Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC24V 0,5-10H 0047103
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC24V 0,5-10M 0031049
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC24V 0,5-10S 0032225
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC24V 1,5-30M 0050098
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC24V 1,5-30S 0027118
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC24V 5-100H 0047104
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC24V 5-100S 0047784
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC48V 1,5-30M 0051759
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC60V 0,05-1S 0044163
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC60V 0,15-3S 0033984
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC60V 0,5-10H 0038292
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC60V 0,5-10M 0044164
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC60V 1,5-30M 0045079
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC60V 1,5-30S 0033108
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.81 DC60V 5-100S 0047750
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0036820
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0028788
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0063137
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 110V 5-100S 0028983
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M 0030382
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0024890
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0025928
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0025561
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0026037
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0023981
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0026189
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0026367
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0023131
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0026294
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0025700
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 3-60M 0029274
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0024823
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0036213
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0036214
ZEITRELAIS,RUECKFALLVEZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10M 0031979
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0035556
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0029393
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 240V 15-300S 0028510
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 240V 3-60M 0031980
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 240V 5-100S 0026133
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10H 0029829
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0027459
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M 0027585
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0036469
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 24V 5-100S 0030143
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0026069
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0029275
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 0,05-1S 0036094
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 0,15-3S 0036216
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 0,5-10M 0028527
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 0,5-10S 0039282
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 1,5-30M 0030399
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 1,5-30S 0031253
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 15-300S 0024671
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 3-60M 0023719
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC110-127V 5-100S 0045745
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC220V 0,05-1S 0040777
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC220V 0,15-3S 0033151
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC220V 0,5-10M 0026127
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC220V 0,5-10S 0025064
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC220V 1,5-30M 0032924
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC220V 1,5-30S 0032922
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC220V 3-60M 0031708
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC220V 5-100S 0032923
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC240V 0,05-1S 0058523
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC240V 5-100S 0047169
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 0,05-1S 0041174
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 0,15-3H 0035892
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 0,15-3S 0025637
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 0,5-10H 0028277
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 0,5-10M 0030323
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 0,5-10S 0023980
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 1,5-30H 0034022
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 1,5-30M 0033184
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 1,5-30S 0031905
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 15-300S 0032135
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 3-60M 0022669
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 5-100H 0049176
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC24V 5-100S 0047105
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC48V 0,15-3H 0030737
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC48V 1,5-30M 0033671
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC48V 1,5-30S 0041929
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC48V 15-300S 0030480
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC48V 5-100S 0037805
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 0,05-1S 0041050
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 0,15-3H 0049791
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 0,15-3S 0029878
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 0,5-10M 0028292
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 0,5-10S 0028590
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 1,5-30M 0030084
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 1,5-30S 0030192
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 15-300S 0029806
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 3-60M 0030085
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82 DC60V 5-100S 0033658
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/200 AC50/60HZ 230V 3-60M 0051384
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/200 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0032280
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/200 AC50/60HZ230V 1,5-30S 0061421
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/200 AC50/60HZ230V 15-300S 0047182
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/200 DC24V 0,05-1S 0040373
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/200 DC24V 0,15-3S 0060219
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/200 DC24V 0,5-10S 0032677
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/200 DC24V 15-300S 0040964
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT BA7962.82/201 AC50/60HZ 42V 0,5S 0032279
BLINKRELAIS BA7981.81 AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0024018
BLINKRELAIS BA7981.81 AC50/60HZ 127V 0,3-3S 0033418
BLINKRELAIS BA7981.81 AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0022425
BLINKRELAIS BA7981.81 AC50/60HZ 240V 0,3-3S 0027622
BLINKRELAIS BA7981.81 AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0024136
BLINKRELAIS BA7981.81 AC50/60HZ 42V 0,3-3S 0025051
BLINKRELAIS BA7981.81 DC24V 0,3-3S 0022218
BLINKRELAIS BA7981.82 AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0036819
BLINKRELAIS BA7981.82 AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0039919
BLINKRELAIS BA7981.82 AC50/60HZ 240V 0,3-3S 0040434
BLINKRELAIS BA7981.82 DC24V 0,3-3S 0038621
BLINKRELAIS BA7981.82/100 50/60HZ 230V 0,5/0,5S 0033452
BLINKRELAIS BA7981.82/100 50/60HZ 240V 0,5/0,5S 0046095
BLINKRELAIS BA7981.82/100 AC50/60HZ42V 0,5/0,5S 0035393
BLINKRELAIS BA7981.91 4A AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0052714
BLINKRELAIS BA7981.91 4A AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0059118
BLINKRELAIS BA7981.91 4A DC24V 0,3-3S 0056229
BLINKRELAIS BA7981.95 5A AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0057006
BLINKRELAIS BA7981.95 5A AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0052715
BLINKRELAIS BA7981.95 5A DC24V 0,3-3S 0054500
WISCHRELAIS BA7983.51 AC50/60HZ 110V 0028924
WISCHRELAIS BA7983.51 AC50/60HZ 230V 0022527
WISCHRELAIS BA7983.51 AC50/60HZ 240V 0028299
WISCHRELAIS BA7983.51 AC50/60HZ 24V 0024042
WISCHRELAIS BA7983.51 AC50/60HZ 42V 0033634
WISCHRELAIS BA7983.51 DC110V 0032774
WISCHRELAIS BA7983.51 DC220V 0034972
WISCHRELAIS BA7983.51 DC24V 0022219
WISCHRELAIS BA7983.51 DC42V 0032676
WISCHRELAIS BA7983.51 DC60V 0030508
SANFTANLAUFGERAET BA9010 3AC110V 1,5KW 0056233
SANFTANLAUFGERAET BA9010 3AC230/400V 1,5/3KW 0045241
SANFTANLAUFGERAET BA9010 3AC230/400V 3/5,5KW 0050217
SANFTANLAUFGERAET BA9018 3AC50/60HZ 230V 1,5KW 12S 0058830
SANFTANLAUFGERAET BA9018 3AC50/60HZ 230V 3KW 12S 0049922
SANFTANLAUFGERAET BA9018 3AC50/60HZ 400V 1,5KW 12S 0047690
SANFTANLAUFGERAET BA9018 3AC50/60HZ 400V 1,5KW 3S 0051231
SANFTANLAUFGERAET BA9018 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S 0047691
SANFTANLAUFGERAET BA9018 3AC50/60HZ 400V 5,5KW 12S 0047692
SANFTANLAUFGERAET BA9018 3AC50/60HZ 480V 3KW 12S 0049508
SANFTANLAUFGERAET BA9018 3AC50/60HZ 480V 5,5KW 12S 0053384
SANFTANLAUFGERAET BA9018/010 3AC50/60HZ400V   3KW 12S 0058867
SANFTANLAUFGERAET BA9018/010 3AC50/60HZ400V 1,5KW 12S 0058198
SANFTANLAUFGERAET BA9018/010 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S 0055254
SANFTANLAUFGERAET BA9018/010 3AC50/60HZ480V 5,5KW 12S 0055214
SANFTANLAUFGERAET BA9018/100 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S 0049999
SANFTANLAUFGERAET BA9018/100 3AC50/60HZ400V 1,5KW 12S 0053479
SANFTANLAUFGERAET BA9018/100 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S 0051339
SANFTANLAUFGERAET BA9018/101 3AC50/60HZ 400V  3KW 12S 0058344
SANFTANLAUFGERAET BA9018/101 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S 0056743
SANFTANLAUFGERAET BA9018/110 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S 0055167
SANFTANLAUFGERAET BA9018/110 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S 0055862
SANFTANLAUFGERAET BA9018/111 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S 0062956
SANFTANLAUFGERAET BA9019 3AC50/60HZ 200-480V 3KW 0051284
SANFTANLAUFGERAET BA9019 3AC50/60HZ 200-480V 5,5KW 0051283
SANFTANLAUFGERAET BA9019/100 3AC50/60HZ 200-480V 3KW 0058941
SANFTANLAUFGERAET BA9026 3AC50/60HZ 200-460V 3KW 0046450
SANFTANLAUFGERAET BA9026 3AC50/60HZ 200-460V 5,5KW 0058979
MOTORBREMSGERAET BA9034  25A AC50/60HZ 400V 32S 0059295
MOTORBREMSGERAET BA9034/200  25A AC50/60HZ 400V 12S 0060393
MOTORBREMSGERAET BA9034N 10A AC50/60HZ 400V 2-11S 0062409
MOTORBREMSGERAET BA9034N 10A AC50/60HZ 400V 2-31S 0064019
MOTORBREMSGERAET BA9034N 25A AC50/60HZ 230V 2-11S 0061338
MOTORBREMSGERAET BA9034N 25A AC50/60HZ 230V 2-31S 0063053
MOTORBREMSGERAET BA9034N 25A AC50/60HZ 400V 2-11S 0061337
MOTORBREMSGERAET BA9034N 25A AC50/60HZ 400V 2-31S 0061853
MOTORBREMSGERAET BA9034N 32A AC50/60HZ 400V 2-11S 0062760
MOTORBREMSGERAET BA9034N/100 10A AC50/60HZ230V 1-15S 0064261
MOTORBREMSGERAET BA9034N/100 10A AC50/60HZ400V 1-15S 0062511
MOTORBREMSGERAET BA9034N/100 25A AC50/60HZ400V 1-15S 0061858
MOTORBREMSGERAET BA9034N/100 32A AC50/60HZ230V 1-15S 0064006
MOTORBREMSGERAET BA9034N/100 32A AC50/60HZ400V 1-15S 0063654
MOTORBREMSGERAET         2-11S BA9034N/800 25A AC50/60HZ 230V 0063558
MOTORBREMSGERAET         2-11S BA9034N/800 25A AC50/60HZ 400V 0063559
MOTORBREMSGERAET        2-5,5S BA9034N/801 25A AC50/60HZ 230V 0063093
MOTORBREMSGERAET        2-5,5S BA9034N/801 25A AC50/60HZ 400V 0063748
MOTORBREMSGERAET        2-5,5S BA9034N/801 25A AC50/60HZ 480V 0063106
UNTERSPANNUNGSMESSRELAIS 3-PHASIG BA9035.11 3AC400/230V 0,85-0,95xUN 0043844
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 100V 0043771
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 110V 0028259
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 127V 0032096
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 220V 0026431
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 230V 0045288
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 240V 0028667
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 24V 0031015
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 290V 0035322
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 380V 0028581
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 400V 0041704
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 415V 0034218
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 42V 0034135
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 48V 0042036
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 60V 0036046
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC50HZ 63,5V 0046202
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 110V 0034467
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 120V 0050649
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 127V 0027635
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 220V 0054575
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 230V 0027636
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 240V 0037167
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 290V 0063234
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 400V 0043817
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 42V 0062512
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 440V 0053457
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 480V 0059233
SPANNUNGSRELAIS BA9036 AC60HZ 48V 0035194
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0028540
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC127V + RV D.FOLG.POS. 0029922
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC145V + RV D.FOLG.POS. 0041001
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC220V + RV D.FOLG.POS. 0030438
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC240V + RV D.FOLG.POS. 0032188
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC24V 0028765
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC250V + RV D.FOLG.POS. 0060262
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC32V 0029895
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC36V 0046420
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC42V 0043802
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC48V 0031286
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC60V 0028766
SPANNUNGSRELAIS BA9036 DC75V + RV D.FOLG.POS. 0030127
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 100V 0055831
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 110V 0032751
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 230V 0027417
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 240V 0031594
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 24V 0049044
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 380V 0029279
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 400V 0045375
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 60V 0059461
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC50HZ 660V 0047081
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC60HZ 110V 0047391
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC60HZ 127V 0053039
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC60HZ 230V 0047376
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 AC60HZ 240V 0033256
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0029681
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC127V + RV D.FOLG.POS. 0031731
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC220V + RV D.FOLG.POS. 0029455
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC240V + RV D.FOLG.POS. 0027777
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC24V 0029680
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC250V + RV D.FOLG.POS. 0052465
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC265V + RV D.FOLG.POS. 0043155
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC32V 0040210
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC42V 0049333
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC48V 0028110
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC60V 0028548
SPANNUNGSRELAIS BA9036/001 DC75V + RV D.FOLG.POS. 0028842
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 100V 0,5-10S 0048867
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 110V 0,5-10S 0035638
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 127V 0,5-10S 0035353
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 230V 0,5-10S 0045884
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 240V 0,5-10S 0032750
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 24V 0,5-10S 0043567
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 290V 0,5-10S 0036738
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 400V 0,5-10S 0028973
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 415V 0,5-10S 0036514
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 42V 0,5-10S 0031336
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC50HZ 63,5V 0,5-10S 0059442
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC60HZ 100V 0,5-10S 0048686
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC60HZ 110V 0,5-10S 0032899
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC60HZ 120V 0,5-10S 0040094
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC60HZ 127V 0,5-10S 0035474
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC60HZ 230V 0,5-10S 0045661
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC60HZ 240V 0,5-10S 0030579
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC60HZ 400V 0,5-10S 0030497
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 AC60HZ 42V 0,5-10S 0036192
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS 0029265
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0036949
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC140V 10S+RV D.FOLG.POS 0040846
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0031369
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS 0045137
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC24V 0,5-10S 0033016
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC28V 0,5-10S 0055047
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC32V 0,5-10S 0048901
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC48V 0,5-10S 0035206
SPANNUNGSRELAIS BA9036/010 DC60V 0,5-10S 0034765
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC50HZ 110V 0,5-10S 0027057
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC50HZ 230V 0,5-10S 0034942
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC50HZ 240V 0,5-10S 0027672
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC50HZ 400V 0,5-10S 0026358
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC50HZ 415V 0,5-10S 0032081
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC60HZ 110V 0,5-10S 0047400
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC60HZ 120V 0,5-10S 0039904
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC60HZ 127V 0,5-10S 0047844
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 AC60HZ 230V 0,5-10S 0050819
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS 0035529
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0031389
SPANNUNGSRELAIS                   . BA9036/011 DC148V 10S+RV D.FOLG.POS 0034451
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0039734
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS 0045424
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 DC24V 0,5-10S 0034941
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 DC48V 0,5-10S 0034785
SPANNUNGSRELAIS BA9036/011 DC60V 0,5-10S 0039867
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 100V 0,5-10S 0053481
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 110V 0,5-10S 0030704
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 127V 0,5-10S 0040901
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 180V 0,5-10S 0048567
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 230V 0,5-10S 0028191
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 240V 0,5-10S 0031226
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 24V 0,5-10S 0035682
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 290V 0,5-10S 0047752
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 400V 0,5-10S 0045701
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 415V 0,5-10S 0046141
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 440V 0,5-10S 0055639
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 48V 0,5-10S 0041247
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC50HZ 63,5V 0,5-10S 0045544
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC60HZ 110V 0,5-10S 0030500
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC60HZ 120V 0,5-10S 0047845
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC60HZ 127V 0,5-10S 0032810
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC60HZ 230V 0,5-10S 0031516
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC60HZ 240V 0,5-10S 0045418
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC60HZ 400V 0,5-10S 0030498
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC60HZ 440V 0,5-10S 0057335
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 AC60HZ 66V 0,5-10S 0037895
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS 0029536
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0028807
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0029161
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS 0035453
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC24V 0,5-10S 0027840
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC250V 10S+RV D.FOLG.POS 0041924
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC32V 0,5-10S 0052090
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC48V 0,5-10S 0031105
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC60V 0,5-10S 0029584
SPANNUNGSRELAIS BA9036/012 DC70V 0,5-10S 0040625
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 100V 0,5-10S 0052203
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 110V 0,5-10S 0031799
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 127V 0,5-10S 0057027
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 230V 0,5-10S 0029285
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 240V 0,5-10S 0046805
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 24V 0,5-10S 0051302
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 380V 0,5-10S 0041136
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 400V 0,5-10S 0046041
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC50HZ 60V 0,5-10S 0051380
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC60HZ 110V 0,5-10S 0040980
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC60HZ 127V 0,5-10S 0034422
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC60HZ 230V 0,5-10S 0053489
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 AC60HZ 42V 0,5-10S 0053027
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS 0037997
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0028808
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0033072
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS 0064538
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 DC24V 0,5-10S 0028668
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 DC48V 0,5-10S 0048830
SPANNUNGSRELAIS BA9036/013 DC60V 0,5-10S 0030544
SPANNUNGSRELAIS BA9036/100 DC24V 0029426
SPANNUNGSRELAIS BA9036/110 DC24V 0,5-10S 0029139
SPANNUNGSRELAIS BA9036/110 DC32V 0,5-10S 0032609
SPANNUNGSRELAIS BA9036/112 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0032076
SPANNUNGSRELAIS BA9036/112 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0036716
SPANNUNGSRELAIS BA9036/112 DC24V 0,5-10S 0029395
SPANNUNGSRELAIS BA9036/112 DC48V 0,5-10S 0031347
SPANNUNGSRELAIS BA9036/112 DC60V 0,5-10S INCL. RV 0032898
SPANNUNGSRELAIS BA9036/113 DC24V 0,5-10S 0029175
SPANNUNGSRELAIS BA9036/350 DC12V 0045387
SPANNUNGSRELAIS BA9036/61 AC60HZ 120V 0050423
SPANNUNGSRELAIS         Uab=AC180V BA9036/800 AC50HZ 220V  Uan=AC200V 0063484
SPANNUNGSRELAIS         Uab=AC180V BA9036/800 AC60HZ 220V  Uan=AC200V 0063485
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC/DC24V 0030758
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC/DC42V 0031707
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC/DC48V 0035658
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC/DC60V 0030759
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 110V 0034232
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 127V 0031800
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 230V 0030028
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 240V 0034309
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 380V 0031303
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 400V 0045156
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 415V 0051363
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 440V 0043909
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 500V 0040795
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 660V 0049130
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 AC50/60HZ 690V 0034548
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/001 DC110V 0046873
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC/DC24V 1-20S 0030564
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC/DC28V 1-20S 0062165
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC/DC34V 1-20S 0031420
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC/DC42V 1-20S 0040841
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC/DC48V 1-20S 0046970
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC/DC60V 1-20S 0032451
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 110V 1-20S 0031149
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 127V 1-20S 0031801
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 230V 1-20S 0030029
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 240V 1-20S 0034310
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 380V 1-20S 0031254
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 400V 1-20S 0045609
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 415V 1-20S 0043380
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 440V 1-20S 0043865
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 480V 1-20S 0042048
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 500V 1-20S 0042049
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 660V 1-20S 0057362
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 AC50/60HZ 690V 1-20S 0036365
SPANNUNGSRELAIS BA9037.12/011 DC110V 1-20S 0044567
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11 AC50/60HZ 110V 0034143
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11 AC50/60HZ 230V 0026685
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11 AC50/60HZ 240V 0031230
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11 AC50/60HZ 24V 0032018
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11 AC50/60HZ 42V 0032695
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11 AC50/60HZ 48V 0046997
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/003 AC50/60HZ 110V 0030261
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/003 AC50/60HZ 230V 0028829
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/003 AC50/60HZ 240V 0030371
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/003 AC50/60HZ 24V 0031476
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/003 AC50/60HZ 42V 0037033
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/003 AC50/60HZ 48V 0049948
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/100 AC50/60HZ 110V 0030622
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/100 AC50/60HZ 230V 0029739
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/100 AC50/60HZ 24V 0051379
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.11/503 AC50/60HZ 230V 0055407
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12 AC/DC110-230V 0048438
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12 AC50/60HZ 110V 0029738
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12 AC50/60HZ 127V 0038779
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12 AC50/60HZ 230V 0028208
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12 AC50/60HZ 240V 0029328
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12 AC50/60HZ 24V 0032600
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12 AC50/60HZ 42V 0034302
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12 AC50/60HZ 48V 0046332
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12/100 AC50/60HZ 110V 0043552
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12/100 AC50/60HZ 230V 0033085
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12/100 AC50/60HZ 240V 0041702
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12/100 AC50/60HZ 24V 0036273
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12/104 AC50/60HZ 24V 0031732
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9038.12/300 AC50/60HZ 240V 2K-OHM 0051008
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12 AC50/60HZ 110-127V 0032953
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12 AC50/60HZ 220-240V 0031755
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12 AC50/60HZ 24V 0054501
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12 AC50/60HZ 48V 0053845
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12 DC24V 0043564
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12/100 AC50/60HZ 110-127V 0035484
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12/100 AC50/60HZ 230V 0028741
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12/100 AC50/60HZ 24V 0033721
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12/100 AC50/60HZ 42V 0041325
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12/100 DC24V 0036482
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12/100/61 AC50/60HZ 110-127V 0047467
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12/61 AC50/60HZ 110-127V 0035928
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS BA9039.12/61 AC50/60HZ 24V 0051018
ASYMMETRIERELAIS BA9040.11/301/60 3AC50/60HZ400/460V 0050352
ASYMMETRIERELAIS BA9040.11/302 3AC50/60HZ400/440V 0063663
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 100V 0047646
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 230V 0044411
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 240V 0044103
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 400V 0040599
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 415V 0047000
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 440V 0041747
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 500V 0041949
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 550V 0046802
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 600V 0044104
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 660V 0054517
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12 3AC50/60HZ 690V 0049326
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 100V 0063555
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 110V 0052872
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 208V 0055895
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 230V 0045737
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 400V 0043764
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 415V 0044319
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 440V 0044501
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 460V 0058513
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 500V 0046786
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 600V 0046020
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 660V 0049615
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001 3AC50/60HZ 690V 0045667
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/001/60 3AC50/60HZ 400V 0053212
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010 3AC50/60HZ 110V 5S 0054563
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010 3AC50/60HZ 220V 5S 0049362
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010 3AC50/60HZ 380V 5S 0050474
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010 3AC50/60HZ 400V 5S 0044056
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010 3AC50/60HZ 415V 5S 0044318
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010 3AC50/60HZ 440V 5S 0044408
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010 3AC50/60HZ 500V 5S 0045978
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010 3AC50/60HZ 690V 5S 0047135
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/010/60 3AC50/60HZ 400V 5S 0060798
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 100V 5S 0052362
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 110V 5S 0057220
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 120V 5S 0056393
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 230V 5S 0047382
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 400V 5S 0044582
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 415V 5S 0046610
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 440V 5S 0045579
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 500V 5S 0045589
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 550V 5S 0053076
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 660V 5S 0051315
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/011 3AC50/60HZ 690V 5S 0047375
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/210 3AC50/60HZ 500V 10S 0044994
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/60 3AC50/60HZ 400V 0059096
ASYMMETRIERELAIS BA9040.12/60 3AC50/60HZ 460V 0057341
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 110V 0047688
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 190V 0036167
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 220V 0026902
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 380V 0026355
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 400V 0041732
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 415V 0028371
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 440V 0030580
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 500V 0026353
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC50HZ 525V 0035949
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC60HZ 190V 0043023
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC60HZ 220V 0029466
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC60HZ 400V 0045179
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC60HZ 415V 0056334
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC60HZ 440V 0029465
PHASENFOLGERELAIS BA9041 3AC60HZ 500V 0027862
PHASENFOLGERELAIS BA9041/300 3AC50HZ 400V 0047548
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 110V 0044786
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 127V 0051551
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 220V 0027432
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 240V 0034738
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 380V 0026752
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 400V 0040770
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 415V 0028126
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 440V 0031043
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 460V 0040030
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 500V 0026354
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC50HZ 525V 0035948
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 127V 0037886
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 220V 0031529
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 240V 0032029
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 400V 0027804
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 415V 0038654
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 440V 0028192
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 460V 0037557
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 480V 0055386
ASYMMETRIERELAIS BA9042 3AC60HZ 500V 0030293
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 100V 0,5-10S 0056566
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S 0032334
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 127V 0,5-10S 0047468
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 220V 0,5-10S 0037600
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 240V 0,5-10S 0027136
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 380V 0,5-10S 0026356
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 400V 0,5-10S 0040929
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 415V 0,5-10S 0029344
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 440V 0,5-10S 0034938
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 460V 0,5-10S 0049804
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 500V 0,5-10S 0035644
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC50HZ 525V 0,5-10S 0053549
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 100V 0,5-10S 0061765
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 110V 0,5-10S 0050381
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 127V 0,5-10S 0045413
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 220V 0,5-10S 0030808
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 240V 0,5-10S 0036380
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 400V 0,5-10S 0034415
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 440V 0,5-10S 0029520
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 460V 0,5-10S 0046021
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 480V 0,5-10S 0044648
ASYMMETRIERELAIS BA9042/002 3AC60HZ 500V 0,5-10S 0034108
ASYMMETRIERELAIS BA9042/300 3AC50HZ 400V 0047482
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50/60HZ 127/220V 0030807
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 120/208V 0047610
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 220/380V 0026903
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 230/400V 0039676
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 240/415V 0027750
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 254/440V 0029599
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 265/460V 0048527
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 277/480V 0044813
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 290/500V 0033388
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 400/690V 0044769
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 57/100V 0027144
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 63,5/110V 0034055
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043 3AC50-400HZ 69/120V 0043024
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 100V 0028423
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 110V 0035352
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 120V 0034184
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 150V 0040794
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 208V 0049237
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 220V 0026904
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 240V 0033115
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 290V 0056565
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 380V 0026988
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 400V 0039884
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 415V 0028125
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 440V 0028610
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 460V 0037556
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 480V 0045396
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 500V 0028732
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 525V 0045681
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 550V 0060478
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 690V 0044746
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/001 3AC50-400HZ 82V 0047634
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ  57/100V 10S 0028395
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ  69/120V 10S 0039343
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 120/208V 10S 0041097
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 127/220V 10S 0028767
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 220/380V 10S 0026357
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 230/400V 10S 0039121
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 240/415V 10S 0029294
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 254/440V 10S 0027056
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 265/460V 10S 0053770
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 277/480V 10S 0041096
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 290/500V 10S 0030096
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ 400/690V 10S 0044331
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/002 3AC50-400HZ63,5/110V 10S 0032255
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50/60HZ 380V 0,5-10S 0027159
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 110V 0,5-10S 0035727
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 120V 0,5-10S 0030465
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 163V 0,5-10S 0051824
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 208V 0,5-10S 0052029
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 220V 0,5-10S 0027490
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 240V 0,5-10S 0030922
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 265V 0,5-10S 0059758
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S 0039122
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 415V 0,5-10S 0029327
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 440V 0,5-10S 0028926
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 460V 0,5-10S 0045907
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 480V 0,5-10S 0052722
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 500V 0,5-10S 0027221
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 525V 0,5-10S 0035950
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 550V 0,5-10S 0050367
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 63,5V 0,5-10 0044814
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 690V 0,5-10S 0043302
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400HZ 82V 0,5-10S 0048597
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/003 3AC50-400Hz100V 0,5-10S 0027863
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/100 3AC50-400HZ 220/216V 10S 0031630
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/101 3AC50-400HZ 100V 0057125
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/101 3AC50-400HZ 400V 0046387
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/101 3AC50-400HZ 690V 0057251
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/102 3AC50-400HZ 220/380V 10S 0043572
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/102 3AC50-400HZ 230/400V 10S 0046333
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/103 3AC50-400HZ 100V 0,5-10S 0056882
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/103 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S 0056883
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/300 3AC50-400HZ  57/100V 0044435
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/300 3AC50-400HZ 127/220V 0051074
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/300 3AC50-400HZ 220/380V 0041629
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/300 3AC50-400HZ 230/400V 0051446
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/300 3AC50-400HZ 240/415V 0052275
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/300 3AC50-400HZ 400/690V 0051447
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/301 3AC50-400HZ 690V 0051645
UNTERSPANNUNGSRELAIS BA9043/400 3AC50-400HZ 120/208V 0058821
SPANNUNGSRELAIS BA9044 DC24V 0028334
STROMRELAIS       Tv=0-20S BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053120
STROMRELAIS       Tv=0-30S BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0054883
STROMRELAIS       Tv=0-20S BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0053121
STROMRELAIS       Tv=0-60S BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0053122
STROMRELAIS       Tv=0-30S BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0054494
STROMRELAIS       Tv=0-20S BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-250V 0063573
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC110V 0-20S 0053114
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC115V 0-20S 0053344
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC127V 0-20S 0053115
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-100S 0064525
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053116
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-60S 0053117
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC240V 0-20S 0053118
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0053112
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC400V 0-20S 0053119
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,1-1A AC42V 0-20S 0053113
STROMRELAIS       Tv=0-20S BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053133
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0057300
STROMRELAIS       Tv=0-100S BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0061719
STROMRELAIS       Tv=0-20S BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0053134
STROMRELAIS       Tv=0-30S BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0054493
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC110V 0-20S 0053125
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC115V 0-20S 0053126
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC127V 0-20S 0053127
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-100S 0055316
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053128
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-30S 0053129
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-60S 0053130
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S 0053131
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0053123
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC400V 0-20S 0053132
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC400V 0-60S 0061948
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC42V 0-20S 0053124
STROMRELAIS BA9053/010 AC0,5-5A AC48V 0-20S 0053345
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0054077
STROMRELAIS        Tv=0-100S BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0063869
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC80-230V 0057178
STROMRELAIS BA9053/010 AC1,5-15A AC230V 0-100S 0056951
STROMRELAIS BA9053/010 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0053347
STROMRELAIS BA9053/010 AC1,5-15A AC24V 0-20S 0061732
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC10HZ 1,5-15A AC230V 0054356
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC10HZ 1-10A AC230V 0056731
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC1-10A AC/DC24-80V 0053142
STROMRELAIS        Tv=0-30S BA9053/010 AC1-10A AC/DC24-80V 0053438
STROMRELAIS        Tv=0-60S BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V 0054190
STROMRELAIS        Tv=0-30S BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V 0054492
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V 0054976
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC110V 0-20S 0053137
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC115V 0-20S 0053767
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC127V 0-20S 0053346
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-100S 0064052
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-20S 0053138
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-30S 0053139
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-60S 0057325
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC240V 0-20S 0053140
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC24V 0-20S 0053135
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC400V 0-20S 0053141
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A AC42V 0-20S 0053136
STROMRELAIS BA9053/010 AC1-10A DC12V 0-20S 0060968
STROMRELAIS   AC/DC80-230V Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,1-1A 0061475
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,1-1A AC230V 0054716
STROMRELAIS   AC/DC24-80V Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A 0055754
STROMRELAIS   AC/DC80-230V Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A 0061476
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A AC230V 0054370
STROMRELAIS   AC/DC24-80V Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A 0063048
STROMRELAIS   AC/DC80-230V Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A 0063049
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A AC230V 0054553
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC16 2/3HZ 2-20A AC230V 0054573
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0053349
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0054932
STROMRELAIS BA9053/010 AC2,5-25A AC110V 0-20S 0062636
STROMRELAIS BA9053/010 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0053350
STROMRELAIS BA9053/010 AC2,5-25A AC400V 0-20S 0053351
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC20-200mA AC/DC24-80V 0053105
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC20-200mA AC/DC80-230V 0053106
STROMRELAIS BA9053/010 AC20-200mA AC110V 0-20S 0053102
STROMRELAIS BA9053/010 AC20-200mA AC115V 0-20S 0053335
STROMRELAIS BA9053/010 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053103
STROMRELAIS BA9053/010 AC20-200mA AC240V 0-20S 0053104
STROMRELAIS BA9053/010 AC20-200mA AC24V 0-20S 0053334
STROMRELAIS BA9053/010 AC20-200mA AC42V 0-20S 0053355
STROMRELAIS        Tv= 0-20S BA9053/010 AC2-20A AC/DC24-80V 0054721
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC2-20A AC/DC80-230V 0059110
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20A AC230V 0-20S 0053348
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20A AC230V 0-30S 0055640
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20A AC24V Tv=0-20S 0053771
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC2-20mA AC/DC24-80V 0053332
STROMRELAIS        Tv=0-30S BA9053/010 AC2-20mA AC/DC24-80V 0053365
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC2-20mA AC/DC80-230V 0053333
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20mA AC110V 0-20S 0053330
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20mA AC115V 0-20S 0053352
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20mA AC127V 0-20S 0053353
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053101
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20mA AC240V 0-20S 0053331
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20mA AC240V 0-30S 0053354
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20mA AC24V 0-20S 0053100
STROMRELAIS BA9053/010 AC2-20mA AC24V 0-30S 0053364
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC30-300mA AC/DC24-80V 0055753
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC30-300mA AC/DC80-230V 0053109
STROMRELAIS BA9053/010 AC30-300mA AC110V 0-20S 0053107
STROMRELAIS BA9053/010 AC30-300mA AC115V 0-20S 0053337
STROMRELAIS BA9053/010 AC30-300mA AC127V 0-20S 0053338
STROMRELAIS BA9053/010 AC30-300mA AC230V 0-20S 0053108
STROMRELAIS BA9053/010 AC30-300mA AC240V 0-20S 0053339
STROMRELAIS BA9053/010 AC30-300mA AC24V 0-20S 0053336
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/010 AC50-500mA AC/DC24-80V 0053343
STROMRELAIS        Tv= 0-20S BA9053/010 AC50-500mA AC/DC80-230V 0055464
STROMRELAIS BA9053/010 AC50-500mA AC110V 0-20S 0053341
STROMRELAIS BA9053/010 AC50-500mA AC127V 0-20S 0053342
STROMRELAIS BA9053/010 AC50-500mA AC230V 0-20S 0053110
STROMRELAIS BA9053/010 AC50-500mA AC240V 0-20S 0053111
STROMRELAIS BA9053/010 AC50-500mA AC24V 0-20S 0053356
STROMRELAIS BA9053/010 AC50-500mA AC48V 0-20S 0053340
STROMRELAIS       Tv=0-20S BA9053/010 AC80-800mA AC/DC24-80V 0055914
STROMRELAIS BA9053/010 AC80-800mA AC230V 0-20S 0053357
STROMRELAIS                   0-20S BA9053/010 DC1,35-13,5A AC110V 0060551
STROMRELAIS       Tv=0-20S BA9053/010/070 AC0,1-1A AC110V 0055813
STROMRELAIS BA9053/010/61 AC0,1-1A UH AC120V 5S 0054544
STROMRELAIS BA9053/010/61 AC0,5-5A UH AC120V 5S 0054543
STROMRELAIS BA9053/010/61 AC1-10A UH AC120V 5S 0061942
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053153
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0053154
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,1-1A AC110V 0-20S 0053150
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,1-1A AC230V 0-100S 0059072
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053151
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,1-1A AC240V 0-20S 0053152
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0053360
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053161
STROMRELAIS        Tv=0-30S BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0055151
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0055748
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,5-5A AC110V 0-20S 0053157
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,5-5A AC127V 0-20S 0053158
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053159
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,5-5A AC230V 0-30S 0055871
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,5-5A AC240V 0-20S 0053160
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0053155
STROMRELAIS BA9053/011 AC0,5-5A AC42V 0-20S 0053156
STROMRELAIS BA9053/011 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0057656
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC1-10A AC/DC24-80V 0053166
STROMRELAIS        Tv=0-30S BA9053/011 AC1-10A AC/DC24-80V 0057839
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC1-10A AC/DC80-230V 0058712
STROMRELAIS BA9053/011 AC1-10A AC110V 0-20S 0053162
STROMRELAIS BA9053/011 AC1-10A AC127V 0-20S 0053163
STROMRELAIS BA9053/011 AC1-10A AC230V 0-20S 0053164
STROMRELAIS BA9053/011 AC1-10A AC240V 0-20S 0053165
STROMRELAIS BA9053/011 AC1-10A AC24V 0-20S 0053361
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0055178
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0057303
STROMRELAIS BA9053/011 AC2,5-25A AC230V 0-100S 0055856
STROMRELAIS BA9053/011 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0053408
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC20-200mA AC/DC24-80V 0053145
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC20-200mA AC/DC80-230V 0053146
STROMRELAIS BA9053/011 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053143
STROMRELAIS BA9053/011 AC20-200mA AC240V 0-20S 0053144
STROMRELAIS BA9053/011 AC2-20A AC230V 0-20S 0061617
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC2-20mA AC/DC24-80V 0056078
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC2-20mA AC/DC80-230V 0054093
STROMRELAIS BA9053/011 AC2-20mA AC110V 0-20S 0053358
STROMRELAIS BA9053/011 AC2-20mA AC115V 0-20S 0053359
STROMRELAIS BA9053/011 AC2-20mA AC230V 0-20S 0054003
STROMRELAIS BA9053/011 AC2-20mA AC240V 0-20S 0053363
STROMRELAIS BA9053/011 AC2-20mA AC24V 0-20S 0053362
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC30-300mA AC/DC24-80V 0053148
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC30-300mA AC/DC80-230V 0055749
STROMRELAIS BA9053/011 AC30-300mA AC127V 0-20S 0053366
STROMRELAIS BA9053/011 AC30-300mA AC230V 0-20S 0053147
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/011 AC50-500mA AC/DC24-80V 0058473
STROMRELAIS BA9053/011 AC50-500mA AC230V 0-20S 0053149
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053186
STROMRELAIS        Tv=0-60S BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053187
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0053188
STROMRELAIS        Tv=0-60S BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0056258
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC110V 0-20S 0053180
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC127V 0-20S 0053181
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-100S 0054729
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053182
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-30S 0053183
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-60S 0053184
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC240V 0-20S 0053185
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0053179
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,1-1A AC42V 0-20S 0053375
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053195
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0057516
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,5-5A AC110V 0-20S 0053190
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,5-5A AC127V 0-20S 0053191
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-100S 0055576
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053192
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-60S 0053193
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,5-5A AC240V 0-20S 0053194
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0053189
STROMRELAIS BA9053/012 AC0,5-5A AC42V 0-20S 0053376
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0060225
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC1,5-15A AC/DC80-230V 0061256
STROMRELAIS BA9053/012 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0053206
STROMRELAIS BA9053/012 AC1,5-15A AC240V 0-20S 0055046
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC1-10A AC/DC24-80V 0053205
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC110V 0-20S 0053199
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC127V 0-20S 0053200
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-100S 0053439
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-20S 0053201
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-30S 0053202
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC240V 0-20S 0053204
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC24V 0-20S 0053197
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC42V 0-20S 0053198
STROMRELAIS BA9053/012 AC1-10A AC500V 0-20S 0062843
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0059925
STROMRELAIS BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-100S 0056231
STROMRELAIS BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0053207
STROMRELAIS BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-30S 0053208
STROMRELAIS BA9053/012 AC2,5-25A AC400V 0-20S 0061677
STROMRELAIS        Tv= 0-20S BA9053/012 AC20-200mA AC/DC24-80V 0053371
STROMRELAIS        Tv= 0-20S BA9053/012 AC20-200mA AC/DC80-230V 0053372
STROMRELAIS BA9053/012 AC20-200mA AC110V 0-20S 0053370
STROMRELAIS BA9053/012 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053170
STROMRELAIS BA9053/012 AC20-200mA AC230V 0-60S 0053171
STROMRELAIS BA9053/012 AC20-200mA AC24V 0-20S 0053169
STROMRELAIS BA9053/012 AC20-200mA AC42V 0-20S 0053369
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC2-20A AC/DC24-80V 0055723
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC2-20A AC/DC80-230V 0060497
STROMRELAIS BA9053/012 AC2-20A AC230V 0-20S 0054780
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC2-20mA AC/DC24-80V 0053368
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC2-20mA AC/DC80-230V 0054925
STROMRELAIS BA9053/012 AC2-20mA AC110V 0-20S 0060157
STROMRELAIS BA9053/012 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053167
STROMRELAIS BA9053/012 AC2-20mA AC240V 0-20S 0053168
STROMRELAIS        Tv= 0-20S BA9053/012 AC30-300mA AC/DC24-80V 0053373
STROMRELAIS BA9053/012 AC30-300mA AC230V 0-20S 0053172
STROMRELAIS BA9053/012 AC30-300mA AC240V 0-20S 0053173
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC50-500mA AC/DC24-80V 0053178
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/012 AC50-500mA AC/DC80-230V 0056490
STROMRELAIS BA9053/012 AC50-500mA AC110V 0-20S 0053175
STROMRELAIS BA9053/012 AC50-500mA AC127V 0-20S 0053176
STROMRELAIS BA9053/012 AC50-500mA AC230V 0-20S 0053177
STROMRELAIS BA9053/012 AC50-500mA AC24V 0-20S 0053174
STROMRELAIS BA9053/012 AC50-500mA AC42V 0-20S 0053374
STROMRELAIS BA9053/012/61 AC0,5-5A UH AC120V 5S 0056815
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053579
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,1-1A AC110V 0-20S 0053562
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053563
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,1-1A AC230V 0-30S 0053564
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,1-1A AC240V 0-20S 0053565
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,1-1A AC240V 0-30S 0053791
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0053580
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC0,5-5A AC/DC110-230V 0053581
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0058572
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,5-5A AC110V 0-20S 0053567
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,5-5A AC127V 0-20S 0053568
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-100S 0063550
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053569
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-30S 0054733
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,5-5A AC240V 0-20S 0053570
STROMRELAIS BA9053/013 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0053566
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0053575
STROMRELAIS BA9053/013 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0053451
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC1-10A AC/DC24-80V 0053582
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC1-10A AC/DC80-230V 0060815
STROMRELAIS BA9053/013 AC1-10A AC110V 0-20S 0053571
STROMRELAIS BA9053/013 AC1-10A AC127V 0-20S 0053572
STROMRELAIS BA9053/013 AC1-10A AC230V 0-20S 0053573
STROMRELAIS BA9053/013 AC1-10A AC240V 0-20S 0053574
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0055153
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC2,5-25A AC230V 0062537
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC20-200mA AC/DC24-80V 0056840
STROMRELAIS BA9053/013 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053560
STROMRELAIS BA9053/013 AC20-200mA DC12V 0-20S 0063789
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC2-20A AC/DC24-80V 0053583
STROMRELAIS BA9053/013 AC2-20A AC230V 0-20S 0053452
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC2-20mA AC/DC80-230V 0060133
STROMRELAIS BA9053/013 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053576
STROMRELAIS BA9053/013 AC2-20mA AC240V 0-20S 0053577
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/013 AC50-500mA AC/DC24-80V 0053578
STROMRELAIS BA9053/013 AC50-500mA AC230V 0-20S 0053561
STROMRELAIS         Tv=0-20S BA9053/013/070 AC0,1-1A AC110V 0060499
STROMRELAIS BA9053/022 AC1-10A AC230V 0-20S 0053584
STROMRELAIS BA9053/030 AC0,1-1A AC230V 0-30S 0053588
STROMRELAIS BA9053/030 AC0,1-1A AC240V 0-30S 0053589
STROMRELAIS BA9053/030 AC0,1-1A AC24V 0-30S 0053587
STROMRELAIS BA9053/030 AC0,5-5A AC230V 0-30S 0053590
STROMRELAIS BA9053/030 AC0,5-5A AC240V 0-30S 0053591
STROMRELAIS       Tv=0-20S "MUSTER" BA9053/032 DC2-20mA AC/DC110-230V 0054774
STROMRELAIS BA9053/033 AC0,5-5A AC110V Tv=0,5S 0055876
STROMRELAIS BA9053/033 AC0,5-5A AC230V Tv=0,5S 0054912
STROMRELAIS     Tv=0-60S IabAC0,4A BA9053/034 AC/DC80-230V  IanAC0,6A 0063289
STROMRELAIS     Tv=0-60S IabAC1,1A BA9053/034 AC/DC80-230V  IanAC1,6A 0055496
STROMRELAIS     Tv=0-60S Iab DC7A BA9053/034 AC/DC80-230V IanDC8,75A 0055003
STROMRELAIS     Tv=0-60S IabAC1,1A BA9053/034 AC50/60HZ230V IanAC1,6A 0058483
STROMRELAIS BA9053/035 AC0,5-5A AC230V 0-60S 0062872
STROMRELAIS BA9053/035 AC1-10A AC230V 0-60S 0053203
STROMRELAIS BA9053/036 AC0,5-5A AC110V Tv=0,5S 0060059
STROMRELAIS BA9053/036 AC0,5-5A AC230V Tv=0,5S 0058702
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/037 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0061838
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/037 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0059099
STROMRELAIS    AC/DC24-80V Tv=0-20S BA9053/037 AC16 2/3Hz 0,1-1A 0062139
STROMRELAIS    AC/DC24-80V Tv=0-20S BA9053/037 AC16 2/3Hz 1-10A 0061769
STROMRELAIS    AC/DC24-80V Tv=0-20S BA9053/037 AC16 2/3Hz 30-300mA 0064448
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/037 AC2-20A AC/DC80-230V 0059541
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/037 AC2-20mA AC/DC80-230V 0059100
STROMRELAIS        Tv=0-20S BA9053/037 AC30-300mA AC/DC24-80V 0063469
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/038 AC/DC24-80V  m.ext.Shunt 0060539
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0056891
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0057622
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,1-1A AC230V 0055549
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,1-1A AC230V 0058858
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC0,1-1A AC230V 0059614
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0055709
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0059119
STROMRELAIS     Tv=0-60S Ta=1-20S BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0062187
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0063023
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0054164
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0057624
STROMRELAIS     Tv=0-60S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0060076
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-20S BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0060107
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0060718
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,5-5A AC24V 0056497
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC0,5-5A AC400V 0058012
STROMRELAIS     Tv=0-60S Ta=1-60S BA9053/110 AC0,5-5A AC400V 0062813
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0054068
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0061031
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC1,5-15A AC230V 0054040
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC1,5-15A AC230V 0062241
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC10-150HZ 0,1-1A AC230V 0059123
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC10-150HZ 0,5-5A AC230V 0059140
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC10HZ 1-10A AC230V 0057127
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V 0057623
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V 0060297
STROMRELAIS     Tv=0-60S Ta=1-20S BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V 0063140
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC1-10A AC127V 0058787
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC1-10A AC230V 0053800
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC1-10A AC230V 0054949
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0054378
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0056028
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC2,5-25A AC230V 0054083
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC2,5-25A AC230V 0054320
STROMRELAIS     Tv=0-30S Ta=1-20S BA9053/110 AC2,5-25A AC230V 0057615
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-100S BA9053/110 AC2-20A AC/DC24-80V 0056969
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC2-20A AC/DC24-80V 0064029
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC2-20A AC/DC80-230V 0060653
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC2-20A AC110V 0063162
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/110 AC2-20A AC230V 0053790
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC2-20A AC230V 0056353
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-100S BA9053/110 AC2-20A AC230V 0056965
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/110 AC2-20A AC230V 0060431
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC2-20mA AC/DC80-230V 0059954
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/110 AC50-500mA AC/DC24-80V 0055548
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/111 AC0,1-1A AC230V 0056170
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/111 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0057010
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/111 AC0,5-5A AC230V 0055797
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/111 AC0,5-5A AC230V 0057353
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/111 AC0,5-5A AC230V 0062112
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/111 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0057011
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/111 AC1-10A AC/DC24-80V 0058921
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/111 AC1-10A AC16 2/3HZ 230V 0060101
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/111 AC1-10A AC230V 0058675
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/111 AC1-10A AC230V 0058919
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/111 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0054958
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/111 AC2,5-25A AC230V 0053984
STROMRELAIS     Tv=0.20S Ta=1-100S BA9053/112 AC 2-20A AC230V 0054524
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/112 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0064447
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC0,1-1A AC230V 0054919
STROMRELAIS     Tv=0-20S  Ta=1-20S BA9053/112 AC0,1-1A AC230V 0056302
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0058972
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0063221
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0058308
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-100S BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0058882
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC0,5-5A AC110V 0061931
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC0,5-5A AC230V 0053517
STROMRELAIS     TV=0-100S Ta=1-100S BA9053/112 AC0,5-5A AC230V 0059073
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/112 AC0,5-5A AC230V Tv=0-20S 0056395
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC1,5-15A AC230V 0055596
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/112 AC1,5-15A AC230V 0056211
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-60S BA9053/112 AC1,5-15A AC230V 0059162
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-60S BA9053/112 AC1,5-15A AC230V 0060218
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-100S BA9053/112 AC1-10A AC230V 0053942
STROMRELAIS     TV=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC1-10A AC230V Tv=0-20S 0056947
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-100S BA9053/112 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0055722
STROMRELAIS     Tv=0-20S Ta=1-20S BA9053/112 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0062736
STROMRELAIS     Tv=0-100S Ta=1-20S BA9053/112 AC2,5-25A AC110V 0054459

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !