Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Metalwork sau:

 

Code Specifications
W1460163075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.75 CUS
W1460163100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C100 CUS
W1460164050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.50 DEC
W1460164075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.75 DEC
W1460164100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C100 DEC
W1460165050 SLIDE S12 DOP.CIL.D.16 C.50 CUS+DE
W1460165075 SLIDE S12 DOP.CIL.D.16 C.75 CUS+DE
W1460165100 SLIDE S12 DOP.CIL.D.16 C100 CUS+DE
W1460202025 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.25
W1460202050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.50
W1460202075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.75
W1460202100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.100
W1460202125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.125
W1460203025 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.25 CUS
W1460203050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.50 CUS
W1460203075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.75 CUS
W1460203100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C100 CUS
W1460203125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C125 CUS
W1460204050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.50 DEC
W1460204075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C.75 DEC
W1460204100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C100 DEC
W1460204125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.20 C125 DEC
W1460205050 SLIDE S12 DOP.CIL.D.20 C.50 CUS+DE
W1460205075 SLIDE S12 DOP.CIL.D.20 C.75 CUS+DE
W1460205100 SLIDE S12 DOP.CIL.D.20 C100 CUS+DE
W1460205125 SLIDE S12 DOP.CIL.D.20 C125 CUS+DE
W1460252025 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.25
W1460252050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.50
W1460252075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.75
W1460252100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.100
W1460252125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.125
W1460252150 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.150
W1460253025 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.25 CUS
W1460253050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.50 CUS
W1460253075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.75 CUS
W1460253100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C100 CUS
W1460253125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C125 CUS
W1460253150 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C150 CUS
W1460254050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.50 DEC
W1460254075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C.75 DEC
W1460254100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C100 DEC
W1460254125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C125 DEC
W1460254150 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.25 C150 DEC
W1460255050 SLIDE S12 DOP.CIL.D.25 C.50 CUS+DE
W1460255075 SLIDE S12 DOP.CIL.D.25 C.75 CUS+DE
W1460255100 SLIDE S12 DOP.CIL.D.25 C100 CUS+DE
W1460255125 SLIDE S12 DOP.CIL.D.25 C125 CUS+DE
W1460255150 SLIDE S12 DOP.CIL.D.25 C150 CUS+DE
W1460302025 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.25
W1460302050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.50
W1460302075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.75
W1460302100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.100
W1460302125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.125
W1460302150 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.150
W1460303025 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.25 CUS
W1460303050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.50 CUS
W1460303075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.75 CUS
W1460303100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C100 CUS
W1460303125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C125 CUS
W1460303150 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C150 CUS
W1460304050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.50 DEC
W1460304075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C.75 DEC
W1460304100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C100 DEC
W1460304125 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C125 DEC
W1460304150 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.30 C150 DEC
W1460305025 SLIDE S12 DOP.CIL.D.30 C.50 CUS+DE
W1460305050 SLIDE S12 DOP.CIL.D.30 C.50 CUS+DE
W1460305075 SLIDE S12 DOP.CIL.D.30 C.75 CUS+DE
W1460305100 SLIDE S12 DOP.CIL.D.30 C100 CUS+DE
W1460305125 SLIDE S12 DOP.CIL.D.30 C125 CUS+DE
W1460305150 SLIDE S12 DOP.CIL.D.30 C150 CUS+DE
W1471063010 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471063025 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471103010 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471103025 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471163010 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471163025 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471163050 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471203010 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471203025 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W1471203050 SLIDE S9 PRECIS.D.12 C.50
W148B100010 LITTA S8 TIPO B D.10 C.10
W148B100025 SLITTA S8 TIPO B D.10 C.25
W148B100050 SLITTA S8 TIPO B D.10 C.50
W148B100080 SLITTA S8 TIPO B D.10 C.80
W148B100100 SLITTA S8 TIPO B D.10 C.100
W148B100125 SLITTA S8 TIPO B D.10 C.125
W148B100160 SLITTA S8 TIPO B D.10 C.160
W148B100200 SLITTA S8 TIPO B D.10 C.200
W148B160010 SLITTA S8 TIPO B D.16 C.10
W148B160025 SLITTA S8 TIPO B D.16 C.25
W148B160050 SLIDE UNIT S8B 16 X 50
W148B160080 SLITTA S8 TIPO B D.16 C.80
W148B160100 SLITTA S8 TIPO B D.16 C.100
W148B160125 SLITTA S8 TIPO B D.16 C.125
W148B160160 SLITTA S8 TIPO B D.16 C.160
W148B160200 SLITTA S8 TIPO B D.16 C.200
W148B200010 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.10
W148B200025 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.25
W148B200050 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.50
W148B200080 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.80
W148B200100 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.100
W148B200125 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.125
W148B200160 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.160
W148B200200 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.200
W148B206080 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.80 AMM.
W148B206100 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.100 AMM.
W148B206125 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.125 AMM.
W148B206160 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.160 AMM.
W148B206200 SLITTA S8 TIPO B D.20 C.200 AMM.
W148B250010 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.10
W148B250025 S8B 2525 COMPACT PRECISION SL
W148B250050 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.50
W148B250080 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.80
W148B250100 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.100
W148B250125 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.125
W148B250160 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.160
W148B250200 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.200
W148B256080 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.80 AMM.
W148B256100 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.100 AMM.
W148B256125 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.125 AMM.
W148B256160 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.160 AMM.
W148B256200 SLITTA S8 TIPO B D.25 C.200 AMM.
W148B320010 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.10
W148B320025 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.25
W148B320050 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.50
W148B320080 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.80
W148B320100 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.100
W148B320125 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.125
W148B320160 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.160
W148B320200 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.200
W148B326080 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.80 AMM.
W148B326100 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.100 AMM.
W148B326125 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.125 AMM.
W148B326160 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.160 AMM.
W148B326200 SLITTA S8 TIPO B D.32 C.200 AMM.
W148C200025  
W148C200050 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.50
W148C200080 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.80
W148C200100 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.100
W148C200125 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.125
W148C200160 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.160
W148C200200 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.200
W148C204025  
W148C204050 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.50 DECEL.
W148C204080 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.80 DECEL.
W148C204100 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.100 DECEL.
W148C204125 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.125 DECEL.
W148C204160 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.160 DECEL.
W148C204200 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.200 DECEL.
W148C206050 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.50 AMM.
W148C206080 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.80 AMM.
W148C206100 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.100 AMM.
W148C206125 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.125 AMM.
W148C206160 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.160 AMM.
W148C206200 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.200 AMM.
W148C207025  
W148C207050 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.50 FERMO M
W148C207080 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.80 FERMO M
W148C207100 SLITTA S8 TIPO C D.20 C100 FERMO M
W148C207125 SLITTA S8 TIPO C D.20 C125 FERMO M
W148C207160 SLITTA S8 TIPO C D.20 C160 FERMO M
W148C207200 SLITTA S8 TIPO C D.20 C200 FERMO M
W148C208050 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.50 F.M.+AM
W148C208080 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.80 F.M.+AM
W148C208100 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.100 F.M.+AM
W148C208125 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.125 F.M.+AM
W148C208160 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.160 F.M.+AM
W148C208200 SLITTA S8 TIPO C D.20 C.200 F.M.+AM
W148C250025  
W148C250050 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.50
W148C250080 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.80
W148C250100 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.100
W148C250125 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.125
W148C250160 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.160
W148C250200 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.200
W148C254025  
W148C254050 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.50 DECEL.
W148C254080 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.80 DECEL.
W148C254100 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.100 DECEL.
W148C254125 SLITTA S18 TIPO C D.25 C.125 DECEL.
W148C254160 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.160 DECEL.
W148C254200 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.200 DECEL.
W148C256050 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.50 AMM.
W148C256080 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.80 AMM.
W148C256100 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.100 AMM.
W148C256125 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.125 AMM.
W148C256160 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.160 AMM.
W148C256200 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.200 AMM.
W148C257025  
W148C257050 SLIDE S8C 25 X 50 C/W MEC STOP
W148C257080 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.80 FERMO M
W148C257100 SLITTA S8 TIPO C D.25 C100 FERMO M
W148C257125 SLITTA S8 TIPO C D.25 C125 FERMO M
W148C257160 SLITTA S8 TIPO C D.25 C160 FERMO M
W148C257200 SLITTA S8 TIPO C D.25 C200 FERMO M
W148C258050 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.50 F.M.+AM
W148C258080 SLITTA S18 TIPO C D.25 C.80 F.M.+AM
W148C258100 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.100 F.M.+AM
W148C258125 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.125 F.M.+AM
W148C258160 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.160 F.M.+AM
W148C258200 SLITTA S8 TIPO C D.25 C.200 F.M.+AM
W148C320025  
W148C320050 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.50
W148C320080 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.80
W148C320100 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.100
W148C320125 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.125
W148C320160 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.160
W148C320200 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.200
W148C324025  
W148C324050 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.50 DECEL.
W148C324080 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.80 DECEL.
W148C324100 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.100 DECEL.
W148C324125 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.125 DECEL.
W148C324160 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.160 DECEL.
W148C324200 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.200 DECEL.
W148C326050 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.50 AMM.
W148C326080 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.80 AMM.
W148C326100 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.100 AMM.
W148C326125 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.125 AMM.
W148C326160 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.160 AMM.
W148C326200 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.200 AMM.
W148C327025  
W148C327050 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.50 FERMO M
W148C327080 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.80 FERMO M
W148C327100 SLITTA S8 TIPO C D.32 C100 FERMO M
W148C327125 SLITTA S8 TIPO C D.32 C125 FERMO M
W148C327160 SLITTA S8 TIPO C D.32 C160 FERMO M
W148C327200 SLITTA S8 TIPO C D.32 C200 FERMO M
W148C328050 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.50 F.M.+AM
W148C328080 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.80 F.M.+AM
W148C328100 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.100 F.M.+AM
W148C328125 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.125 F.M.+AM
W148C328160 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.160 F.M.+AM
W148C328200 SLITTA S8 TIPO C D.32 C.200 F.M.+AM
W1510320030 ACC.FUL. GRIPPERGR-032-LGH-M
W1530320180 ACC.FUL. GRIPPERGR-032-HVY-M
W1530400180 ACC.FUL. GRIPPERGR-032-HVY-M
W1550200001 PARALLEL GRIPPER P1-20
W1550320001 GRIPPER PRL.GR-020-000-M
W1560500200 Precision Grippe with 2 parallel jaws P3
W1560640200 PARALLEL GRIPPER P3-64
W1560800200 Precision Gripper 2 parallel jaws, P3-80
W1561000200 Precision pliers 2 parallel jaws, P3-100
W1561250200 Precision Gripper 2 parallel jaws, P3-12
W1570060200 PARALLEL GRIPPER P2-6
W1570100200 GRIPPER 2 parallel jaws with rollers, P2
W1570160200 GRIPPER 2 JAW 16 SERIES P2-16
W1570160300 GRIPPER 3 JAW 16 SERIES P11
W1570200200 GRIPPER 2 JAW SERIES P2-20
W1570200300 GRIPPER 3 parallel jaws, P11-20
W1570250200 PARELLEL GRIPPER P2-25
W1570250300 GRIPPER 3 parallel jaws, P11-25
W1570600300 GRIPPER 3 parallel jaws, P11-60
W1580100200 LONG STROKE GRIPPER P4-10
W1580120200 GRIPPER 2 jaws long stroke, P4-12
W1580160200 LONG STROKE GRIPPER P4-16
W1580250200 GRIPPER 2 jaws long stroke, P4-25
W1580300200 LONG STROKE GRIPPER P4-30
W1590160200 GRIPPER SERIES P7 - 16MM
W1590200200 GRIPPER 2 jaws with FULCRUM P7-20
W1590320200 GRIPPER SERIES P7 32MM
W1590340201 Gripper toggle style, P10-34
W1590440201 Gripper toggle style, P10-44
W1590500200 GRIPPER 2 jaws with FULCRUM P7-50
W1590540201 Gripper toggle style, P10-54
W1590800201 Gripper toggle style, P10-80
W1620122090 R2 ROTARY ACTUATOR 12 X 90
W1620122180 R2 ROTARY ACTUATOR 12 X 180
W1620162090 Rotary actuator with shaft series R2-16-
W1620162180 Rotary actuator with shaft series R2-16-
W1620202090 Rotary actuator with shaft series R2-20-
W1620202180 Rotary actuator with shaft series R2-20-
W1620252090 R2 ROTARY ACTUATOR 25 X 90
W1620252180 R2 ROTARY ACTUATOR 25 X 180
W1630162180 R3 ROTARY ACTUATOR 16 X 180
W1630164090  
W1630164180  
W1630165180 <ATTUAT.ROT.CON ALBERO R3-16-180>
W1630202180 Rotary actuator with flange R3-20-180
W1630204090  
W1630204180  
W1630205180  
W1630222180 Rotary actuator with flange R3-22-180
W1630224090  
W1630224180  
W1630252180 R3 ROTARY ACTUATOR 25 X 180
W1630253180 Rotary actuator with flange+DEC.R3-25-18
W1630254090  
W1630254180  
W1630255180  
W1630256180  
W1630302180 Rotary actuator with flange R3-30-180
W1630303180 Rotary actuator with flange+DEC.R3-30-18
W1630304090  
W1630304180  
W1630305180  
W1630306180  
W1630402180 R3 ROTARY ACTUATOR 40 X 180
W1630403180 Rotary actuator with flange+DEC.R3-40-18
W1630404090  
W1630404180  
W1650321090 ROTARY CYLINDER 32 x 90  S/S
W1650321180  
W1650321360  
W1650322090  
W1650322180 CYL ROTARY 32 X 180 WITH ADJ
W1650322360  
W1650401090  
W1650401180 ROTARY CYLINDER 40 X 180 SR
W1650401360  
W1650402090  
W1650402180 ROTARY CYLINDER 40 X 180 ADJ
W1650402360  
W1650501090  
W1650501180  
W1650501360  
W1650502090  
W1650502180 CYL ROTARY 50 X 180 WITH ADJ
W1650502360  
W1650631090  
W1650631180 CYL 63 DIA X 180 ROTAT.S/S ROD
W1650631360  
W1650632090  
W1650632180  
W1650632360  
W1650801090  
W1650801180 ROTARY CYLINDER 80 X 180 SR
W1650801360  
W1650802090  
W1650802180  
W1650802360 ROTARY CYL 80 X 360 C/W ADJ
W1651001090  
W1651001180  
W1651001360  
W1651002090  
W1651002180 CYL ROTATING CR 100 X 180
W1651002360  
W1660321180  
W1660321360  
W1660322090  
W1660322180  
W1660322360  
W1660401090  
W1660401180  
W1660401360  
W1660402090  
W1660402180  
W1660402360  
W1660501090  
W1660501180  
W1660501360  
W1660502090  
W1660502180  
W1660502360  
W1660631090  
W1660631180  
W1660631360  
W1660632090  
W1660632180  
W1660632360  
W1660801090  
W1660801180  
W1660801360  
W1660802090  
W1660802180   CYL ROTAT 80 DIA 180 S/S ROD
W1660802360  
W1661001090  
W1661001180  
W1661001360  
W1661002090  
W1661002180 CYL ROTAT 100 DIA 180 S/S ROD
W1661002360  
W1700010050  
W1700010100  
W1700010150 HYD BRAKE ISO 6431 150 PSTD
W1700010200 FRENO BRK-P 0200-STD
W1700010250  
W1700010300 HYD BRAKE ISO 6431 300 PSTD
W1700010350  
W1700010400  
W1700110050  
W1700110100  
W1700110150  
W1700110200  
W1700110250  
W1700110300 FRENO BRK-N 0300-STD
W1700110350  
W1700110400  
W1700210050  
W1700210100  
W1700210150  
W1700210200  
W1700210250  
W1700210300  
W1700210350  
W1700210400  
W1701010050  
W1701010100 HYD BRAKE ISO 6431 100 PSKV
W1701010150  
W1701010200  
W1701010250  
W1701010300  
W1701010350  
W1701010400  
W1701110050  
W1701110100  
W1701110150  
W1701110200  
W1701110250  
W1701110300  
W1701110350  
W1701110400  
W1702010050  
W1702010100  
W1702010150  
W1702010200  
W1702010250  
W1702010300  
W1702010350  
W1702010400  
W1702110050  
W1702110100  
W1702110150  
W1702110200  
W1702110250  
W1702110300  
W1702110350  
W1702110400  
W1703010050  
W1703010100 HYD BRAKE ISO 6431 100 PSKT
W1703010150  
W1703010200 HYD BRAKE ISO 6431 200 PSKT
W1703010250  
W1703010300  
W1703010350  
W1703010400  
W1703110050  
W1703110100 HYD BRAKE ISO 6431 100 NSKT
W1703110150  
W1703110200 HYD BRAKE ISO 6431 200 NSKT
W1703110250  
W1703110300  
W1703110350  
W1703110400  
W3120000001 FOOT VALVE 5/2 1/4 MONO
W3120000011 FOOT VALVE 5/2 1/4 BI
W3120000021  
W3120000212 PUSHBUTTON HOUSING
W3120000301 3/2 M5 MONO GUARDED FOOT VALVE
W3120000311 3/2 FOOT VALVE BI 4MM GUARD
W3120000321 3/2 FOOT VALVE MONO 4MM GUARD
W3120000331 3/2 FOOT VALVE  BI M5 GUARD
W3120000401 3/2 FOOT VALVE MONO 4MM UNGRD
W3120000411 3/2 FOOT VALVE MONO M5 UNGUD
W3501000100 VALVE MINI 3/2 NC PLNG VME1-01
W3501000101 VALVE MINI 3/2 NO PLNG VME1-10
W3501000110 M5 3/2 PLUNG NO
W3501000111 M5 3/2 PLUN NC VME
W3501000130  
W3501000131 VME1-31 NC 6MM
W3501000200 VALVE MINI 3/2 NC ROLL VME1-02
W3501000201 4MM 3/2 ROL/LEV NO VME1-05
W3501000210 M5 3/2 ROL/LEV NO VME
W3501000211 M5 3/2 ROL/LEV NC VME
W3501000300 4MM 3/2 NC ROL/LEV VME1-03
W3501000311 M5 3/2 NC ROL/LEV VME1-13
W3501000400 VALVE4MM 3/2NC PANEL VME1-04
W3501000411 VALVEM5 3/2NC PANEL VME1-14
W3501001100 SIDE 4MM 3/2 PLUN NO VME
W3501001101 SIDE 4MM 3/2 PLUN NC VME2-01
W3501001110 SIDE 3/2 PLUNG NO VME
W3501001111 PLUNGER 3/2 NC SIDE FIT M5
W3501001200 SIDE 4MM 3/2 ROL/LEV NO VME
W3501001201 SIDE 4MM 3/2 ROL/LEV NC VME
W3501001210 3/2 ROL/LEV VME NO SIDE PRT M5
W3501001211 SIDE M5 3/2 ROLLER LEVER NC
W3501001301 SIDE 4MM 3/2 UNI ROL/LEV NC
W3501001311 SIDE M5 3/2 UNI ROL/LEV NC
W3501001401 SIDE 4MM 3/2 NC PLGR VME PANEL
W3501001411 SIDE M5 3/2 NC PLGR VME PANEL
W3601000001 NON RETURN VALVE 1/8
W3601000002 NON RETURN VALVE 1/4
W3603000001 VALVE OR GATE 1/8
W3603000002 VALVE OR GATE 1/4
W3604000001 PNEU LOGIC ELEMENT (OR)
W3604000002 PNEU LOGIC ELEMENT (AND)
W3604000003 PNEU LOGIC ELEMENT (NOT)
W3604000004 PNEU LOGIC ELEMENT (YES)
W3604000005 PNEU LOGIC ELEMENTS (MEMORY)
W3604000006 LOGIC TIMER
W3605000001 TWO HAND START VALVE BLOCK
W3606000002 IN LINE SOFT START VAP 1/4
W3606000004 IN LINE SOFT START VAP 1/2
W4005001000 SEE 722113541100
W4015001000 MINI SOLENOID 3/2 NC 24VDC 1.1
W4015001010 MINI SOLENOID 3/2 NC 24VAC 1.1
W4015001011 Solenoid valve PIV33MO4 NC
W4015001020 MINI SOLENOID 3/2NC 110VAC 1.1
W4015001030 MINI SOLENOID 3/2 NC 220VAC1.1
W4015001100 MINI SOLENOID 3/2 NC 24VDC 1.5
W4015001101 MINI SOL 3/2 NC 24VDC LED 1.5
W4015001110 MINI SOLONOID 3/2 NC 24VAC 1.5
W4015001120 MINI SOL 3/2 NC 110AC 1.5
W4015001130 MINI SOL 3/2 NC 220AC 1.5
W4015002000 MINI SOLENOID 3/2 NO 24VDC 0.7
W4015002010 MINI SOLONOID 3/2 NO 24VAC 0.7
W4015002020 MINI SOLENOID 3/2 NO 220AC 0.7
W4015002030 MINI SOLONOID 3/2 NO 220AC 0.7
W4015201000 COIL 24V DC MACH 16 MULTI CONN
W4015301000 IN-LINE PILOT 24VDC MACH18
W4015301010 Spare Coil Mach 16 and 18, 24 V AC 50/60
W4015301020 Spare Coil Mach 16 and 18 110 V AC 50/60
W4015301030 PILOTA IN LINEA M16 220VAC 50/60 HZ
W4015401000 PILOTA X CONN.MULTIPLO M16 24VDC
W4015401010 PILOTA X CONN.MULT.M16 24VAC 50/60
W4017000100 PIV I 2/2 NC M5 1.2 SL/SP VALV
W4017000101 PIV I 2/2 NO M5 1.6 SL/SP VALV
W4017001100 PIVI 2/2 NC 1/8 1.2 SL/SP VALV
W4017001200 PIVI 2/2 NC 1/8 1.6 SL/SP VALV
W4017001201 PIVI 2/2 NO 1/8 1.6 SL/SP VALV
W4017001300 PIVI 2/2 1/8 2.4 SL/SP VALVE
W4017003100 PIVI 3/2 M5 1.2 SL/SP VALVE
W4017004100 PIVI 3/2 1/8 1.2 SL/SP VALVE
W4017004200 PIVI 3/2 1/8 1.6 SOL/SP VALVE
W4017004201 PIVI 3/2 NO 1/8 1.6 SL/SP VALV
W4017004202  
W4018000200 PIVI 2/2 BASE 1.2 SOL/SP VALVE
W4018000300 PIVI 2/2 BASE 1.6 SOL/SP VALVE
W4018001200 PIVI 3/2 BASE 1.2 SOL/SP VALVE
W4018001300 PIVI 3/2 BASE 1.6 SL/SP VALVE
W4025002000 PIVT 3/2 BASE 1.6 SL/SP VALVE
W4025002001 PIVT 3/2NO BASE 1.6 SL/SP VALV
W4025002100 PIVT 3/2 BASE 1.6 SOL/SP VALVE
W4025002101 PIVT 3/2NO BASE 1.6 SL/SP VALV
W4025002200 Solenoid valve PIV53TOB NC
W4025002300 PIVT 3/2 BASE 1.8 SOL/SP VALVE
W4025002301 PIVT 3/2NO BASE 1.8 SL/SP VALV
W4025002400 PIVT 3/2 BASE 1.4 SL/SP VALVE
W4025002500 PIVT 3/2 BASE 1.8 SL/SP VALVE
W4025002501 Solenoid valve PIV83T00 NO
W4026003000 PIVB 3/2 BASE 2.0 SOL/SP VALVE
W4026004000 PIVB 2/2 1/4 2.4 SOL/SP VALVE
W4026004001 PIVB 2/2 NO 1/4 2.4 SL/SP VALV
W4026004010 PIV.B 2/2 1/4 4.0 SOL/SP VALVE
W4026004020 PIVB 2/2 1/4 6.0 SOL/SPR VALVE
W4026005000 PIVB 3/2 NC 1/8 1.6 SL/SP VALV
W4026005001 PIVB 3/2 NO 1/8 1.6 SL/SP VALV
W4026005010 PIVB 3/2 1/8 2.4 SL/SP VALVE
W4026005020 PIVB 3/2 1/8 3.0 SOL/SP VALVE
W4026005100 PIVB 3/2 NC 1/4 1.6 SL/SP VALV
W4026005101 PIVB 3/2 NO 1/4 1.6 SL/SP VALV
W4026005110 PIVB 3/2 1/4 2.4 SOL/SP VALVE
W4026005111 PIVB 3/2 NO 1/4 2.4 SL/SP VALV
W4026005120 PIVB 3/2 1/4 3.0 SOL/SP VALVE
W5010001099 MECHANICAL ROD BRAKE 12/16MM
W5010001100 Rod block mechanical bore 20
W5010001101 MECHANICAL ROD BRAKE 25MM
W5010001102 MECHANICAL ROD BRAKE 32 MM N/C
W5010001103 MECHANICAL ROD BRAKE 40 MM
W5010001104 MECHANICAL ROD BRAKE 50 MM
W5010001106 MECHANICAL ROD BRAKE 80MM
W5010001107 MECHANICAL BRAKE FOR 100MM
W5010001108 Rod block mechanical bore 125
W5010001109 MECHANICAL BRAKE 63MM
W6001001001 STOP VALVE UNIDIRECT 1/8-1/8
W6001001106 STOP VALVE UNIDIRECT 6-1/8
W6001011011 STOP VALVE UNIDIRECT 1/4-1/4
W6001011106 STOP VALVE UNIDIRECT 6-1/4
W6001011108 STOP VALVE UNIDIRECT 8-1/4
W6001021021 STOP VALVE UNIDIRECT 3/8-3/8
W6001021108 STOP VALVE UNIDIRECT 8-3/8
W6001021110 STOP VALVE UNIDIRECT 10-3/8
W6001031112 STOP VALVE UNIDIRECT 12 X 1/2
W6001101001 STOP VALVE BI-DIRECT 1/8-1/8
W6001101002 STP-BX 1/8-1/8 04
W6001101106 STOP VALVE BI-DIRECT 6-1/8
W6001111011 STOP VALVE BI-DIRECT 1/4-1/4
W6001111012 STOP VALVE BI-DIRECT 1/4-1/4-4
W6001111106 STOP VALVE BI-DIRECT 6-1/4
W6001111108 STOP VALVE BI-DIRECT 8-1/4
W6001121021 STOP VALVE BI-DIRECT 3/8-3/8
W6001121022 STOP VALVE BI-DIRECT3/8-3/8-04
W6001121108 STOP VALVE BI-DIRECT 8-3/8
W6001121110 STOP VALVE BI-DIRECT 10-3/8
W6001131112 STOP VALVE BI-DIRECT 12-1/2

 

MetalWork Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !