL MINI SA 12 X 50 SS RD NBR
1110120050XP CYL MINI SA 12 X 50 SS RD P SL
1110160010CN CYL MINI SA 16 X 10 CR NBR SLS
1110160010CP  
1110160025CN CYL MINI SA 16 X 25 CR NBR SLS
1110160025CP  
1110160050CN CYL MINI SA 16 X 50 CR NBR SLS
1110160050CP  
1110200010CN CYL MINI SA 20 X 10 CR NBR SLS
1110200010CP  
1110200025CN MINI CYL SA 20 X 25 CHROME/NBR
1110200025CP  
1110200050CN CYL MINI SA 20 X 50 CHROME/NBR
1110200050CP  
1110250010CN CYL MINI SA 25 X 10 CR NBR SLS
1110250010CP  
1110250025CN CYL MINI SA 25 X 25 CR NBR SLS
1110250025CP CYL MINI SA 25 X 25 CR PLY SLS
1110250050CN CYL MINI SA 25 X 50 CR NBR SLS
1110250050CP CIL.:1110250050CP
1110320025AN  
1110320025AP  
1110320050AN  
1110320050AP  
1110320080AN  
1110320080AP  
1110320100AN CYL MINI SA 32 X 100 CHR/NBR
1110320100AP  
1110320125AN MINI CYL 32 X 125 CHROME/NBR
1110320125AP  
1110320160AN  
1110320160AP  
1110320200AN  
1110320200AP  
1110320250AN  
1110320250AP  
1110400025AN  
1110400025AP  
1110400050AN  
1110400050AP  
1110400080AN  
1110400080AP  
1110400100AN  
1110400100AP  
1110400125AN  
1110400125AP  
1110400160AN  
1110400160AP  
1110400200AN  
1110400200AP  
1110400250AN  
1110400250AP  
1110500025AN CYL 50 X 25 SA CR RD NBR SLS
1110500025AP  
1110500050AN CYL 50 X 50 SA CR RD NBR SLS
1110500050AP  
1110500080AN  
1110500080AP  
1110500100AN  
1110500100AP  
1110500125AN  
1110500125AP  
1110500160AN  
1110500160AP  
1110500200AN  
1110500200AP  
1110500250AN  
1110500250AP  
1120080010XN CYL MINI DA 8 X 10 SS RD NBR
1120080010XP  
1120080025XN CYL MINI DA 8 X 25 SS RD NBR
1120080025XP  
1120080050XN CYL MINI DA 8 X 50 SS RD NBR
1120080050XP  
1120080080XN CYL MINI DA 8 X 80 NBR RD P SL
1120080080XP  
1120080100XN  
1120080100XP  
1120100010XN CYL MINI DA 10 X 10 SS ROD NBR
1120100010XP  
1120100025XN CYL MINI DA 10 X 25 SS RD NBR
1120100025XP  
1120100050XN CYL MINI DA 10 X 50 SS RD NBR
1120100050XP CYL MINI DA 10 X 50 SS RD P SL
1120100080XN CYL MINI DA 10 X 80 SS RD NBR
1120100080XP  
1120100100XN CYL MIN 10 X 100 DA SS NBR SLS
1120100100XP  
1120120010XN CYL MINI DA 12 X 10 CR NBR SLS
1120120010XP CYL MINI DA 12 X 10 SS RD P SL
1120120025XN CYL MINI DA 12 X 25 SS RD NBR
1120120025XP  
1120120050XN CYL MINI DA 12 X 50 SS RD NBR
1120120050XP  
1120120080XN CYL MINI DA 12 X 80 SS ROD NBR
1120120080XP CYL MINI DA 12 X 80 S/S RD PSL
1120120100XN CYL MINI DA 12 X 100 SS RD NBR
1120120100XP  
1120120125XN CYL MINI DA 12 X 125 SS RD NBR
1120120125XP  
1120120160XN CYL MINI DA 12 X 160 SS RD NBR
1120120160XP  
1120120200XN CYL MINI DA 12 X 200 SS NBR
1120120200XP CYL MINI DA 12 X 200 CR POLY
1120160010CN CYL MINI DA 16 X 10 CR NBR SLS
1120160010CP  
1120160025CN CYL MINI DA 16 X 25 CR NBR SLS
1120160025CP  
1120160050CN CYL MINI DA 16 X 50 CR NBR SLS
1120160050CP  
1120160080CN CYL MINI DA 16 X 80 CR NBR SLS
1120160080CP  
1120160100CN CYL MINI DA 16 X 100 CR NBR SL
1120160100CP  
1120160125CN CYL MINI DA 16 X 125 CR NBR SL
1120160125CP  
1120160160CN CYL MINI DA 16 X 160 CR NBR SL
1120160160CP  
1120160200CN CYL MINI DA 16 X 200 CR NBR SL
1120160200CP  
1120200010CN CYL MINI DA 20 X 10 CR NBR SLS
1120200010CP CYL MINI DA 20 X 10 POLY SEALS
1120200025CN CYL MINI DA 20 X 25 CR NBR SLS
1120200025CP  
1120200050CN CYL MINI DA 20 X 50 CR NBR SLS
1120200050CP  
1120200080CN CYL MINI DA 20 X 80 CR NBR SLS
1120200080CP  
1120200100CN MINI CYL 20 X 100 DA CHROME/NB
1120200100CP CYL MIN DA 20 X 100 CR RD PSLS
1120200125CN CYL MINI DA 20 X 125 CR NBR SL
1120200125CP  
1120200160CN CYL MINI DA 20 X 160 CR NBR SL
1120200160CP  
1120200200CN CYL MINI DA 20 X 200 CR NBR SL
1120200200CP CYL MINI DA 20 X 200 CR POL SL
1120200250CN CYL MINI DA 20 X 250 CR NBR SL
1120200250CP  
1120200320CN CYL MINI DA 20 X 320 CR NBR SL
1120200320CP  
1120250010CN CYL MINI 25 X 10 DA CHR/NBR
1120250010CP CYL MIN 25 X 10 CR RD PSLS
1120250025CN CYL MINI DA 25 X 25 CR NBR SLS
1120250025CP  
1120250050CN CYL MINI DA 25 X 50 CR NBR SLS
1120250050CP  
1120250080CN CYL MINI DA 25 X 80 CR NBR SLS
1120250080CP  
1120250100CN CYL MINI DA 25 X 100 CR NBR SL
1120250100CP CYL MINI DA 25X100CR POLY SLS
1120250125CN CYL MINI DA 25 X 125 CR NBR SL
1120250125CP  
1120250160CN CYL MINI DA 25 X 160 CR NBR SL
1120250160CP  
1120250200CN CYL MINI DA 25 X 200 CR NBR SL
1120250200CP  
1120250250CN CYL MINI DA 25 X 250 CR NBR SL
1120250250CP  
1120250320CN CYL MINI DA 25 X 320 CR NBR SL
1120250320CP  
1120320025CN CYL MIN DA 32 X 25 CR RD NBR S
1120320025CP MINI CYL 32 X 25 CHROME/P.SEAL
1120320050CN CYL MIN DA 32 X 50 CR RD NBR S
1120320050CP  
1120320080CN CYL MIN DA 32 X 80 CR RD NBR S
1120320080CP CYL MIN DA 32 X 80 CR RD POL S
1120320100CN CYL MIN DA 32 X 100 CR NBR SLS
1120320100CP  
1120320125CN  
1120320125CP  
1120320160CN CYL MIN DA 32 X 160 CR NBR SLS
1120320160CP  
1120320200CN CYL MIN DA 32 X 200 CR NBR SLS
1120320200CP CYL MIN DA 32 X 200 CR RD P SL
1120320250CN CYL MIN DA 32 X 250 CR NBR SLS
1120320250CP  
1120320320CN  
1120320320CP  
1120320400CN CYL MIN DA 32 X 400 CR NBR SLS
1120320400CP  
1120320500CN  
1120320500CP  
1120400025CN CYL MIN DA 40 X 25 CR NBR SLS
1120400025CP  
1120400050CN CYL MIN DA 40 X 50 CR NBR SLS
1120400050CP CYL MIN DA 40 X 50 CHR P/SEALS
1120400080CN  
1120400080CP  
1120400100CN CYL MIN DA 40 X 100 CR NBR SLS
1120400100CP  
1120400125CN CYL MIN DA 40 X 125 CR NBR SLS
1120400125CP  
1120400160CN  
1120400160CP  
1120400200CN  
1120400200CP  
1120400250CN CYL MIN DA 40 X 250 CR NBR SLS
1120400250CP  
1120400320CN CYL MIN DA 40 X 320 CR NBR SLS
1120400320CP CYL MIN DA 40 X 320 CHR/POLY
1120400400CN  
1120400400CP  
1120400500CN  
1120400500CP  
1120500025CN CYL MIN DA 50 X 25 CR NBR SLS
1120500025CP  
1120500050CN CYL MIN DA 50 X 50 CR NBR SLS
1120500050CP  
1120500080CN CYL MIN DA 50 X 80 CR NBR SLS
1120500080CP  
1120500100CN CYL MIN DA 50 X 100 CR NBR SLS
1120500100CP  
1120500125CN  
1120500125CP  
1120500160CN  
1120500160CP  
1120500200CN  CYL MIN DA 50 X 200 CR NBR SLS
1120500200CP  
1120500250CN CYL MIN DA 50 X 250 CR NBR SLS
1120500250CP  
1120500320CN  
1120500320CP  
1120500400CN  
1120500400CP  
1120500500CN  
1120500500CP  
1130160010CN CYL MIN DA CUSH 16 X 10 CR NBR
1130160010CP  
1130160025CN CYL MIN DA CUSH 16 X 25 CR NBR
1130160025CP  
1130160050CN CYL MIN DA CUSH 16 X 50 CR NBR
1130160050CP ISO 6432 D/A CUS MAG 16 X 50 POLY
1130160080CN CYL MIN DA CUSH 16 X 80 CR NBR
1130160080CP  
1130160100CN CYL MIN DA CUSH 16 X 100 CRNBR
1130160100CP  
1130160125CN CYL MIN DA CUSH 16 X 125 CRNBR
1130160125CP CYL MIN DA CUSH 16 X 125 POLY
1130160160CN CYL MIN DA CUSH 16 X 160 CRNBR
1130160160CP  
1130160200CN CYL MIN DA CUSH 16 X 200 CRNBR
1130160200CP  
1130200010CN CYL MIN DA CUSH 20 X 10 CR NBR
1130200010CP  CYL MIN DA CUSH 20 X 10 CR PSL
1130200025CN CYL MIN DA CUSH 20 X 25 CR NBR
1130200025CP  
1130200050CN CYL MIN DA CUSH 20 X 50 CR NBR
1130200050CP  
1130200080CN CYL MIN DA CUSH 20 X 80 CR NBR
1130200080CP MINI CYL WITH CUSH 20 X 80 PS
1130200100CN CYL MIN DA CUSH 20 X 100 CRNBR
1130200100CP CYL 20 X 100 D/A POLY SLS CUSH
1130200125CN CYL MIN DA CUSH 20 X 125 CRNBR
1130200125CP MINI CYL 20 X 125 WITH CUSH PS
1130200160CN CYL MIN DA CUSH 20 X 160 CRNBR
1130200160CP  
1130200200CN CYL MIN DA CUSH 20 X 200 CRNBR
1130200200CP CIL.:1130200200CP
1130200250CN MINI CYL DA/CUSH 20 X 250 CHR
1130200250CP  
1130200320CN CYL MIN DA CUSH 20 X 320 CRNBR
1130200320CP  
1130250010CN CYL MIN DA CUSH 25 X 10 CR NBR
1130250010CP  
1130250025CN CYL MIN DA CUSH 25 X 25 CR NBR
1130250025CP  
1130250050CN CYL MIN DA CUSH 25 X 50 CR NBR
1130250050CP CYL MIN DA CUSH 25 X 50 CR PSL
1130250080CN CYL MIN DA CUSH 25 X 80 CR NBR
1130250080CP CYL MIN DA CUSH 25 X 80 CR PLY
1130250100CN CYL MIN DA CUSH 25 X 100 CRNBR
1130250100CP CYL MIN DA CUSH 25 X 100 CRPLY
1130250125CN CYL MIN DA CUSH 25 X 125 CRNBR
1130250125CP CYL MIN DA CUSH 25 X 125 CR PU
1130250160CN CYL MIN DA CUSH 25 X 160 CRNBR
1130250160CP MINI CYL DA WITH CUSH 25 X 160 CHR/P.SLS
1130250200CN CYL MIN DA CUSH 25 X 200 CRNBR
1130250200CP  
1130250250CN CYL MIN DA CUSH 25 X 250 CRNBR
1130250250CP  
1130250320CN CYL MINI 25 X 320 DA WITH CUSH
1130250320CP  
1130320025CN  
1130320025CP  
1130320050CN CYL MIN DA 32 X 50 CR NBR SLS
1130320050CP CYL MIN DA 32 X 50 CHR/POLY
1130320080CN CYL MIN DA CUSH 32 X 80 CR NBR
1130320080CP CYL RND DA CUSH 32 X 80 CRPOLY
1130320100CN CYL MIN DA CUSH 32 X 100 C NBR
1130320100CP  CYL MIN DA 32 X 100 CHR/POLY
1130320125CN CYL MIN DA CUSH 32 X 125 C NBR
1130320125CP  CYL MIN DA 32 X 125 CHR/POLY
1130320160CN CYL MIN DA CUSH 32 X 160 C NBR
1130320160CP  
1130320200CN CYL MIN DA CUSH 32 X 200 C NBR
1130320200CP  
1130320250CN  
1130320250CP  
1130320320CN  
1130320320CP  
1130320400CN CYL MIN DA CUSH 32 X 400 C NBR
1130320400CP  
1130320500CN  
1130320500CP  
1130400025CN  
1130400025CP  
1130400050CN CYL MIN DA CUSH 40 X 50 CR NBR
1130400050CP  
1130400080CN  
1130400080CP CYL MIN DA CUSH 40 X 80 CR PLY
1130400100CN CYL MIN DA CUSH 40 X 100 C NBR
1130400100CP MINI CYL 40 X 100 CHROME/P.SLS
1130400125CN CYL MIN DA CUSH 40 X 125 C NBR
1130400125CP  
1130400160CN  
1130400160CP  
1130400200CN CYL MIN DA CUSH 40 X 200 C NBR
1130400200CP  
1130400250CN  
1130400250CP  
1130400320CN CYL MIN DA CUSH 40 X 320 C NBR
1130400320CP  
1130400400CN  
1130400400CP  
1130400500CN  
1130400500CP  
1130500025CN CYL MIN DA CUSH 50 X 25 CR NBR
1130500025CP  
1130500050CN CYL MIN DA CUSH 50 X 50 CR NBR
1130500050CP CYL MIN DA CUSH 50 X 50 C POL
1130500080CN CYL MIN DA CUSH 50 X 80 CR NBR
1130500080CP  
1130500100CN CYL MIN DA CUSH 50 X 100 C NBR
1130500100CP  
1130500125CN  
1130500125CP  
1130500160CN  
1130500160CP  
1130500200CN CYL MIN DA CUSH 50 X 200 C NBR
1130500200CP  
1130500250CN CIL.:1130500250CN
1130500250CP  
1130500320CN  
1130500320CP  
1130500400CN  
1130500400CP  
1130500500CN CYL MIN DA CUSH 50 X 500 C NBR
1130500500CP  
1200320025CN  
1200320025CP  
1200320050CN CYL 32 X 50 NMG CHR ROD NBR SL
1200320050CP  
1200320075CN  
1200320075CP  
1200320080CN  
1200320080CP  
1200320100CN  
1200320100CP  
1200320125CN  
1200320125CP  
1200320150CN  
1200320150CP  
1200320160CN  
1200320160CP  
1200320200CN CYL 32 X 200 N/MAG CR RD NBSL
1200320200CP CYL 32 X 200 N/MAG CR RD POLY
1200320250CN  
1200320250CP  
1200320300CN  
1200320300CP  
1200320320CN  
1200320320CP  
1200320350CN  
1200320350CP  
1200320400CN CYL 32 X 400 N/MAG CR RD NBR
1200320400CP  
1200320450CN  
1200320450CP  
1200320500CN  
1200320500CP  
1200320550CN  
1200320550CP  
1200320600CN  
1200320600CP  
1200320650CN  
1200320650CP  
1200320700CN  
1200320700CP  
1200320750CN  
1200320750CP  
1200320800CN  
1200320800CP  
1200320850CN  
1200320850CP  
1200320900CN  
1200320900CP  
1200320950CN  
1200320950CP  
1200321000AN  
1200321000AP  
1200400025CN CYL 40 X 25 NON/MAG CHR/NBR
1200400025CP  
1200400050CN CYL 40 X 50 N MAG CR RD NB SL
1200400050CP  
1200400075CN  
1200400075CP  
1200400080CN  
1200400080CP  
1200400100CN  
1200400100CP  
1200400125CN  
1200400125CP  
1200400150CN  
1200400150CP CYL 40 X 150 N/MAG CR/RD POLY
1200400160CN  
1200400160CP  
1200400200CN  
1200400200CP  
1200400250CN  
1200400250CP  
1200400300CN  
1200400300CP  
1200400320CN  
1200400320CP  
1200400350CN  
1200400350CP  
1200400400CN  
1200400400CP  
1200400450CN  
1200400450CP  
1200400500CN  
1200400500CP  
1200400550CN  
1200400550CP  
1200400600CN  
1200400600CP  
1200400650CN  
1200400650CP  
1200400700CN  
1200400700CP  
1200400750CN  
1200400750CP  
1200400800CN  
1200400800CP  
1200400850CN  
1200400850CP  
1200400900CN  
1200400900CP  
1200400950CN  
1200400950CP  
1200401000AN  
1200401000AP  
1200500025CN CYL 50 X 25  CR ROD NON MAGNBR
1200500025CP  
1200500050CN  
1200500050CP  
1200500075CN  
1200500075CP  
1200500080CN  
1200500080CP  
1200500100CN CYL 50 X 100 N MAG CR RD NB SL
1200500100CP  
1200500125CN  
1200500125CP  
1200500150CN CYL 50 X 150 MAG CR RD NB SL
1200500150CP  
1200500160CN  
1200500160CP  
1200500200CN  
1200500200CP  
1200500250CN  
1200500250CP  
1200500300CN  
1200500300CP  
1200500320CN  
1200500320CP  
1200500350CN  
1200500350CP  
1200500400CN  
1200500400CP  
1200500450CN  
1200500450CP  
1200500500CN  
1200500500CP  
1200500550CN  
1200500550CP  
1200500600CN  
1200500600CP  
1200500650CN  
1200500650CP  
1200500700CN  
1200500700CP  
1200500750CN  
1200500750CP  
1200500800CN  
1200500800CP  
1200500850CN  
1200500850CP  
1200500900CN  
1200500900CP  
1200500950CN  
1200500950CP  
1200501000AN  
1200501000AP  
1200630025CN  
1200630025CP  
1200630050CN CYL NON-MAG 63 X 50 CHROME/NBR
1200630050CP  
1200630075CN  
1200630075CP CYL NON-MAG 63 X 75 POLY SEALS
1200630080CN CYL NON-MAG 63 X 80 CHROME/NBR
1200630080CP  
1200630100CN  
1200630100CP  
1200630125CN  
1200630125CP  
1200630150CN  
1200630150CP  
1200630160CN CYL 63 X 160 NON-MAG
1200630160CP  
1200630200CN  
1200630200CP  
1200630250CN  
1200630250CP  
1200630300CN  
1200630300CP  
1200630320CN  
1200630320CP  
1200630350CN  
1200630350CP  
1200630400CN  
1200630400CP  
1200630450CN  
1200630450CP  
1200630500CN CYL 63 X 500 NON MAG CR RD NBR
1200630500CP  
1200630550CN  
1200630550CP  
1200630600CN  
1200630600CP  
1200630650CN  
1200630650CP  
1200630700CN  CYL 63 X 700 NON MAG CR
1200630700CP  
1200630750CN  
1200630750CP  
1200630800CN  
1200630800CP  
1200630850CN  
1200630850CP  
1200630900CN  
1200630900CP  
1200630950CN  
1200630950CP  
1200631000AN  
1200631000AP  
1200800025AN CYL NON-MAG 80 X 25 CHR/NBR
1200800025AP  
1200800050AN CYL NON-MAG 80 X 50 CHR/NBR
1200800050AP  
1200800075AN  
1200800075AP  
1200800080AN CYL 80 X 80 CHR ROD NBR SEAL
1200800080AP  
1200800100AN CYL 80 X 100 NON MAG CR NBR
1200800100AP  
1200800125AN  
1200800125AP  
1200800150AN CYL 80 X 150 NON MAG CR NBR SL
1200800150AP  
1200800160AN CYL 80 X 160 NON MAG CR NBR SL
1200800160AP  
1200800200AN CYL 80 X 200 CHR ROD NBR SEAL
1200800200AP  
1200800250AN CYL 80 X 250 CHR ROD NON MAG CHR ROD
1200800250AP  
1200800300AN CYL 80 X 300 CHR ROD NON MAG CHR ROD
1200800300AP  
1200800320AN  
1200800320AP  
1200800350AN  
1200800350AP  
1200800400AN ISO 6431 CYL 80x400 NON MAG
1200800400AP  
1200800450AN  
1200800450AP  
1200800500AN ISO 6431 CYL 80 x 500 NON MAG
1200800500AP  
1200800550AN  
1200800550AP  
1200800600AN  
1200800600AP  
1200800650AN  
1200800650AP  
1200800700AN  
1200800700AP  
1200800750AN  
1200800750AP  
1200800800AN  
1200800800AP  
1200800850AN ISO 6431 CYL 80 x 850 NON MAG
1200800850AP  
1200800900AN  
1200800900AP  
1200800950AN  
1200800950AP  
1200801000AN  
1200801000AP  
1201000025AN  
1201000025AP  
1201000050AN  
1201000050AP  
1201000075AN  
1201000075AP  
1201000080AN  
1201000080AP  
1201000100AN CYL 100 X 100 N MAG CR RD NBSL
1201000100AP  
1201000125AN  
1201000125AP  
1201000150AN CYL 100 X 150 NON MAG CR NR SL
1201000150AP  
1201000160AN CYL 100 X 160 NON MAG CR NR SL
1201000160AP  
1201000200AN CYL 100 X 200 NON-MAG CHR/NBR
1201000200AP CYL 100X200 CHR/ROD PLY SEALS
1201000250AN  
1201000250AP  
1201000300AN CYL 100 X 300 N/MAG SS RD NBR
1201000300AP  
1201000320AN  
1201000320AP  
1201000350AN  
1201000350AP  
1201000400AN CYL NON MAG 100 X 400 CHROME
1201000400AP  
1201000450AN  
1201000450AP  
1201000500AN  
1201000500AP  
1201000550AN  
1201000550AP  
1201000600AN  
1201000600AP  
1201000650AN  
1201000650AP  
1201000700AN  
1201000700AP  
1201000750AN CYL NON MAG 100 X 750 CHROME
1201000750AP  
1201000800AN  
1201000800AP  
1201000850AN  
1201000850AP  
1201000900AN  
1201000900AP  
1201000950AN  
1201000950AP  
1201001000AN  
1201001000AP  
1201250025AN  
1201250025AP  
1201250050AN  
1201250050AP  
1201250075AN  
1201250075AP  
1201250080AN CIL.:1201250080AN
1201250080AP  
1201250100AN  
1201250100AP  
1201250125AN  
1201250125AP  
1201250150AN  
1201250150AP  
1201250160AN  
1201250160AP  
1201250200AN CYL 125 X 200 N/MAG CR NBR SLS
1201250200AP  
1201250250AN  
1201250250AP  
1201250300AN  
1201250300AP  
1201250320AN  
1201250320AP  
1201250350AN  
1201250350AP  
1201250400AN  
1201250400AP  
1201250450AN  
1201250450AP  
1201250500AN  
1201250500AP  
1201250550AN  
1201250550AP  
1201250600AN  
1201250600AP  
1201250650AN  
1201250650AP  
1201250700AN CIL.:1201250700AN
1201250700AP  
1201250750AN  
1201250750AP  
1201250800AN  
1201250800AP  
1201250850AN  
1201250850AP  
1201250900AN  
1201250900AP  
1201250950AN  
1201250950AP  
1201251000AN  
1201251000AP  
1210320025CN CYL 32 X 25 CHR/ROD NBR SEALS
1210320025CP CYL 32 X 25 CHR/ROD POLY SEALS
1210320050CN CYL 32 X 50 CHR/ROD NBR SEALS
1210320050CP CYL 32 X 50 CR RD P SLS
1210320075CN CYL 32 X 75 CHR ROD NBR SEALS
1210320075CP CYL 32 X 75 CR RD P SLS
1210320080CN CYL 32 X 80 CHR/ROD NBR SEALS
1210320080CP  
1210320100CN CYL 32 X 100 CHR/ROD NBR SEALS
1210320100CP CYL 32 X 100 CHROME/P.SEALS
1210320125CN CYL 32 X 125 CHR/ROD NBR SEALS
1210320125CP  
1210320150CN CYL 32 X 150 CHR ROD NBR SEALS
1210320150CP CYL 32 X 150 CHR / POLY SEALS
1210320160CN CYL 32 X 160 CHR/ROD NBR SEALS
1210320160CP  
1210320200CN CYL 32 X 200 CHR/ROD NBR SEALS
1210320200CP CYL 32 X 200 CR RD PL SLS
1210320250CN CYL 32 X 250 CHR/ROD NBR SEALS
1210320250CP CYL 32 X 250 CR RD PSLS
1210320300CN CYL 32 X 300 CHR/ROD NBR SEALS
1210320300CP CYL 32 X 300 C/RD POLY SLS
1210320320CN CYL 32 X 320 CHR ROD NBR SEALS
1210320320CP  
1210320350CN CYL 32 X 350 CHR/ROD NBR SEALS
1210320350CP CIL.:1210320350CP
1210320400CN CYL 32 X 400 CHR/ROD NBR SEALS
1210320400CP CYL 32 X 400 CHR/ROD PLY SEALS
1210320450CN CYL 32 X 450 CHR/ROD NBR SEALS
1210320450CP  
1210320500CN CYL 32 X 500 CHR/ROD NBR SEALS
1210320500CP  
1210320550CN  
1210320550CP  
1210320600CN CYL 32 X 600 CHR ROD NBR SEAL
1210320600CP  
1210320650CN CYL 32 X 650 CHROME/NBR
1210320650CP  
1210320700CN  
1210320700CP  
1210320750CN CYL 32 X 750 CHR/ROD NBR SEALS
1210320750CP  
1210320800CN  
1210320800CP  
1210320850CN  
1210320850CP  
1210320900CN  
1210320900CP  
1210320950CN  
1210320950CP  
1210321000AN  
1210321000AP  
1210400025CN CYL 40 X 25 CHR/ROD NBR SEALS
1210400025CP  
1210400050CN CYL 40 X 50 CHR/ROD NBR SEALS
1210400050CP CYL 40 X 50 CHR/ROD/POLY SLS
1210400075CN CYL 40 X 75 CHR ROD NBR SEALS
1210400075CP  
1210400080CN CYL 40 X 80 CHR/ROD NBR SEALS
1210400080CP CYL 40 X 80 C/RD POLY SLS
1210400100CN CYL 40 X 100 CHR/ROD NBR SEALS
1210400100CP  
1210400125CN CYL 40 X 125 CHR/ROD NBR SEALS
1210400125CP CYL 40 X 125 ST/ST ROD POLY
1210400150CN CYL 40 X 150 CHR ROD NBR SEALS
1210400150CP CYL 40 X 150 CR RD P SLS
1210400160CN CYL 40 X 160 CHR/ROD NBR SEALS
1210400160CP  
1210400200CN CYL 40 X 200 CHR/ROD/NBR SEALS
1210400200CP CYL 40 X 200 CHR ROD / P SEALS
1210400250CN CYL 40 X 250 CHR/ROD NBR SEALS
1210400250CP  
1210400300CN CYL 40 X 300 CHR/ROD NBR SEALS
1210400300CP  
1210400320CN CYL 40 X 320 CHROME / NBR
1210400320CP  
1210400350CN CYL 40 X 350 CHR/ROD NBR SEAL
1210400350CP  
1210400400CN CYL 40 X 400 CHR/ROD NBR SEALS
1210400400CP CYL 40 X 400 CHR ROD / P SEALS
1210400450CN CYL 40 X 450 CHR/ROD NBR SEALS
1210400450CP CYL 40 X 450 CHR ROD / P SEALS
1210400500CN CYL 40 X 500 CR/ROD NBR SEALS
1210400500CP CYL 40 X 500 CR/ROD PLY SEALS
1210400550CN CYL 40 X 550 CHR ROD NBR SEALS
1210400550CP CYL 40 X 550 CHR ROD PLY SEALS
1210400600CN CYL 40 X 600 CHR ROD NBR SEALS
1210400600CP CYL 40 X 600 A SERIES CHR/PS
1210400650CN CYL 40 X 650 CHR ROD NBR SEALS
1210400650CP  
1210400700CN CYL 40 X 700 CHR ROD NBR SEALS
1210400700CP  
1210400750CN  
1210400750CP  
1210400800CN  
1210400800CP  
1210400850CN CYL 40 X 850 CHR ROD NBR SEALS
1210400850CP  
1210400900CN CYL 40 X 900 CHR ROD NBR SEALS
1210400900CP  
1210400950CN  
1210400950CP  
1210401000AN CYL 40 X 1000 CHR/ROD NBR SEAL
1210401000AP  
1210500025CN CYL 50 X 25 CHR/ROD NBR SEALS
1210500025CP  
1210500050CN CYL 50 X 50 CHR/ROD NBR SEALS
1210500050CP CYL 50 X 50 CR RD P SLS
1210500075CN CYL 50 X 75 CHR ROD NBR SEALS
1210500075CP  
1210500080CN CYL 50 X 80 CHR/ROD NBR SEALS
1210500080CP  
1210500100CN CYL 50 X 100 CHR/ROD NBR SEALS
1210500100CP CYL 50 X 100 CHR/ROD P SEALS
1210500125CN CYL 50 X 125 CHR/ROD NBR SEALS
1210500125CP CYL 50X125 C/RD POLY SLS
1210500150CN CYL 50 X 150 CHROME ROD NBR S
1210500150CP  
1210500160CN CYL 50 X 160 CHR/ROD NBR SEALS
1210500160CP  
1210500200CN CYL 50 X 200 CHR/ROD NBR SEALS
1210500200CP  
1210500250CN CYL 50 X 250 CHR/ROD NBR SEALS
1210500250CP CYL 50 X 250 CHR/ROD PLY SEALS
1210500300CN CYL 50 X 300 CHR/ROD NBR SEALS
1210500300CP  
1210500320CN CYL 50 X 320 CHR ROD NBR SEALS
1210500320CP  
1210500350CN CYL 50 X 350 CHR/ROD NBR SEALS
1210500350CP  
1210500400CN CYL 50 X 400 CHR/ROD NBR SEALS
1210500400CP CYL 50 X 400 CHR/ROD PLY SEALS
1210500450CN CYL 50 X 450 CHR/ROD NBR SEALS
1210500450CP  
1210500500CN CYL 50 X 500 CHR/ROD NBR SEALS
1210500500CP  
1210500550CN CYL 50 X 550 CR RD NB SLS
1210500550CP  
1210500600CN  
1210500600CP  
1210500650CN CYL 50 X 650 CHR ROD NBR SEALS
1210500650CP  
1210500700CN CYL 50 X 700 CHR ROD NBR SEALS
1210500700CP  
1210500750CN CYL 50 X 750 CHR/ROD NBR SEALS
1210500750CP CYL 50 X 750 CHR/ROD POLY SLS
1210500800CN CYL 50 X 800 CHR ROD NBR SEALS
1210500800CP  
1210500850CN CYL 50 X 850 CHR ROD NBR SEALS
1210500850CP  
1210500900CN CYL 50 X 900 CHR ROD NBR SEALS
1210500900CP  
1210500950CN  
1210500950CP  
1210501000AN CYL 50 X 1000 CHR/ROD NBR SEAL
1210501000AP CYL 50 X 1000 CHR/ROD POLY SEA
1210630025CN CYL 63 X 25 CHR/ROD NBR SEALS
1210630025CP CYL 63 X 25 CHROME/P.SEALS
1210630050CN CYL 63 X 50 CHROME/NBR SEALS
1210630050CP  
1210630075CN CYL 63 X 75 CHR ROD NBR SEALS
1210630075CP  
1210630080CN CYL 63 X 80 CHR/ROD NBR SEALS
1210630080CP CYL 63 X 80 CHROME/P.SEALS
1210630100CN CYL 63 X 100 CHR/ROD NBR SEALS
1210630100CP CYL 63 X 100 CHR ROD/P SEALS
1210630125CN  ISO15552 S3 CYL 63 x 125 CH/NBR
1210630125CP CYL 63 X 125 CHR/ROD POLY SEAL
1210630150CN CYL 63 X 150 CHROME / NBR
1210630150CP CYL 63 X 150 CR ROD P SEAL
1210630160CN  ISO15552 S3 CYL 63 x 160 CH/NBR
1210630160CP  
1210630200CN CYL 63 X 200 CHR/ROD NBR SEALS
1210630200CP CYL 63 X 200 CHR/RODPOLY SEALS
1210630250CN CYL 63 X 250 CHR/ROD NBR SEALS
1210630250CP  
1210630300CN  ISO15552 CYL 63 x 300 CH/NBR
1210630300CP  
1210630320CN CYL 63 X 320 CHR ROD NBR SEALS
1210630320CP  
1210630350CN CYL 63 X 350 CHR/ROD NBR SEALS
1210630350CP  
1210630400CN CYL 63 X 400 CHR/ROD NBR SEALS
1210630400CP  
1210630450CN CYL 63 X 450 CHR/ROD NBR SEALS
1210630450CP  
1210630500CN CYL 63 X 500 CHR/ROD NBR SEALS
1210630500CP CYL 63 X 500 CHR ROD POL SEALS
1210630550CN CYL 63 X 550 CHR ROD NBR SEALS
1210630550CP  
1210630600CN CYL 63 X 600 CHR ROD NBR SEALS
1210630600CP  
1210630650CN CYL 63 X 650 CHR ROD NBR SEALS
1210630650CP  
1210630700CN CYL 63 X 700 CHR ROD NBR SEALS
1210630700CP  
1210630750CN CYL 63 X 750 CHR/ROD NBR SEALS
1210630750CP  
1210630800CN CYL 63 X 800 C/ROD NBR SLS
1210630800CP  
1210630850CN  
1210630850CP  
1210630900CN  
1210630900CP  
1210630950CN  
1210630950CP  
1210631000AN CYL 63 X 1000 CR/ROD NBR SEALS
1210631000AP  
1210800025AN CYL 80 X 25 CHR/ROD NBR SEALS
1210800025AP  
1210800050AN CYL 80 X 50 CHR/ROD NBR SEALS
1210800050AP CYL 80 X 50 CHR ROD POLY SEALS
1210800075AN CYL 80 X 75 CHR ROD NBR SEALS
1210800075AP  
1210800080AN CYL 80 X 80 CHROME NBR SEAL
1210800080AP  
1210800100AN CYL 80 X 100 CHR/ROD NBR SEALS
1210800100AP  
1210800125AN CYL 80 X 125 CHR/ROD NBR SEALS
1210800125AP CYL 80 X 125 CHR/ROD POLY SEAL
1210800150AN CYL 80 X 150 CHR ROD NBR SEALS
1210800150AP CYL 80 X 150 CR RD P SLS
1210800160AN CYL 80 X 160 CHROME NBR SEALS
1210800160AP  
1210800200AN CYL 80 X 200 CHROME NBR SEALS
1210800200AP  
1210800250AN CYL 80 X 250 CHR/ROD NBR SEALS
1210800250AP  
1210800300AN CYL 80 X 300 CHR/ROD NBR SEALS
1210800300AP CYL 80 X 300 CR RD P SLS
1210800320AN CYL 80 X 320 CHR ROD NBR SEALS
1210800320AP  
1210800350AN CYL 80 X 350 CHR/ROD NBR SEALS
1210800350AP  
1210800400AN CYL 80 X 400 CHR/ROD NBR SEALS
1210800400AP  
1210800450AN CL 80 X 450 CHR/ROD NBR SEALS
1210800450AP  
1210800500AN CYL 80 X 500 CHR/ROD NBR SEALS
1210800500AP  
1210800550AN CYL 80 X 550 CHR ROD NBR SEALS
1210800550AP  
1210800600AN CYL 80 X 600 CHR ROD NBR SEALS
1210800600AP  
1210800650AN CYL 80 X 650 CHR ROD NBR SEALS
1210800650AP  
1210800700AN CYL 80 X 700 CHR ROD NBR SEALS
1210800700AP  
1210800750AN  
1210800750AP CYL 80 X 750 CHR/ P. SLS
1210800800AN CYL 80 X 800 CHR ROD NBR SEALS
1210800800AP  
1210800850AN  
1210800850AP  
1210800900AN  
1210800900AP  
1210800950AN  
1210800950AP  
1210801000AN CYL 80 X 1000 CHR/ROD NBR SEAL
1210801000AP  
1211000025AN  
1211000025AP  
1211000050AN CYL 100 X 50 CHR/ROD NBR SEALS
1211000050AP  
1211000075AN  
1211000075AP  
1211000080AN CYL 100 X 80 CHR/ROD NBR SEALS
1211000080AP  
1211000100AN CYL 100 X 100 CHR/ROD NBR SEAL
1211000100AP CYL 100 X 100 CHR/ROD POL SEAL
1211000125AN CYL 100 X 125 CHR/ROD NBR SEAL
1211000125AP  
1211000150AN CYL 100 X 150 CHROME ROD NBR
1211000150AP CYL 100 X 150 CHROME/P.SEALS
1211000160AN CIL.:1211000160AN
1211000160AP  
1211000200AN CYL 100 X 200 CHR/ROD NBR SEAL
1211000200AP CYL 100 X 200 CHR/ROD PU SEAL
1211000250AN CYL 100 X 250 CHR/ROD NBR SEAL
1211000250AP  
1211000300AN CYL 100 X 300 CHR/ROD NBR SEAL
1211000300AP CYL 100 X 300 CHROME/P.SEALS
1211000320AN CYL 100 X 320 CHR ROD NBR SEAL
1211000320AP  
1211000350AN CYL 100 X 350 CHR/ROD NBR SEAL
1211000350AP  
1211000400AN CYL 100 X 400 CHR/ROD NBR SEAL
1211000400AP  
1211000450AN CYL 100 X 450 CHR/ROD NBR SEAL
1211000450AP  
1211000500AN CYL 100 X 500 CHR/ROD NBR SEAL
1211000500AP  
1211000550AN CYL 100 X 550 CH RD NBR SEALS
1211000550AP  
1211000600AN CYL 100 X 600 CHR ROD NBR SEAL
1211000600AP  
1211000650AN CYL 100 X 650 CHR ROD NBR SEAL
1211000650AP  
1211000700AN CYL 100 X 700 CHR ROD NBR SEAL
1211000700AP  
1211000750AN CYL 100 X 750 CHR/ROD NBR SEAL
1211000750AP  
1211000800AN CYL 100 X 800 CHR ROD NBR SEAL
1211000800AP  
1211000850AN  
1211000850AP  
1211000900AN CYL 100 X 900 CHR ROD NBR SEAL
1211000900AP  
1211000950AN  
1211000950AP  
1211001000AN CYL 100 X 1000 CR/RD NBR SEAL
1211001000AP  
1211250025AN CYL 125 X 25 CHR ROD NBR SEALS
1211250025AP  
1211250050AN CYL 125 X 50 AL/ROD NBR SEALS
1211250050AP  
1211250075AN CYL 125 X 75 CHR ROD NBR SEALS
1211250075AP  
1211250080AN CYL 125 X 80 CHR/ROD NBR SEALS
1211250080AP  
1211250100AN CYL 125 X 100 CHR/ROD NBR SEAL
1211250100AP  
1211250125AN CYL 125 X 125 CR ROD NBR SLS
1211250125AP CYL 125 X 125 POLY SLS
1211250150AN  
1211250150AP  
1211250160AN CYL 125 X 160 CHR ROD NBR SEAL
1211250160AP  
1211250200AN CYL 125 X 200 CHR/ROD NBR SEAL
1211250200AP  
1211250250AN CYL 125 X 250 CHR ROD NBR SEAL
1211250250AP  
1211250300AN CYL 125 X 300 CHR/ROD NBR SEAL
1211250300AP  
1211250320AN CYL 125 X 320 CHR ROD NBR SEAL
1211250350AN CYL 125 X 350 CHR ROD NBR SEAL
1211250350AP  
1211250400AN CYL 125 X 400 CHR/ROD NBR SEAL
1211250400AP  
1211250450AN  
1211250450AP  
1211250500AN CYL 125 X 500 CHR ROD NBR SEAL
1211250500AP  
1211250550AN CYL 125 X 550 CHR ROD NBR SEAL
1211250550AP  
1211250600AN CYL 125 X 600 CHR ROD NBR SEAL
1211250600AP  
1211250650AN  
1211250650AP  
1211250700AN  
1211250700AP  
1211250750AN  
1211250750AP  
1211250800AN  
1211250800AP  
1211250850AN CYL 125 X 850 CHR ROD NBR SEAL
1211250850AP  
1211250900AN  
1211250900AP  
1211250950AN  
1211250950AP  
1211251000AN  
1211251000AP  
2080120005CN  
2080120005CP  
2080120010CN  
2080120010CP  
2080120015CN  
2080120015CP  
2080120020CN  
2080120020CP  
2080120025CN  
2080120025CP  
2080160005CN  
2080160005CP  
2080160010CN  
2080160010CP CYL SH/ST SA NON MAG 16 X 10CP
2080160015CN  
2080160015CP  
2080160020CN  
2080160020CP  
2080160025CN  
2080160025CP  
2080200005CN  
2080200005CP  
2080200010CN CYL SH/ST SA 20 X 10 N MAG CNB
2080200010CP  
2080200015CN  
2080200015CP  
2080200020CN  
2080200020CP  
2080200025CN  
2080200025CP  
2080250005CN  
2080250005CP CIL.2080250005CP
2080250010CN  
2080250010CP  
2080250015CN  
2080250015CP  
2080250020CN  
2080250020CP  
2080250025CN  
2080250025CP  
2080320005CN  
2080320005CP  
2080320010CN  
2080320010CP  
2080320015CN  
2080320015CP  
2080320020CN  
2080320020CP  
2080320025CN  
2080320025CP  
2080320030CN  
2080320030CP  
2080320040CN  
2080320040CP  
2080320050CN SH/ST S/A 32x50 NON MAG
2080320050CP  
2080400005CN  
2080400005CP  
2080400010CN CYL SH/ST 40 X 10 NON-MAG CHR.
2080400010CP  
2080400015CN  
2080400015CP  
2080400020CN  
2080400020CP  
2080400025CN  
2080400025CP  
2080400030CN  
2080400030CP  
2080400040CN  
2080400040CP  
2080400050CN  
2080400050CP  
2080500005CN  
2080500005CP  
2080500010CN CYL SH/ST 50 X 10 NON-MAG CHR.
2080500010CP  
2080500015CN  
2080500015CP  
2080500020CN  
2080500020CP  
2080500025CN  
2080500025CP  
2080500030CN  
2080500030CP  
2080500040CN  
2080500040CP  

 

Metalwork Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !