Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Suntronix sau:

 

Model Name Model Name
SINGLE OUTPUT SINGLE PHASE
CSF15-S SN-02P
CSF30-S SN-03P
CSF50-S SN-06P
CSF75-S SN-M1H-CM R-B
CSF100-S SN-M3H-CM R-B
CSF150-S SN-M6H-CM R-B
CSF300-S SN-E5H-CM
CSF600-S SN-E6H-CM
CSF1500-S SN-E10H-CM
DUAL OUTPUT SN-E15H-CM
CSF15-DUAL SN-E20H-CM
CSF30-DUAL SUP-E30H-CM
CSF50-DUAL SUP-E40H-CM
CSF75-DUAL SUP-E50H-CM
CSF100-DUAL SUP-E60H-CM
TRIPLE OUTPUT SUP-E70H-CM
CSF15-TRIPLE RNS-2006
CSF30-TRIPLE RNS-2010
CSF50-TRIPLE RNS-2016
SINGLE OUTPUT RNS-2020
PSF50-S RNS-2030
PSF75-S RNS-2006-DIN
PSF100-S RNS-2010-DIN
PSF150-S RNS-2016-DIN
PSF600-S RNS-2020-DIN
SINGLE OUTPUT RNS-2030-DIN
MSF25-S RMS-2006
MSF35-S RMS-2010
MSF50-S RMS-2016
MSF60-S RMS-2020
MSF80-S RMS-2030
MSF100-S RMS-2006-DIN
MSF150-S RMS-2010-DIN
MSF200-S RMS-2016-DIN
MSF300-S RMS-2020-DIN
DUAL OUTPUT RMS-2030-DIN
  THREE PHASE
MSF30-DUAL FTN-E5H-CM
MSF50-DUAL FTN-E10H-CM
MSF60-DUAL FTN-E20H-CM
MSF80-DUAL FTN-E30H-CM
MSF100-DUAL TES-4010
TRIPLE OUTPUT TES-4020
MSF50-TRIPLE TES-4030
MSF60-TRIPLE TPS-5037
MSF80-TRIPLE TPS-5050
MSF100-TRIPLE TAS-4050
SINGLE OUTPUT TAS-4060
VSF30-S TAS-4070
VSF50-S SINGLE PHASE
VSFL50-S FDD2510
VSF75-S FDD2520
VSF100-S FDD2530
VSF150-S FRD2416
VSF220-S FRD2425
VSF300-S FRD2440
VSF400-S FSA2416
DUAL OUTPUT FSA2425
VSF15-DUAL FSA2440
VSF30-DUAL FSD2416
VSF50-DUAL FSD2425
VSF75-DUAL FSD2440
VSF100-DUAL SFA25110
TRIPLE OUTPUT SFA25140
VSF15-TRIPLE SFA25170
VSF30-TRIPLE SFA2555
VSF50-TRIPLE SFA2585
VSF75-TRIPLE SFA40110
VSF100-TRIPLE SFA40140
SINGLE OUTPUT SFA40170
ESF15-S SFA4040
ESF30-S SFA4055
ESF50-S SFA4085
ESFL75-S SFD25110
ESFH75-S SFD25140
ESFL100-S SFD25170
ESFH100-S SFD2555
ESFL150-S SFD2585
ESFH150-S SFD40110
ESF100-S SFD40140
ESF150-S SFD40170
ESF300-S SFD4040
ESF600-S SFD4055
ESF850-S SFD4085
ESF1000-S THREE PHASE
ESF1000A-S 3FSA2416
ESF1500-S 3FSA2425
ESF1500A-S 3FSA2440
SINGLE OUTPUT 3FSD2416
PSC1R5-S 3FSD2425
PSC03-S MP300
PSC06-S MP450
PS1R5-S MP650
PS03-S MP900
PS06-S MD150-3R3
PS10-S MD150-05
PS15-S MD150-7R5
PS25-S MD150-12
DS050-S MD150-24
DS100-S MD150-48
DUAL OUTPUT MD150-DDW
PDC1R5-S MD150-EEW
PDC03-S MD300-05
PDC06-S MD300-10
PD1R5-S MD300-12
PD03-S MD300-24
PD06-S JSF50-S
PD10-S JSF75-S
PD15-S JSF100-S
PD25-S JSF150-S
LSP10-S JSF500-S
LSP18-S FD-15-A
LSP20-S FD-50-A
LSP24-S FD-100-A
LSP28-S  

 

Suntronix Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !