Macotec-Denver Vietnam SIAX 150SN: SN0360321
Code: 32013150
Series no of Machine: CLMS3
24x22 x 9 cm
Weight about 2/3 Kg.
VOLTAC_Slideup Vietnam Variable Voltage Transfomer SLIDEUP, 5Amp, 1KVA,
Code: BP-10N
   
   
   
   
   
   
Honeywell Vietnam Model: GC-715P24-G (BMB Tm Lowlight)
Zhimadzu Vietnam URA-107 CO (0 – 0.5vol%)
Part No: 638‐90189‐01
(Model: URA(R) -107  Infrared gas analyzer, 0,5%)
Zhimadzu Vietnam Light source ass'y with Ar changed
Part No: 638-65196-01
Zhimadzu Vietnam 3 way diaphragm solenoid valve
Part No: 630-02136
Zhimadzu Vietnam 2 way valve2 way valve
Part No: 630-02637
Zhimadzu Vietnam Pump for analyzer as XMV-75HG
Part No: 638-72265
Zhimadzu Vietnam CO detector
Part No: 638-65256-01
  *Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001,tiêu chuẩn phòng thí nghiệm tốt GLP/GMP
  *Hệ thống thiết bị đã được nhiệt đới hoá từ nhà máy sản xuất thích hợp với điều kiện khí hậu Việt nam
   
   
   
   
   
   
   
Honeywell Vietnam Model: GC-715P24-G (BMB Tm Lowlight)
Zhimadzu Vietnam URA-107 SO2 (0 – 0.5vol%)
Part No: 638-90189-06
(Model: URA(R) -107  Infrared gas analyzer, 0,5%)
Zhimadzu Vietnam Light source ass'y with Ar changed
Part No: 638-65196-01
Zhimadzu Vietnam 3 way diaphragm solenoid valve
Part No: 630-02136
Zhimadzu Vietnam 2 way valve2 way valve
Part No: 630-02637
  *Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001,tiêu chuẩn phòng thí nghiệm tốt GLP/GMP
  *Hệ thống thiết bị đã được nhiệt đới hoá từ nhà máy sản xuất thích hợp với điều kiện khí hậu Việt nam
   
   
Yamatake Vietnam Model: C15TR0TA0200
   
   
   
   
   
   
KingStill Vietnam Infrared Thermometer PM-300+
Temperature Range: -32℃~400℃
KingStill Vietnam Infrared Thermometer PM-350+
Temperature Range: -50℃~480℃
KingStill Vietnam Model PM-290
   
   
   
   
Hardox Vietnam Hardox ABRASION RESISTANT PLATE
Hardox 400
Size: 10X 1500 X 3000
(Size: 6000x2000x10mm)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Parker Lucifer Vietnam Model: HZ19 _483270
coil used for 3/2, 5/2 valves for pneumatic actuator control
  *** clearly confirm before order!