Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

BALLUFF PRICELIST
COD SAP Code Article
11028169 CQC3B1-200-110                             
11028173 CQC3B2-200-120                             
80051146 99-0429-57-04                              
11024020 C08F4B1-10K-012                            
80050686 R1321/RELF003-00205-MT10                   
80050718 R1350/REMF003-00205-MT10                   
80050910 99-0429-15-04                              
80000344 79-3429-14-04                              
80050174 09-4224-00-04                              
80050627 R1241/RDLF005-00241-5000                   
80050647 R1283/RDMF005-00241-5000                   
81101619 BML M02-I45-A0-M0016-R0000                 
80050998 99-0410-00-04                              
80000710 09-0145-05-07                              
165578 BCC M425-M414-3A-304-PX0434-010            
11024269 C12F3B3-500-120                            
165429 BCC M425-0000-1A-004-VX8334-050            
80000881 79-3384-45-04                              
11027476 09-3732-700-04                             
11024169 C12F5A2-10K-214                            
80000853 99-3383-00-04                              
80050235 99-3387-00-04                              
80050694 R1313/RELF003-00225-MT10                   
80050724 R1340/REMF003-00225-MT10                   
148477 BMS CS-M-D12-IZ                            
11027253 CPA3A1-150-110-B4                          
11004330 79-9002-12-03                              
80000974 99-0436-00-05                              
80000406 99-0436-10-05                              
80000446 99-0437-44-05                              
165811 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-020            
165489 BCC M415-M413-3A-300-PX0334-020            
80000452 79-0430-55-04                              
80000706 09-0412-90-04                              
80050815 09-0571-09-08                              
11003951 09-0424-00-07                              
11024148 C12F5B2-10K-214                            
80050573 79-3409-05-03                              
772342 BNN 520-TA-10                              
11004199 CQD3A2-100-320                             
80000401 79-3382-42-04                              
186539 BCS M18B4N1-PSC80D-EP02                    
164157 BAE-PS-XA-1W-24-050-003                    
553383 BES 516-133-M0-C-S 4-00 2                  
123382 BKS-S105-CP-05                             
153656 BES R05KB-USU40B-EV02                      
327761 BES 516-208-S 27-E                         
140957 BKT 18KF-001-P-S4                          
123325 BES M08MI-NSC40B-BP00 2-GS04               
81101424 BML-M01-I34-A3-M0008-R0001                 
125869 BES 516-3040-I02-C-S 49-00 2               
157385 BES 516-3040-I02-C-S49-00 2                
521921 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03                     
126159 BES M12MF1-PSC70F-S04G                     
121697 BES M12EG-PSC80F-BV03                      
162807 BTL5-E10-M2300-P-S32                       
81100708 BTL5-S104-M2500-P-S32                      
81101229 BTL5-S112-M2500-P-S32                      
81100723 BTL5-S114-M2500-P-S32                      
144234 RGPE 3005-V1215P-PU-02                     
11000013 BNL-TRN-1206-250-B                         
11005620 GEL 260-UN-007000-C-0-0-1                  
152511 BTL5-S172-M0300-A-SA278-KA10               
551612 BTA A21-0300-E-SA1                         
80050750 GEL 260 VN- 0500- B-2-3-1                  
81100021 BTL5-E10-M1600-K-K05                       
11003355 GEL 293-V-02000-L-0-3-1                    
550721 BOS R-5                                    
81101025 BTL5-E10-M1285-B-KA05                      
81101215 BTL5-E10-M1300-B-KA05                      
81101291 BTL5-E10-M1500-A-S32                       
81101099 BTL5-E17-M1290-B-S32                       
81100297 BTL5-E17-M1370-B-S32                       
81100781 BTL5-E17-M1400-B-S32                       
81101315 BTL5-E17-M1410-B-S32                       
81100300 BTL5-E17-M1450-B-S32                       
81100628 BTL5-E10-M1500-B-KA05                      
131497 BTL5-E10-M1300-B-S32                       
131679 BTL5-E10-M1350-B-S32                       
131498 BTL5-E10-M1400-B-S32                       
81100114 BTL5-E10-M1450-B-S32                       
131499 BTL5-E10-M1500-B-S32                       
153261 BES 516-420-E5-L-S27                       
153969 BKS-S 115-TW2-03                           
145588 BES M12EI-POC40B-S04G                      
121367 BES 517-132-M4-H                           
141349 BLS 18E-XX-1P-E5-X-S 4                     
121321 BIS C-104-11/A                             
122594 BES M12MF1-POC10F-S04G                     
121488 BES M18MD1-NSC12B-S04G                     
121708 BES M08MI-PSC40B-BP00 2-GS04               
122288 BES M08MI-PSC40B-S49G                      
132699 BES R01ZC-PSC50B-BX00 2-GS04-V             
552868 BTA-A11-0200  2000-E-SA 4                  
81100101 BTL5-A11-M3000-P-S32                       
554472 BES 08 0-KB-3-F                            
180306 BES 516-207-S 27-E                         
325484 BES 516-216-E4-E-03                        
120951 BIS C-518-PVC-05                           
772549 BNN 520-81-S-300                           
781405 BES 517-311-Y-ERSATZ                       
781385 BES 517-312-Y-ERSATZ                       
325459 BES 516-213-E4-E-PU-05                     
325548 BES 516-217-E4-E-05                        
119644 BLE 18E-PO-1P-E5-D-S 4                     
705601 STOESSEL KPL  L10 BSW 494                  
143851 BKS-S 20E-4-PU-40                          
554499 BES 516-123-A0-C-PU-05                     
167039 BCC Z003-020                               
907680 BES 516-110 D                              
148664 BSB-04-P01P/8-M02K-HKP-10                  
123378 BKS-S103-CP-05                             
167707 BTL5-D112-M1950-P-S93                      
136555 BIS C-60R-003-08P-PU-05                    
81100773 BTBTL5-E17-M1700-K-K05                     
11026900 GEL 235-DP-12-12-B-P-S-1                   
139434 BKS-S113-RT03                              
136472 BIL 01-HW-2                                
11003685 GEL 208-TN-0100-G-0-1-3                    
150018 BTL5-Q5651-M0750-P-S140                    
121734 BTL5-H112-M2500-P-S 92                     
121489 BES M18MG1-NSC12B-S04G                     
120501 BES M12MG1-POC60B-S04G                     
115166 BOS 6K-PU-1QC-S75-C                        
116773 BOS 6K-NU-1OC-S75-C                        
115282 BOS 6K-PU-1OC-C-02                         
115165 BOS 6K-PU-1OC-S75-C                        
115283 BOS 6K-PU-1QC-C-02                         
181944 BES M12EI-PSC40B-S04G                      
128477 BES 516-3028-G-E4-Y-PU-05                  
552883 BES 516-300-S 279                          
166763 BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002            
121940 BES 516-161-H3-L                           
120494 BES G06MI-PSC30B-S49G                      
141350 BLE 18E-PS-1P-E5-D-S 4                     
127790 RHPT8-8010P-C3-PU-05                       
81100174 BTL5-P1-M3500-P-S32                        
80051205 GEL 260-V-10000-A-0-3-1                    
81101385 BTL5-A11-M1520-B-S32                       
81101023 BTL5-A11-M1600-B-KA05                      
81100475 BTL5-A11-M1600-B-S32                       
80050429 GEL 293 VN 01250 I 0135                    
80050447 GEL 293 VN 01250 L 0135                    
80050973 GEL 208-TN-1250-D-031                      
137425 BTL5-Q5631-M1220-P-S140                    
158064 BES M08EA-PSC15B-EP02                      
158062 BES G06EA-PSC15B-EP02                      
154421 BES G06EA-PSD15B-S49G                      
158063 BES M08E60-PSC15B-EP02                     
162004 BES M08EA-PSD15B-S49G                      
119582 BES M12MI-PSH80B-BP03                      
180564 BES 516-215-E4-E-PU-05                     
325521 BES 516-208-S 21-E                         
551335 BFO 18A-XAA-UZG-30-0 5                     
120971 BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01                 
121493 BES M12MG1-NOC60B-S04G                     
120496 BES M08MH1-PSC30B-S49G                     
81101304 BML-M01-I45-A3-M0040-R0000                 
162463 BTL5-S172-M0780-A-MA285-KA10               
162060 BWT R1-4R1D-102-T                          
80050959 GEL 260-BV-00500-B-001                     
81100860 BTL5-T110-M1900-P-S103                     
143541 BMS CR-P-D12-AU-00                         
143538 BMS CS-P-D12-AD08-00                       
143543 BMS CS-P-D12-AD12-00                       
143544 BMS CS-P-D12-AD18-00                       
81101230 BTL5-T110-M1750-P-S103                     
81100971 BTL5-T110-M1800-P-S103                     
185740 BTL5-E17-M1600-B-S32                       
158075 BWT R1-4R1D-101-T                          
145893 BTL5-T110-M0800-B-S103                     
147003 BTL5-T110-M0850-B-S103                     
81101520 BTL5-T110-M0900-B-S103                     
81101060 BTL5-T120-M0800-B-S103                     
81101548 BTL5-T120-M0900-B-S103                     
81101149 BTL5-T110-M0950-B-S103                     
11007277 ZFN 0863                                   
81101358 BML-M01-I34-A0-M0470-R0000                 
121487 BES M18ME1-NSC20F-S04G                     
327475 BES 516-213-E4-E-PU-03                     
11000168 72-6310-250-04                             
8537 BOS 25K-5-M25-P-S 4                        
81101430 BML-M01-I34-A3-M0010-R0001                 
80051124 BDG 1022-2                                 
325478 BES 516-212-E5-E-S 21                      
137976 BES 516-3046-G-E4-L-S49-00 3               
121704 BES M12EG-PSC80F-BP03                      
11027406 GEL 293-T-001000-L-0-3-3                   
81101462 BTL5-P1-M3000-B-S32                        
130443 Base per BIS L 830                         
155643 BOD 63M-LI06-S4                            
11005686 GEL 260-XN-001000-C-0-3-1                  
552164 BES 08 0-KH-2L                             
552165 BES 08 0-KH-2S                             
11002204 GEL 260-VN-02500-A-0-3-1                   
80050588 GEL 210K-V1  210Y004                       
120495 BES M08MH1-PSC30B-S04G                     
325486 BES 516-207-S 21-E                         
154633 BES G06EA-POC15B-EP02                      
147341 BES Q80KA-PAH40B-S04Q                      
121164 BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01                 
148262 BSB-04-F01P/8-M02M-KP-05                   
120493 BES G06MH1-PSC30B-S04G                     
325535 BES 516-211-E4-E-PU-05                     
152863 BES 516-377-E3-C-S 4-PU-02                 
11024612 GEL 293-V-001600-L-0-1-3                   
11028099 GEL 260-T-075000-D-0-0-3                   
119917 BOS 12-BL-1                                
81000126 BNL 5308-80-6-1200                         
81101019 BTL5-S114-M1400-B-S32                      
136088 RPEA-8010-P-PU-02                          
161614 SK-10-22/10-b-VA/PTFE                      
161613 SK-10-22/4-B-VA/PTFE                       
325479 BES 516-214-E4-E-03                        
142681 BES 516-367-G-E4-Y-PU-10                   
551299 BES 516-114-B0-C-05                        
551284 BES 516-120-B0-C-05                        
554244 BFO D22-LD-EAK-10-20                       
122013 BAW M12MF2-UAC40F-BP00 2-GS04              
126588 BAW M12MG2-ICC20B-BP03                     
130044 BOS 18KW-NA-1LQH-C-02                      
130041 BOS 18KW-PA-1LOB-S4-C                      
130042 BOS 18KW-PA-1LQH-S4-C                      
156264 BKS-S233-PU-05                             
151503 BKS-S113-RT13                              
138441 BES 30-HW-1                                
151502 BKS-S111-RT13                              
130383 BIS S 301-S 115                            
11002017 GEL 208-V-00025-G-0-4-1-S                  
131742 BTM-E1-101                                 
116240 BTL5-E10-M1600-B-S 32                      
81100424 BTL5-E10-M1700-B-S32                       

 

Balluff Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !