Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Metalwork sau:

Part No Specifications
3571004 APR ELPN.COM.CNOMO 200 3/8
3571004L APR ELPN.COM.CNOMO 200 3/8
3572007 VFR+L 200 3/8 5 08 RMSA
3572008 VFR+L 200 3/8 20 08 RMSA
3572009 VFR+L 200 3/8 50 08 RMSA
3572010 VFR+L 200 3/8 5 012 RMSA
3572011 VFR+L 200 3/8 20 012 RMSA
3572012 VFR+L 200 3/8 50 012 RMSA
3572107 VFR+L 200 3/8 5 08 SAC
3572108 3/8 VFR+L 0-8 SKILL SAC DRAIN
3572109 VFR+L 200 3/8 50 08 SAC
3572110 VFR+L 200 3/8 5 012 SAC
3572111 VFR+L 200 3/8 20 012 SAC
3572112 VFR+L 200 3/8 50 012 SAC
3573007 VFRL 200 3/8 5 08 RMSA
3573008 VFRL 200 3/8 20 08 RMSA
3573009 VFRL 200 3/8 50 08 RMSA
3573010 VFRL 200 3/8 5 012 RMSA
3573011 3/8 VFRL 0-12 20 MIC SKILL
3573012 VFRL 200 3/8 50 012 RMSA
3573107 VFRL 200 3/8 5 08 SAC
3573108 VFRL 200 3/8 20 08 SAC
3573109 VFRL 200 3/8 50 08 SAC
3573110 VFRL 200 3/8 5 012 SAC
3573111 VFRL 200 3/8 20 012 SAC
3573112 VFRL 200 3/8 50 012 SAC
3580001 FIL.200 3/8 5 RMSA
3580002 3/8 FILTER SKILLAIR 238
3580003 FIL.200 3/8 50 RMSA
3580007 FIL 200 3/8 5 SAC
3580008 3/8 FIL SKILLAIR 20M SAC DRN
3580009 FIL 200 3/8 50 SAC
3581001 3/8 LUB SKILLAIR 238
3581002 3/8 LUB SKILLAIR 238 AUTO FILL
3581005 LUB 200 3/8 CD MANUALE
3582007 FRL 200 3/8 5 08 RMSA
3582008 3/8 FRL 0-8 SKILLAIR 238
3582009 FRL 200 3/8 50 08 RMSA
3582010 FRL 200 3/8 5 012 RMSA
3582011 FRL 200 3/8 20 012 RMSA
3582012 FRL 200 3/8 50 012 RMSA
3582107 FRL 200 3/8 5 08 SAC
3582108 FRL 200 3/8 20 08 SAC
3582109 FRL 200 3/8 50 08 SAC
3582110 FRL 200 3/8 5 012 SAC
3582111 FRL 200 3/8 20 012 SAC
3582112 FRL 200 3/8 50 012 SAC
3583007 3/8 FR 0-8 5 MIC SKILLAIR 238
3583008 3/8 FR 0-8 SKILLAIR 238
3583009 FR 200 3/8 50 08 RMSA
3583010 FR 200 3/8 5 012 RMSA
3583011 3/8 FR 0-12 SKILLAIR 238
3583012 FR 200 3/8 50 012 RMSA
3583031 3/8 FR 0-8 SK200 5 MIC SAC
3583032 3/8 FR 0-8 SK 200 20M SAC DRN
3583033 FR 200 3/8 50 08 SAC
3583034 FR 200 3/8 5 012 SAC
3583035 3/8 FR 0-12 SK 200 20M SAC DRN
3583036 FR 200 3/8 50 012 SAC
3584007 FR+L 200 3/8 5 08 RMSA
3584008 3/8 FR+L 0-8 SKILLAIR 238
3584009 FR+L 200 3/8 50 08 RMSA
3584010 FR+L 200 3/8 5 012 RMSA
3584011 3/8 FR+L 0-12 SKILLAIR 238
3584012 FR+L 200 3/8 50 012 RMSA
3584107 FR+L 200 3/8 5 08 SAC
3584108 SKILLAIR 200 FR+L 3/8'' SAC
3584109 FR+L 200 3/8 50 08 SAC
3584110 FR+L 200 3/8 5 012 SAC
3584111 FR+L 200 3/8 20 012 SAC
3584112 FR+L 200 3/8 50 012 SAC
3585001 F+L 200 3/8 5 RMSA
3585002 3/8 F+L SKILLAIR 238
3585003 F+L 200 3/8 50 RMSA
3585101 F+L 200 3/8 5 SAC
3585102 F+L 200 3/8 20 SAC
3585103 F+L 200 3/8 50 SAC
3588001 3/8 OIL REM FILT SKILLAIR 200
3588003 D 200 3/8 SAC
3589001 F+D 200 3/8 5 RMSA
3589005 F+D 200 3/8 5 SAC-RMSA
3589006 F+D 200 3/8 5 SAC-SAC
3602001 1/2 REG 0-2 SKILLAIR 212
3602002 1/2 REG 0-4 SKILLAIR 212
3602003 1/2 REG 0-8 SKILLAIR 212
3602004 1/2 REG 0-12 SKILLAIR 212
3610001 REG.200 1/2 02
3610002 REG.200 1/2 02
3610003 1/2 REG SK200 KEY 0 - 8
3610004 REG.200 1/2 02
3669000 1/2 V3V SKILL 200 PNEU
3669001 V3V 200 ELPN 1/2
3669001L V3V ELPN.200 1/2
3669002 V3V 200 ELPN ASS 1/2
3669004 V3V 200 EL CNOMO
3669004L V3V ELPN.COM.CNOMO 200 1/2
3669005 V3V ELPN.COM.CNOMO ASS.200 1/2
3670001 1/2 V3V SKILLAIR 212
3671000 1/2 APR 200 PNEU
3671001 1/2 APR 200 ELPN
3671001L APR ELPN.200 1/2
3671004 1/2 APR 200 EL. CNOMO
3671004L APR ELPN.COM.CNOMO 200 1/2
3672007 1/2 VFR+L 0-8 5 MIC SKILL 200
3672008 1/2 VFR+L 0-8 SKILLAIR 212
3672009 VFR+L 200 1/2 50 08 RMSA
3672010 VFR+L 200 1/2 5 012 RMSA
3672011 1/2 VFR+L 0-12 SKILLAIR 212
3672012 VFR+L 200 1/2 50 012 RMSA
3672107 VFR+L 200 1/2 5 08 SAC
3672108 1/2 VFR+L 0-8 SKILL. SAC DRAIN
3672109 1/2 VFR+L 0-8 SKILL 50MIC SAC
3672110 VFR+L 200 1/2 5 012 SAC
3672111 VFR+L 200 1/2 20 012 SAC
3672112 VFR+L 200 1/2 50 012 SAC
3673007 VFRL 200 1/2 5 08 RMSA
3673008 VFRL 200 1/2 20 08 RMSA
3673009 VFRL 200 1/2 50 08 RMSA
3673010 VFRL 200 1/2 5 012 RMSA
3673011 1/2 VFRL 0-12 SKILLAIR 212
3673012 VFRL 200 1/2 50 012 RMSA
3673107 VFRL 200 1/2 5 08 SAC
3673108 VFRL 200 1/2 20 08 SAC
3673109 VFRL 200 1/2 50 08 SAC
3673110 VFRL 200 1/2 5 012 SAC
3673111 VFRL 200 1/2 20 012 SAC
3673112 VFRL 200 1/2 50 012 SAC
3680001 1/2 FILTER SKILLAIR 212 5 MIC
3680002 1/2 FILTER SKILLAIR 212
3680003 1/2 FILTER SKILLAIR 212 50 MIC
3680007 1/2 FILT SKILL 200 5MIC SAC
3680008 1/2 FIL SKILLAIR 200 SAC DRN
3680009 FIL 200 1/2 50 SAC
3681001 1/2 LUB SKILLAIR 212
3681002 LUB.200 1/2 CA
3681005 LUB 1/2 SKILLAIR SER 2 CD
3682007 FRL 200 1/2 5 08 RMSA
3682008 1/2 FRL 0-8 SKILLAIR 212
3682009 1/2 FRL 0-8 SKILLAIR 212 50 M
3682010 FRL 200 1/2 5 012 RMSA
3682011 1/2 FRL 0-12 SKILLAIR 212
3682012 FRL 200 1/2 50 012 RMSA
3682019 FRL 200 1/2 5 08 RA
3682020 FRL 200 1/2 20 08 RA
3682107 FRL 200 1/2 5 08 SAC
3682108 SKILLAIR 200 F+R+L 1/2'' SAC
3682109 FRL 200 1/2 50 08 SAC
3682110 FRL 200 1/2 5 012 SAC
3682111 FRL 200 1/2 20 012 SAC
3682112 FRL 200 1/2 50 012 SAC
3683007 1/2 FR 0-8 SKILLAIR 5 MIC 212
3683008 1/2 FR 0-8 SKILLAIR 212
3683009 1/2 FR 0-8 50 SKILLAIR 212
3683010 1/2 FR 0-12 5MIC SKILLAIR 212
3683011 1/2 FR 0-12 SKILLAIR 212
3683012 1/2 FR 0-12 SKILL 200 50 MIC
3683031 1/2 FR 0-8 SKILL 200 5M SAC
3683032 1/2 FR 0-8 SK 200 20M SAC DRN
3683033 1/2 FR 0-8 SK 200 50M SAC DRN
3683034 SKILLAIR 200 FR 5 MIC 0-12 SAC
3683035 1/2 FR 0-12 20MIC SAC DRN 212
3683036 1/2 FR 200 50M 0-12 SAC
3684007 1/2 FR+L 0-8 5MIC SKILLAIR 212
3684008 1/2 FR+L 0-8 SKILLAIR 212
3684009 1/2 FR+L 0-8 50M SKILLAIR 212
3684010 1/2 FR+L 0-12 5M SKILLAIR 212
3684011 1/2 FR+L 0-12 SKILLAIR 212
3684012 FR+L 200 1/2 50 012 RMSA
3684019 FR+L 200 1/2 5 08 RA
3684020 1/2 FR+L 0-8 20M SK200 RA
3684107 SKILL FR+L 200 1/2 5 08 SAC
3684108 SKILL 1/2 200 FR+L 08 SAC DR
3684109 FR+L 200 1/2 50 08 SAC
3684110 FR+L 200 1/2 5 012 SAC
3684111 1/2 FR+L 0-12 SKILL 212 SAC
3684112 FR+L 200 1/2 50 012 SAC
3685001 F+L 200 1/2 5 RMSA
3685002 1/2 F+L SKILLAIR 212
3685003 F+L 200 1/2 50 RMSA
3685101 F+L 200 1/2 5 SAC
3685102 F+L 200 1/2 20 SAC
3685103 F+L 200 1/2 50 SAC
3688001 1/2 OIL REM FILTER SKILL SER 2
3688003 D 200 1/2 SAC
3689001 1/2 F+D SER 200
3689005 1/2 F + D SKILL 200 SAC
3689006 F+D 200 1/2 5 SAC-SAC
4402000A REG 3001/2 WITHOUT END PLATES
4402001 1/2 REG 0-4 SKILLAIR 312
4402001A REG 300 04 WITHOUT END PLATES
4402002 1/2 REG 0-8 SKILLAIR 312
4402002A REG 300 0-8 W/O END PLATES
4402003 1/2 REG 0-12 SKILLAIR 312
4402003A REG 300 012 WITHOUT END PLATES
4402012  
4402012A  
4403003 REG SER 300 1/2  PILOT
4403003A SK 300 PILOT REG - NO/EPLATES
4403010 ELECTRONIC PILOT REG 300 1/2
4403011 SKILLTRONIC REG 300 1/2'' DIGIT
4410000 REG 3001/2 02
4410000A REG 3001/2 WITHOUT END PLATES
4410001 REG 3001/2 02
4410001A REG 3001/2 WITHOUT END PLATES
4410002 1/2 REG SK300 KEY 0 - 8
4410002A REG 3001/2 WITHOUT END PLATES
4410003 REG 3001/2 02
4410003A REG 3001/2 WITHOUT END PLATES
4440000A PS 300 2A NO/NC 2m CABLE WITHOUT END PLA
4440001A PS 300 2A NO/NC M8 CONN. WITHOUT END PLA
4469000 V3V 300 PNEU. 1/2''
4469000A V3V 300 PNEU (NO END PLATES)
4469004 V3V ELPN CNOMO 300 1/2
4469004A V3V 300 EL.CNOMO(NO END PLATES
4469004AL V3V ELPN CNOMO 300 S/T
4469004L V3V ELPN CNOMO 300 1/2
4469005 V3V ELPN CNOMO ASS. 300 1/2
4469005A V3V EPLN CNOMO ASS.300  WITHOUT END PLAT
4469006 SKILLAIR 300 V3V 24V DC 1/2''
4469006A V3V ELPN MICRO 24VDC 300  WITHOUT END PL
4469007 V3V 300 1/2 MICROSOL 24vAC
4469007A V3V 300 MICROSOL 24vAC (NO EP)
4469008 SKILLAIR 300 V3V 110V AC 1/2''
4469008A V3V ELPN MICRO 110V50/60HZ 300  WITHOUT
4469009 V3V 1/2 300 MICROSOL 220V AC
4469009A V3V 300 MICROSOL 220vAC(NO EP)
4470001 1/2 V3V SKILLAIR 312
4470001A V3V 300 NO END PLATES
4471900 1/2 APR 300 PNEU
4471900A APR 300 PNEUM. S/T
4471901 1/2 APR 300 CNOMO SOLONOID
4471901A APR 300 ELPN CNOMO S/T
4471901AL APR 300 ELPN CNOMO S/T
4471901L APR 300 1/2 ELPN CNOMO
4471906 1/2 APR 300 MICRO 24V DC
4471906A APR 300 ELPN MICRO 24VDC S/ZA T.
4471907 1/2 APR 300 MICRO 24V AC
4471907A APR 300 ELPN MICRO 24V 50/60HZ
4471908 1/2 APR 300 MICRO 110V
4471908A APR 300 ELPN MICRO 110V 50/60 HZ
4471909 1/2 APR 300 MICRO 220V
4471909A APR 300 ELPN MICRO 220V 50/60HZ
4472004 VFR+L 300 1/2 5 08 RMSA
4472005 1/2 VFR+L 0-8 SKILLAIR 312
4472006 VFR+L 300 1/2 50 08 RMSA
4472007 VFR+L 300 1/2 5 012 RMSA
4472008 VFR+L 300 1/2 20 012 RMSA
4472009 VFR+L 300 1/2 50 012 RMSA
4472013 VFR+L 300 1/2 5 08 RA
4472014 1/2 VFR+L SKILLAIR 312 AUTO
4472015 VFR+L 300 1/2 50 08 RA
4472016 VFR+L 300 1/2 5 012 RA
4472017 1/2 VFR+L 0-12 AUTO SKILL 312
4472018 VFR+L 300 1/2 50 012 RA
4473004 VFRL 300 1/2 5 08 RMSA
4473005 VFRL 300 1/2 20 08 RMSA
4473006 VFRL 300 1/2 50 08 RMSA
4473007 VFRL 300 1/2 5 012 RMSA
4473008 1/2 VFRL 0-12 SKILLAIR 312
4473009 VFRL 300 1/2 50 012 RMSA
4473013 VFRL 300 1/2 5 08 RA
4473014 VFRL 300 1/2 20 08 RA
4473015 VFRL 300 1/2 50 08 RA
4473016 VFRL 300 1/2 5 012 RA
4473017 VFRL 300 1/2 20 012 RA
4473018 VFRL 300 1/2 50 012 RA
4480001 1/2 FILTER SKILLAIR 312 5 MIC
4480001A FIL 300 5 RMSA
4480002 1/2 FILTER SKILLAIR 312
4480002A 1/2 FILT SKILL 300 NO/EPLATES
4480003 FIL 300 1/2 50 RMSA
4480003A FIL 300 50 RMSA WITHOUT END PLATES
4480004 1/2 FILTER 5 MIC AUTO SKILLAIR
4480004A FIL 300 5 RA WITHOUT END PLATES
4480005 1/2 FILTER SKILLAIR 312 AUTO
4480005A FIL 300 20 RA WITHOUT END PLATES
4480006 1/2 FILTER 50 MIC AUTO SKILL
4480006A FIL 300 50 RA WITHOUT END PLATES
4481001 1/2 LUB 312 SKILLAIR
4481001A Lubricator Skillair 300 WITHOUT END PLAT
4481002 LUB 300 1/2 CA
4481002A LUB 300 CA WITHOUT END PLATES
4481003 LUB 300 1/2 ML
4481003A LUB 300 ML WITHOUT END PLATES
4481005 LUB 300 1/2 CD MANUAL
4481005A LUB 300 CD MANUAL WITHOUT END PLATES
4481006 1/2 LUB SKILL ML + PUSH FILL
4481006A LUB 300 ML-CD AUTOMATIC
4481007 LUB.300 1/2 ML-CA
4481007A LUB 300 ML-CA WITHOUT END PLATES
4481008 1/2 LUB 300 FULLY AUTO
4481008A LUB 300 CD AUTOMATIC WITHOUT END PLATES
4482004 FRL 300 1/2 5 08 RMSA
4482005 1/2 FRL 0-8 SKILLAIR 312
4482006 FRL 300 1/2 50 08 RMSA
4482007 FRL 300 1/2 5 012 RMSA
4482008 1/2 FRL 0-12 SKILLAIR 312
4482009 FRL 300 1/2 50 012 RMSA
4482013 FRL 300 1/2 5 08 RA
4482014 1/2 FRL SKILLAIR 312 AUTO
4482015 FRL 300 1/2 50 08 RA
4482016 FRL 300 1/2 5 012 RA
4482017 1/2 FRL 0-12 SER 3 AUTO
4482018 FRL 300 1/2 50 012 RA
4483004 1/2 FR 0-8 5MIC SKILLAIR 312
4483004A FR 300 5 08 RMSA WITHOUT END PLATES
4483005 1/2 FR 0-8 SKILLAIR 312
4483005A 1/2 FR 0-8 SKILL 300 N/E PLATE
4483006 1/2 FR SKILLAIR 312 50 MIC
4483006A FR 300 50 08 RMSA WITHOUT END PLATES
4483007 1/2 FR 0-12 5M SKILLAIR 312
4483007A FR 300 5 012 RMSA WITHOUT END PLATES
4483008 1/2 FR 0-12 SKILLAIR 312
4483008A FR 300 20 012 RMSA WITHOUT END PLATES
4483009 1/2 FR 0-12 50 MIC SKILL 300
4483009A FR 300 50 012 RMSA WITHOUT END PLATES
4483013 FR 300 1/2 5 08 RA
4483013A FR 300 5 08 RA WITHOUT END PLATES
4483014 1/2 FR 0-8 SKILLAIR 312 AUTO
4483014A FR 300 20M 0-8 RA W/O E/PLATES
4483015 SKILL  1/2'' FR 0-8 50 MIC AUTO
4483015A FR 300 50 08 RA WITHOUT END PLATES
4483016 1/2 FR 0-12 SKILL 300 5 M AUTO
4483016A FR 300 5 012 RA WITHOUT END PLATES
4483017 1/2 FR 0-12 SKILLAIR 312 AUTO
4483017A FR 300 20 012 RA WITHOUT END PLATES
4483018 1/2 FR SKILL 0-12 50 MIC AUTO
4483018A FR 300 50 012 RA WITHOUT END PLATES
4484004 FR+L 300 1/2 5 08 RMSA
4484005 1/2 FR+L 0-8 SKILLAIR 312
4484006 FR+L 300 1/2 50 08 RMSA
4484007 FR+L 300 1/2 5 012 RMSA
4484008 1/2 FR+L 0-12 SKILLAIR 300
4484009 FR+L 300 1/2 50 012 RMSA
4484013 FR+L 300 1/2 5 08 RA
4484014 1/2 FR+L 0-8 SKILLAIR 300 AUTO
4484015 FR+L 300 1/2 50 08 RA
4484016 FR+L 300 1/2 5 012 RA
4484017 FR+L 1/2 20 012 312 AUTO
4484018 SKILLAIR FR+L 300  50 012 RA
4485001 F+L 300 1/2 5 RMSA
4485002 F+L 300 1/2 20 RMSA
4485003 F+L 300 1/2 50 RMSA
4485004 F+L 300 1/2 5 RA
4485005 F+L 300 1/2 20 AUTO
4485006 F+L 300 1/2 50 RA
4488001 1/2 OIL REM FILT SKILLAIR 312
4488001A D. DEP 300 RMSA WITHOUT END PLATES
4488002 1/2 OIL REM FILT + AUTO SER 3
4488002A D. DEP 300 RA
4488003 D 300 1/2 RA
4488003A D. DEP 300 RA
4489001 F+D 1/2 SKILLAIR 5MIC 312
4489002 F+D 300 1/2 5 RA
4502001 3/4 REG 0-4 SKILLAIR 334
4502002 3/4 REG 0-8 SKILLAIR 334
4502003 3/4 REG 0-12 SKILLAIR 334
4502012  
4503003 REG SER 300 SKILL 3/4  PILOT
4503010 REG.PIL.ELETTR EPR A 300 3/4
4503011 REG.PIL.ELETTR EPR D 300 3/4
4510000 REG 300 3/4 02
4510001 REG 300 3/4 02
4510002 REG 300 3/4 02
4510003 3/4'' REG SK300 KEY 0 - 12
4569000 V3V 300 SERIES 3/4 PNEU
4569004 S/AIR V3V ELPN CNOMO 300 3/4''
4569004L V3V ELPN CNOMO 300 3/4
4569005 V3V EPLN CNOMO ASS.300 3/4
4569006 SKILLAIR 300 V3V 3/4'' 24 V DC
4569007 V3V ELPN MICRO 24V 50/60HZ 3/4
4569008 V3V ELPN MICRO 110V50/60HZ 300 3/4
4569009 V3V ELPN MICRO 220V50/60HZ 300 3/4
4570001 3/4 V3V SKILLAIR 334
4571900 APR 300 3/4 PNEU
4571901 3/4 APR 300 CNOMO SOL
4571901L APR 300 3/4 ELPN CNOMO
4571906 3/4 APR 300 MICRO 24V DC
4571907 3/4 APR 300 MICRO 24V AC
4571908 3/4 APR 300 MICRO 110V
4571909 3/4 APR 300 MICRO 220V
4572004 3/4 VFR+L 0-8 SKILL 334 5 MIC
4572005 3/4 VFR+L 0-8 SKILLAIR 334
4572006 VFR+L 300 3/4 50 08 RMSA
4572007 VFR+L 300 3/4 5 012 RMSA
4572008 VFR+L 300 3/4 20 012 RMSA
4572009 VFR+L 300 3/4 50 012 RMSA
4572013 VFR+L 300 3/4 5 08 RA
4572014 3/4 VFR+L SKILLAIR 334 AUTO
4572015 VFR+L 300 3/4 50 08 RA
4572016 VFR+L 300 3/4 5 012 RA
4572017 VFR+L 300 3/4 20 012 RA
4572018 VFR+L 300 3/4 50 012 RA
4573004 VFRL 300 3/4 5 08 RMSA
4573005 VFRL 300 3/4 20 08 RMSA
4573006 VFRL 300 3/4 50 08 RMSA
4573007 VFRL 300 3/4 5 012 RMSA
4573008 VFRL 300 3/4 20 012 RMSA
4573009 VFRL 300 3/4 50 012 RMSA
4573013 VFRL 300 3/4 5 08 RA
4573014 VFRL 300 3/4 20 08 RA
4573015 VFRL 300 3/4 50 08 RA
4573016 VFRL 300 3/4 5 012 RA
4573017 VFRL 300 3/4 20 012 RA
4573018 VFRL 300 3/4 50 012 RA
4580001 3/4 FILTER 5 MIC SKILLAIR 334
4580002 3/4 FILTER SKILLAIR 334
4580003 3/4 FILTER 50M SKILLAIR 334
4580004 3/4 FILT 5 MIC SKILL AUTO 300
4580005 3/4 FILTER SKILLAIR 334 AUTO
4580006 3/4 FILTER 3 SER AUTO 50 MIC
4581001 3/4 LUB 334 SKILLAIR
4581002 LUB 300 3/4 CA
4581003 LUB 300 3/4 ML
4581005 LUB 300 3/4 CD MANUAL
4581006 LUB 300 3/4 ML-CD AUTOMATIC
4581007 LUB 300 3/4 ML-CA
4581008 LUB 300 3/4 CD AUTOMATIC
4582004 FRL 300 3/4 5 08 RMSA
4582005 3/4 FRL 0-8 SKILLAIR 334
4582006 FRL 300 3/4 50 08 RMSA
4582007 FRL 300 3/4 5 012 RMSA
4582008 3/4 FRL 0-12 SKILLAIR 300
4582009 FRL 300 3/4 50 012 RMSA
4582013 FRL 300 3/4 5 08 RA
4582014 FRL 300 3/4 20 08 RA
4582015 FRL 300 3/4 50 08 RA
4582016 FRL 300 3/4 5 012 RA
4582017 3/4 FRL 0-12 SKILLAIR 334 AUTO
4582018 FRL 300 3/4 50 012 RA
4583004 3/4 FR 0-8 SKILLAIR 300 5 MIC
4583005 3/4 FR 0-8 SKILLAIR 334
4583006 SKILLAIR FR  300 3/4 50 08
4583007 SKILLAIR  300  FR 0-12  5 MICR
4583008 3/4 FR 0-12 SKILLAIR 334
4583009 FR 300 3/4 50 012 RMSA
4583013 3/4 FR 0-8 SKILLAIR 5MIC AUTO
4583014 3/4 FR 0-8 SKILLAIR 334 AUTO
4583015 FR 300 3/4 50 08 RA
4583016 3/4 FR 0-12 SKILL 300 5 M AUTO
4583017 3/4 FR 0-12 SKILL AUTO
4583018 FR 300 3/4 50 012 RA
4584004 FR+L 300 3/4 5 08 RMSA
4584005 3/4 FR+L 0-8 SKILLAIR 334
4584006 3/4 FR+L 300 50 MIC 0-8 SKILL
4584007 3/4 FR+L 0-12 5 MIC SKILLAIR
4584008 3/4 FR+L 300 SKILLAIR 0-12
4584009 FR+L 300 3/4 50 012 RMSA
4584013 FR+L 300 3/4 5 08 RA
4584014 3/4 FR+L 0-8 SKILLAIR 334 AUTO
4584015 FR+L 300 3/4 50 08 RA
4584016 FR+L 300 3/4 5 012 RA
4584017 3/4 FR+L 0-12 SKILLAIR AUTO
4584018 FR+L 300 3/4 50 012 RA
4585001 F+L 300 3/4 5 RMSA
4585002 3/4 F+L SKILLAIR 312
4585003 F+L 300 3/4 50 RMSA
4585004 F+L 300 3/4 5 RA
4585005 F + L 300 3/4 20 AUTO
4585006 F+L 300 3/4 50 RA
4588001 3/4 OIL REM FILTER SKILL 334
4588002 3/4 OIL REM FILT SKILL AUTO
4588003 D 300 3/4 RA
4589001 F+D 3/4 SKILLAIR 300
4589002 F+D 300 3/4 5 RA
4589003 DRIP LEG DRAIN 1/2
4602001 1'' REG 0-4 SKILLAIR 300
4602002 1'' REG 0-8 SKILLAIR 300
4602003 1'' REG 0-12 SKILLAIR 300
4602012  
4603003 REG SER 3 SKILLAIR 1'' PILOT
4603010 REG.PIL.ELETTR EPR A 300 1
4603011 REG.PIL.ELETTR EPR D 300 1
4610000 REG 300 1 KEY LOCKABLE
4610001 Regulator SKILLAIR 300 1/2, reg. 0-2 bar
4610002 1'' REG SK300 KEY 0 - 8
4610003 Regulator SKILLAIR 300 1/2, reg. 0-2 bar
4669000 V3V 300 PNEU. 1''
4669004 V3V ELPN CNOMO 300 1''
4669004L V3V ELPN CNOMO 300 1
4669005 V3V EPLN CNOMO ASS.300 1
4669006 SKILLAIR V3V 300 1'' 24VDC
4669007 V3V ELPN MICRO 24V 50/60HZ 1
4669008 SKILLAIR 300 V3V 110V AC 1''
4669009 V3V ELPN MICRO 220V50/60HZ 300 1
4670001 V3V SKILLAIR SER 300 1''
4671900 APR 300 1'' PNEU
4671901 1'' APR 300 CNOMO SOL
4671901L APR 300 1 ELPN CNOMO
4671906 1'' APR 300 MICRO 24V DC
4671907 1'' APR 300 MICRO 24V AC
4671908 1'' APR 300 MICRO 110V
4671909 APR 300 1 ELPN MICRO 220V 50/60HZ
4672004 VFR+L 300 1 5 08 RMSA
4672005 1'' VFR+L 0-8 SKILLAIR 334
4672006 VFR+L 300 1 50 08 RMSA
4672007 VFR+L 300 1 5 012 RMSA
4672008 1'' VFR+L 0-12 SKILL 300
4672009 VFR+L 300 1 50 012 RMSA
4672013 VFR+L 300 1 5 08 RA
4672014 1'' VFR+L 0-8 SKILLAIR 334 AUTO
4672015 VFR+L 300 1 50 08 RA
4672016 VFR+L 300 1 5 012 RA
4672017 VFR+L 300 1 20 012 RA
4672018 VFR+L 300 1 50 012 RA
4673004 VFRL 300 1 5 08 RMSA
4673005 VFRL 300 1 20 08 RMSA
4673006 VFRL 300 1 50 08 RMSA
4673007 VFRL 300 1 5 012 RMSA
4673008 VFRL 300 1 20 012 RMSA
4673009 VFRL 300 1 50 012 RMSA
4673013 VFRL 300 1 5 08 RA
4673014 VFRL 300 1 20 08 RA
4673015 VFRL 300 1 50 08 RA
4673016 VFRL 300 1 5 012 RA
4673017 VFRL 300 1 20 012 RA
4673018 VFRL 300 1 50 012 RA
4680001 FILTER 300 1 5 MICRON RMSA
4680002 FIL 300 1 20 RMSA
4680003 FIL 300 1 50 RMSA
4680004 1'' FILT SKILLAIR 300 AUTO 5MIC
4680005 1'' FILTER 300 20 AUTO
4680006 1'' FILT 300 SKILL 50M AUTO
4681001 1'' LUB SKILLAIR 300
4681002 LUB 300 1 CA
4681003 LUB 300 1 ML
4681005 1'' LUB SKILL SER 300 CD
4681006 LUB 300 1 ML-CD AUTOMATIC
4681007 LUB 300 1 ML-CA
4681008 LUB 300 1 CD AUTOMATIC
4682004 FRL 300 1 5 08 RMSA
4682005 1'' FRL 0-8 SKILLAIR 300
4682006 FRL 300 1 50 08 RMSA
4682007 FRL 300 1 5 012 RMSA
4682008 1'' FRL 0-12 SKILLAIR 300
4682009 FRL 300 1 50 012 RMSA
4682013 FRL 300 1 5 08 RA
4682014 1'' FRL 0-8 SKILLAIR 334 AUTO
4682015 FRL 300 1 50 08 RA
4682016 FRL 300 1 5 012 RA
4682017 FRL 300 1 20 012 RA
4682018 FRL 300 1 50 012 RA
4683004 FR 300 1'' 5 MIC 0-8 SKILLAIR
4683005 FR 300 1 20 08 SKILLAIR
4683006 FR 300 1 50 08 RMSA
4683007 FR 300 5 MIC 0-12 SKILLAIR
4683008 1'' FR 0-12 SKILLAIR 300
4683009 FR 300 1 50 012 RMSA
4683013 FR 300 1 5 08 AUTO SKILLAIR
4683014 FR 1'' SKILLAIR SER 300 AUTO
4683015 FR 300 1 50 08 AUTO SKILLAIR
4683016 1'' FR SKILL 0-12 300 5MIC AUTO
4683017 1'' FR 0-12 SKILLAIR 300 AUTO
4683018 FR 300 1 50 012 RA
4684004 FR+L 300 1 5 08 RMSA
4684005 1'' FR+L SKILLAIR 0-8 300
4684006 FR+L 300 1 50 08 RMSA
4684007 FR+L 300 1 5 012 RMSA
4684008 1'' FR+L 0-12 SKILL SERIES 300
4684009 FR+L 300 1 50 012 RMSA
4684013 FR+L 300 1 5 08 RA
4684014 1'' FR+L SKILLAIR 300 AUTO
4684015 FR+L 300 1 50 08 RA
4684016 SKILL 300 1'  FR+L 5 012 RA
4684017 FR+L 1'' SKILLAIR 300 0-12 AUTO
4684018 FR+L 300 1 50 012 RA
4685001 F+L 300 1 5 RMSA
4685002 1'' F+L SKILLAIR 300
4685003 F+L 300 1 50 RMSA
4685004 F+L 300 1 5 RA
4685005 F + L 300 1'' 20 AUTO
4685006 F+L 300 1 50 RA
4688001 1'' OIL REM FILTER SKILL SER 3
4688002 1'' FINE OIL FILTER + AUTO
4688003 D 300 1 RA
4689001 1'' F+D SKILLAIR 300
4689002 F+D 300 1 5 RA
5101001 1/8 FILTER BIT 5 MICRON
5101002 1/8 FILTER BIT
5101003 1/8 FILTER BIT 50 MICRON
5101004 BIT FILTER 1/8 SAC 5 MICRON
5101005 1/8 BIT FILTER WITH SAC DRAIN
5101006 FIL BIT 1/8 50 SAC
5102001 1/8 MR SR 0-2 BIT
5102002 1/8 MR SR 0-4 BIT
5102003 1/8 MR SR 0-8 BIT
5102004 1/8 MR SR 0-12 BIT
5103001 1/8 LUB BIT
5104001 FRL BIT 1/8 5 02 RMSA
5104002 FRL BIT 1/8 20 02 RMSA
5104003 FRL BIT 1/8 50 02 RMSA
5104004 FRL BIT 1/8 5 04 RMSA
5104005 FRL BIT 1/8 20 04 RMSA
5104006 FRL BIT 1/8 50 04 RMSA
5104007 FRL BIT 1/8 5 08 RMSA
5104008 1/8 FRL BIT 0-8
5104009 FRL BIT 1/8 50 08 RMSA
5104010 FRL BIT 1/8 5 012 RMSA
5104011 FRL BIT 1/8 20 012 RMSA
5104012 FRL BIT 1/8 50 012 RMSA
5104013 FRL BIT 1/8 5 02 SAC
5104014 FRL BIT 1/8 20 02 SAC
5104015 FRL BIT 1/8 50 02 SAC
5104016 FRL BIT 1/8 5 04 SAC
5104017 FRL BIT 1/8 20 04 SAC
5104018 FRL BIT 1/8 50 04 SAC
5104019 FRL BIT 1/8 5 08 SAC
5104020 FRL BIT 1/8 20 08 SAC
5104021 FRL BIT 1/8 50 08 SAC
5104022 FRL BIT 1/8 5 012 SAC
5104023 FRL BIT 1/8 20 012 SAC
5104024 FRL BIT 1/8 50 012 SAC
5105001 FR 1/8 0-2 BIT 5 MICRON
5105002 FR 1/8 0-2 BIT
5105003 FR BIT 1/8 50 02 RMSA
5105004 FR BIT 1/8 5 04 RMSA
5105005 BIT FR 1/8 20 0-4
5105006 FR BIT 1/8 50 04 RMSA
5105007 1/8 FR 0-8 5 MICRON
5105008 FR 1/8 0-8 BIT
5105009 FR BIT 1/8 50 08 RMSA
5105010 FR 1/8 0-12 5 MICRON BIT
5105011 FR 1/8 0-12 20 MICRON BIT
5105012 FR BIT 1/8 50 012 RMSA
5105013 FR BIT 1/8 5 02 SAC
5105014 FR BIT 1/8 20 02 SAC
5105015 FR BIT 1/8 50 02 SAC
5105016 FR BIT 1/8 5 04 SAC
5105017 FR BIT 1/8 20 04 SAC
5105018 FR BIT 1/8 50 04 SAC
5105019 FR BIT 1/8 5 08 SAC
5105020 1/8 FR 0-8 BIT SAC DRAIN
5105021 FR BIT 1/8 50 08 SAC
5105022 FR BIT 1/8 5 012 SAC
5105023 1/8 BIT FR SAC DRAIN 0-12
5105024 FR BIT 1/8 50 012 SAC
5106001 FR+L BIT 1/8 5 02 RMSA
5106002 FR+L BIT 1/8 20 02 RMSA
5106003 FR+L BIT 1/8 50 02 RMSA
5106004 FR+L BIT 1/8 5 04 RMSA
5106005 FR+L BIT 1/8 20 04 RMSA
5106006 FR+L BIT 1/8 50 04 RMSA
5106007 FR+L BIT 1/8 5 08 RMSA
5106008 FR+L 1/8 0-8 20 MICRON  BIT
5106009 FR+L BIT 1/8 50 08 RMSA
5106010 FR+L BIT 1/8 5 012 RMSA
5106011 FR+L 1/8 0-12 20MIC BIT
5106012 FR+L BIT 1/8 50 012 RMSA
5106013 FR+L BIT 1/8 5 02 SAC
5106014 FR+L BIT 1/8 20 02 SAC
5106015 FR+L BIT 1/8 50 02 SAC
5106016 FR+L BIT 1/8 5 04 SAC
5106017 FR+L BIT 1/8 20 04 SAC
5106018 FR+L BIT 1/8 50 04 SAC
5106019 FR+L BIT 1/8 5 08 SAC
5106020 FR+L 1/8 0-8 20MIC BIT SAC
5106021 FR+L BIT 1/8 50 08 SAC
5106022 FR+L BIT 1/8 5 012 SAC
5106023 FR+L BIT 1/8 20 012 SAC
5106024 FR+L BIT 1/8 50 012 SAC
5107001 1/8 MR 0-2 BIT
5107002 1/8 MR 0-4 BIT
5107003 1/8 MR 0-8 BIT
5107004 1/8 MR 0-12 BIT
5108001 1/8 MRA 0-2 BIT
5108002 1/8 MRA 0-4 BIT
5108003 1/8 MRA 0-8 BIT
5108004 1/8 MRA 0-12 BIT
5110001 MR BIT LOCKABLE 1/8 0-2
5110002 MR BIT 1/8 04
5110003 MR BIT 1/8 08 KEY
5110004 MR BIT 1/8 012
5111001 1/8 MR FC 0-2 BIT
5111002 1/8 MR FC 0-4 BIT
5112001 1/8 DEP BIT
5113001 F+L BIT 1/8 5 RMSA
5113002 F+L BIT 1/8 20 RMSA
5113003 F+L BIT 1/8 50 RMSA
5113004 F+L BIT 1/8 5 SAC
5113005 F+L BIT 1/8 20 SAC
5113006 F+L BIT 1/8 50 SAC
5114001 F+D BIT 1/8 5 RMSA
5114002 F+D BIT 1/8 5 SAC
5201001 1/4 FILTER BIT 5 MICRON
5201002 1/4 FILTER BIT
5201003 1/4 FILTER BIT 50 MICRON
5201004 1/4 FILTER BIT SAC DRAIN 5 MIC
5201005 1/4 FILTER BIT SAC DRAIN
5201006 FIL BIT 1/4 50 SAC
5202001 1/4 MR SR 0-2 BIT
5202002 1/4 MR SR 0-4 BIT
5202003 1/4 MR SR 0-8 BIT
5202004 MR BIT RAPID DRAIN 1/4 012
5203001 1/4 LUB BIT
5204001 FRL BIT 1/4 5 02 RMSA
5204002 FRL BIT 1/4 20 02 RMSA
5204003 FRL BIT 1/4 50 02 RMSA
5204004 FRL BIT 1/4 5 04 RMSA
5204005 FRL BIT 1/4 20 04 RMSA
5204006 FRL BIT 1/4 50 04 RMSA
5204007 FRL BIT 1/4 5 08 RMSA
5204008 1/4 FRL BIT 0-8
5204009 FRL BIT 1/4 50 08 RMSA
5204010 FRL BIT 1/4 5 012 RMSA
5204011 1/4 FRL BIT 0-12
5204012 FRL BIT 1/4 50 012 RMSA
5204013 FRL BIT 1/4 5 02 SAC
5204014 FRL BIT 1/4 20 02 SAC
5204015 FRL BIT 1/4 50 02 SAC
5204016 FRL BIT 1/4 5 04 SAC
5204017 FRL BIT 1/4 20 04 SAC
5204018 FRL BIT 1/4 50 04 SAC
5204019 FRL BIT 1/4 5 08 SAC
5204020 FRL BIT 1/4 20 08 SAC
5204021 FRL BIT 1/4 50 08 SAC
5204022 FRL BIT 1/4 5 012 SAC
5204023 FRL BIT 1/4 20 012 SAC
5204024 FRL BIT 1/4 50 012 SAC
5205001 1/4 FR 0-2 5 MICRON BIT
5205002 1/4 FR BIT 0-2
5205003 1/4 FR 0-2 50 MIC BIT
5205004 1/4 FR 0-4 5 MICRON BIT
5205005 1/4 FR 0-4 BIT
5205006 1/4 FR BIT 0-4 50 MICRON
5205007 1/4 FR BIT 0-8 5 MICRON
5205008 1/4 FR 0-8 BIT
5205009 1/4 FR BIT 0-8 50 MICRON
5205010 FR 1/4 0-12 5 MICRON BIT
5205011 1/4 FR 0-12 BIT
5205012 FR BIT 1/4 50 0-12 RMSA
5205013 BIT FR 1/4'' 5 MIC 0-2 SAC
5205014 1/4 FR 0-2 BIT SAC DRAIN
5205015 FR BIT 1/4 50 02 SAC
5205016 1/4 FR 0-4 BIT 5 MIC SAC DRAIN
5205017 FR BIT 1/4 20 04 SAC
5205018 FR BIT 1/4 50 04 SAC
5205019 1/4 FR 0-8 BIT 5 MIC SAC DRAIN
5205020 1/4 FR 0-8 BIT SAC DRAIN
5205021 FR BIT 1/4 50 08 SAC
5205022 1/4 FR 5 MIC  0-12 SAC DRAIN
5205023 1/4 FR 0-12 BIT SAC DRAIN
5205024 FR BIT 1/4 50 012 SAC
5206001 FR+L 1/4 0-2 BIT 5 MIC
5206002 FR+L 1/4 0-2 BIT
5206003 FR+L BIT 1/4 50 02 RMSA
5206004 FR+L BIT 1/4 5 04 RMSA
5206005 FR+L BIT 1/4 20 04 RMSA
5206006 FR+L BIT 1/4 50 04 RMSA
5206007 FR+L BIT 1/4 5 08 RMSA
5206008 1/4 FR+L 0-8 BIT
5206009 FR+L BIT 1/4 50 08 RMSA
5206010 FR+L BIT 1/4 5 012 RMSA
5206011 1/4 FR+L 0-12 BIT
5206012 FR+L BIT 1/4 50 012 RMSA
5206013 FR+L BIT 1/4 5 02 SAC
5206014 FR+L BIT 1/4 20 02 SAC
5206015 FR+L BIT 1/4 50 02 SAC
5206016 FR+L BIT 1/4 5 04 SAC
5206017 FR+L BIT 1/4 20 04 SAC
5206018 FR+L BIT 1/4 50 04 SAC
5206019 FR+L BIT 1/4 5 08 SAC
5206020 1/4 FR+L 0-8 BIT SAC
5206021 FR+L BIT 1/4 50 08 SAC
5206022 FR+L BIT 1/4 5 012 SAC
5206023 FR+L BIT 1/4 20 012 SAC
5206024 FR+L BIT 1/4 50 012 SAC
5207001 1/4 MR BIT 0-2
5207002 1/4 MR 0-4 BIT
5207003 1/4 MR 0-8 BIT
5207004 1/4 MR 0-12 BIT
5208001 1/4 MRA 0-2 BIT
5208002 1/4 MRA 0-4 BIT
5208003 1/4 MRA 0-8 BIT
5208004 1/4 MRA 0-12 BIT
5210001 1/4 REG BIT KEY 0 - 2
5210002 MR BIT 1/4 04
5210003 1/4 REG BIT KEY 0 - 8
5210004 1/4 REG BIT KEY 0 - 12
5211001 1/4 MR FC 0-2 BIT
5211002 1/4 MR FC 0-4 BIT
5212001 1/4 DEP BIT
5213001 F+L BIT 1/4 5 RMSA
5213002 1/4 F+L BIT
5213003 F+L BIT 1/4 50 RMSA
5213004 F+L BIT 1/4 5 SAC
5213005 F+L BIT 1/4 20 SAC
5213006 F+L BIT 1/4 50 SAC
5214001 1/4 F+D BIT 5 MICRON
5214002 F+D BIT 1/4 5 SAC
5511200 PRECISION REGULATOR 1/8 0-2
5511300 MR BIT 1/8 08
5511400 PRECISION REGULATOR 1/8 0-8
5512200 PRECISION REGULATOR 1/4 0-2
5512300 PRECISION REGULATOR 1/4 0-4
5512400 PRECISION REGULATOR 1/4 0-8
5521500 1/8 REGTRONIC
5522500 1/4 REGTRONIC
5610A700  
5610B140  
5610B160  
5610B240  
5610B260  
5610B440  
5610B460  
5610B540  
5610B560  
5610C100  
5610D100  
5610F100  
5610F200  
5610F400  
5610F500  
5610L100  
5610P100  
5610R140  
5610R160  
5610R240  
5610R260  
5610S100 PRES CABLE 2MT SY W/OUT BUSHING
5610S200  
5610V100  
5610V200  
5610V300  
5610V700  
5611A701  
5611B141  
5611B161  
5611B241 FR SY 1/8 20 08 RMSA
5611B24L101 FR + LUB SY  1/8 20 08 RMSA
5611B261  
5611B441  
5611B461  
5611B541  
5611B54L101  
5611B561  
5611C101  
5611D101  
5611F101  
5611F10D101  
5611F201  
5611F20L101  
5611F401  
5611F40D101  
5611F501  
5611F50L101  
5611L101 LUB SY 1/8
5611R141 REG SY  1/8 08
5611R161  
5611R241  
5611R261  
5611S101  
5611S201  
5611V101  
5611V10B24L101  
5611V10B54L101  
5611V201  
5611V301  
5611V701  
5612A702  
5612B142  
5612B162  
5612B242 FR SY 1/4 20 08 RMSA
5612B24L102 FR + LUB SY  1/4 20 08 RMSA
5612B262  
5612B442  
5612B462  
5612B542  
5612B54L102  
5612B562  
5612C102  
5612D102  
5612F102  
5612F10D102  
5612F202  
5612F20L102  
5612F402  
5612F40D102  
5612F502  
5612F50L102  
5612L102  
5612R142 REG SY  1/4 08
5612R162 REG SY  1/4 012
5612R242  
5612R262  
5612S102 PRES. CAVO 2 MT  SY  1/4
5612S202  
5612V102 V3V SY 1/4 MANUALE
5612V10B24L102  
5612V10B54L102  
5612V202  
5612V302  
5612V702  
5613A703 APR SY 3/8 ELPN
5613B143  
5613B163 FR SY 3/8 5 012 RMSA
5613B243 FR SY 3/8 20 08 RMSA
5613B24L103 FR + LUB SY  3/8 20 08 RMSA
5613B263 SY  FR  3/8  20  012
5613B443  
5613B463  
5613B543  
5613B54L103  
5613B563 FR SY 3/8 20 012 RA
5613C103  
5613D103 DEP   SY   3/8 RMSA
5613F103 FIL SY  3/8 5  RMSA
5613F10D103  
5613F203  
5613F20L103  
5613F403  
5613F40D103  
5613F503  
5613F50L103  
5613L103  
5613R143 REG SY  3/8 08
5613R163 REG SY  3/8 012
5613R243  
5613R263 REG.BATTERIA  SY  3/8 012
5613S103  
5613S203  
5613V103 V3V SY 3/8 MANUALE
5613V10B24L103 VFRL   SY  3/8  20  0-8
5613V10B54L103  
5613V203 V3V SY 3/8 PNEUMATICA
5613V303  
5613V703 V3V SY 3/8 ELPN
6102001 Regulator Skillair 400 coupling 1"
6102001A SK 400 REG (NO E/PLATES)
6102010 REG.PIL.ELETTR EPR A 400 1
6102011 REG.PIL.ELETTR EPR D 400 1
6102012  
6102012A  
6169000 V3V 400 1 PNEUM.
6169000A V3V 400 PNEUMATIC NO E/P
6169004 1'' V3V 400 CNOMO SOLENOID
6169004A V3V 400 SOL NO E/PLATE
6169004AL V3V 400 ELPN CNOMO S/T
6169004L V3V 400 1 ELPN CNOMO
6169005 V3V 400 1 ELPN ASS.CNOMO
6169005A V3V 400 ELPN ASS.CNOMO S/T
6169010 V3V 400 1 LOCKABLE
6169010A V3V 400 LOCKABLE S/T
6170001A  
6170002 V3V 400 1 LOCKABLE
6170002A SK400 V3V - NO E/PLATES
6171002 APR 400 1 PNEUM.
6171002A APR 400 PNEUM.  WITHOUT END PLATES
6171003 APR 400 1 ELPN
6171003A APR 400 ELPN  WITHOUT END PLATES
6171003AL APR 400 ELPN  WITHOUT END PLATES
6171003L APR 400 1 ELPN
6173001 VFRL 400 1 5 RMSA
6173002 VFRL 400 1 20 RMSA
6173003 VFRL 400 1 50 RMSA
6173004 VFRL 400 1 5 RA
6173005 VFRL 400 1 20 RA
6173006 VFRL 400 1 50 RA
6180001 FIL 400 1 5 RMSA
6180001A FIL 400 5 RMSA WITHOUT END PLATES
6180002 FILTER SER 4 SKILLAIR 1''
6180002A SK 400 FILTER (NO E/PLATES)
6180003 FIL 400 1 50 RMSA
6180003A FILT SKILL 400 50 MIC NO E/PLA
6180004 FIL 400 1 5 RA
6180004A FIL 400 5 RA WITHOUT END PLATES
6180005 FILTER SER 4 SKILLAIR 1'' AUTO
6180005A FIL 400 20 RA WITHOUT END PLATES
6180006 FIL 400 1 50 RA
6180006A FIL 400 50 RA WITHOUT END PLATES
6181001 1'' LUBRICATOR SKILLAIR SER 4
6181001A LUB SKILLAIR 400
6181002 LUB 400 1 CA
6181002A LUB 400 CA WITHOUT END PLATES
6181003 LUB 400 1 ML
6181003A LUB 400 ML WITHOUT END PLATES
6181004 LUB 400 1 CD MANUAL
6181004A LUB 400 CD MANUAL WITHOUT END PLATES
6181006 LUB 400 1 ML-CD AUTOMATIC
6181006A LUB 400 ML-CD AUTOMATIC
6181007 LUB 400 1 ML-CA
6181007A LUB 400 ML-CA
6181008 LUB 400 1 CD AUTOMATIC
6181008A LUB 400 CD AUTOMATIC
6182001 FRL 400 1 5 RMSA
6182002 FRL 400 1 20 RMSA
6182003 FRL 400 1 50 RMSA
6182004 FRL 400 1 5 RA
6182005 FRL 400 1 20 RA
6182006 FRL 400 1 50 RA
6185001 F+L 400 1 5 RMSA
6185002 F+L 400 1 20 RMSA
6185003 F+L 400 1 50 RMSA
6185004 F+L 400 1 5 RA
6185005 F+L 400 1 20 RA
6185006 F+L 400 1 50 RA
6188001 1'' FINE OIL FILT SKILL 400
6188001A D 400 RMSA WITHOUT END PLATES
6188002 D 400 1 RA
6188002A D 400 RA
6188003  
6188003A  
6189001 F+D 400 1 5 RMSA
6189002 F+D 400 1 5 RA
6202001 REG SER 400 SKILLAIR 1 1/4''
6202010 REG.PIL.ELETTR EPR A 400 1 1/4
6202011 REG.PIL.ELETTR EPR D 400 1 1/4
6202012  
6269000 V3V 400 1 1/4 PNEUM.
6269004 V3V 400 1 1/4 CNOMO SOLENOID
6269004L V3V 400 1 1/4 ELPN CNOMO
6269005 V3V 400 1 1/4 ELPN ASS.CNOMO
6269010 V3V 400 1 1/4 LOCKABLE
6270002 V3V 400 1 1/4 L
6271002 APR 400 1 1/4 PNEUM.
6271003 1 1/4'' APR SKILLAIR 400 SOL
6271003L APR 400 1 1/4 ELPN
6273001 VFRL 400 1 1/4 5 RMSA
6273002 VFRL 400 1 1/4 20 RMSA
6273003 VFRL 400 1 1/4 50 RMSA
6273004 VFRL 400 1 1/4 5 RA
6273005 VFRL 400 1 1/4 20 RA
6273006 VFRL 400 1 1/4 50 RA
6280001 FIL 400 1 1/4 5 RMSA
6280002 FILTER SER 4 SKILLAIR 1 1/4
6280003 FIL 400 1 1/4 50 RMSA
6280004 FIL 400 1 1/4 5 RA
6280005 FILTER SER 400 1 1/4 AUTO 20
6280006 FIL 400 1 1/4 50 RA
6281001 SKIL. LUBRICATOR 1 1/4'' SER 4
6281002 LUB 400 1 1/4 CA
6281003 LUB 400 1 1/4 ML
6281004 LUB 400 1 1/4 CD MANUAL
6281006 LUB 400 1 1/4 ML-CD AUTOMATIC
6281007 LUB 400 1 1/4 ML-CA
6281008 LUB 400 1 1/4 CD AUTOMATIC
6282001 FRL 400 1 1/4 5 RMSA
6282002 FRL 400 1 1/4 20 RMSA
6282003 FRL 400 1 1/4 50 RMSA
6282004 FRL 400 1 1/4 5 RA
6282005 FRL 400 1 1/4 20 RA
6282006 FRL 400 1 1/4 50 RA
6285001 F+L 400 1 1/4 5 RMSA
6285002 F+L 400 1 1/4 20 RMSA
6285003 F+L 400 1 1/4 50 RMSA
6285004 F+L 400 1 1/4 5 RA
6285005 SKILL 400 F+L 1 1/4'' AUTO
6285006 F+L 400 1 1/4 50 RA
6288001 SKILL. FINE OIL FILTER 1 1/4''
6288002 D 400 1 1/4 RA
6288003  
6289001 F+D 400 1 1/4 5 RMSA
6289002 F+D SK400 1 1/4 5MIC  AUTO
6302001 REG SER 4 SKILLAIR 1 1/2''
6302010 REG.PIL.ELETTR EPR A 400 1 1/2
6302011 REG.PIL.ELETTR EPR D 400 1 1/2
6302012  
6369000 V3V 400 1 1/2 PNEUMATIC
6369004 V3V 400 1 1/2 CNOMO SOLENOID
6369004L V3V 400 1 1/2 EPLN CNOMO
6369005 V3V 400 1 1/2 ELPN ASS.CNOMO
6369010 V3V 400 1 1/2 LOCKABLE
6370002 V3V 400 1 1/2 LOCKABLE
6371002 APR 400 1 1/2 PNEUM.
6371003 APR 400 1 1/2 ELPN
6371003L APR 400 1 1/2 ELPN
6373001 VFRL 400 1 1/2 5 RMSA
6373002 VFRL 400 1 1/2 20 RMSA
6373003 VFRL 400 1 1/2 50 RMSA
6373004 VFRL 400 1 1/2 5 RA
6373005 VFRL 400 1 1/2 20 RA
6373006 VFRL 400 1 1/2 50 RA
6380001 FIL 400 1 1/2 5 RMSA
6380002 FILTER SERIES 4 SKILLAIR 1 1/2
6380003 FIL 400 1 1/2 50 RMSA
6380004 FIL 400 1 1/2 5 RA
6380005 FILTER SERIES 400 1 1/2 AUTO
6380006 FIL 400 1 1/2 50 RA
6381001 1 1/2 LUBRICATOR SKILL 400
6381002 LUB 400 1 1/2 CA
6381003 LUB 400 1 1/2 ML
6381004 LUB 400 1 1/2 CD MANUAL
6381006 LUB 400 1 1/2 ML-CD AUTOMATIC
6381007 LUB 400 1 1/2 ML-CA
6381008 LUB 400 1 1/2 CD AUTOMATIC
6382001 FRL 400 1 1/2 5 RMSA
6382002 SKILLAIR FRL 1 1/2'' SER 400
6382003 FRL 400 1 1/2 50 RMSA
6382004 FRL 400 1 1/2 5 RA
6382005 FRL 400 1 1/2 20 RA
6382006 FRL 400 1 1/2 50 RA
6385001 F+L 400 1 1/2 5 RMSA
6385002 F+L 400 1 1/2 20 RMSA
6385003 F+L 400 1 1/2 50 RMSA
6385004 F+L 400 1 1/2 5 RA
6385005 F+L 400 1 1/2 20 RA
6385006 F+L 400 1 1/2 50 RA
6388001 D 400 1 1/2 RMSA
6388002 D 400 1 1/2 RA
6388003  
6389001 F+D 400 1 1/2 5 RMSA
6389002 F+D 400 1 1/2 5 RA
6402001 REG SER 4 SKILLAIR 2''
6402010 REG.PIL.ELETTR EPR A 400 2
6402011 2'' DIGITAL SKILLTRONIC UNIT
6402012  
6469000 V3V 400 2 PNEUMATIC
6469004 2'' V3V 400 CNOMO SOLENOID
6469004L V3V 400 2 ELPN CNOMO
6469005 V3V 400 2 ELPN ASS.CNOMO
6469010 V3V 400 2 LOCKABLE
6470002 V3V 400 2 LOCKABLE
6471002 APR 400 2 PNEUM.
6471003 2'' APR SKILLAIR 400 SOL
6471003L APR 400 2 ELPN
6473001 VFRL 400 2 5 RMSA
6473002 VFRL 400 2 20 RMSA
6473003 VFRL 400 2 50 RMSA
6473004 VFRL 400 2 5 RA
6473005 VFRL 400 2 20 RA
6473006 VFRL 400 2 50 RA
6480001 FIL 400 2 5 RMSA
6480002 FILTER SER 4 SKILLAIR 2''
6480003 FILTER SER 4 SKILLAIR 50M 2''
6480004 FILTER SER 4 SKILL 2''AUTO 5 M
6480005 FILTER SER 4 SKILLAIR 2'' AUTO
6480006 FIL 400 2 50 RA
6481001 2'' LUBRICATOR SKILLAIR SER 4
6481002 LUB 400 2 CA
6481003 LUB 400 2 ML
6481004 LUB 400 2 CD MANUAL
6481006 LUB 400 2 ML-CD AUTOMATIC
6481007 LUB 400 2 ML-CA
6481008 LUB 400 2 CD AUTOMATIC
6482001 FRL 400 2 5 RMSA
6482002 2'' FRL SKILL SER 400
6482003 2'' FRL SKILL SER 400 50
6482004 FRL 400 2 5 RA
6482005 FRL 400 2 20 RA
6482006 FRL 400 2 50 RA
6485001 F+L 400 2 5 RMSA
6485002 2'' F + L SERIES 400
6485003 F+L 400 2 50 RMSA
6485004 F+L 400 2 5 RA
6485005 F+L 400 2 20 RA
6485006 F+L 400 2 50 RA
6488001 FINE OIL SKILLAIR FILTER SER 4
6488002 FILTER 2'' SER 4 OIL REM AUTO
6488003  
6489001 F+D 400 2 5 RMSA
6489002 F+D 400 2 5 RA
7054021600 VALVE ISV 55 CED 00
722123840101 PLT-10 722123840101
722123841101 PLT-10 722123841101
7304106 DISTRIBUTOR 6 POS. 4 MM
7304112 MANIFOLD 4MM - 12 POSITION
7306206 DIST MANIFOLD 1/4'' 6MM-6MM
7306212 DIST MANIFOLD 1/4 6MM-12
7308306 DIST. MANIFOLD 3/8 6 POS 8MM
7308312 DISTRIBUTION BLOCK 12 POS 8MM
9000401 1/8 NO/NC PRESS SWTCH 2M CABLE
9000402 1/8 NO/NC PRESS SWTCH M8 CONN
9000500 PRESSURE SWITCH FOR ONE UNIT
9000600 DIGITAL PRESSURE SWITCH
9000601 FIXING BRACKET KIT
9000602 DIGI PRESS SWITCH PANEL KIT
9000603 PANEL FIXING KIT + VID SCREEN
9000802 AUTODRAIN (EXCEPT BIT, SK100, ND 1/4)
9000803 SAC DRAIN
9001001C MRFC 4 X M5
9001002C MRFC 5 X M5
9001003C MRFC 6 X 1/8
9001004C MRFC 6 X 1/4
9001005C MRFC 8 X 1/8
9001006C MRFC 8 X 1/4
9001007C MRFC 6 X M5
9001008C MRFC 10 X 1/4
9001009C MRF C 10 X 3/8
9001011C MRFC 4 X 1/8
9001012C MRFC 5 X 1/8
9001014C MRF C 4/2 M5
9001015C MRF C 4/2 M5
9001016C MRF C 4/2 M5
9001020C MRF/CF 1/8 X 1/8
9001021C MRF/CF 1/4 X 1/4
9001022C MRF B 1/4 1/4 F
9001101V MRFV 6 X 1/8
9001102V MRFV 6 X 1/4
9001103V MRFV 8 X 1/8
9001104V MRFV 8 X 1/4
9001105V MRF C 4/2 M5
9001106V MRFV 10 X 1/4
9001110V MRF C 4/2 M5
9001111V MRFV 4 X 1/8
9001112V MRFV 5 X 1/8
9001113V MRF C 4/2 M5
9001114V MRF C 4/2 M5

Metalwork Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !