Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

BALLUFF PRICELIST
COD SAP Code Article
171072 BNS 819-D04-R12-62-10                      
127839 BTL6-A310-M0325-A1-S115                    
127840 BTL6-A310-M0350-A1-S115                    
127812 BTL6-A310-M0360-A1-S115                    
112699 BES 516-300-S 299-S 4-D                    
126202 BGL 120A-002-S 49                          
80050799 MIL26D20M                                  
164922 BNS 819-D08-R12-62-10                      
122413 BIS C-6021-023-050-03-ST8                  
122860 BIS C-6021-029-050-03-ST8                  
80050020 GEL 153 G 1024 A 09 A 29                   
117276 BES M12EL-PSC15B-S04G-HM01                 
161006 BNS 819-D08-R12-100-10                     
129624 BNS 819-D08-D12-100-10                     
163097 BIS C-306-PU1-10-SA2                       
158467 BWL 6868-D-R011-S49                        
146877 BWL 6868-D-R012-S49                        
120679 BOS 6K-PU-1HA-S49-C                        
115475 BKS 23-CS 00                               
181890 BIW1-E310-M0075-P1-S115                    
8590 BOS 65-HW-1                                
119984 RXE-1202-P-PU-05                           
134177 BHS B135V-PSD25-S04-003                    
131635 BHS B249V-PSD15-S04                        
134161 BHS B249V-PSD25-S04-003                    
169025 BTL6-V11V-M0175-A1-S115                    
158460 BGL 120A-003-S49                           
125661 BES 516-300-S292-B0-D-PU-05                
151486 BTL5-P5-M0152-J-DEXC-TA12                  
119669 BKS-S 96-PU-05                             
551316 BFO 18A-LAA-UZG-20-2                       
126199 BGL 30A-002-S 49                           
126540 BIS C-6002-019-650-03-ST11                 
134272 BIS C-6002-028-650-03-ST11                 
8805 BOS 30 0-KB-1                              
127841 BTL6-A310-M0375-A1-S115                    
127813 BTL6-A310-M0400-A1-S115                    
127822 BTL6-A310-M0425-A1-S115                    
142814 BIS L-503-PU1-10                           
117270 BIS C-622-019-050-03-ST5                   
134403 BOS 21M-NA-PK10-S4                         
123692 BES IKU-008 23-PU-05                       
119779 BCS 018-PS-1-C-05                          
130963 BIS S-6023-025-050-03-ST13                 
551378 BFO 18V-XAC-SMG-30-0 5                     
551379 BFO 18V-XAD-SMG-30-0 5                     
551370 BFO 18V-LCC-SMG-23-0 5                     
132146 BIL ED0-P160A-01-S75                       
8793 BKT M-11L-U-03                             
8831 BKT M-11-U-03                              
8790 BKT M-15-U-S 4                             
157657 BIS C-703-A                                
137062 BIS C-315-01                               
145661 BTL5-P5-M0203-J-DEXC-TA12                  
11000117 GEL 8180 A 0 S0 9 0 0                      
11000265 GEL-KL-260                                 
306073 BEN 516-14-200                             
80000077 79-3480-32-08                              
167631 BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
144152 BKS-S 49-6-PU-05                           
80001506 99-0710-00-05                              
137957 BKS-S 49-4-PU-05                           
80050501 79-5028-70-04                              
80000218 79-5328-05-04                              
80000664 79-5028-50-04                              
906048 BNN 520-81-S-80                            
151149 BES M08ED-PSC25F-S04G                      
80050827 F1002/FBV-110A0R-V209-3000                 
148552 BES M08EG-NOC40F-BV02                      
147766 BES M08EG-NSC40F-BV02                      
148550 BES M08EG-POC40F-BV02                      
147765 BES M08EG-PSC40F-BV02                      
80000777 99-4627-00-12                              
80000659 79-5028-20-04                              
80000602 79-5028-05-04                              
80000049 79-5003-15-04                              
11007336 09-0445-00-12                              
80050009 79-5011-30-03                              
163083 BES M08MG-GSC20B-BV02                      
143526 BES M30MI-PSC15B-BP05                      
170729 BES M08MG-USC20B-BV03                      
306065 BEN 516-13-200                             
306074 BEN 516-14-250                             
11000811 99-1487-812-08                             
142924 BKS-S 19-4-PU-05                           
132539 BTL6-P111-M0500-A1-S115                    
554274 BOS 18MR-PA-1HA-S4-C                       
131043 BFO 18V-XAC-MZG-30-0 5                     
134232 BHS B135V-PSD15-S04                        
167247 BCS Z04CC01-GPMFAC-EP02                    
137583 RXE 1805-P-PU-02                           
117877 RXE 1805P-PU-05                            
140158 BTL5-P5-M0102-J-DEXC-TA12                  
81101309 BML-M01-I34-A3-M0106-R0000                 
127652 BTL6-A110-M0675-A1-S115                    
127598 BTL6-P110-M0625-A1-S115                    
127600 BTL6-P110-M0675-A1-S115                    
127651 BTL6-A110-M0625-A1-S115                    
135239 BOS 6K-PU-1HA-S75-00 5                     
127823 BTL6-A310-M0450-A1-S115                    
158526 BIS C-6002-019-655-03-ST11                 
122913 BES 516-300-S 135-D-PU-05                  
553679 BES 516-300-S 149-D-PU-05                  
553390 BES 516-300-S 162-D-PU-05                  
114497 BES 516-300-S 205-D-PU-05                  
554116 BES 516-300-S 241-D-PU-05                  
164154 BAE PS-XA-1W-24-200-005                    
81101283 BML-M01-I45-A0-M0181-R0000                 
143096 BIW1-A310-M0075-P1-S115                    
143103 BIW1-A310-M0100-P1-S115                    
81000005 BNL 5308-80-04-200                         
81101269 BML-M01-I45-A3-M1600-R0000                 
127696 BTL6-P110-M0600-A1-S115                    
127648 BTL6-A110-M0525-A1-S115                    
127649 BTL6-A110-M0550-A1-S115                    
127679 BTL6-A110-M0600-A1-S115                    
11000181 BDG-MS-3116-12-8S-15M                      
125898 BIS C-6002-019-655-03-KL2                  
149002 BTL5-P5-M0305-J-DEXC-TA12                  
129746 BIS S 6022-019-050-03-ST14                 
134231 BHS B265V-PSD15-S04                        
134180 BHS B265V-PSD25-S04-003                    
134363 BHS E308V-PSD15-S04                        
6023 BNN 520-UB-1200                            
551356 BFO 18A-LCC-UZG-20-1                       
146553 BTL5-P5-M0381-J-DEXC-TA12                  
81000287 BNL 5304-120-06-2000                       
127824 BTL6-A310-M0475-A1-S115                    
156542 BIS C-305-PU1-05                           
80050892 GEL 8110A-0-SS-9-0                         
126408 BIS C-6003-025-650-03-ST12                 
153341 BIS M-110-02-L                             
11007467 99-1535-920-05                             
11007456 99-1536-920-05                             
80000167 99-4622-00-12                              
126865 BLS 18KF-XX-1P-S4-L                        
80000782 99-0710-02-05                              
152046 BES 516-371-EO-C-03                        
80000885 99-0737-00-24                              
551834 BKS-S 20-10-05                             
550230 BKS-S 7-1                                  
80000505 99-0718-00-13                              
553618 BKS-S 20-1-15                              
553856 BES 516-357-B0-C-03                        
80050790 R1111/RDLF008-00242-MT10                   
148553 BES M08EG-NOC40F-BP02                      
147764 BES M08EG-NSC40F-BP02                      
148551 BES M08EG-POC40F-BP02                      
147763 BES M08EG-PSC40F-BP02                      
148548 BES M08EH-NOC40F-S49G                      
147762 BES M08EH-NSC40F-S49G                      
147761 BES M08EH-PSC40F-S49G                      
160223 BES M30ME-POC15B-S04G-003                  
160222 BES M30ME-PSC15B-S04G-003                  
140243 BKS-B 25-3-PU-05                           
148549 BES M08EH-POC40F-S49G                      
11023816 99-0718-03-13                              
11000054 PICO-UST-25/CD/S/HV/M18                    
143104 BIW1-A310-M0130-P1-S115                    
527162 BFO 18A-LFF-MZG-10-1 5                     
149563 BOS 21M-PA-PK10-S4                         
119788 BCS 034-NS-1-C-03                          
81000229 BNL 5307-120-8-1000                        
137105 BIS C-315/05-S4                            
137106 BIS C-315/10-S4                            
553581 BIS C-315-05                               
115744 BIS C-351-10                               
553819 BFO 74A-LA-OB-PZK-05-02                    
81000167 BNL 5306-80-10-155                         
525602 BFO 18A-LEE-UZG-20-1 5                     
148901 BKS-S197-22-PU-10                          
81000104 BNL 5308-120-04-200                        
123040 BIS C-6022-019-050-03-ST10                 
123093 BIS C-6022-028-050-03-ST10                 
526012 BFO 18A-XAA-SMG-30-1 5                     
155629 BAW G06EE-UAF20B-EP00 15-511               
181966 BIW1-E310-M0225-P1-S115                    
167762 BIW1-E310-M0175-P1-S115                    
127654 BTL6-A110-M0725-A1-S115                    
127602 BTL6-P110-M0725-A1-S115                    
127697 BTL6-P110-M0750-A1-S115                    
606065 BKS-S 55-00                                
551363 BFO 18A-XAC-SMG-30-1 5                     
11000093 BKM 8 PB - 62 04 253                       
119787 BCS 034-PS-1-C-03                          
81000138 BNL 5310-120-06-2500                       
551391 BFO 18A-LGG-MZG-10-1 5                     
144193 BES 516-100-S 45-S 4-D                     
140290 BES 516-300-S240-D-PU-10                   
156544 BIS C-305-PU1-01                           
551373 BFO 18V-LDD-SMG-23-0 5                     
127653 BTL6-A110-M0700-A1-S115                    
127599 BTL6-P110-M0650-A1-S115                    
127601 BTL6-P110-M0700-A1-S115                    
127680 BTL6-A110-M0650-A1-S115                    
119781 BCS 018-PS-1-C-S 4                         
81200008 BKSS32M-40                                 
145786 BES 08-FA-BS-4 0-W                         
124757 BES 08-FA-BS-8 0-G                         
185744 BTL5-P2-M0100-P-S32                        
117318 BTL5-P1-M0100-P-S 32                       
117409 BTL5-P1-M0150-P-S 32                       
119296 BTL5-P1-M0200-P-S 32                       
117410 BTL5-P1-M0225-P-S 32                       
122166 BTL5-P1-M0050-P-S 32                       
182780 BTL5-G11-M0050-P-KA05                      
134401 BOS 21M-NA-ID10-S4                         
149565 BOS 21M-PA-ID10-S4                         
164160 BAE-PS-XA-3Y-24-200-007                    
80051138 01-5006-001                                
81101192 BTL5-P1-M0150-P-KA05                       
81101195 BTL5-P2-M0100-P-S32                        
81101113 BTL5-M1-M0050-P-S32                        
81101086 BTL5-M2-M0050-P-S32                        
126888 BIS C-6022-019-050-03-ST14                 
80000836 40-R10-0112                                
80000825 09-0437-87-05                              
80050266 09-0433-00-05                              
80050413 09-0435-50-04                              
80000398 40-R10-0111                                
136876 BOS 5-BL1                                  
136877 BOS 5-BL2                                  
136878 BOS 5-BL3                                  
136879 BOS 5-BL4                                  
136880 BOS 5-BL5                                  
136882 BOS 5-BL7                                  
136883 BOS 5-BL8                                  
136884 BOS 5-BL9                                  
11000744 FA45 01                                    
80050324 09-0431-81-04                              
11003266 09-9749-30-03                              
80000332 09-0431-87-04                              
80000431 08-1080-000-000                            
11024412 08-2673-000-000                            
80000886 09-0435-90-04                              
80000727 09-0439-90-04                              
528121 BKS-S 27-03                                
528141 BKS-S 28-03                                
80000723 79-5072-50-03                              
8806 BOS 18 0-KB-1                              
143486 BKS-S 20-9-PU-05                           
80000829 99-4628-00-12                              
80000306 79-5028-30-04                              
118320 BKS-S 86-00                                
140977 BES M12MG-GSC30B-BP00 3-GS04               
155824 BES M12MG-GSC30B-BP00 3-GS04KO             
163368 BES M18MF-GSC70B-S04K                      
156615 BES M18MF-GSC70B-S04K/KO                   
163987 BES M18MF-USC70B-S04K                      
11000287 79-5207-00-05                              
510061 BES 516-325-E3-N-03                        
143481 BKS-S 20-10-PU-03                          
80050184 99-0737-02-24                              
152187 BES M08ED-NOC40F-BV02                      
152186 BES M08ED-NSC40F-BV02                      
152185 BES M08ED-POC40F-BV02                      
152184 BES M08ED-PSC40F-BV02                      
119381 BKS-S 49-1-15                              
11028184 99-0461-75-19                              
158128 BKS-AD-05-RJ45/GS180-05                    
80050885 BKS-S115-00                                
125644 BIL 001-MH-A                               
80050900 99-0130-75-12                              
80050992 F1187/FTV-F83A2R-V110-3000                 
143567 BES M30MF-GSC15B-BP03                      
80000235 79-5001-50-04                              
80000752 99-4623-00-16                              
11004443 79-3530-37-04                              
159705 BIS M-150-02 A                             
159706 BIS M-151-02 A                             
81000154 BNL 8304-120-02-2000                       
183174 BCC M425-0000-1A-001-PH0334-030            
523080 BES 516-300-S 215-PU-03                    
127603 BTL6-P110-M0775-A1-S115                    
127699 BTL6-P110-M0800-A1-S115                    
8329 BES IKV-025 23-G-Z-S 4                     
553982 BES 516-300-S 178-D-PU-05                  
156307 BOS 18M-PSV-LH22-S4                        
122900 BOS 15K-S-B2-N-S75                         
146559 BTL5-P5-M0457-J-DEXC-TA12                  
81000128 BNL 5306-080-3-400                         
134912 BOS 18-HS-1                                
81101542 BML-M02-I34-A0-M4800-C0002                 
131079 BKS S140-15                                
81101395 BML-M01-I34-A0-M0106-R0005                 
131018 BIS S 108-42/L                             
151866 BIS M-300-001-S115                         
551366 BFO 18A-XAA-MZG-30-2 5                     
127825 BTL6-A310-M0500-A1-S115                    
81000254 BNR 5406-160-04-1000                       
81101620 BML-M02-I45-A0-M0200-R0000                 
141772 BTL6-P111-M0550-A1-S115                    
132543 BTL6-P111-M0600-A1-S115                    
770788 BNN 520-UB-1300                            
110041 BES IKV-010 23-G-Z-S 4                     
115436 BIS C-300-HG1                              
119288 BTL5-A11-M0050-P-S 32                      
139240 BTL5-G11-M0050-P-S32                       
11005616 mic-25/D/M                                 
11000250 mic-35/D/M                                 
553689 BES 516-300-S 237-D-PU-05                  
81101488 BML-S1B0-Q61F-M400-G0-KA02                 
551310 BFO 18A-LAA-MZG-20-1 5                     
526083 BFO 18A-XAE-MZG-30-2                       
11003064 80112
11003501 BKM 7 - 6204215                            
306075 BEN 516-14-300                             
80050432 79-5003-50-04                              
152390 BES M30MI-PSC15B-BP03-103                  
553852 BES 516-329-B0-C-PU-03                     
80000405 BKS S33 M-00                               
551824 BKS-S 20-8-10                              
80000937 99-0740-00-24                              
80000951 79-5003-04-04                              
80050539 99-1437-820-05                             
80050540 99-1436-820-05                             
181093 BES M12MI-POC40B-BV03                      
140146 BES M18MG-USC70B-BV03                      
144677 BES 516-3005-E4-C-PU-01                    
170666 BES M12MG-USC30B-BP05                      
144038 BML-Z0002                                  
144074 BML-Z0006                                  
80000587 99-4606-75-12                              
80000986 79-3436-49-04                              
80050446 BKS S94-00                                 
148307 BES Q08ZC-NSC20B-BV02                      
149182 BKS-S 20-4-SP1-03                          
80000694 99-0737-03-24                              
80050574 BKT-LENTE 9 MM                             
152943 BMS BS-M-D12-0400-04                       
11026737 BMC KEY 5001                               
160993 BFO D22-XA-LB-EAK-20-02                    
137953 BKS-S 19-8-PU-05                           
152176 BES M08ED-PSC40F-BP02                      
152179 BES M08ED-NOC40F-BP02                      
553859 BES 516-357-B0-C-PU-03                     
152178 BES M08ED-NSC40F-BP02                      
152177 BES M08ED-POC40F-BP02                      
553668 BES 516-3019-B0-C-PU-03                    
117309 BTL5-A11-M0100-P-KA05                      
81101017 BTL5-A11-M0127-P-S32                       
127681 BTL6-A110-M0750-A1-S115                    
119289 BTL5-A11-M0100-P-KA01 5                    
117310 BTL5-A11-M0100-P-S 32                      
182322 BNS 819-D04-D12-62-10-FD                   
126924 BES 516-615-PS-1-PU-05                     
127656 BTL6-A110-M0825-A1-S115                    
127659 BTL6-A110-M0875-A1-S115                    
127605 BTL6-P110-M0825-A1-S115                    
127607 BTL6-P110-M0875-A1-S115                    
127700 BTL6-P110-M0900-A1-S115                    
155299 BES 08-HW-4                                
155300 BES 08-HW-5                                
157107 BKT 67M-003-U-S92                          
81000277 BNL 5306-100-02-0400                       
781366 BTL2-S-6216-8P                             
123205 BTL5-M1-M0400-P-S 32                       
123207 BTL5-M1-M0500-P-S 32                       
81000122 BNL 5306-080-2-400                         
81000232 BNL 5306-120-02-360                        
81000055 BNL 5306-120-02-400                        
81000196 BNL 5306-120-12-200                        
81000113 BNL 5306-120-2-300                         
81000015 BNL 5304-80-06-2500                        
115967 BEN 516-19-150                             
149441 BIS C-319-PU1-05                           
81101196 BTL5-A11-M0150-P-KA05                      
143329 BSW 819-492-06L3                           
81101567 BTL5-G21-M0050-P-S32                       
178843 BUS M18K0-XAER-040-S92K                    
178841 BUS M18K0-PWXER-040-S92K                   
81100987 BTL5-P1-M0360-P-S32                        
128232 BNS 819-D05-D16-62-10                      
146843 BML-A013-T2400                             
117411 BTL5-P1-M0250-P-S 32                       
117412 BTL5-P1-M0300-P-S 32                       
123204 BTL5-M1-M0250-P-S 32                       
123203 BTL5-M1-M0300-P-S32                        
143869 BIW1-G310-M0300-P1-S115                    
127826 BTL6-A310-M0525-A1-S115                    
127827 BTL6-A310-M0550-A1-S115                    
127828 BTL6-A310-M0575-A1-S115                    
127842 BTL6-A310-M0600-A1-S115                    
129814 BTL6-P111-M0700-A1-S115                    
1178136 BGL 80A-009-S49                            
127655 BTL6-A110-M0775-A1-S115                    
127682 BTL6-A110-M0800-A1-S115                    
142967 RPE-3008-N-PU-02                           
145601 BIW1-A310-M0175-P1-S115                    
11001034 IKRD-050 38-G-S4                           
11005039 SKS-15/D                                   
11027360 pico 25/F                                  
11023603 ZWS-7/CD/QS                                
11006941 SKS-15/CD                                  
11026719 pico 100/F                                 
117679 BTL5-A11-M0110-P-S 32                      
120331 BTL5-A11-M0130-P-S 32                      
528122 BKS-S 27-05                                
80050884 BKS S95-00                                 
306098 BEN 516-14-280                             
524442 BKS-S 22-05                                
142298 BES M08MG-GSC20B-BV05                      
142297 BES M08MG-USC20B-BV05                      
11005633 BKM 7-6107165                              
80000519 79-5076-100-03                             
524452 BKS-S 21-05                                
528142 BKS-S 28-05                                
80000641 79-3408-107-03                             
113003 BES 516-384-S 4-C                          
306067 BEN 516-13-300                             
552209 BES 516-114-S 4-C                          
510051 BES 516-356-E3-N-03                        
80050980 99-5695-00-24                              
80000932 79-5003-03-04                              
516660 BKS-S 10-4                                 
516670 BKS-S 10-6                                 
181805 BCC M313-0000-10-001-PH0334-050            
139557 BOS 18KR-XT-IS10-02                        
165382 BCC M425-0000-1A-014-PS0434-100            
160715 BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA02                 
182813 BTL5-P1-M0500-P-KA05                       
159874 BSP B200-DV001-I01A0A-S4                   
159872 BSP B050-DV001-I01A0A-S4                   
11000684 IKN07032G                                  
81000291 BNL 5306-160-02-400                        
81101274 BTL5-P1-M0450-P-S32                        
81100906 BTL5-I1-M0400-P-S 32                       
81100160 BTL5-P1-M0350-P-S32                        
117413 BTL5-P1-M0400-P-S 32                       
117415 BTL5-P1-M0500-P-S 32                       
80051296 mic 130/D/TC                               
11000055 mic 25/D/TC                                
11000260 mic 35/D/TC                                
119197 BAS S-800-LX-P1-S 4-ADT                    
552740 BCS 030-GA-1-Y-S 4                         
81101057 BTL5-A11-M0050-P-KA10                      
80051017 mic-101/D/HV/M30                           
117360 BTL5-A11-M0150-P-S 32                      
145577 BTL5-G11-M0150-P-S 32                      
152428 BIS M-302-001-S115                         
156543 BIS C-305-PU1-10                           
156299 BIS M-302-003-S115                         
137064 BIS C-305-10                               
81101521 BML-M02-I45-A0-M0206-R0000                 
11005141 GEL BC 1051                                
81100069 BTL5-A11-M0200-P-KA05                      
119667 BKS-S 97-PU-05                             
81000164 BNL 5306-100-3-240                         
81000140 BNL 5306-100-3-300                         
81000143 BNL 5306-100-3-350                         
81000123 BNL 5306-120-03-250                        
81000160 BNL 5306-120-03-280                        
81000132 BNL 5306-120-3-400                         
315701 RXD 18/RXT18-PU-00 5                       
137061 BIS C-315-10                               
81000248 BNL 5306-120-03-600                        
525603 BFO 18A-LEE-UZG-20-2                       
81101190 BML-S1B0-Q61F-M410-10KA02                  
81101186 BML-S1B0-Q61G-M420-10-KA05                 
80051033 ZF-0571                                    
127829 BTL6-A310-M0625-A1-S115                    
127830 BTL6-A310-M0650-A1-S115                    
127831 BTL6-A310-M0700-A1-S115                    
527171 BFO 18A-LFF-SMG-10-1                       
81101278 BML-M01-I34-A3-M0106-R0003                 
120332 BTL5-A11-M0175-P-S 32                      
141287 BIS C-6026-034-050-06-ST19                 
157131 BES IKN-070T 38-G-S4                       
81101534 BML M02-I34-A3-M0106-R0025                 
127662 BTL6-A110-M0975-A1-S115                    
127608 BTL6-P110-M0925-A1-S115                    
127609 BTL6-P110-M0950-A1-S115                    
127610 BTL6-P110-M0975-A1-S115                    
551326 BFO 18A-LEE-MZG-20-0 5                     
127660 BTL6-A110-M0925-A1-S115                    
127657 BTL6-A110-M0850-A1-S115                    
124280 BTL6-A110-M0900-A1-S115                    
127606 BTL6-P110-M0850-A1-S115                    
146878 BWL 9090-D-R011-S49                        
146879 BWL 9090-D-R012-S49                        
122125 BFO 18A-LGG-MZG-10-2                       
182423 BNS 819-D05-R16-62-10                      
128233 BNS 819-D05-R16-62-10                      
141220 BKT M-15C-U-S4                             
80000262 GEL 153 E 3600 A 0                         
177875 BSW 819-492-06K2                           
553657 BES 516-356-B0-C-05                        
552862 BES 515-356-B0-C-03                        
553166 BKS-S 20-3-15                              
551803 BKS-S 20-4-15                              
120001 BES 516-329-E4-C-05                        
142917 BKS-S 19-1/GS4-PU-00 6                     
142927 BKS-S 19-14-PU-05                          
80050390 BKS S92-00                                 
80000711 99-4624-00-16                              
80000297 79-5101-30-04                              
121962 BKS-B 48-1/GS 49-PU-02                     
553509 BFO 74A-LA-KB-PZK-10-02                    
553508 BFO 74A-XB-LB-PZK-15-02                    
141874 BFO D22-LA-KB-EAK-10-02                    
152275 BFO D22-XB-LB-EAK-15-02                    
11027240 CSPC3A2-030-390                            
144136 BKS-S 48-1/GS 4-PU-02                      
113005 BES 516-542-B0-H-03                        
80001013 79-3450-224-05                             
80000115 79-3454-224-05                             
159037 BES Q08ZC-PSC20B-BP02                      
306076 BEN 516-14-500                             
142781 BES M18MG-GSC70B-BV05                      
142780 BES M18MG-USC70B-BV05                      
126861 BLE 18KF-PA-1PP-S4-C                       
153339 BIS M-112-02-L                             
169235 BCC M313-M313-30-300-PX43T2-006            
528781 BES 516-361-B0-C-03                        
138443 BAW MKV-020 19-S4                          
142815 BIS L-503-PU1-15                           
522881 BCS 018-WO-5-L-03                          
117363 BTL5-A11-M0200-P-S 32                      
151265 BSW 816-203-06L3-WO                        
11002453 08-0329-000-024                            
167730 BML-S1B0-Q53G-M400-L0-KA05                 
81101197 BTL5-A11-M0250-P-KA05                      
148743 BIS S-108-52/L                             
143122 BIW1-A310-M0360-P1-S115                    
153186 BFB 75K-003-P-02                           
125808 BOS 6K-PU-1LHA-SA1-S75-C                   
145184 BCS M18KM3-POC80G-S04G-001                 
552170 BES 30 0-KH-2S                             
117365 BTL5-A11-M0225-P-S 32                      
8610 BAS S-000-LX-P0-S 4-ADT                    
130913 BOS R-22                                   
126201 BGL 80A-002-S 49                           
151865 BIS M-301-001-S115                         
551343 BFO 18A-XAA-MZG-30-3                       
117367 BTL5-A11-M0250-P-S 32                      
118540 BES 516-706-A-3                            
127843 BTL6-A310-M0750-A1-S115                    
136154 BOS 21-HS-1                                
140723 BES 516-211-S 21-EL-W                      
124539 BES 516-620-PS-02                          
171219 BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A                
179776 BCC M415-0000-1A-001-PX0334-250            
551508 BES 516-543-B0-H-03                        
11024042 6204231
80050549 80111
179824 BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-020            
179831 BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-020            
131243 BKS-S 75-14-03                             
142778 BES M18MG-USC70B-BP03                      
80050500 79-5714-50-03                              
141809 BKS-S 20-4-PU-07 5                         
126531 BMF 307K-R-AS-L-3-03                       
143483 BKS-S 20-10-PU-05                          
179778 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-200            
551689 BKS-S 28E-03                               
143402 BES M30MF-GSC15B-S04K                      
143401 BES M30MF-USC15B-S04K                      
518351 BES 517-1603-QP-S-03                       
518371 BES 517-1605-QP-S-03                       
126867 BLS 18KW-XX-1P-S4-L                        
129983 BOS 18KF-NA-1XA-C-02                       
126850 BOS 18KF-PA-1XA-C-02                       
126847 BOS 18KF-PA-1XA-S4-C                       
306100 BEN 516-14-360                             
773749 BEN 516-14-400                             
11007653 99-1486-822-08                             
141804 BKS-S 19-1-PU-10                           
553869 BKS-S 20-1-20                              
141808 BKS-S 20-1-PU-10                           
139564 BOS 18KR-XT-IS10-S4                        
80050531 09-0462-70-19                              
163803 BOS 50K-PSV-RH12-S4                        
11005698 BM3510                                     
81101562 BTL5-A11-M0225-P-KA02                      
135194 BOD 63-HW-1                                
81101224 BTL5-G21-M0300-P-S32                       
81101406 BML-S1B0-Q53G-M400-10-KA05                 
130384 BIS S 150-32/A                             
142589 BES 516-300-S 135-NEX-S4-D                 
142590 BES 516-300-S249-NEX-S4-D                  
115169 BFO 18A-LCC-UZG-20-1 5                     
149582 BOS 21M-PUS-RV13-S4                        
127832 BTL6-A310-M0800-A1-S115                    
183268 BNI IOL-302-000-Z013                       
134596 BOS 21M-NUS-RH12-S4                        
136032 BOS 21M-NUS-RV13-S4                        
127661 BTL6-A110-M0950-A1-S115                    
127663 BTL6-A110-M1000-A1-S115                    
127611 BTL6-P110-M1000-A1-S115                    
149580 BOS 21M-XT-LS11-S4                         
11000690 mic 340/D/TC                               
171218 BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A                
139591 BTL6-A301-M0150-A1-S115                    
81101529 BML M02-I45-A3-M0170-R0025                 
553826 BOS 18-BL-2                                
182552 BNS 813-D04-R16-62-12-04                   
143833 BIW1-A310-M0400-P1-S115                    
138921 BTL6-A301-M0050-A1-S115                    
138922 BTL6-A301-M0100-A1-S115                    
81101261 BTL5-A11-M0300-P-KA05                      
117369 BTL5-A11-M0300-P-S 32                      
143836 BKS-S 20E-4-PU-03                          
80000623 79-3450-24-05                              
111242 BES M12ML-NOC20B-BV05-002                  
139555 BOS 18KR-NU-IE10-02                        
139556 BOS 18KR-PU-IE10-02                        
149020 BES 516-3005-G-E4-C-PU-02                  
152268 BES 516-371-G-E4-C-02                      
552860 BES 515-325-B0-C-PU-03                     
552870 BES 515-356-B0-C-PU-03                     
80051000 79-3506-55-03                              
110404 BEFESTIGUNGSKLAM  KPL BTLPM5VZ             
113461 BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001                 
151102 PROX 922FS0 8-A4P-Z925                     
132506 BES 516-3007-E5-C-S 49                     
141817 BKS-S 49-1-PU-10                           
124042 BMF 305K-PS-C-2-PU-05                      
551523 BES 516-546-B0-H-03                        
143163 BES M30MF-GSC15B-BV03                      
118805 BKS-S 99-00                                
81000105 BNL 5304-160-04-2500                       
11000379 mic 130/D/TC/E                             
11002762 mic 35/D/TC/E                              
137175 BIL EMD0-T060A-01-S75                      
551321 BFO 18A-LEE-SMG-20-0 5                     
551371 BFO 18V-LCC-SMG-23-0 75                    
81101540 BML-S1B0-Q53F-M410-K0-KA02                 
81101450 BML-S1B0-Q61F-M420-E0-KA02                 
81101609 BTL5-E17-M0600-T-3S32                      
155465 BML-M02-I45-A0-T4800-R0000                 
130216 BIS L-501-PU1-25                           
552341 BIS C-500-PU-30                            
146555 BTL5-P5-M0508-J-DEXC-TA12                  
146467 BTL5-P5-M0661-J-DEXC-TA12                  
146880 BWL 110110-D-R011-S49                      
146881 BWL 110110-D-R012-S49                      
139590 BTL6-A301-M0130-A1-S115                    
551320 BFO 18A-LCC-SMG-20-1                       
551334 BFO 18A-LGG-SMG-10-1                       
81000208 BNL 5306-080-4-400                         
137572 BTL6-A301-M0200-A1-S115                    
127833 BTL6-A310-M0875-A1-S115                    
11001804 ZWS-70/CU/QS                               
120333 BTL5-A11-M0350-P-S 32                      
133442 BFO D13-LA-QB-EAK-05-02                    
551304 BFO 18A-XAE-UZG-30-2 5                     
143130 BIW1-A310-M0500-P1-S115                    
81101563 BML-M02-I34-A0-M0370-R0000                 
149562 BOS 21M-PA-PT10-S4                         
554135 BFO 18A-LEE-MZG-20-0 38                    
551346 BFO 18A-XAA-SMG-30-2                       
81101612 BML-M02-I45-A0-M0500-R0000                 
132466 BES 516-3005-E5-C-S-49                     
132507 BES 516-3022-E5-C-S 49                     
772020 BSE 69                                     
553704 BES 516-360-B0-C-PU-03                     
150694 PROX 922FS0 8-A4P-PU-L                     
114762 BKS-S-79-00                                
145434 BES M08MG-GSC20B-BP00 5-GS04               
142296 BES M08MG-USC20B-BP05                      
164194 BES M08MG-USC20B-BV02                      
140940 BOS 18KF-PA-1RE-S4-C                       
142931 BKS-B 25-1/GS49-PU-00 3                    
123666 BKS-B 49-1/GS 49-PU-00 6                   
122068 BES 517-398-NO-C-PU-03                     
152183 BES M08EB-NOC40F-S49G                      
152182 BES M08EB-NSC40F-S49G                      
152180 BES M08EB-PSC40F-S49G                      
156248 BKS-S115-PU-01                             
143515 BKS-S 20-4/GS4-PU-00 6                     
152181 BES M08EB-POC40F-S49G                      
140923 BOS 18KF-PA-1RE-C-02                       
121368 BES 517-132-M3-H                           
133121 BTL5-F-2814-1S                             
11026825 GEL 248-V-2-M100-05-C                      
131019 BIS S 150-42/A                             
122159 BIS C-326-05                               
117373 BTL5-A11-M0360-P-S 32                      
123206 BTL5-M1-M0600-P-S 32                       
123209 BTL5-M1-M0750-P-S 32                       
122436 BES IKU-021 28-G-S4                        
118543 BES 516-IV 2                               
81101323 BTL5-P2-M0500-P-KA15                       
81101684 BTL5-E10-M0150-P-KA02                      
80050286 ZAN5 0100 012 0                            
526084 BFO 18A-XAE-MZG-30-2 5                     
554353 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-05                     
128984 BOS 18E-PS-1N2M-S4-D                       
139241 BTL5-C10-M0050-P-S32                       
117399 BTL5-E10-M0050-P-S 32                      
11001533 LPC-25/CDD/M18                             
81101308 BML-S1B0-Q61G-M420-20-KA02                 
117317 BTL5-C10-M0100-P-S 32                      
117316 BTL5-E17-M0100-P-S 32                      
117400 BTL5-E10-M0100-P-S 32                      
81101492 BML-S1B0-Q61F-M420-E0-KA05                 
81101466 BML-S1B0-Q61K-M420-10-KA05                 
136579 BNP 29-04-D12-100                          
117376 BTL5-A11-M0400-P-S 32                      
11005059 GEL 2432T-1B0000                           
554047 BOS 18M-PU-1PD-SA 5-C                      
134404 BOS 21M-NA-PT10-S4                         
164151 BAE0001                                    
80000891 09-0462-25-19                              
132467 BES 516-3007-E4-C-PU-05                    
139562 BOS 18KR-NU-IE10-S4                        
139563 BOS 18KR-PU-IE10-S4                        
155651 BES M18MG-GSC70B-BP00 3-GS04KO             
141816 BKS-S 48-PU-10                             
554151 BES 516-546-B0-H-PU-05                     
142218 BKS-S 80-G-PU-05                           
142217 BKS-S 80-W-PU-05                           
80050589 79-3484-35-08                              
144153 BKS-S 49E-4-PU-03                          
144138 BKS-S 49-4/GS 4-PU-00 6                    
132511 BES 516-3005-E4-C-PU-05                    
132510 BES 516-3022-E4-C-PU-05                    
123070 BKS-S116-PU-02                             
552848 BES 516-363-B0-C-03                        
80000304 79-3480-35-08                              
510041 BES 516-324-E2-N-03                        
550023 BIS F-300-05                               
133647 BFO 18V-XAC-SMG-30-1                       
782941 BKS-S 90-G-PU-06                           
178862 BUS M18K0-PSXEP-030-EP00 3-GS92            
81100870 BTL5-P1-M0550-P-S32                        
154127 BDD 611-R3Q4-0-52-N-00                     
117416 BTL5-P1-M0600-P-S 32                       
131714 BTL5-P1-M0700-P-S32                        
117417 BTL5-P1-M0750-P-S 32                       
551317 BFO 18A-LAA-UZG-20-3                       
525604 BFO 18A-LEE-UZG-20-2 5                     
526093 BFO 18A-XAE-SMG-30-2                       
137804 BOS 21-AD-1                                
131713 BTL5-E10-M0130-P-S32                       
551381 BFO 18V-XAD-SMG-30-1                       
551374 BFO 18V-LDD-SMG-23-0 75                    
139243 BTL5-E17-M0150-P-S32                       
81000259 BNL 5308-120-06-400                        
142596 BES 516-300-S 308-NEX-S4-D                 
81101556 BML-S1A1-A62Z-M300-90-KA05                 
119291 BTL5-C10-M0150-P-S 32                      
127834 BTL6-A310-M0900-A1-S115                    
117401 BTL5-E10-M0150-P-S 32                      
81000217 BNL 5308-120-12-100                        
146566 BIL ED0-B010P-02/30-S75                    
159496 BIS C-318-05                               
137573 BTL6-A301-M0250-A1-S115                    
137575 BTL6-A301-M0300-A1-S115                    
551311 BFO 18A-LAA-MZG-20-2                       
128329 BTL5-A11-M0450-P-KA05                      
117379 BTL5-A11-M0450-P-S 32                      
11026824 FKM 130 13 G                               
122921 BOS 6K-NU-1LQA-C-02                        
178856 BUS M18K0-XAFX-030-S04K                    
80051103 GEL 152-G-1024-K2-C-05                     
80000904 99-4632-75-19                              
142841 BKS-B 25-1/GS49-PU-01                      
149179 BKS-S 19-1-SP1-05                          
149181 BKS-S 20-1-SP1-05                          
123175 BKS-B 48-1/GS 49-PU-03                     
80050732 99-0738-00-24                              
141810 BKS-S 20-4-PU-10                           
143572 BES M30MF-GSC15B-BV05                      
141558 BKS-S 19-3-PU-10                           
143502 BKS-S 20-3-PU-10                           
552958 BKS-S 20-4-20                              
141832 BOS 5K-PS-RD11-02                          
137802 BMF 21K-PS-C-2-PU-03                       
131120 BKS-S 75-3/GS4-PU-00 5                     
143844 BKS-S 20E-4-PU-05                          
123066 BKS-S115-PU-02                             

 

Balluff Vietnam | ANS Vietnam

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !