Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Price list Conch :

 

CURRENT MODEL CURRENT MODEL
1φ1W (DISPLAY) - AC 110 / 220V 1φ1W (DISPLAY) - AC 380 / 440V
75A CR1-D2075 75A CR1-D4075
100A CR1-D2100 100A CR1-D4100
125A CR1-D2125 125A CR1-D4125
150A CR1-D2150 150A CR1-D4150
180A CR1-D2180 180A CR1-D4180
225A CR1-D2225 225A CR1-D4225
300A CR1-D2300 300A CR1-D4300
380A CR1-D2380 380A CR1-D4380
1φ1W (FULL) - AC 110 / 220V (CT Included) 1φ1W (FULL) - AC 380 / 440V (CT Included)
75A CR1-A2075 75A CR1-A4075
100A CR1-A2100 100A CR1-A4100
125A CR1-A2125 125A CR1-A4125
150A CR1-A2150 150A CR1-A4150
180A CR1-A2180 180A CR1-A4180
225A CR1-A2225 225A CR1-A4225
300A CR1-A2300 300A CR1-A4300
380A CR1-A2380 380A CR1-A4380
※ The unit price for type V (Voltage detection) & type W (Power detector) is same as type A (Current detection).
※ The unit price for control mode P & Z is the same
※ The price valid is on Dec.31.2011
 
CURRENT MODEL CURRENT MODEL
3φ 2W or 1φ 2W (DISPLAY) - AC 180 / 260V 3φ 2W or 1φ 2W (DISPLAY) - AC 340 / 480V
35A CR2-D2035 35A CR2-D4035
50A CR2-D2050 50A CR2-D4050
75A CR2-D2075 75A CR2-D4075
100A CR2-D2100 100A CR2-D4100
125A CR2-D2125 125A CR2-D4125
150A CR2-D2150 150A CR2-D4150
180A CR2-D2180 180A CR2-D4180
225A CR2-D2225 225A CR2-D4225
300A CR2-D2300 300A CR2-D4300
380A CR2-D2380 380A CR2-D4380
3φ 2W or 1φ 2W (Current detection) - AC 180 / 260V 3φ 2W or 1φ 2W (Current detection) - AC 340 / 480V
35A CR2-A2035 35A CR2-A4035
50A CR2-A2050 50A CR2-A4050
75A CR2-A2075 75A CR2-A4075
100A CR2-A2100 100A CR2-A4100
125A CR2-A2125 125A CR2-A4125
150A CR2-A2150 150A CR2-A4150
180A CR2-A2180 180A CR2-A4180
225A CR2-A2225 225A CR2-A4225
300A CR2-A2300 300A CR2-A4300
380A CR2-A2380 380A CR2-A4380
1.) Type A/V/W is included RS-485
2.) The unit price for type V (Voltage detection) & type W (Power detector) is same as type A (Current detection).
3.) If the optional function is (A,V,W) and with phase control, the controller is planned as a constant current (or constant
voltage、constant power) control mode. Please refer to the parameter settings
4.) The control mode: P (1φ 2W) & Z (3φ 2W) / the unit price is the same
※ The price valid is on Dec.31.2011
 
CURRENT MODEL CURRENT MODEL
1φ2W or 3φ3W (DISPLAY) - AC 180 / 260V 1φ2W or 3φ3W (DISPLAY) - AC 340 / 480V
35A CR3-D2035 35A CR3-D4035
50A CR3-D2050 50A CR3-D4050
75A CR3-D2075 75A CR3-D4075
100A CR3-D2100 100A CR3-D4100
125A CR3-D2125 125A CR3-D4125
150A CR3-D2150 150A CR3-D4150
180A CR3-D2180 180A CR3-D4180
225A CR3-D2225 225A CR3-D4225
300A CR3-D2300 300A CR3-D4300
380A CR3-D2380 380A CR3-D4380
450A CR3-D2450 450A CR3-D4450
1φ2W or 3φ3W (Current detection) - AC 180 / 260Vφ2W or 3φ3W (Current detection) - AC 340 / 480V
35A CR3-A2035 35A CR3-A4035
50A CR3-A2050 50A CR3-A4050
75A CR3-A2075 75A CR3-A4075
100A CR3-A2100 100A CR3-A4100
125A CR3-A2125 125A CR3-A4125
150A CR3-A2150 150A CR3-A4150
180A CR3-A2180 180A CR3-A4180
225A CR3-A2225 225A CR3-A4225
300A CR3-A2300 300A CR3-A4300
380A CR3-A2380 380A CR3-A4380

 

Conch Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !


Nguyễn Đức Hải |Hai Mr|
I Senior Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 916551147
                        +84 973013066
I email I           hai.ans@ansvietnam.com

http://automation.ansvietnam.com