Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 240V 0044967
NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 24V 0038369
NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 42V 0039818
NOT-AUS-MODUL BD5987.02 AC50/60HZ 48V 0041960
NOT-AUS-MODUL BD5987.02 DC24V 0037332
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001 AC50/60HZ 110V 0043360
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001 AC50/60HZ 127V 0050815
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001 AC50/60HZ 230V 0040955
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001 AC50/60HZ 240V 0045202
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001 AC50/60HZ 24V 0043229
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001 AC50/60HZ 42V 0043339
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001 AC50/60HZ 48V 0043905
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001 DC24V 0040954
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001/61 AC50/60HZ 110V 0050193
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/001/61 DC24V 0047738
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/301 AC50/60HZ 110V 0054159
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/301 AC50/60HZ 230V 0045713
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/301 AC50/60HZ 240V 0056902
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/301 AC50/60HZ 24V 0045064
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/301 AC50/60HZ 42V 0045065
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/301 AC50/60HZ 48V 0060137
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/301 DC24V 0057989
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/60 AC50/60HZ 110V 0055329
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/60 AC50/60HZ 127V 0052390
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/60 AC50/60HZ 230V 0053243
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/60 DC24V 0055086
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/61 AC50/60HZ 110V 0051780
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/61 AC50/60HZ 127V 0051432
NOT-AUS-MODUL BD5987.02/61 AC50/60HZ 230V 0050086
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/001 AC50/60HZ 110V 0046009
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/001 AC50/60HZ 127V 0047923
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/001 AC50/60HZ 230V 0041172
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/001 AC50/60HZ 240V 0049018
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/001 AC50/60HZ 24V 0044201
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/001 DC24V 0041171
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/001/60 DC24V 0056921
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/001/61 AC50/60HZ 127V 0056971
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/201 AC230V 0056022
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/201 DC24V 0044397
NOT-AUS-MODUL BD5987.03/201/61 DC24V 0057978
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC100V UH AC100V 0058505
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC110V UH AC/DC24-80V 0052440
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC110V UH AC/DC80-230V 0049439
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC110V UH AC110V 0047404
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC110V UH AC230V 0049023
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC120V UH AC/DC80-230V 0051332
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC120V UH AC120V 0054668
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC190V UH AC/DC24-80V 0061034
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC190V UH AC190V 0057925
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC208V UH AC/DC24-80V 0062890
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC230V UH AC/DC24-80V 0058709
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC230V UH AC/DC80-230V 0052897
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC230V UH AC110V 0048962
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC230V UH AC120V 0053898
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC230V UH AC230V 0045763
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC230V UH AC400V 0054583
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC380V UH AC/DC80-230V 0061035
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC380V UH AC220V 0046484
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC380V UH AC230V 0061860
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC380V UH AC380V 0052731
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC400V UH AC/DC24-80V 0050946
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC400V UH AC/DC80-230V 0049584
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC400V UH AC110V 0045503
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC400V UH AC230V 0045382
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC400V UH AC260V 0050500
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC400V UH AC400V 0045384
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC400V UH AC42V 0052954
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC415V UH AC/DC24-80V 0061524
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC415V UH AC110V 0046536
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC415V UH AC230V 0047368
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC415V UH AC240V 0049855
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC415V UH AC415V 0054088
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC440V UH AC/DC24-80V 0058214
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC440V UH AC/DC80-230V 0062867
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC440V UH AC110V 0047705
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC440V UH AC230V 0047484
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC440V UH AC260V 0048162
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC440V UH AC440V 0050195
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC460V UH AC/DC24-80V 0056019
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC460V UH AC110V 0048416
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC460V UH AC120V 0063291
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC460V UH AC230V 0049977
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC460V UH AC265V 0050377
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC480V UH AC/DC24-80V 0059027
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC480V UH AC/DC80-230V 0061151
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC480V UH AC120V 0061555
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC500V UH AC/DC24-80V 0055663
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC500V UH AC/DC80-230V 0053820
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC500V UH AC110V 0047172
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC500V UH AC230V 0046195
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC500V UH AC240V 0053521
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC500V UH AC42V 0048245
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC500V UH AC500V 0049410
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC550V UH AC230V 0062325
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC690V UH AC/DC24-80V 0054960
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC690V UH AC/DC80-230V 0051333
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC690V UH AC110V 0061728
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC690V UH AC230V 0045381
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC690V UH AC400V 0045383
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC690V UH AC690V 0048960
PHASENWAECHTER BD9080.12 3AC750V UH AC/DC24-80V 0050505
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC110V AC/DC24-80V 0060220
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC110V AC/DC80-230V 0054801
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC110V UH AC230V 0053956
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC230V UH AC230V 0048338
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC400V AC/DC24-80V 0051662
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC400V AC/DC80-230V 0053990
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC400V UH AC110V 0045570
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC400V UH AC230V 0045378
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC400V UH AC400V 0045380
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC415V UH AC230V 0049293
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC415V UH AC415V 0058206
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC440V UH AC120V 0048037
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC440V UH AC230V 0048617
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC460V UH AC230V 0054227
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC500V AC/DC24-80V 0061852
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC500V AC/DC80-230V 0054094
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC500V UH AC230V 0048038
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC500V UH AC500V 0049835
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC690V AC/DC24-80V 0062655
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC690V UH AC230V 0045265
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC690V UH AC400V 0045379
PHASENWAECHTER BD9080.12/001 3AC690V UH AC690V 0052985
PHASENWAECHTER BD9080.12/020 3AC190V AC/DC80-230V 0060451
PHASENWAECHTER BD9080.12/020 3AC230V UH AC230V 0060768
PHASENWAECHTER BD9080.12/020 3AC400V AC/DC80-230V 0061239
PHASENWAECHTER BD9080.12/020 3AC400V UH AC230V 0054956
PHASENWAECHTER BD9080.12/020 3AC400V UH AC400V 0060556
PHASENWAECHTER BD9080.12/020 3AC400V UHAC/DC24-80V 0056472
PHASENWAECHTER BD9080.12/070 3AC110V UH AC110V 0055814
PHASENWAECHTER BD9080.12/300 3AC230V UH AC110V 0054779
PHASENWAECHTER BD9080.12/300 3AC400V UH AC230V 0046081
PHASENWAECHTER BD9080.12/320 3AC400V UH AC230V 0057502
PHASENWAECHTER BD9080.12/400 3AC400V UH AC400V 0049215
PHASENWAECHTER BD9080.12/600 3AC110V UH AC110V 0062538
PHASENWAECHTER BD9080.12/600 3AC120V UH AC120V 0060888
PHASENWAECHTER BD9080.12/600 3AC380V UH AC220V 0060130
PHASENWAECHTER BD9080.12/61 3AC400V UH AC400V 0056650
PHASENWAECHTER BD9080.12/61 3AC480V UH AC480V 0056004
PHASENWAECHTER BD9080.12/700 3AC400V UH AC230V 0061216
PHASENWAECHTER BD9080.12/700 3AC400V UHAC/DC24-80V 0061280
PHASENWAECHTER        Tv=0,1-10S BD9080.12/920 3AC400V AC/DC24-80V 0063238
PHASENWAECHTER        Tv=0,1-10S BD9080.12/920 3AC400V AC/DC80-230V 0062365
PHASENWAECHTER        Tv=0,1-10S BD9080.12/920 3AC690V AC/DC24-80V 0064084
PHASENWAECHTER        Tv=0,1-10S BD9080.12/920 3AC690V AC/DC80-230V 0062248
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC10A 0054440
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC25A 0056577
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC50A 0059328
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.01 UH=AC/DC24V         AC10A 0058485
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.01 UH=AC/DC24V         AC25A 0057001
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.01/001 UH=DC24V        AC10A 0050515
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.01/001 UH=DC24V        AC25A 0050518
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.01/001 UH=DC24V        AC50A 0050521
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC 15A 0055088
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC 25A 0058294
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC6,5A 0054441
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 15A 0050519
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 25A 0050522
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC6,5A 0050516
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.02/004 UH=DC24V     2xAC6,5A 0051855
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC  5A 0054076
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC 10A 0054259
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC 15A 0056847
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC  5A 0059361
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC 10A 0055574
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC 15A 0058904
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC  5A 0050517
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC 10A 0050520
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC 15A 0050523
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC  5A 0051856
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC 10A 0054179
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC 15A 0054168
HALBLEITERSCHÜTZ AC110-240V AC10A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K 0057884
HALBLEITERSCHÜTZ AC110-240V AC25A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K 0060222
HALBLEITERSCHÜTZ AC110-240V AC10A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0057883
HALBLEITERSCHÜTZ AC110-240V AC25A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0058448
HALBLEITERSCHÜTZ AC110-240V AC50A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0058565
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC25A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0058753
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC50A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0058822
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC10A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0057890
HALBLEITERSCHÜTZ  AC24-115V AC25A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0063713
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC25A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0058664
HALBLEITERSCHÜTZ AC110-240V AC10A BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0057882
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC10A 0056823
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-240V BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC10A 0057418
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC25A 0056835
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-240V BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC25A 0057419
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-240V BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC50A 0057420
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC50A 0057421
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC10A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V 10K 0059170
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC10A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0059168
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC25A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0059483
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC50A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0059644
HALBLEITERSCHÜTZ  AC24-115V AC10A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0061520
HALBLEITERSCHÜTZ  AC24-115V AC25A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0061573
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC10A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0059169
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC25A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0059775
HALBLEITERSCHÜTZ AC230-480V AC50A BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0064033
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.92/003 UH=DC24V     2xAC 15A 0053273
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.92/003 UH=DC24V     2xAC6,5A 0051854
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC15A 0057369
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-240V BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC15A 0057423
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC25A 0057426
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.92/008 UH=DC7-32V   2xAC6,5A 0057425
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC  5A 0051853
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC 10A 0056465
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC 15A 0055430
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.93/008 UH=DC9-32V     3xAC5A 0056997
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-240V BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC10A 0057428
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC10A 0057430
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-240V BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC15A 0057429
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC15A 0057431
HALBLEITERSCHÜTZ   AC24-480V BF9250.93/018 UH=DC9-32V     3xAC5A 0059265
DIAGNOSEMODUL CAN-open BG5551 0056708
SCHALTNETZTEIL BG5595 UH AC/DC110-230V US DC10V 1A 0062923
SCHALTNETZTEIL BG5595 UH AC/DC110-230V US DC24V 1A 0055045
AUSGANGSMODUL BG5912.04/00000 DC24V 0056402
AUSGANGSMODUL BG5912.48/00000 DC24V 0056403
AUSGANGSMODUL, RÜCKFALLVERZÖGERT BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-20S 0060142
AUSGANGSMODUL, RÜCKFALLVERZÖGERT BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-3S 0056547
AUSGANGSMODUL HALBL. DIR.+RÜCKFALLV BG5912.89/00000 DC24V Tv=0-3S 0057299
AUSGANGSMODUL, RÜCKFALLVERZÖGERT BG5912.95/00000 DC24V Tv=0-3S 0056548
EINGANGSMODUL BG5913.08/00MF0 DC24V 0055530
EINGANGSMODUL BG5913.08/01MF0 DC24V 0056632
EINGANGSMODUL BG5913.08/02MF0 DC24V 0056805
EINGANGSMODUL BG5913.08/03MF0 DC24V 0058703
EINGANGSMODUL BG5914.08/00MF0 DC24V 0056633
EINGANGSMODUL BG5914.08/01MF0 DC24V 0056825
EINGANGSMODUL BG5915.08/01MF0 DC24V 0058869
NOT-AUS-MODUL BG5924.02 AC/DC24V 0050980
NOT-AUS-MODUL BG5924.02 AC/DC48V 0050999
NOT-AUS-MODUL BG5924.02 AC110V 50/60HZ 0052830
NOT-AUS-MODUL BG5924.02 AC230V 50/60HZ 0050718
NOT-AUS-MODUL BG5924.02/110 DC24V 0059167
NOT-AUS-MODUL BG5924.02/207 AC/DC24V 0050724
NOT-AUS-MODUL BG5924.02/207 AC230V 50/60HZ 0050721
NOT-AUS-MODUL BG5924.02/60 AC/DC24V 0060263
NOT-AUS-MODUL BG5924.02/60 AC230V 50/60HZ 0056052
NOT-AUS-MODUL BG5924.02/61 AC/DC24V 0051972
NOT-AUS-MODUL BG5924.04 AC/DC24V 0050981
NOT-AUS-MODUL BG5924.04 AC/DC48V 0050964
NOT-AUS-MODUL BG5924.04 AC110V 50/60HZ 0052831
NOT-AUS-MODUL BG5924.04 AC230V 50/60HZ 0050719
NOT-AUS-MODUL BG5924.04/100 AC/DC24V 0058172
NOT-AUS-MODUL BG5924.04/207 AC/DC24V 0050725
NOT-AUS-MODUL BG5924.04/207 AC230V 50/60HZ 0050722
NOT-AUS-MODUL BG5924.04/60 AC/DC24V 0063132
NOT-AUS-MODUL BG5924.04/60 AC230V 50/60HZ 0056053
NOT-AUS-MODUL BG5924.04/61 AC/DC24V 0059339
NOT-AUS-MODUL BG5924.48 AC/DC24V 0050982
NOT-AUS-MODUL BG5924.48 AC/DC48V 0050998
NOT-AUS-MODUL BG5924.48 AC110V 50/60HZ 0052829
NOT-AUS-MODUL BG5924.48 AC230V 50/60HZ 0050720
NOT-AUS-MODUL BG5924.48/207 AC/DC24V 0050726
NOT-AUS-MODUL BG5924.48/207 AC230V 50/60HZ 0050723
NOT-AUS-MODUL BG5924.48/60 AC/DC24V 0063989
NOT-AUS-MODUL BG5924.48/60 AC115V 50/60HZ 0056054
NOT-AUS-MODUL BG5924.48/60 AC230V 50/60HZ 0056055
NOT-AUS-MODUL BG5924.48/61 AC/DC24V 0051973
NOT-AUS-MODUL BG5925.02 AC/DC24V 0049170
NOT-AUS-MODUL BG5925.02 DC24V 0047868
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/101 DC24V 0049579
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/101/60 DC24V 0058929
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/103 DC24V 0051908
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/104 DC24V 0052873
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/105 AC230V 0055772
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/106 AC230V 0057754
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/113 DC24V 0053006
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/114 DC24V 0053005
NOT-AUS-MODUL BG5925.02/60 DC24V 0056413
LICHTSCHRANKEN-SCHALTGERÄT BG5925.02/900 DC24V 0050918
SCHALTMATTEN-SCHALTGERÄT BG5925.02/910 DC24V 0049869
SCHALTGERÄT BG5925.02/920 DC24V 0052270
NOT-AUS-MODUL BG5925.03 AC/DC24V 0049169
NOT-AUS-MODUL BG5925.03 DC24V 0048653
NOT-AUS-MODUL BG5925.03/101 DC24V 0050418
NOT-AUS-MODUL BG5925.03/105 AC230V 0057721
NOT-AUS-MODUL BG5925.03/106 AC230V 0059829
NOT-AUS-MODUL BG5925.03/500/60 AC/DC24V 0051555
NOT-AUS-MODUL BG5925.03/60 DC24V 0056447
LICHTSCHRANKEN-SCHALTGERÄT BG5925.03/900 DC24V 0054176
LICHTSCHRANKEN-SCHALTGERÄT BG5925.03/901 DC24V 0050645
SCHALTMATTEN-SCHALTGERÄT BG5925.03/910 AC/DC24V 0051050
SCHALTMATTEN-SCHALTGERÄT BG5925.03/910 DC24V 0051051
SCHALTMATTEN-SCHALTGERÄT BG5925.03/917 DC24V 0059593
SCHALTGERÄT BG5925.03/920 DC24V 0052191
SCHALTGERÄT BG5925.03/920/60 DC24V 0058073
NOT-AUS-MODUL BG5925.16 AC/DC24V 0049167
NOT-AUS-MODUL BG5925.16 DC24V 0048654
SCHALTGERÄT BG5925.16/920 DC24V 0052271
NOT-AUS-MODUL BG5925.22 AC/DC24V 0049168
NOT-AUS-MODUL BG5925.22 DC24V 0048604
NOT-AUS-MODUL BG5925.22/101 DC24V 0049717
NOT-AUS-MODUL BG5925.22/102 AC/DC24V 0050528
NOT-AUS-MODUL BG5925.22/105 AC230V 0054678
NOT-AUS-MODUL BG5925.22/106 AC230V 0054680
NOT-AUS-MODUL BG5925.22/114 DC24V 0060454
NOT-AUS-MODUL BG5925.22/60 AC/DC24V 0056310
NOT-AUS-MODUL BG5925.22/60 DC24V 0056925
LICHTSCHRANKEN-SCHALTGERÄT BG5925.22/900 DC24V 0049810
LICHTSCHRANKEN-SCHALTGERÄT BG5925.22/900/60 DC24V 0056753
LICHTSCHRANKEN-SCHALTGERÄT BG5925.22/901 DC24V 0051590
SCHALTMATTEN-SCHALTGERÄT BG5925.22/910 DC24V 0051058
SCHALTGERÄT BG5925.22/920 DC24V 0052272
LICHTSCHRANKEN-SCHALTGERÄT BG5925.22/B900 DC24V 0056549
ERWEITERUNGSMODUL BG5929.04/100 AC/DC24V 0053928
ERWEITERUNGSMODUL BG5929.04/100/61 AC/DC24V 0059007
ERWEITERUNGSMODUL BG5929.48/100 AC/DC24V 0053929
ERWEITERUNGSMODUL BG5929.54 AC/DC24V 0050805
ERWEITERUNGSMODUL BG5929.60 AC/DC24V 0050807
ERWEITERUNGSMODUL BG5929.60/61 AC/DC24V 0056182
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BG5933.22 AC24V 0051340
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BG5933.22 DC24V 0049544
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BG5933.22/61 AC24V 0063398
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BG5933.22/61 DC24V 0063397
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 AC/DC24V 0,1-1S 0049627
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 AC/DC24V 0,3-3S 0055751
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 AC/DC24V 0,5-5S 0051063
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 AC/DC24V 10-100S 0054382
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 AC/DC24V 1-10S 0049628
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 AC/DC24V 30-300S 0056480
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 AC/DC24V 3-30M 0057912
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 AC/DC24V 3-30S 0055317
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21 DC24V 1-10S 0049630
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/001 DC24V 3S 0058748
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 AC/DC24V 0,1-1S 0049635
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 AC/DC24V 0,3-3S 0054927
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 AC/DC24V 0,5-5S 0055191
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 AC/DC24V 10-100S 0058351
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 AC/DC24V 1-10S 0049636
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 AC/DC24V 30-300S 0059322
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 AC/DC24V 3-30M 0059323
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 AC/DC24V 3-30S 0062466
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 DC24V 0,1-1S 0049637
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 DC24V 0,3-3S 0054212
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 DC24V 0,5-5S 0051254
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 DC24V 1-10S 0049638
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/002 DC24V 3-30S 0053920
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/003 AC/DC24V 1S 0049639
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/003 AC/DC24V 5S 0051085
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/003 DC24V 10S 0049642
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/003 DC24V 30S 0053551
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/003/61 AC/DC24V 1S 0062006
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/400 AC/DC24V 0,5-5S 0062814
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/402 DC24V 1-10S 0058362
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/403 AC/DC24V 1S 0062007
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.21/61 AC/DC24V 1-10S 0057918
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96 AC/DC24V 0,1-1S 0049643
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96 AC/DC24V 0,3-3S 0052888
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96 AC/DC24V 0,5-5S 0052506
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96 AC/DC24V 1-10S 0049644
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96 AC/DC24V 30-300S 0062394
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96 AC/DC24V 3-30S 0059125
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96 DC24V 0,5-5S 0050944
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/001 AC/DC24V 1S 0049647
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 AC/DC24V 0,1-1S 0049651
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 AC/DC24V 0,3-3S 0051922
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 AC/DC24V 0,5-5S 0055658
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 AC/DC24V 10-100S 0062143
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 AC/DC24V 1-10S 0049652
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 AC/DC24V 30-300S 0060319
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 AC/DC24V 3-30M 0056595
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 AC/DC24V 3-30S 0059019
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 DC24V 0,5-5S 0051095
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 DC24V 10-100S 0054470
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 DC24V 1-10S 0049654
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002 DC24V 3-30S 0053256
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002/61 AC/DC24V 0,1-1S 0061091
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/002/61 AC/DC24V 1-10S 0061300
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/003 AC/DC24V 1S 0049655
VERZOEGERUNGSMODUL BG7925.96/003 AC/DC24V 3S 0059926
VERZOEGERUNGSMODUL BG7926.54 AC/DC24V Tv=1S 0055852
VERZOEGERUNGSMODUL BG7926.54 AC/DC24V Tv=2S 0056617
VERZOEGERUNGSMODUL BG7926.54 AC/DC24V TV=3S 0050806
VERZOEGERUNGSMODUL BG7926.60 AC/DC24V Tv=1S 0059945
VERZOEGERUNGSMODUL BG7926.60 AC/DC24V Tv=2S 0056863
VERZOEGERUNGSMODUL BG7926.60 AC/DC24V Tv=3S 0050808
VERZOEGERUNGSMODUL BG7926.60/61 AC/DC24V Tv=1S 0057836
WENDEMODUL BG9252.02 AC220-240V 100MS 0053973
DIAGNOSEMODUL BH5552 0056874
NETZTEIL BH5594 AC50/60HZ 230V 0053490
SCHIEBETÜRÜBERWACHUNG BH5901.03/00MF2 DC24V 0052265
SCHIEBETÜRÜBERWACHUNG BH5901.22/00MF2 DC24V 0052266
LICHTGITTERMODUL BH5902.03/00MF2 DC24V 0051720
LICHTGITTERMODUL BH5902.03/01MF2 DC24V 0053847
LICHTGITTERMODUL BH5902.03/03MF2 DC24V 0056973
LICHTGITTERMODUL BH5902.22/00MF2 DC24V 0052006
LICHTGITTERMODUL BH5902.22/01MF2 DC24V 0053997
LICHTGITTERMODUL BH5902.22/01MF2/61 DC24V 0063754
LICHTGITTERMODUL BH5902.22/03MF2 DC24V 0056974
NOT-AUS-MODUL BH5903.03/00000 DC24V 0053089
NOT-AUS-MODUL BH5903.03/00020 DC24V 0053090
NOT-AUS-MODUL BH5903.22/00000 DC24V 0053091
NOT-AUS-MODUL BH5903.22/00020 DC24V 0053092
VENTILÜBERWACHUNGSMODUL BH5904.02/00MF2/61 DC24V 0059391
MULTIFUNKTIONSMODUL BH5910.03/00MF2 DC24V 0054217
MULTIFUNKTIONSMODUL BH5910.03/01MF2 DC24V 0057789
MULTIFUNKTIONSMODUL BH5910.22/00MF2 DC24V 0054218
BASISMODUL BH5911.03/00MF0 DC24V 0055531
BASISMODUL BH5911.22/00MF0 DC24V 0055532
EINGANGSMODUL BH5913.08/00MF0 DC24V 0059242
EINGANGSMODUL BH5914.08/00MF0 DC24V 0056460
EINGANGSMODUL BH5915.04/0RMF0 DC24V 0060205
EINGANGSMODUL BH5915.08/01MF0 DC24V 0058874
NOT-AUS-WAECHTER BH5922.04/011 DC24V 0052425
NOT-AUS-WAECHTER BH5922.04/012 DC24V 0052426
NOT-AUS-WAECHTER BH5922.08 DC24V 0052427
NOT-AUS-WAECHTER BH5922.08/001 DC24V 0052428
NOT-AUS-WAECHTER BH5922.08/002 DC24V 0052429
NOT-AUS-WAECHTER BH5922.08/003 DC24V 0054643
SCHALTMATTEN-SCHALTGERÄT BH5925.22/910 AC50/60HZ 110V 0054614
SCHALTMATTEN-SCHALTGERÄT BH5925.22/910 AC50/60HZ 230V 0062963
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 AC/DC24V 0,1-1S 0061967
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 AC/DC24V 0,3-3S 0062147
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 AC/DC24V 0,5-5S 0054444
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 AC/DC24V 1-10S 0054589
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 AC/DC24V 30-300S 0050638
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 AC/DC24V 6-60S 0055289
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 DC24V 0,1-1S 0055184
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 DC24V 0,3-3S 0054489
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 DC24V 0,5-5S 0051271
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 DC24V 1-10S 0053548
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 DC24V 30-300S 0050639
NOT-AUS-MODUL BH5928.47 DC24V 3-30S 0054123
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/001 DC24V 1S 0056135
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/001 DC24V 3S 0059052
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/61 AC/DC24V 0,1-1S 0057642
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/61 AC/DC24V 0,3-3S 0057215
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/61 AC/DC24V 0,5-5S 0056174
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/61 AC/DC24V 1-10S 0053816
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/61 AC/DC24V 30-300S 0057216
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/61 AC/DC24V 60-600S 0062039
NOT-AUS-MODUL BH5928.47/61 AC/DC24V 6-60S 0063271
NOT-AUS-MODUL BH5928.91 AC/DC24V 0,1-1S 0062332
NOT-AUS-MODUL BH5928.91 AC/DC24V 0,3-3S 0059015
NOT-AUS-MODUL BH5928.91 AC/DC24V 0,5-5S 0056043
NOT-AUS-MODUL BH5928.91 AC/DC24V 1-10S 0058799
NOT-AUS-MODUL BH5928.91 AC/DC24V 30-300S 0061227
NOT-AUS-MODUL BH5928.91 AC/DC24V 3-30S 0059004
NOT-AUS-MODUL BH5928.91 AC/DC24V 6-60S 0064492
NOT-AUS-MODUL BH5928.91/001 DC24V 0,5S 0052395
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 AC/DC24V 0,1-1S 0050077
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 AC/DC24V 0,3-3S 0049448
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 AC/DC24V 0,5-5S 0050715
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 AC/DC24V 1-10S 0049449
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 AC/DC24V 30-300S 0049450
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 AC/DC24V 3-30S 0050653
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 AC/DC24V 6-60S 0053982
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 DC24V 0,1-1S 0049668
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 DC24V 0,3-3S 0049445
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 DC24V 0,5-5S 0059619
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 DC24V 1-10S 0049446
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 DC24V 30-300S 0049447
NOT-AUS-MODUL BH5928.92 DC24V 6-60S 0052498
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/001 AC/DC24V 3S 0049453
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/001 AC/DC24V 60S 0050475
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/001 DC24V 1S 0056168
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/001 DC24V 3S 0049451
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/001 DC24V 5S 0056225
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/61 DC24V 0,1-1S 0061174
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/61 DC24V 0,3-3S 0058398
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/61 DC24V 0,5-5S 0060264
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/61 DC24V 1-10S 0053813
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/61 DC24V 3-30S 0056924
NOT-AUS-MODUL BH5928.92/900 DC24V 0,5-5S 0062197
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 AC/DC24V 0,1-1S 0050076
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 AC/DC24V 0,3-3S 0049456
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 AC/DC24V 0,5-5S 0052589
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 AC/DC24V 1-10S 0049457
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 AC/DC24V 30-300S 0049458
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 AC/DC24V 3-30S 0050706
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 DC24V 0,1-1S 0050276
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 DC24V 0,3-3S 0049455
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 DC24V 0,5-5S 0050369
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 DC24V 1-10S 0049014
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 DC24V 30-300S 0049015
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 DC24V 3-30S 0052750
NOT-AUS-MODUL BH5928.93 DC24V 6-60S 0053819
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/001 AC/DC24V 10S 0049466
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/001 AC/DC24V 1S 0050397
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/001 AC/DC24V 3S 0049465
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/001 DC24V 30S 0055577
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/110 DC24V 3S 0059166
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/61 AC/DC24V 0,1-1S 0057908
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/61 AC/DC24V 0,5-5S 0055557
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/61 AC/DC24V 1-10S 0053814
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/61 AC/DC24V 3-30S 0061377
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/61 AC/DC24V 60-600S 0062011
NOT-AUS-MODUL BH5928.93/61 DC24V 0,3-3S 0057175
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC/DC24V 15IPM 0049551
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC/DC24V 240IPM 0050772
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC/DC24V 30IPM 0049602
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC/DC24V 60IPM 0049603
DREHZAHL+/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 110V 15IPM 0050412
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 110V 240IPM 0052500
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 110V 500IPM 0052096
DREHZAHL+/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 230V 120IPM 0049554
DREHZAHL+/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 230V 15IPM 0049552
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 230V 240IPM 0051979
STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 230V 30IPM 0049553
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 230V 5IPM 0051559
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22 AC50/60HZ 230V 60IPM 0049343
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/001 AC/DC24V 7-21000IPM 0052515
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/001 AC110V 7-21000IPM 0052514
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/001 AC230V 7-21000IPM 0052741
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC/DC24V   60IPM 0059386
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC/DC24V  300IPM 0062357
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC/DC24V 120IPM 0063620
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC/DC24V 15IPM 0052770
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC/DC24V 240IPM 0054604
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC/DC24V 2840IPM 0056961
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC/DC24V 3000IPM 0057059
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC230V   30IPM 0056193
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC230V 15IPM 0058786
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/010 AC230V 240IPM 0055604
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/011 AC/DC24V 7-21000IPM 0052781
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/011 AC110V 7-21000IPM 0053391
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/011 AC230V 7-21000IPM 0052782
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/011/61 ACDC24V 7-21000IPM 0056281
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/012 AC/DC24V 20-26000IPM 0063133
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/012 AC/DC24V 8-14000IPM 0060623
DREHZAHL+/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/013 AC/DC24V 10-20000IPM 0060914
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/100 AC/DC24V 15IPM 0060065
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/100 AC50/60HZ 110V 15IPM 0063249
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/100 AC50/60HZ 230V 15IPM 0064397
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/101 AC/DC24V 7-21000IPM 0060215
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/103 AC/DC24V 5-10500IPM 0060066
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/110 AC/DC24V 15IPM 0062111
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/110 AC230V 15IPM 0062487
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/111 AC/DC24V 8-14000IPM 0060676
DREHZAHL/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/111/61 AC/DC24V8-14000IPM 0062619
DREHZAHL/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/111/61 ACDC24V 7-21000IPM 0064251
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/112 AC/DC24V 20-26000IPM 0059482
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/112 AC/DC24V 8-14000IPM 0059478
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/112 AC230V 20-26000IPM 0059795
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/112 AC230V 8-14000IPM 0062841
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/113 AC/DC24V  5-10500IPM 0059561
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/113 AC/DC24V 10-20000IPM 0059562
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/113/61 ACDC24V10-20000IPM 0064021
DREHZAHL-/STILLSTANDSWAECHTER BH5932.22/900 AC/DC24V 10-20000IPM 0060086
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48 AC110V 50/60HZ 0051327
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48 AC120V 50/60HZ 0063120
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48 AC230V 50/60HZ 0050071
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48 AC24V 50/60HZ 0050072
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48 AC42V 50/60HZ 0053480
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48 AC48V 50/60HZ 0054229
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48 DC24V 0050073
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48/61 AC110V 0061925
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BH5933.48/61 AC230V 0061926
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21 AC/DC24V+AC110V 30-300S 0061085
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 0,3-3S 0053271
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 3-30M 0060116
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 3-30S 0062393
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0055203
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0051906
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0050398
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 3-30M 0055728
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 3-30S 0052547
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/002 ACDC24+AC230V 10-100S 0060661
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/002 ACDC24+AC230V 30-300S 0060077
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/003 AC/DC24V+AC230V 150ms 0064290
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/003 AC/DC24V+AC230V 300ms 0064291
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0054421
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0053999
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0050034
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/101 AC/DC24V+AC230V 3S 0063292
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/102 AC/DC24V+AC110V ,1-1S 0058171
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/102 AC/DC24V+AC115V ,5-5S 0053245
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/102 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0054171
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.21/102 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0053502
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 0,3-3S 0057363
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 10-100S 0059929
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0049949
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 30-300S 0061032
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 3-30M 0054586
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 3-30S 0058927
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 AC/DC24V+AC115V 1-10S 0055844
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,1-1S 0051418
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0060511
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0052801
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0049937
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 3-30M 0054705
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 3-30S 0056239
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 ACDC24+AC230V 30-300S 0054219
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/002 ACDC24+AC230V 5-100S 0051923
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/003 AC/DC24V+AC230V 30S 0053877
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,1-1S 0060654
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0059596
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0058546
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0054081
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/101 AC/DC24V+AC230V 5S 0054508
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/102 AC/DC24V 0,1-1S 0055610
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/102 AC/DC24V 0,5-5S 0054657
VERZOEGERUNGSMODUL "Muster" BH7925.96/102 AC/DC24V+AC110V ,7-7S 0061763
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,1-1S 0055627
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0055495
VERZOEGERUNGSMODUL BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0055559
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38 AC230V AC2,4A 0061407
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38 AC230V AC240mA 0062751
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38 AC230V AC24A 0053943
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38 AC400V AC12A 0061613
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38/001 3AC400V AC40A 0053944
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38/001 3AC400V AC800mA 0059421
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38/001 3AC400V AC8A 0058933
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38/001 3AC500V AC40A 0060068
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38/001 3AC500V AC6A 0060242
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=AC230/110V BH9097.38/010 AC35-250V AC2,4A 0060441
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=AC230/110V BH9097.38/010 AC35-250V AC24A 0053945
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=AC230/110V BH9097.38/011 3AC100-760V AC40A 0053946
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=DC24V BH9097.38/011 3AC100-760V AC40A 0059108
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=AC230/110V BH9097.38/011 3AC60-440V  AC800mA 0060811
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=AC230/110V BH9097.38/011 3AC60-440V  AC8A 0059191
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=DC24V BH9097.38/011 3AC60-440V  AC8A 0059460
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38/101 3AC400V AC8A 0063180
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38/301 3AC400V AC20A 0063716
BELASTUNGSWÄCHTER BH9097.38/301 3AC400V AC40A 0061357
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=DC24V BH9097.38/311 3AC100-760V AC40A 0061269
BELASTUNGSWÄCHTER  UH=DC24V BH9097.38/311 3AC60-440V  AC8A 0061268
BELASTUNGSWÄCHTER  Ta=0-10S BH9097.38/801 3AC400V AC20A 0062167
BELASTUNGSWÄCHTER  Ta=0-10S BH9097.38/801 3AC400V AC40A 0062053
BELASTUNGSWANDLER BH9098.90 AC230V AC24A 0055543
BELASTUNGSWANDLER BH9098.90/001 3AC400V AC40A 0055544
BELASTUNGSWANDLER BH9098.90/001 3AC400V AC800mA 0062071
BELASTUNGSWANDLER BH9098.90/001 3AC400V AC8A 0059422
BELASTUNGSWANDLER  UH=AC230/110V BH9098.90/010 AC35-250V AC24A 0055545
BELASTUNGSWANDLER  UH=AC230/110V BH9098.90/011 3AC100-760V AC40A 0055546
BELASTUNGSWANDLER  UH=DC24V BH9098.90/011 3AC100-760V AC40A 0058925
BELASTUNGSWANDLER  UH=AC230/110V BH9098.90/011 3AC60-440V AC800mA 0063870
BELASTUNGSWANDLER  UH=DC24V BH9098.90/011 3AC60-440V AC8A 0059164
BELASTUNGSWANDLER  UH=AC230/110V BH9098.90/011 3AC60-440V AC8A 0059311
RÜCKLEISTUNGSRELAIS  0,2-10S BH9140.12 UNAC230V  5A UHAC230V 0060915
RÜCKLEISTUNGSRELAIS  0,2-10S BH9140.12 UNAC230V 40A UHAC230V 0060916
RÜCKLEISTUNGSRELAIS  0,2-10S BH9140.12/001 UN3AC400V 5A UH DC24V 0061363
RÜCKLEISTUNGSRELAIS  0,2-10S BH9140.12/001 UN3AC400V 5A UHAC230V 0060919
RÜCKLEISTUNGSRELAIS  0,2-10S BH9140.12/001 UN3AC400V40A UHAC230V 0060920
RÜCKLEISTUNGSRELAIS  0,2-10S BH9140.12/011 UN3AC400V 5A UHAC230V 0060921
HALBLEITERSCHÜTZ AC24-480V BH9250.01/001 UH=DC24V        AC10A 0053014
HALBLEITERSCHÜTZ AC24-480V BH9250.01/001 UH=DC24V        AC25A 0053400
HALBLEITERSCHÜTZ AC24-480V BH9250.01/001 UH=DC24V        AC50A 0053386
HALBLEITERSCHÜTZ AC24-480V BH9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 25A 0053403
HALBLEITERSCHÜTZ AC24-480V BH9250.03/001 UH=DC24V     3xAC  5A 0053404
HALBLEITERSCHÜTZ AC24-480V BH9250.03/001 UH=DC24V     3XAC 15A 0053277
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC110V 50/60HZ 10A 0055295
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC230V 50/60HZ 10A 0052267
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC230V 50/60HZ 20A 0052577
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC230V 50/60HZ 40A 0052269
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC400V 50/60HZ 10A 0053083
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC400V 50/60HZ 20A 0053434
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC400V 50/60HZ 40A 0053435
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC48V 50/60HZ 10A 0053773
HALBLEITERSCHÜTZ MIT STROMÜBERWACH. BH9251.11 AC48V 50/60HZ 20A 0056845
HALBLEITERSCHÜTZ BH9251.11/001 AC230V 50/60HZ 10A 0055796
HALBLEITERSCHÜTZ BH9251.11/001 AC230V 50/60HZ 20A 0055050
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC/DC24V 12A 100MS 0059229
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC/DC24V 12A 20MS 0058291
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC/DC24V 20A 100MS 0058603
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC/DC24V 4A 100MS 0054242
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC/DC24V 4A 1S 0059615
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC/DC24V 4A 20MS 0058213
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC220-240V 12A 100MS 0056373
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC220-240V 20A 100MS 0058338
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC220-240V 4A 100MS 0053924
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC220-240V 4A 20MS 0063087
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC400V 12A 100MS 0057946
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC400V 20A 100MS 0060322
WENDESCHÜTZ BH9253.11 AC400V 4A 100MS 0062120
WENDESCHÜTZ BH9253.11 DC24V 12A 20MS 0061549
WENDESCHÜTZ BH9253.11 DC24V 4A 20MS 0054383
WENDESCHÜTZ  r+/rl-/l+ DC24V BH9255.11 UH AC/DC24V 12A 0059766
WENDESCHÜTZ  r+/rl-/l+ AC/DC24-80V BH9255.11 UH AC/DC24V 20A 0059884
WENDESCHÜTZ  r+/rl-/l+ AC/DC24-80V BH9255.11 UH AC/DC24V 4A 0059576
WENDESCHÜTZ  r+/rl-/l+ DC24V BH9255.11 UH AC/DC24V 4A 0060170
WENDESCHÜTZ  r+/rl-/l+ AC/DC80-230V BH9255.11 UH AC230V 12A 0062142
WENDESCHÜTZ  r+/rl-/l+ AC/DC80-230V BH9255.11 UH AC230V 4A 0059495
WENDESCHÜTZ  r+/rl-/l+ AC/DC24-80V BH9255.11 UH AC230V 4A 0063461
WENDESCHÜTZ  r+/rl-/l+ DC24V BH9255.11 UH AC400V 4A 0060274
FUNK-SICHERHEITSMODUL ohne IR 3S BI5910.03/00MF9 DC24V 0059003
FUNK-SICHERHEITSMODUL mit IR 3S BI5910.03/01MF9 DC24V 0059431
FUNK-SICHERHEITSMODUL mit IR 3S BI5910.03/01MF9014 DC24V 0062977
FUNK-SICHERHEITSMODUL ohne IR 2S/1Ö BI5910.22/00MF9 DC24V 0059002
FUNK-SICHERHEITSMODUL ohne IR 2S/1Ö BI5910.22/00MF9001 DC24V  I-Nr.0932 0061733
FUNK-SICHERHEITSMODUL mit IR 2S/1Ö BI5910.22/01MF9 DC24V 0059432
NOT-AUS-MODUL BI5928.47/100 DC24V 1-10S 0057069
FUNK-SICHERHEITSMODUL ohne IR 3S BI6910.03/00MF9 DC24V 0062570
FUNK-SICHERHEITSMODUL mit IR 3S BI6910.03/01MF9 DC24V 0062572
FUNK-SICHERHEITSMODUL ohne IR 2S/1Ö BI6910.22/00MF9 DC24V 0062571
FUNK-SICHERHEITSMODUL ohne IR 2S/1Ö BI6910.22/00MF910 DC24V 0063414
FUNK-SICHERHEITSMODUL mit IR 2S/1Ö BI6910.22/01MF9 DC24V 0062573
FUNK-SICHERHEITSMODUL mit IR 2S/1Ö BI6910.22/01MF910 DC24V 0063416
BREMSGERAET       2AC200-480V 1-20S BI9023 UH AC115V+AC230V+DC24V 60A 0058503
BREMSGERAET       2AC200-480V 1-20S BI9023 UH AC400V 60A 0057302
BREMSGERAET       2AC200-480V 1-30S BI9023/100 UH AC115V+230V+DC24V 60A 0058936
BREMSGERAET       2AC200-480V 1-30S BI9023/100 UH AC400V 60A 0057143
BREMSGERAET       2AC200-480V 1-30S BI9023/200 UH AC400V 60A 0058722
BREMSGERAET       2AC200-480V 1-20S BI9023/300 AC400V 60A 0061130
SANFTANLAUFGERÄT BI9025 3AC200-480V 50/60HZ 15KW 0054904
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V 0055209
SANFTANLAUFBREMSGERAET   11KW BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V 0054985
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V 0054984
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V 0055322
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V 0055321
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V 0056196
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V 0055733
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V 0055943
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V 0056360
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/010 3AC200-480V UHAC230V 0055325
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/010 3AC200-480V UHAC230V 0055324
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38/010 3AC200-480V UHAC230V 0058038
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/011 3AC200-480V UHAC230V 0055250
SANFTANLAUFBREMSGERÄT           3KW BI9028.38/011 3AC200-480V UHAC230V 0055412
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/011 3AC200-480V UHAC230V 0055326
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38/011 3AC200-480V UHAC230V 0056307
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/011 3AC200-480V UHAC400V 0063759
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V 0056984
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V 0056985
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V 0056986
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V 0057051
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V 0057061
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V 0057062
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/111 3AC200-480V UH AC230V 0060228
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC230V 0060055
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC230V 0063673
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V 0057468
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         7,5KW BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V 0057486
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V 0057487
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BI9028.38/210 3AC200-480V UHAC230V 0057034
SANFTANLAUFBREMSGER.UH=AC230V,DC24V BI9028.38/310 3AC200-480V 11kW 0058708
SANFTANLAUFGERÄT    UH AC230V,DC24V BI9028.38/710 3AC200-480V 7,5KW 0059104
SANFTANLAUFGERÄT    UH AC230V,DC24V BI9028.38/800 3AC200-480V 11KW 0056247
SANFTANLAUFGERÄT    UH AC230V,DC24V BI9028.38/800 3AC200-480V 15KW 0059307
SANFTANLAUFGERÄT    UH AC230V,DC24V BI9028.38/800 3AC200-480V 7,5KW 0058234
SANFTANLAUFGERÄT    UH AC230V,DC24V BI9028.38/810 3AC200-480V 11KW 0058967
SANFTANLAUFGERÄT    UH AC230V,DC24V BI9028.38/810 3AC200-480V 15KW 0057950
SANFTANLAUFGERÄT    UH AC230V,DC24V BI9028.38/810 3AC200-480V 7,5KW 0057592
SANFTANLAUFGERÄT BI9028.38/812 3AC400V 11KW 0060865
SANFTANLAUFGERÄT BI9028.38/812 3AC400V 15KW 0062873
SANFTANLAUFGERÄT    UH AC230V,DC24V BI9028.38/900 AC100-480V 5KW 0058687
MOTORBREMSGERAET BI9034 60A AC50/60HZ 230V 2-11S 0063054
MOTORBREMSGERAET BI9034 60A AC50/60HZ 400V 2-11S 0062127
WENDESCHÜTZ+SANFTANLAUFGERÄT BI9254.38     3AC400V 50/60Hz 12A 0059430
NOT-AUS-MODUL BL5903.03/00000 AC110V 0053476
NOT-AUS-MODUL BL5903.03/00000 AC230V 0053510
NOT-AUS-MODUL BL5903.03/00020 AC230V 0054581
NOT-AUS-MODUL BL5903.22/00000 AC110V 0053477
NOT-AUS-MODUL BL5903.22/00000 AC230V 0053511
NOT-AUS-MODUL BL5903.22/00020 AC230V 0054582
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/010 DC24V 0052430
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/011 DC24V 0052431
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/012 DC24V 0052432
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/013 DC24V 0054644
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/024 DC24V 0055564
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/031 DC24V 0056504
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/032 DC24V 0056470
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/034 DC24V 0055565
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.08/234 DC24V 0057366
NOT-AUS-WAECHTER BL5922.16/001 DC24V 0057330
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.02 AC50/60HZ 110V 0052549
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.02 AC50/60HZ 230V 0057058
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.02 DC24V 0052051
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.02/024 DC24V+AC50/60HZ 120V 0050597
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.02/024 DC24V+AC50/60HZ 230V 0047396
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.48 AC50/60HZ 230V 0057433
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.48 AC50/60HZ 24V 0049027
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.48 AC50/60HZ 48V 0051970
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.48 DC24V 0047395
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.48/024 DC24V+AC50/60HZ 110V 0049043
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.48/024 DC24V+AC50/60HZ 120V 0056129
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.48/024 DC24V+AC50/60HZ 230V 0047042
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS BL5933.48/61 DC24V 0056328
SANFTANLAUFGERAET BL9025 3AC200-480V 50/60HZ 11KW 0050957
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH AC230V 0058140
SANFTANLAUFBREMSGERÄT 7,5KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH AC230V 0059157
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          11KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH AC230V 0059345
SANFTANLAUFBREMSGERÄT Muster  7,5KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH AC24V 0061301
SANFTANLAUFBREMSGERÄT          15KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH AC400V 0057868
SANFTANLAUFBREMSGERÄT Muster  7,5KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH AC400V 0063965
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         15KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH DC24V 0064256
SANFTANLAUFBREMSGERÄT        7,5KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH DC24V 0064255
SANFTANLAUFBREMSGERAET         11KW BL9228.03/010 3AC200-480V UH DC24V 0064310
SANFTANLAUFBREMSGERÄT         15KW BL9228.03/811 3AC200-480V UH DC24V 0063486
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63 AC/DC24V 0044207
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63 AC/DC48V 0056722
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63 AC50/60HZ 110V 0044334
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63 AC50/60HZ 230V 0044214
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63 DC110V 0052803
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63/61 AC/DC24V 0048700
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63/61 AC50/60HZ 110V 0049497
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63/61 AC50/60HZ 115V 0055782
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63/61 AC50/60HZ 120V 0053306
ERWEITERUNGSMODUL NOT-AUS BN3081.63/61 AC50/60HZ 230V 0048701
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48 AC50/60HZ 110V 0041902
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48 AC50/60HZ 127V 0056531
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48 AC50/60HZ 230V 0041437
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48 AC50/60HZ 240V 0054458
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48 AC50/60HZ 24V 0041700
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48 AC50/60HZ 48V 0042020
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48 DC24V 0041438
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/203 AC50/60HZ 110V/ DC60V 0043384
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/203 AC50/60HZ 120V 0056657
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/203 AC50/60HZ 230V/DC110V 0041998
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/203 AC50/60HZ 240V 0045693
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V 0044713
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/204 AC50/60HZ 115V/ DC60V 0055781
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/204 AC50/60HZ 120V 0057145
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V 0045350
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/204 AC50/60HZ 48V 0055884
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/204 DC220V 0057559
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/204 DC24V 0047617
NOT-AUS-RELAIS BN5930.48/204 DC48V 0054491
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 AC50/60HZ 110V 0031883
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 AC50/60HZ 127V 0031884
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 AC50/60HZ 230V 0031885
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 AC50/60HZ 240V 0031886
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 AC50/60HZ 24V 0031881
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 AC50/60HZ 42V 0035463
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 AC50/60HZ 48V 0031882
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 DC110V 0047636
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 DC24V 0032155
NOT-AUS-MODUL BN5983.53 DC48V 0045676
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/104 AC50/60HZ 110V 0045535
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/104 AC50/60HZ 230V 0038446
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/104 DC110V 0053494
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/104 DC24V 0038447
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/110 AC50/60HZ 230V 0040251
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/110 DC24V 0040845
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/200 AC50/60HZ 110V 0057024
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/200 AC50/60HZ 127V 0045428
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/200 AC50/60HZ 230V 0035861
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/200 AC50/60HZ 48V 0056721
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/200 DC24V 0040746
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/60 AC50/60HZ 110V 0051207
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/60 AC50/60HZ 230V 0051686
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/60 DC24V 0049766
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/61 AC50/60HZ 110V 0046749
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/61 AC50/60HZ 127V 0046226
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/61 AC50/60HZ 230V 0053003
NOT-AUS-MODUL BN5983.53/61 DC24V 0047292
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC230/400V 4/7,5KW 0045244
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC230/400V 5,5/11KW 0049407
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC480V 7,5KW 0045695
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC500V 3,3KW 0047959
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC500V 7,5KW 0051355
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC550V 3,3KW 0050171
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC550V 5,5KW 0058706
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC575V 3,3KW 0055001
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC600V 4KW 0050816
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC600V 5,5KW 0058707
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC690V 5,5KW 0049699
SANFTANLAUFGERAET BN9011 3AC690V 7,5KW 0052523
MOTORBREMSGERAET BN9034 25A AC50/60HZ 400V 15S 0057148
MOTORBREMSGERAET BN9034 36A AC50/60HZ 400V 15S 0061980
MOTORBREMSGERAET BN9034/0010 25A AC50/60HZ 400V 15S 0059742
MOTORBREMSGERAET BN9034/0100 25A AC50/60HZ 400V 15S 0057253
MOTORBREMSGERAET BN9034/0100 25A AC50/60HZ 400V 60S 0057693
MOTORBREMSGERAET                15S BN9034/1000 25A UN=AC575V UH=AC230V 0058460
MOTORBREMSGERAET                15S BN9034/1000 25A UN=AC575V UH=AC24V 0057287
MOTORBREMSGERAET                15S BN9034/1100 25A UN=AC575V UH=AC230V 0058866
MOTORWÄCHTER BO5877.01/011 3AC400V 0,2-2M-OHM 0052057
MOTORWÄCHTER BO5877.01/211 3AC400V 0,2-2M-OHM 0051575
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/100 DC24V 0,1-1S 0045606
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/100 DC24V 0,3-3S 0045976
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/100 DC24V 0,5-5S 0043379
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/100 DC24V 1-10S 0045883
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/100/61 DC24V 0,3-3S 0051163
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/100/61 DC24V 1-10S 0047478
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,1-1S 0047298
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,3-3S 0052828
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,5-5S 0044433
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC110V 1-10S 0043780
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,1-1S 0041577
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,3-3S 0041510
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,5-5S 0041635
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC230V 1-10S 0040430
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC24V 0,3-3S 0048114
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC24V 0,5-5S 0056627
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC24V 1-10S 0044904
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC42V 1-10S 0050634
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC48V 0,5-5S 0049351
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124 DC24V+AC48V 1-10S 0055614
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V ,3-3S 0053432
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V ,5-5S 0048246
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V 1-10S 0049140
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124/61 DC24V+AC230V ,1-1S 0048698
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/124/61 DC24V+AC230V ,5-5S 0051663
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/200 DC24V 10S 0046682
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/200 DC24V 1S 0041958
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/200 DC24V 3S 0047096
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/205 DC24V 3S 0056867
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/224 DC24V+AC110V 10S 0055204
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/224 DC24V+AC110V 3S 0054926
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/224 DC24V+AC230V 10S 0040506
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/224 DC24V+AC230V 1S 0043752
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/224 DC24V+AC230V 3S 0043959
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/224 DC24V+AC230V 5S 0044641
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/224 DC24V+AC240V 1S 0054120
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/400 DC24V 0,1-1S 0047897
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/400 DC24V 0,3-3M 0044722
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/400 DC24V 0,3-3S 0047956
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/400 DC24V 0,5-5M 0044723
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/400 DC24V 1-10M 0044724
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/400 DC24V 1-10S 0053856
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/400 DC24V 3-30S 0044720
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/400 DC24V 6-60S 0044721
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC110V 0,3-3M 0045070
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC110V 1-10M 0045069
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC110V 1-10S 0049737
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC110V 3-30S 0045071
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC110V 6-60S 0048265
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,1-1S 0049829
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,3-3M 0044732
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,3-3S 0048332
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,5-5M 0044733
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-10M 0044734
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-10S 0048185
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-30S 0045476
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 3-30S 0044730
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC230V 6-60S 0044731
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC24V 0,5-5M 0053784
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/424 DC24V+AC24V 6-60S 0047883
NOT-AUS-MODUL BO5988.47/524 DC24V+AC230V 3M 0055638
NOT-AUS-MODUL BO5988.48 DC24V 0044944
NOT-AUS-MODUL BO5988.48/024 DC24V+AC110V 0041779
NOT-AUS-MODUL BO5988.48/024 DC24V+AC230V 0040376
NOT-AUS-MODUL BO5988.48/024 DC24V+AC24V 0044631
NOT-AUS-MODUL BO5988.48/024/61 DC24V+AC230V 0048695
NOT-AUS-MODUL BO5988.61 DC24V 0044962
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024 DC24V+AC110V 0040672
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024 DC24V+AC127V 0046194
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024 DC24V+AC230V 0040375
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024 DC24V+AC240V 0044964
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024 DC24V+AC24V 0041264
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024 DC24V+AC48V 0044963
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024/60 DC24V+AC127V 0046221
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024/61 DC24V+AC120V 0053461
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024/61 DC24V+AC127V 0049611
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024/61 DC24V+AC230V 0048696
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024/61 DC24V+AC240V 0049492
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024/61 DC24V+AC24V 0049490
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/024/61 DC24V+AC48V 0049491
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/324 DC24V+AC110V 0043145
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/324 DC24V+AC230V 0043265
NOT-AUS-MODUL BO5988.61/324/61 DC24V+AC127V 0052393
NOT-AUS-MODUL BO5988.62 DC24V 0046910
NOT-AUS-MODUL BO5988.62/024 DC24V+AC230V 0046909
NOT-AUS-MODUL BO5988.62/024 DC24V+AC240V 0052948
NOT-AUS-MODUL BO5988.62/024/61 DC24V+AC230V 0048697
NOT-AUS-MODUL BO5988.62/61 DC24V 0061687
BREMSWIDERSTAND BW 075 0,75KW 0048678
KOPPELRELAIS CA3056.01 AC/DC110V 0041926
KOPPELRELAIS CA3056.01 AC/DC12V 0041615
KOPPELRELAIS CA3056.01 AC/DC24V 0041412
KOPPELRELAIS CA3056.01 AC/DC48V 0041033
KOPPELRELAIS CA3056.01 AC50/60HZ 110-130V 0040754
KOPPELRELAIS CA3056.01 AC50/60HZ 220-240V 0040843
KOPPELRELAIS CA3056.01/001 AC/DC24V 0041404
KOPPELRELAIS CA3056.01/001 AC/DC48V 0041405
KOPPELRELAIS CA3056.01/001 AC50/60HZ 110-130V 0051193
KOPPELRELAIS CA3056.01/001 AC50/60HZ 220-240V 0037443
KOPPELRELAIS CA3056.01/074 AC180-254V 0043912
KOPPELRELAIS CA3056.01/075 AC/DC24V 0046138
KOPPELRELAIS CA3056.01/100 AC/DC24V 0041406
KOPPELRELAIS CA3056.01/100 AC/DC48V 0043227
KOPPELRELAIS CA3056.01/100 AC50/60HZ 220-240V 0045321
KOPPELRELAIS CA3056.01/101 AC/DC24V 0041407
KOPPELRELAIS CA3056.01/101 AC50/60HZ 110-130V 0040618
KOPPELRELAIS CA3056.01/101 AC50/60HZ 220-240V 0037444
KOPPELRELAIS CA3056.05 AC/DC12V 0043016
KOPPELRELAIS CA3056.05 AC/DC24V 0041408
KOPPELRELAIS CA3056.05 AC50/60HZ 220-240V 0043555
KOPPELRELAIS CA3056.05/001 AC/DC24V 0041409
KOPPELRELAIS CA3056.05/001 AC50/60HZ 220-240V 0037441
KOPPELRELAIS CA3056.05/100 AC/DC24V 0041410
KOPPELRELAIS CA3056.05/101 AC50/60HZ 220-240V 0037442
KOPPELRELAIS CB3056.02 AC/DC110V 0039796
KOPPELRELAIS CB3056.02 AC/DC24V 0038524
KOPPELRELAIS CB3056.02 AC50/60HZ 220-240V 0041100
KOPPELRELAIS CB3056.02/001 AC/DC24V 0037462
KOPPELRELAIS CB3056.02/001 AC50/60HZ 220-240V 0037339
KOPPELRELAIS CB3056.02/100 AC/DC24V 0041237
KOPPELRELAIS CB3056.02/100 AC50/60HZ 220-240V 0049160
KOPPELRELAIS CB3056.02/101 AC/DC24V 0049823
KOPPELRELAIS CB3056.02/101 AC50/60HZ 220-240V 0052276
KOPPELRELAIS CB3056.11 AC/DC24V 0038525
KOPPELRELAIS CB3056.11 AC50/60HZ 110-130V 0039797
KOPPELRELAIS CB3056.11 AC50/60HZ 220-240V 0039937
KOPPELRELAIS CB3056.11/001 AC/DC24V 0037463
KOPPELRELAIS CB3056.11/001 AC50/60HZ 220-240V 0037340
KOPPELRELAIS CB3056.11/100 AC/DC24V 0039124
KOPPELRELAIS CB3056.11/100 AC/DC60V 0044067
KOPPELRELAIS CB3056.11/100 AC220-240V 0055869
KOPPELRELAIS CB3056.11/101 AC/DC110V 0045363
KOPPELRELAIS CB3056.11/101 AC/DC24V 0049824

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !