Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Univer sau:

 

CM-642R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-645 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-645R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-647A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-647R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-649 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-649R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-651A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-651R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-660 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-660R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-661 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-661R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-662 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-662R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-665 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-665R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-666 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-666R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-667 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-667R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-669 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-669R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-670 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-670R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-671 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-671R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-680 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-680R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-685 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-685R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-690 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-690R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-700 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-700R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-705 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-705R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-710 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-710R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-730 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-730R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-735 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-735R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-740 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-740R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-780 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-780R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-785 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-785R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-790 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-790R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-800 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-800R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-805 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-805R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-810 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-810R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-830 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-830R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-835 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-835R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-840 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-840R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9402A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9402P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL PN.
CM-9402S 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9403A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9403P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL SCREW/I PN.
CM-9410A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9410P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9411A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9411P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9413A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9413P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9418G 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9418N 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9418R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9420 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9420A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9420D 5/2 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VAL.ASS
CM-9420P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9421G 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9421N 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9421R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9423 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9423A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9423D 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9423E 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9423F 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9424E 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9424F 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9425E 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9425F 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9430 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9430E 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9435E 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9440E 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9500 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9500A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9520 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9521 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9524 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9580 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9585 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9590 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9600 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9600R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9602A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9602R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9605 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9605R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9607A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9607R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9609 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9609R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9611A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9611R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9620 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9620R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9621 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9621R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9622 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9622R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9625 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9625R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9626 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9626R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9627 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9627R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9629 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9629R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9630 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9630R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9631 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9631R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9640 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9640R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9642A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9642R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9645 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9645R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9647A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9647R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9649 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9649R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9651A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9651R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9660 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9660R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9661 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9661R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9662 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9662R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9665 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9665R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9666 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9666R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9667 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9667R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9669 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9669R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9670 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9670R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9671 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9671R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9680 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9680R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9685 5/3 SOL.VALVE PT 1/8
CM-9685R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9690 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9690R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9700 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9700R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9705 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9705R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9710 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9710R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9730 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9730R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9735 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9735R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9740 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9740R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9780 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9780R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9785 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9785R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9790 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9790R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9800 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9800R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9805 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9805R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9810 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9810R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9830 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9830R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9835 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9835R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9840 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CM-9840R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
CP-101 1/8  UNIVERSAL BASE CLOSED EXAUST
CP-105 1/8  UNIVERSAL END PLATE
CP-110 1/8  UNIVERSAL BANJO
CP-111 1/8 UNIVERSAL SEPARATOR
CP-112 1/8 UNIVERSAL EXHAUST DISC
CP-113 1/8 UNIVERSAL FLOW CONTROL
CP-120125 UNIVERSAL 3/2 BODY VALVE & SPOOL
CP-125 UNIVERSAL 3/2 SPOOL ONLY
CP-130135 UNIVERSAL 5/2 - 5/3 BODY & SPOOL
CP-130140 UNIVERSAL - 5/3 BODY & SPOOL
CP-130145 UNIVERSAL - 5/3 BODY & SPOOL
CP-135 UNIVERSAL SPOOL
CP-140 UNIVERSAL COMPONENT. 5/3 SPOOL
CP-145 UNIVERSAL COMPONENT. 5/3 SPOOL
CP-150 UNIVERSAL COMPONENT. SOL HEAD
CP-155 UNIVERSAL COMPONENT. SOL HEAD
CP-160 UNIVERSAL COMPONENT. SOL HEAD
CP-161 UNIVERSAL COMPONENT. SOL HEAD
CP-165 UNIVERSAL PILOT HEAD
CP-170 UNIVERSAL.PILOT HEAD
CP-180 1/8 COVER 3/2 FOR TRIP HEAD
CP-185 1/8 COVER 3/2 FOR SENS.TRIP HEAD
CP-190 1/8 COVER 3/2 FOR PANEL HEAD
CP-195 1/8 COVER FOR SENS.PANEL HEAD
CP-200 UNIVERSAL COMPONENT. TAPPET
CP-201 UNIVERSAL COMPONENT.PANEL TRIP
CP-205 NNIVERSAL COMPONENT. TAPPET
CP-210 UNIVERSAL COMPONENT. LEVER SW
CP-220G UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE YEL
CP-220N UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE BLK
CP-220R UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE RED
CP-220V UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE GRN
CP-230G UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE YEL
CP-230N UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE BLK
CP-230R UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE RED
CP-230V UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE GRN
CP-235 UNIVERSAL COMPONENT.LEVER HEAD
CP-245 UNIVERSAL COMPONENT. PUSH-PULL
CP-250 UNIVERSAL COMPONENT. ROTARY SW
CP-260 UNIVERSAL COMPONENT. ROLLER SW
CP-265 UNIVERSAL COMPONENT.ROLLER SW
CP-270 UNIVERSAL COMPONENT. TAPPET
CP-275 UNIVERSAL COMPONENT. ROLLER
CP-300 UNIVERSAL COMPONENT.MEC SPRING
CP-305 UNIVERSAL COMPONENT.AIR SPRING
CP-310 UNIVERSAL COMPONENT. BOT PLATE
CP-315 UNIVERSAL COMPONENT.2 POS HEAD
CP-320 UNIVERSAL COMPONENT.3 POS HEAD
CP-325 UNIVERSAL COMPONENT.3 POS HEAD
CP-400 1/8 UNIVERSAL ELETTR.PISTON 3/2 5/2
CP-405 UNIVERSAL COMPONENT. PISTON
CP-500 UNIVERSAL COMPONENT
CP-505 UNIVERSAL COMPONENT
CP-510 UNIVERSAL COMPONENT
CP-515 UNIVERSAL COMPONENT
CP-520 UNIVERSAL COMPONENT. ADAPTOR
CP-540 UNIVERSAL COMPONENT
CP-9101 1/4  UNIVERSAL BASE CLOSED EXAUST
CP-9105 1/4  UNIVERSAL END PLATE
CP-911G UNIVERSAL BUTTON
CP-911N UNIVERSAL BUTTON
CP-911R UNIVERSAL BUTTON
CP-911V UNIVERSAL BUTTON
CP-9110 1/4  UNIVERSAL BANJO
CP-9111 1/4 UNIVERSAL SEPARATOR
CP-9112 1/4 UNIVERSAL EXHAUST DISC
CP-9113 1/4 UNIVERSAL FLOW CONTROL
CP-912G UNIVERSAL LEVER
CP-912N UNIVERSAL LEVER
CP-912R UNIVERSAL LEVER
CP-912V UNIVERSAL LEVER
CP-91209125 UNIVERSAL COMPONENT. 3/2 BODY& SPO
CP-9125 UNIVERSAL COMPONENT. 3/2 SPOOL
CP-913R UNIVERSAL LEVER
CP-91309135 UNIVERSAL COMPONENT.5/2/3 BODY & SP
CP-91309140 UNIVERSAL COMPONENT 5/3 BODY & SPOO
CP-91309145 UNIVERSAL COMPONENT 5/3 BODY & SPOO
CP-9135 UNIVERSAL COMPONENT. SPOOL
CP-9140 UNIVERSAL COMPONENT. 5/3 SPOOL
CP-9145 UNIVERSAL COMPONENT. 5/3 SPOOL
CP-915N 1/8-1/4 UNIVERSAL LEVER BLACK
CP-915R UNIVERSAL LEVER
CP-9150 UNIVERSAL COMPONENT. SOL HEAD
CP-9155 UNIVERSAL COMPONENT. SOL HEAD
CP-916N UNIVERSAL ROTARY LEVER BLACK
CP-916R UNIVERSAL ROTARY LEVER RED
CP-9160 UNIVERSAL COMPONENT. SOL HEAD
CP-9161 UNIVERSAL COMPONENT. SOL HEAD
CP-9165 UNIVERSAL COMPONENT.PILOT HEAD
CP-9170 UNIVERSAL COMPONENT.PILOT HEAD
CP-9180 UNIVERSAL COMPONENT. TRIP HEAD
CP-9185 UNIVERSAL COMPONENT. TRIP HEAD
CP-9190 UNIVERSAL COMPONENT.PANEL HEAD
CP-9200 UNIVERSAL COMPONENT. TAPPET
CP-9205 UNIVERSAL COMPONENT. TAPPET
CP-9230G UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE YEL
CP-9230N UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE BLK
CP-9230R UNIVERSAL COMPONENT.TOGGLE RED
CP-9235 UNIVERSAL COMPONENT.LEVER HEAD
CP-9235/6 1/4 HEAVY DUTY LEVER
CP-9245 UNIVERSAL COMPONENT. PUSH-PULL
CP-9250 UNIVERSAL COMPONENT. ROTARY SW
CP-9300 UNIVERSAL COMPONENT.MEC SPRING
CP-9305 UNIVERSAL COMPONENT.AIR SPRING
CP-9310 UNIVERSAL COMPONENT. BOT PLATE
CP-9315 UNIVERSAL COMPONENT.2 POS HEAD
CP-9320 UNIVERSAL COMPONENT.3 POS HEAD
CP-9325 UNIVERSAL COMPONENT.3 POS HEAD
CP-9400 UNIVERSAL COMPONENT. PISTON
CP-9405 UNIVERSAL COMPONENT. PISTON
CP-950 REPAIR KIT FOR POPPET VALVE NC
CP-9500 10 PZ. 1/4 SEALS
CP-9505 10 PZ. 1/4 SEALS O'RING 5/2 5/3
CP-9510 10 PZ. 1/4 SEALS 3/2
CP-9520 UNIVERSAL COMPONENT. ADAPTOR
CP-960 REPAIR KIT FOR POPPET VALVE NO
D-400 MALE CONN.MOLEX 2 CONTACT
D-500 FEMALE CONN.+2 CONTACTS NO WIRES
DA-0001 U1 COIL 1.5W 12V DC
DA-0002 U1 COIL 1.5W 24V DC
DA-0050 U1 COIL 3.5W 12V DC
DA-0051 U1 COIL 3.5W 24V DC
DA-0052 U1 COIL 3W 100V DC
DA-0058 U1 COIL 3.5W 48V DC
DA-0101 U1 COIL 6W 12V DC
DA-0102 U1 COIL 6W 24V DC
DA-0104 U1 COIL 6W 110V DC
DA-0106 U1 COIL 5VA 24V AC 50-60HZ
DA-0107 U1 COIL 5W 48V 50HZ
DA-0108 U1 COIL 5VA 110V AC
DA-0124 U1 COIL 5VA 220V AC
DB-0501 U2 COIL 11W 12V  DC
DB-0502 U2 COIL 11W 24V  DC
DB-0503 U2 COIL 11WATT 48V DC
DB-0504 U1 COIL 11W 110V CC
DB-0505 U2 COIL 11W 230V CC.
DB-0507 U2 COIL 10VA 24V AC 50-60HZ
DB-0508 U2 COIL 10VA 48V AC
DB-0509 U2 COIL 10VA 110V AC
DB-0510 U2 COIL 10VA 230V AC 50-60 HZ
DB-0531 U2 COIL 8.5VA 24V DC
DB-0536 U2 COIL 7,5W 24V CC
DB-0542 U2 COIL 3,5 W24 V C.C.
DB-0552 U2 COIL 6,5W 24V AC
DB-0607 U2 COIL 17VA 24V AC 50-60HZ
DB-0608 U2 COIL 17 VA 110V 50/60 HZ
DB-0610 U2 17VA COIL
DC-0301 U3 COIL 2.5W 12V DC
DC-0302 U3 COIL 2.5W 24V DC
DC-0304 U3 COIL 2.5W 110V DC
DC-0307 U3 COIL 3.3VA 24V AC 50/60HZ
DC-0309 U3 COIL 3.3VA 110V AC
DC-0310 U3 COIL 3.3VA 220V AC
DC-0311 U3 COIL 3.3VA 120/60
DC-0340 U3 COIL 110V CC -30%/+25%
DC-0412 U3 COIL 24V DC TOL -25%  +57%
DC-0413 U3 COIL 72V DC TOL -25%  +57%
DC-0429 U3 COIL 28V DC TOL.-25%+57%
DC-0430 U3 COIL 36V DC TOL.+-30%
DC-0432 U3 COIL 24V DC ASS. 3.5W+-30%
DD-010 U5 COIL 2VA 12V AC
DD-011 U5 COIL 3.5VA 24V AC
DD-012 U5 COIL 3.5VA 48V AC
DD-013 U5 COIL 3.5VA 220V AC
DD-040 U5 COIL 1W 12VDC 24VAC 50-60HZ2VA
DD-041 U5 COIL 1.5W 12V DC
DD-042 U5 COIL 2.5W 12V DC
DD-050 U5 COIL 1W 24V DC 48V AC 2VA
DD-051 U5 COIL 2W 24V DC
DD-051L030 U5 COIL 2.5W 24V CC WIRES L=30
DD-052 U5 COIL 2.5W 24V DC
DD-052L030 *COIL 24V CC 2,5W WIRE 30 CM.
DD-060 U5 COIL 1W 48V DC / 110 V AC 3.5 VA
DD-070 U5 COIL 1W 110V DC / 220V AC 2VA
DD-110 U5 COIL 2,3VA+CONN 90°12V/50-60 L.
DD-140 U5 COIL 2VA 24V DC+CONN 90
DD-141 U5 COIL 1.5W + CONN 90° 12V DC
DD-142 U5 COIL 2.5W + CONN 90° 12V DC
DD-150 U5 COIL 1W48/50-60 2VA+CONN.90° 24V
DD-151 U5 COIL 2W + CONN 90° 24V DC
DD-152 U5 COIL 2.5W + CONN 90° 24V DC
DD-161 U5 COIL 1,5W  + CONN 90° 24V DC
DD-240 U5 COIL 1W + CONN 90° L+L 12V DC
DD-241 U5 COIL 1,5W + CONN 90°L+L 12V DC
DD-242 U5 COIL 2.5W + CONN 90°L+L 12V DC
DD-250 U5 COIL 1W + CONN 90° L+L 24V DC
DD-251 U5 COIL 2.2W 24V DC WITH LED
DD-252 U5 COIL 2.5W + CONN 90° L+L 24V DC
DD-261 U5 COIL 1.5W + CONN 90° L+L 48V DC
DD-310 COIL 12V/50-60 2VA+CONN.90°UPWARD
DD-340 COIL 12VDC 1W+CONN.90° UPWARD
DD-341 U5 COIL 1.5W 12V DC
DD-351 U5 COIL 2W 24V DC+CONN 90°UPWARD
DD-361 U5 COIL 1.5W 48V+CONN.90°UPWARD  DC
DD-441 U5 COIL 1.5W 12V+CONN.90°UPW.+LE DC
DD-451 U5 COIL 2.2W 24V+CONN.90°UPW.+LE DC
DD-461 U5 COIL 1.5W 48V DC+CONN.90°UPW.+LE
DD-510 U5 COIL 2VA 12V +CONN ALIGNED
DD-540 U5 COIL 2VA 24V AC
DD-541 U5 COIL 1.5W 12V+CONN ALIGNED DC
DD-551 U5 COIL 2W 24V +CONN.ALIGNED DC
DD-552 U5 COIL 2.5W 24V DC + CONN.ALIGNED
DD-560 U5 COIL 1W 48V DC + CONN.ALIGNED
DD-561 U5 COIL 1.5W 48V DC + CONN.ALIGNED
DD-641 U5 COIL 1.5W 48V DC + CONN.ALIGNED
DD-651 U5 COIL 2.2W 24V DC + CONN.ALIGNED
DD-652 U5 COIL 2.5W 24V DC + CONN.ALIGNED
DD-661 U5 COIL 1.5W 48V DC + CONN.ALIGNED
DE-042L030 U04 COIL 12V DC 1.2W 300MM FLY LEAD
DE-052L030 U04 COIL 24V DC 2.5W 300MM FLY LEAD
DE-342 U5 COIL 12VCC CONN 90° UPWARD
DE-342-D COIL12VDC 1,2W+CONN.90°UPWARD+DIODE
DE-352 U04 COIL 24V 1.2W+CONN.90° UPWARD
DE-352-D U04 COIL 24V 1,2W+CONN.90°UPW+DIODE
DE-352R COIL 24V 1,2W+CONN.90°+RECT.F/AC
DE-442 COIL 12VDC 3,5W+CONN.90°UPWARD+LED
DE-452 COIL 24VDC 3,5W+CONN.90°UPWARD+LED
DE-452R COIL24VDC 3,5W+CONN.90°UPW+LED+RECT
DE-542 COIL 12DC 1,2W+CONN.90°ALIGNED
DE-542-D COIL 12VDC 1,2W+CONN.ALIGNED+DIODE
DE-552 COIL 24VDC 1,2W+CONN.ALIGNED
DE-552-D COIL24VDC 1,2W+CONN ALIGNED+DIODE
DE-552R COIL24V 1,2W+CONN.ALIGNED+RECT.AC.
DE-642 COIL12VCC3.5W CONN IN LINE+LED
DE-642I COIL12VCC3.5W CONN IN LINE+LED
DE-652 U4 COIL 1.35W 24V DC LED (WASDE-65
DE-652I DE-652 SPECIAL
DE-652IR  
DE-652R COIL24VDC 3,5W+CONN.+LED+RECT.AC
DF-001 CABLE TERMINAL
DF-220 SWITCH 2-WIRE REED L=3MT
DF-220M08 SWITCH 2-WIRE REED MALE M8 L=20CM
DF-220M12 SWITCH 2-WIRE REED MALE M12 L020CM
DF-330 SWITCH N.A.3-WIRE REED L=3MT
DF-330M08 SWITCH NA 3-WIRE REED MALE M8L20CM
DF-330M12 SWITCH NA 3-WIRE REED MALE M12L20CM
DF-440 REED SENSOR N.C.3 THREADS L=3MT
DF-770 HALL SWITCH 3-WIRE L=3MT
DF-770M08 HALL SWITCH MALE M08 L=20CM
DF-770M12 HALL SWITCH MALE M12 L=20CM
DH-K032050 §032/050 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-K063125 §063/125 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-K160200 §160/200 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-M10 § 10 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-M12 § 12 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-M16 § 16 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-M20 § 20 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-M25 § 25 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-S25 § 25 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-S32 § 32 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-S40 § 40 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-S50 § 50 MOUNTING BRACKET X SWITCH
DH-100 MICRO REED SWITCH
DH-200 MICRO REED SWITCH 2-WIRE L=3MT
DH-500 SENS.REED SWITCH 2-WIRE L=3MT
DH-700 HALL MICRO REED SWITCH 3-WIREL=3M
DH-700M08 HALL MICRO REED SWITCH 3/W M08 20CM
DH-700M12 HALL MICRO REED SWITCH 3/W M12 20CM
DHF-0020100 MT.100 COVER STRIP § 32-63
DHF-033M08 MT.3 3-WIRES FEMALE M08
DHF-033M12 MT.3 3-WIRES FEMALE M12
DHF-053M08 MT.5 3-WIRES FEMALE M08
DHF-053M12 MT.5 3-WIRES FEMALE M12
DHF-073M08 MT.7 3-WIRES FEMALE M08
DHF-103M08 MT.10 3-WIRES FEMALE M08
E-0220 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SPG SPOOL
E-0220A 5/2 SPO.SOL.SUB-B.SOL/PN SP.MAN.
E-0220B 5/2 SOL/SPG SPOOL SOL/M PN/MAN
E-0220D 5/2 SPO.SOL XBASE SOL/PN.SPRING/SQ
E-0221 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SPG SPOOL
E-0221B  
E-0221D  
E-0222 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SOL SPOOL
E-0222A  
E-0222B  
E-0222D  
E-0223 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SOL DIF
E-0223D  
E-0224 COMPA 2 VV SUB-B SOL/PIL SPOOL
E-0224D  
E-0225 COMPA 2 VV SUB-B SOL/PIL DIF
E-0225D  
E-0240 COMPA 2 VV SUB-B PIL/SPG SPOOL
E-0241 COMPA 2 VV SUB-B PIL/SPG SPOOL
E-0244 COMPA 2 VV SUB-B PIL/PIL SPOOL
E-0245 COMPA 2 VV SUB-B PIL/PIL DIF
E-0255 COMPA 2 VV SUB-B PIL/PIL DIF
E-0260 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SPG SPOOL
E-0260A COMPA 2 VV SUB-B SOL/SPG SPOOLMAN/S
E-0261 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SPG SPOOL
E-0261A COMPA 2 VV SUB-B SOL/SPG SPOOL
E-0270 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SPG SPOOL
E-0270B COMPA 2 VV SUB-B SOL/SPG SPOOLM.F.
E-0271 COMPA 2 VV SUB-B SOL/MEC SPG SPOOL
E-0271A  
E-0277 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SOL SPOOL
E-0420 5/2 M5 SPO.SOL/SOL/PN.SPRING.
E-0420A 5/2 M5 SPO.SOL/SOL/PN.SPRING.MAN.SP
E-0420B 5/2 M5 SOI.SOL/SOL/PN.SPRING FRONT.
E-0421 COMPA 2 VV M5 SOL/SPG SPOOL
E-0422 COMPA 2 VV M5 SOL/SOL SPOOL
E-0423 COMPA 2 VV M5 SOL/SOL DIF
E-0424 COMPA 2 VV M5 SOL/PIL SPOOL
E-0424A  
E-0425 COMPA 2 VV M5 SOL/PIL DIF
E-0440 COMPA 2 VV M5 PIL/SPG SPOOL
E-0441 COMPA 2 VV M5 PIL/SPG SPOOL
E-0444 COMPA 2 VV M5 PIL/PIL SPOOL
E-0445 COMPA 2 VV M5 PIL/PIL DIF
E-0455 COMPA 2 VV M5 PIL/PIL DIF
E-0470 COMPA 2 VV M5 SOL/PIL SPOOL
E-0470B 5/2 COMPA2 M5 SOL/PIL SPOOL MAN.FR.
E-0471  
E-0477 COMPA 2 VV M5 SOL/SOL SPOOL
E-0522 COMPA 2 VV SUB-B SOL VALVE 5/3 C.C
E-0522A COMPA 2 VV SUB-B SOL VALVE 5/3 C.C
E-0522B  
E-0522D  
E-0524  
E-0544 COMPA 2 VV SUB-B PILOT/PILOT5/3 C
E-0566 COMPA 2 VV SUB-B EXT PIL SOL/SOL 5/
E-0577  
E-0577B  
E-0622 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SOL 5/3 O.C
E-0622B  
E-0622D  
E-0644 COMPA 2 VV SUB-B PILOT/PILOT 5/3 O.
E-0677 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SOL VALVE 5/3
E-0722 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SOL VALVE 5/3
E-0722D  
E-0744 COMPA 2 VV SUB-B PILOT/PILOT 5/3 P.
E-0777 COMPA 2 VV SUB-B SOL/SOL VALVE 5/3
E-0822 COMPA 2 VV M5 SOL/SOL VALVE 5/3 C.C
E-0822B  
E-0844 COMPA 2 VV M5 PILOT/PILOT 5/3C.C
E-0877  
E-0922 COMPA 2 VV M5 SOL/SOL VALVE 5/3 O.C
E-0922B  
E-0944 COMPA 2 VV M5 PILOT/PILOT VALVE 5/3
E-1022 COMPA 2 VV M5 SOL/SOL VALVE 5/3 P.C
E-1044 COMPA 2 VV M5 PILOT/PILOT VALVE 5/3
E-15402A COMPA 2 VALVE M5 TAP-SPG
E-15402P COMPA 2 VALVE M5 TAP-PIL
E-15403A COMPA 2 VALVE M5 TAP-SPG
E-15403B  
E-15403P COMPA 2 VALVE M5 TAP-PIL
E-15403S  
E-15412A COMPA 2 VALVE M5 PAN-SPG
E-15412P COMPA 2 VALVE M5 PAN-PIL
E-15420 COMPA 2 VALVE M5 PUSH-PL
E-15420A COMPA 2 VALVE M5 PUSH-SG
E-15420P COMPA 2 VALVE M5 PUSH-SG
E-15422G COMPA 2 VALVE M5 LEVER-Y
E-15422N COMPA 2 VALVE M5 LEVER-B
E-15422R COMPA 2 VALVE M5 LEVER-R
E-4500 COMPA 2 1/8 INLET PLATE
E-4502 COMPA 2 BLANKING DISK
E-4505 COMPA 2 MANIFOLD M5 SIDE OUT.
E-4510 COMPA 2 MAN.4MM SIDE OUT.PNEU.
E-4511 COMPA 2 MAN.4MM SIDE OUT.ELEC.
E-4515 COMPA 2 MANIFOLD M5 BTTM.OUT.
E-4540 BRACKET FOR A-355
E-4550 SOLENOID ADAPTOR BRACKET
E-4600  
E-902-01 MEC.BODY 5/2 COMPA2 SPOOL X BASE

 

Univer Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !