Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Oriental Motor sau:

 

2GB30L 2GB360K 2GB360KA

2IK6GN-AWTJ 2IK6GN-AWTJG 2IK6GN-AWTU

2GB360L 2GB36K 2GB36KA

2IK6GN-AWTUG 2IK6GN-AWU 2IK6GN-AWUG

2GB36L 2GB3K 2GB3KA

2IK6GN-C 2IK6GN-CW 2IK6GN-CWE

2GB3L 2GB50K 2GB50KA

2IK6GN-CWEG 2IK6GN-CWJ 2IK6GN-CWJG

2GB50L 2GB5K 2GB5KA

2IK6GN-CWT 2IK6GN-CWTE 2IK6GN-CWTEG

2GB5L 2GB60K 2GB60KA

2IK6GN-CWTJ 2IK6GN-CWTJG 2IK6GN-SW

2GB60L 2GB6K 2GB6KA

2IK6GN-SWG 2IK6GN-SWM 2IK6GN-SWMG

2GB6L 2GB7.5K 2GB7.5KA

2IK6GN-SWT 2IK6GN-SWTG 2IK6RA-A

2GB7.5L 2GB75K 2GB75KA

2IK6RAA-AWU 2IK6RA-AUL 2IK6RA-AULA

2GB75L 2GB90K 2GB90KA

2IK6RA-AWJ 2IK6RA-AWJG 2IK6RA-AWU

2GB90L 2GB9K 2GB9KA

2IK6RA-AWUG 2IK6RA-C 2IK6RA-CWE

2GB9L 2GC100K 2GC12.5K

2IK6RA-CWEG 2IK6RA-CWJ 2IK6RA-CWJG

2GC120K 2GC150K 2GC15K

2IK6RGN-A 2IK6RGN-AUL 2IK6RGN-AWJ

2GC180K 2GC18K 2GC25K

2IK6RGN-AWJG 2IK6RGN-AWU 2IK6RGN-AWUG

2GC3.6K 2GC30K 2GC36K

2IK6RGN-C 2IK6RGN-CWE 2IK6RGN-CWEG

2GC3K 2GC50K 2GC5K

2LB104-MCL 2LB104-RATL 2LB104-RCTL

2GC60K 2GC6K 2GC7.5K

2LB105-MAL 2LB105-MCL 2LB105-RATL

2GC75K 2GC90K 2GC9K

2LB101-MCL 2LB101-RATL 2LB101-RCTL

2GD100K 2GD10K 2GD15K

2LB102-MAL 2LB102-MCL 2LB102-RATL

2GD200K 2GD20K 2GD30K

2LB201-MAL 2LB201-MCL 2LB201-RATL

2GD50K 2GD5K 2GN100K

2LB201-RCTL 2LB202-MAL 2LB202-MCL

2GN100KA 2GN100L 2GN10XK

2LB202-RATL 2LB202-RCTL 2LB203-MAL

2GN12.5K 2GN12.5KA 2GN12.5L

2LB203-MCL 2LB203-RATL 2LB203-RCTL

2GN120K 2GN120KA 2GN120L

2LB204-MAL 2LB204-MCL 2LB204-RATL

2GN150K 2GN150KA 2GN150L

2LB204-RCTL 2LB205-MAL 2LB205-MCL

2GN15K 2GN15KA 2GN15L

2LB205-RATL 2LB205-RCTL 2LB25N-1

2GN180K 2GN180KA 2GN180L

2LB25N-2 2LB25N-3 2LB25N-4

2GN18K 2GN18KA 2GN18L

2LB25N-5 2LB451-MAL 2LB451-MCL

2GN25K 2GN25KA 2GN25L

2LB451-RATL 2LB451-RCTL 2LB452-MAL

2GN3.6K 2GN3.6KA 2GN3.6L

2LB452-MCL 2LB452-RATL 2LB452-RCTL

2GN30K 2GN30KA 2GN30L

2LB453-MAL 2LB453-MCL 2LB453-RATL

2GN36K 2GN36KA 2GN36L

2LB453-RCTL 2LB454-MAL 2LB454-MCL

2GN3K 2GN3KA 2GN3L

2LB454-RATL 2LB454-RCTL 2LB455-MAL

2GN50K 2GN50KA 2GN50L

2LB455-MCL 2LB455-RATL 2LB455-RCTL

2GN5K 2GN5KA 2GN5L

2RJ4A-AUL 2RJ4A-AUL-1 2RJ4A-AULA

2GN60K 2GN60KA 2GN60L

2RJ4A-AULA-1 2RJ4GB-A 2RJ4GB-AUL

2GN6K 2GN6KA 2GN6L

2RJ4GB-AUL-1 2RJ4GB-C 2RJ4RA-A

2GN7.5K 2GN7.5KA 2GN7.5L

2RJ4RGB-A 2RK6A-A 2RK6AA-AWMU

2GN75K 2GN75KA 2GN75L

2RK6AA-AWU 2RK6A-AM 2RK6A-AT

2GN90K 2GN90KA 2GN90L

2RK6A-AUL 2RK6A-AUL-1 2RK6A-AULA

2GN9K 2GN9KA 2GN9L

2RK6A-AW 2RK6A-AWJ 2RK6A-AWJG

2IJ3A-A 2IJ3A-AUL 2IJ3A-AUL-1

2RK6A-AWM 2RK6A-AWMJ 2RK6A-AWMJG

2IJ3A-AULA 2IJ3A-AULA-1 2IJ3GB-A

2RK6A-AWMU 2RK6A-AWMUG 2RK6A-AWT

2IJ3GB-AUL 2IJ3GB-AUL-1 2IJ3GB-C

2RK6A-AWTJ 2RK6A-AWTJG 2RK6A-AWTU

2IJ3RA-A 2IJ3RGB-A 2IK5A-AT

2RK6A-AWTUG 2RK6A-AWU 2RK6A-AWUG

2IK5A-CT 2IK5GN-AT 2IK5GN-CT

2RK6A-C 2RK6A-CM 2RK6A-CT

2IK6A-A 2IK6AA-AWU 2IK6A-AUL

2RK6A-CW 2RK6A-CWE 2RK6A-CWEG

2LF105-RCTL 2LF10N-1 2LF10N-2

2RK6A-CWJ 2RK6A-CWJG 2RK6A-CWM

2LF10N-3 2LF10N-4 2LF10N-5

2RK6A-CWME 2RK6A-CWMEG 2RK6A-CWMJ

2LF201-MAL 2LF201-MCL 2LF201-RATL

2RK6A-CWMJG 2RK6A-CWT 2RK6A-CWTE

2LF201-RCTL 2LF202-MAL 2LF202-MCL

2RK6A-CWTEG 2RK6A-CWTJ 2RK6A-CWTJG

2LF202-RATL 2LF202-RCTL 2LF203-MAL

2RK6GN-A 2RK6GN-AM 2RK6GN-AT

2LF203-MCL 2LF203-RATL2LF203-RCTL

2RK6GN-AUL 2RK6GN-AUL-1 2RK6GN-AW

2LF204-MAL 2LF204-MCL 2LF204-RATL

2RK6GN-AWJ 2RK6GN-AWJG 2RK6GN-AWM

2LF204-RCTL 2LF205-MAL 2LF205-MCL

2RK6GN-AWMJ 2RK6GN-AWMJG 2RK6GN-AWMU

2LF205-RATL 2LF205-RCTL 2LF25N-1

2RK6GN-AWMUG 2RK6GN-AWT 2RK6GN-AWTJ

2LF25N-2 2LF25N-3 2LF25N-4

2RK6GN-AWTJG 2RK6GN-AWTU 2RK6GN-AWTUG

2LF25N-5 2LF451-MAL 2LF451-MCL

2RK6GN-AWU 2RK6GN-AWUG 2RK6GN-C

2SK4A-A 2SK4A-AUL 2SK4A-AUL-1

2RK6GN-CM 2RK6GN-CT 2RK6GN-CW

2SK4A-AULA 2SK4A-AULA-1 2SK4GN-A

2RK6GN-CWE 2RK6GN-CWEG 2RK6GN-CWJ

2SK4GN-AUL 2SK4GN-AUL-1 2TK3A-A

2RK6GN-CWJG 2RK6GN-CWM 2RK6GN-CWME

2TK3CA-A 2TK3CGN-A 2TK3GN-A

2RK6GN-CWMEG 2RK6GN-CWMJ 2RK6GN-CWMJG

2LB102-RCTL 2LB103-MAL 2LB103-MCL

2RK6GN-CWT 2RK6GN-CWTE 2RK6GN-CWTEG

2LB103-RATL 2LB103-RCTL 2LB104-MAL

2RK6GN-CWTJ 2RK6GN-CWTJG 2RK6RA-A

2LF50N-1 2LF50N-2 2LF50N-3

2RK6RAA-AWU 2RK6RA-AM 2RK6RA-AWJ

2LF50N-4 2LF50N-5 2RJ4A-A

2RK6RA-AWJG 2RK6RA-AWU 2RK6RA-AWUG

2LB50N-1 2LB50N-2 2LB50N-3

2RK6RA-C 2RK6RA-CM 2RK6RA-CWE

2LB50N-4 2LB50N-5 2LF101-MAL

2RK6RA-CWEG 2RK6RA-CWJ 2RK6RA-CWJG

2LF101-MCL 2LF101-RATL 2LF101-RCTL

2RK6RGN-A 2RK6RGN-AM 2RK6RGN-AWJ

2LF102-MAL 2LF102-MCL 2LF102-RATL

2RK6RGN-AWJG 2RK6RGN-AWU 2RK6RGN-AWUG

2LF102-RCTL 2LF103-MAL 2LF103-MCL

2RK6RGN-C 2RK6RGN-CM 2RK6RGN-CWE

2LF103-RATL 2LF103-RCTL 2LF104-MAL

2RK6RGN-CWEG 2RK6RGN-CWJ 2RK6RGN-CWJG

2LF104-MCL 2LF104-RATL 2LF104-RCTL

2SJ2A-AUL 2SJ2A-AULA 2SJ2GB-A

2LF105-MAL 2LF105-MCL 2LF105-RATL

2LF451-RATL 2LF451-RCTL 2LF452-MAL

2IK6RGN-CWJ 2IK6RGN-CWJG 2J-1A2

2LF452-MCL 2LF452-RATL 2LF452-RCTL

2J-2A2 2J-3A2 2JB-1A2

2LF453-MAL 2LF453-MCL 2LF453-RATL

2JB-2A2 2JB-3A2 2JF-1A2

2LF453-RCTL 2LF454-MAL 2LF454-MCL

2JF-2A2 2JF-3A2 2LB101-MAL

2LF454-RATL 2LF454-RCTL 2LF455-MAL

2LB105-RCTL 2LB10N-1 2LB10N-2

2LF455-MCL 2LF455-RATL 2LF455-RCTL

2LB10N-3 2LB10N-4 2LB10N-5

 

Brand

Code

DESCRIPTION

ORIENTAL MOTOR Vietnam

54840

5-PHASE DRIVER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

71645

AC MAG BRAKE MOTOR (4RK25GN-AM)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

50802052

GEAR HEAD (2GK18K)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

8981016235

MOTOR VARIABLE 220V

ORIENTAL MOTOR Vietnam

8981992164

BELT

ORIENTAL MOTOR Vietnam

0-06-B5342-9

WAFER GUIDE PVC CENTERING TRANSPORT

ORIENTAL MOTOR Vietnam

0-39-04044

TIMING BELTDR01 032SCR TOOTHED BELT

ORIENTAL MOTOR Vietnam

0GK180K

GEARHEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

0GK25K

GEAR HEAD 

ORIENTAL MOTOR Vietnam

0GK3K

GEAR HEAD (PX809480)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

0IK1GK-A3

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

0IK3GK-B3

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

1052-205

2 PHASE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

110E1-J41-PLLN

VALVE SOLENOID

ORIENTAL MOTOR Vietnam

140804-0700-082

PULSE MOTOR UNIT

ORIENTAL MOTOR Vietnam

20594-QY9

SPEED CONTROLLER (ORIENTAL MOTORS) (SS371)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

21K6GK-A2

REVERSIBLE MOTOR (ORIENTAL MOTOR.)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

21K6RGK-A2

INDUCTION MOTOR (51822)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

29K36K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GA10XL

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GA180K

GEAR HEAD (PV812092)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GA3000B

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GB100K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GB36K

GEAR HEAD (ARM)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK100K

MOTOR GENR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK150K

GEAR HEAD (509D25)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK15K

GEAR HEAD 

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK30

MOTOR 

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK30K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK30KA

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK36K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK3K

GEARHEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK50K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK6

GEAR HEAD FOR TPC

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GK9K

GEAR HEAD 

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN10XK

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN150K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN15K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN180K

GEAR HEAD (PUSHER)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN18K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN25K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN30K

GEAR HEAD 808F19

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN30KA

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN36K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN50K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2GN9K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2IK6GN-A

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RJ4GA-A2

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RJ4GB-A

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RK6GK-AA

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RK6GK-AM

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RK6GN-A

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RK6GN-AM

AC MAGNETIC BRAKE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RK6GN-C

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RK6RGN-A

SPEED CONTROL MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RK6RGN-AM

MOTORAC MAG. BRAKE SP CONTROL

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RK6RGN-C

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2RS12GS-A

REVERSIBLE MOTOR (12W 100V 50/60HZ)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

2TK3CGN-A

TORQUE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK10X

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK120K

GEARHEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK150K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK18K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK30

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK3K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK50K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK9K

GEAR HEAD 9:1

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GK-9K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GN10XK

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GN25K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GN30K

GEARHEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GN36K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GN3K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GN50K

GEAR HAED

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GN5K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3GN7.5K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3RJ.10GA.A

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3RK15RGK-A2

SPEED CONTROL MOTOR (ORIENTAL MOTOR)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

3RK15RGN-A

SPEED CONTROL MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4004806-0001

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GD10K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GK18K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GK25K

GEAR HEAD (850406D)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GK30K

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GK36K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GK-60K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GK90K

GEAR HEAD (QQ8-41674)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GN100K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GN10XK

GEAR HEAD (QYB 07651)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GN150K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GN180K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GN180KA

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GN30K

GEARHEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GN3K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4GN75K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4IK25GN-A

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4IK25GN-SM

AC MAGNETIC BRAKE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4IK25GN-SWM

AC MAGNETIC BRAKE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4IK40AF-50LB

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4RK25GK-A2

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4RK25GK-A2M

REVERSIBLE MOTOR (25W 100V 50/60H2)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4RK25GN-A

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4RK25GN-AM

AC MAGNETIC BRAKE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4RK25GN-C

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4RK25RGK-A2

MOTOR 25W-100V

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4RK25RGN-A

SPEED CONTROL MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4RK25RGN-C25W

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4TK10CGK-A

TORQUE MOTOR (PY9)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

4TK10CGN-A

TORQUE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

51K40A-C2P

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

51K60AF-50LA

INDUCTION MOTOR 

ORIENTAL MOTOR Vietnam

51K60AF-50RA

INDUCTION MOTOR 

ORIENTAL MOTOR Vietnam

51K60RA-AFP

SPEED CONTROL MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

51K90A-EF

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

51K90A-SF

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5521M-555D

CONTROL PACK 5521M-555D (ORIENTAL MOTOR)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5GD50K

GEAR HEAD 

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5GK150K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5GK30K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5GK50K

GEARHEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5GN15K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5GN36K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5GU12.5K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5GU25K

GEARHEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5IK60GU-AF

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5IK60RAFP-50LA

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40A-60RA

REVERSIBLE MOTOR (PW9 10952)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40GK-A2

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40GK-AZM

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40RA-25LA

MOTORREVERSIBLE WORM GEAR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40RA-25RA

MOTORREVERSIBLE WORM GEAR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40RA-30LA

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40RA-A

SPEED CONTROL MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40RGK-A2

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40RGK-AM

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

5RK40RGN-A

MOTORREVERSIBLE WORM GEAR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

6GK30K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

6GK3K

GEARHEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

6IK100RGK-AF

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

6RK60GK-A2

REVERSIBLE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

A1598-464

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

A3549-9215HGE-1

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

A3759-9215GME

VEXTA STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

A4020-90215HGE

VEXTA 5-PHASE STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

A4566-9215KPG

STEPPING MOTOR (0.02/STEP)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

A4588-9215KME

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

A5009-9015HGE

STEPPING MOTOR 5PHASE/0.0072°

ORIENTAL MOTOR Vietnam

E3394-304

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

EM564-NA

MOTOR STEPPING

ORIENTAL MOTOR Vietnam

ETHOP-41

MOTOR (2GK100K)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

FBL550GD-A

BRUSHLESS DC MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

FBL550GD-AF

BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

KXPM460GD-AB

VEXTA AC SERVO MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

MRS16-TUL

ORIX FAN

ORIENTAL MOTOR Vietnam

MRW18-DTA

FAN

ORIENTAL MOTOR Vietnam

MS14-BC

FAN AXIAL 5'' (100V)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

MSP101

SPEED CONTROLLER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

MSP301N

SPEED CONTROLLER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

OGK12.5K

GEAR HEAD OKG 12.5

ORIENTAL MOTOR Vietnam

OGK15K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

OGK6K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

OGK75K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

OGK9K

GEAR HEAD

ORIENTAL MOTOR Vietnam

OIK1GN-A

INDUCTION MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

OIK3GK-B3

INDUCTION MOTOR OIK3GK-B3

ORIENTAL MOTOR Vietnam

OMS-524-GA26

DC MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

ORK1GK-A3

MOTOR 90457

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH264M-31

STEPPING MOTOR (1.1A)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH265L-03

STEPPER MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH265L-04

MOTOR-VEXTA STEPPING 1.8 2 PHASE DC 5 V 1 A

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH265M-31

2 PHASE STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH265M-31B

SPIN MOTOR (SCAN ARM)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH266-01B

STEPPER MOTOR (6V-1.2A)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH266-01GK

MOTOR ASSY 6VDC 1.5A

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH266L-33-A1

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH268-21

2-PHASE STEPPING MOTOR (5.4 DCV 1.5A)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH268-21B

2 PHASE STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH268-21-B

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH268L-01B

2 PHASE STERRING MOTOR OP7 00460

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH544-NA

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH554-NA

PULSE MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH564-NA-A3

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH566-A

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH566H-A

VEXTA 5-PHASE STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PH596H-B

SUBASSY Y AXIS MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PK245-01AA

VEXTA STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PK268-02B

STEPPER MOTOR /18/225 OHM/2A

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PX24402A

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PXB43H-02AA

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PXB44H-03AA

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

PXC43-01A-C5

MOTOR STEPPER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

S473012106

STEPPING MOTOR B (PH266-01GK)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SB31-IN

BRAKEPACK

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SB31MA

BRAKE PACK

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SB32-IN

BREAK PACK

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SBL21A

BRAKE PACK (AC100V)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SRDC-001

DIGITAL CONTROLLER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SS31

SPEED CONTROL PACK

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SS31MA-J

CONTROL PACK

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SS31MA-J-K1

CONTROLLER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SS31-SSSD

MOTOR CONTROL PACK

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SS32E-SSSD

CONTROLLER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SS32-SSSD

CONTROL PACK

ORIENTAL MOTOR Vietnam

SS371

SPEED CONTROL PACK

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UDX5114-G3-2

5-PHASE DRIVER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UL02-003SCR

O-RING INDEXER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPD544HG1-NA

STEP UNIT MOTOR AND DRIVER

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPD566HG1-B2

5-PHASE STEP UNIT

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPD569-B

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPD596-B

STEPPING MOTOR 

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPD599-AM-A5

5-PHASE STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPD599-B

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPH566-A-A30

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPH566-B

STEPPING MOTOR (5PHASE0.72°/STEP)

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPH566HG1-A2

MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPH566LFAM-1305

5-PHASE STEPPING MOTOR DRIVER UPH5666 (VEXTR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPH5913H-A

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPH596TG07-A

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPH596TG20-B

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPH599

STEPPING MOTOR

ORIENTAL MOTOR Vietnam

UPK596-NBC

MOTOR

 


Oriental Motor Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !