Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

BALLUFF PRICELIST
COD SAP Code Article
81101655 BTL5-E10-M0760-B-KA10                      
145921 BTL5-T110-M0400-P-S103                     
182682 BTL5-E10-M0500-K-SR32                      
81101319 BML-M01-I34-A0-M0310-R0000                 
999990 BES 16 0-BS-1                              
81101268 BTL5-A11-M0435-K-SR32                      
81101083 BTL5-A11-M0500-K-SR32                      
551735 BOS 18M-WO-7XA-B0-L-03                     
147283 BNN-TR-045-100-12                          
519940 BES 517-300-S 185-00 53                    
133625 BES M12MD1-PSC80E-S04G-W                   
554106 BES Q40KEU-UOU15B-S27G                     
145208 BMF 07M-PS-C-2-KPU-15                      
155687 BES 18-SM-3                                
780314 BTL2-GS10-0350-A                           
553821 BES 517-300-S 185-01                       
164644 BES M12MI-PSC40B-S04G-M01                  
553755 BES 516-3007-E2-X-01 5                     
141941 BES 516-3008-G-E4-C-PU-05                  
306118 BSE 41 A-ERSATZ                            
120135 BTL5-E10-M0375-B-S 32                      
147000 BTL5-T110-M0250-P-S103                     
145905 BTL5-T110-M0300-P-S103                     
145906 BTL5-T110-M0350-P-S103                     
11007045 BPC AX3600-E1-24P-04-E                     
81101290 BTL5-T110-M0360-P-S103                     
81100951 BTL5-T120-M0300-P-S103                     
81101132 BTL5-T130-M0250-P-S103                     
81101240 BTL5-T130-M0300-P-S103                     
128166 BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05                 
81100134 BTL5-E10-M0400-K-SR32                      
81101043 BTL5-E17-M0400-K-K05                       
551939 BIS C-352-00 3                             
81101157 BTL5-H132-M1600-P-S92                      
80050113 GEL 260 V 00256 B 001                      
122183 BTL5-E17-M0300-B-S 32                      
81101479 BTL5-E10-M0280-B-S32                       
117338 BTL5-E10-M0300-B-KA05                      
117339 BTL5-E10-M0300-B-S 32                      
81101124 BTL5-E17-M0275-B-S32                       
81100119 BTL5-E10-M0275-B-S32                       
11027390 ZAN3 0500 110 0                            
551474 bos R-7-22                                 
81101193 BNL 5306-080-04-1000                       
170748 BTL5-E10-M1900-P-S32                       
80000578 GEL7511 5580 49                            
80050167 ZAN3 0256 055 0                            
81101379 BTL5-E17-M1900-P-S32                       
80000865 GG66                                       
130053 BOS 18KW-NA-1HA-S4-C                       
130052 BOS 18KW-PA-1HA-S4-C                       
148268 BSB-04-F01P/4-M01M-2319                    
144434 BMF 315M-PS-W-2-PU-05                      
144435 BMF 315M-PS-W-2-S04-00 3                   
11028162 CA5P8-10K-184                              
81100113 BTL2-GS10-0450-A                           
126761 BES 516-360-S 4-CW                         
119382 BES 516-3019-B0-C-PU-05                    
779824 BTL2-GS10-0250-A                           
80050287 516-300JA2-3                               
133430 BES M18MF1-PSC50A-S04G-W                   
148518 BSB-04-F02P/8-M01K-2319                    
80050876 02-0007-000                                
136709 BTL2-GS10-0075-A                           
779699 BTL2-GS10-0100-A                           
780196 BTL2-GS10-0125-A                           
780601 BTL2-GS10-0150-A                           
553208 BES 516-327-G-E4-Y-PU-05                   
121802 BES 516-118-S 4-C                          
81101077 BTL5-S172-M0060-B-S32                      
81100498 BTL5-S172-M0100-B-S32                      
81100940 BTL5-S172-M0100-B-SA243-S32                
81100840 BTL5-S112-M0100-B-SA243-S32                
81100973 BTL5-S163-M0050-B-S32                      
81100975 BTL5-S166-M0050-B-S32                      
81101662 BTL5-E10-M0370-B-KA05                      
171227 BOWA 1208-PS-C-S49                         
80050035 IKD045 31GS1                               
156278 BIS L-400-043-002-02-S115                  
156282 BIS L-400-043-003-02-S115                  
125139 BTL5-C10-M0350-B-S 32                      
81101493 BTL5-E17-M0325-B-KA05                      
131680 BTL5-E17-M0350-B-S32                       
178207 BTL5-E10-M0260-B-S32                       
81100884 BTL5-E10-M0300-K-K10                       
117340 BTL5-E10-M0350-B-KA05                      
117341 BTL5-E10-M0350-B-S 32                      
81100937 BTL5-E17-M0320-B-S32                       
81101135 BTL5-E10-M0305-B-S32                       
81101136 BTL5-E10-M0325-B-KA05                      
81100344 BTL5-E10-M0325-B-S32                       
81101670 BTL5-C10-M1100-P-SA226-KA00 5              
153127 BMS AD-M-003-D12/IZ                        
121060 BES 06 5-KB-1                              
80000410 GEL247E1GM2000                             
141393 BFS 27K-NSR-L02-S115                       
141394 BFS 27K-PSR-L02-S115                       
11027325 crm 600/IU/TC/E                            
139306 BTL5-E10-M0350-K-SR32                      
81101301 BTL5-A11-M0425-B-S32                       
81101002 BTL5-T120-M0400-P-S103                     
81101299 BTL5-T120-M0500-P-S103                     
81101092 BTL5-T130-M0400-P-S103                     
141259 BIS M-120-01-L                             
145923 BTL5-T110-M0500-P-S103                     
126702 BTL5-A11-M0450-B-S32                       
81100220 BTL5-A11-M0500-B-KA05                      
117329 BTL5-A11-M0500-B-S32                       
11004961 bks-3/CIU                                  
552557 BES 516-300-S 271-S 4                      
81101608 BTL5-H111-M0900-P-S94                      
81101104 BTL5-E17-M0370-B-S32                       
81101036 BTL5-E17-M0375-B-S32                       
81100748 BTL5-E17-M0400-B-S32                       
553215 BES 515-326-E5-T-S 4                       
553216 BES 515-360-E5-T-S 4                       
150336 BKS-S137-19/GS92-PC-05                     
551452 BES 516-133-M0-C-05                        
152060 BES 516-384-EO-C-05                        
147277 BNN TR-045-125-12                          
11026528 BKM 9 cavo controllo - 6204295             
116782 BLS 6K-XX-1E-S75                           
140644 BOS 25K-1-B5-02                            
142737 BOS 25K-5-B5-02                            
8526 BOS 15K-R-D12-P-S75                        
8530 BOS 15K-S-C10-P-S75                        
8532 BOS 15K-S-D12-P-S75                        
8629 BOS 15K-S-E1-02                            
8588 BOS 15K-S-E1-P-S75                         
553090 BES 516-3043-I02-C-S 49                    
552389 BES 516-347-M0-C-S 49-00 2                 
117342 BTL5-E10-M0400-B-S 32                      
11000288 IKU-051 28-G-S4                            
81101078 BTL5-S172-M0105-B-S32                      
81100093 BTL5-P1-M2250-P-S32                        
81101418 BTL5-S103-M0125-B-KA05                     
81100974 BTL5-S163-M0105-B-S32                      
81100976 BTL5-S166-M0105-B-S32                      
81100375 BTL5-S172-M0125-B-S32                      
139250 BTL5-S172-M0150-B-S32                      
81101476 BTL5-S102-M0150-B-KA05                     
81101284 BML-M01-I34-A0-M0320-R0000                 
80050433 ZAN3 0512 030 0                            
80000360 ZAN3 0512 060 0                            
80050001 ZAN3 0512 065 0                            
80051266 ZAN3 0512 070 0                            
80050301 ZAN3 0512 080 0                            
80050320 ZAN3 0512 085 0                            
80050604 ZAN3 0512 090 0                            
80050945 ZAN3 0512 094 0                            
137395 BTL5-E10-M0400-K-K10                       
11000147 mic 600/DIU/TC                             
81100032 BTL5-E17-M0400-B-KA05                      
81101335 BML-M01-I45-A0-M0500-R0000                 
11003960 IKO 100 33 G S1                            
11023806 GEL 2444TN2G3K030-E                        
116517 BTA-A11-2000-E-SA28                        
116522 BTA-A11-2000-E-SA29                        
185964 BTL5-D112-M0850-P-S93                      
150503 BTL5-D112-M1000-P-S93                      
139411 BTL5-H112-M1000-P-S 94                     
123532 BES 516-326-G-E4-C-03                      
8595 BOS 15K-R-B2-02                            
8749 BOS 15K-S-B2-02                            
180126 BES 516-324-G-E4-C-PU-03                   
80050561 516-300JA2-4                               
147025 BOS 18M-WS-7XB-BO-L-03                     
152054 BES 516-396-E0-C-03                        
146703 BES Q08ZE-PSC20B-BV03                      
159118 BES 516-300-S202-02                        
159042 BES Q08ZE-PSC20B-BV02                      
146548 BES 516-300-S202-02                        
133730 BES 516-3017-E4-C-PU-05                    
144595 BOS 12M-PO-1PD-S 4-C                       
113824 BES 516-326-B0-C-07                        
553660 BES 516-356-A0-C-PU-05                     
553849 BES 516-329-A0-C-PU-05                     
553002 BES 516-362-G-S 4-H                        
554220 BES 516-362-S 4-W                          
8524 BOS 15K-R-C10-P-S75                        
121107 BLE 36K-PA-1PT-S 4-C                       
552118 BLE 18M-PO-1P-E4-C-03                      
180797 BES M30MI-PSC10B-BP15                      
144597 BOS 12M-NS-1PD-S 4-C                       
552134 BKS-S 24-3-10                              
81101199 BTL5-S172-M0075-B-KA10                     
81101367 BTL5-E17-M0260-K-K15                       
81101401 BTL5-E10-M0260-K-K15                       
94000002 dbk-4/CDD/O/M18 E S                        
170741 BTL5-E10-M2000-P-S32                       
81101413 BTL5-E17-M2000-P-S32                       
122480 BKV 819-M12/P07                            
122481 BKV 819-M16/P09                            
122482 BKV 819-M16/P11                            
8850 BLS 18MR-XX-1LT-S 4-C                      
80050844 dbk-4/CDD/O/M18 E S                        
11002932 DBK-4/CEE/O/M18 E S                        
80051218 DBK-4/CDD/O/QP E S                         
11027079 GEL 247-E1-FM-2000                         
81101281 BTL5-E10-M0300-A-SA211-KA15                
81101100 BTL5-S112B-M0200-B-KA05                    
81101546 BTL5-A11-M0500-B-KA10                      
123793 BTL6-A-MF01-A-43                           
81101363 BTL5-E10-M0420-K-K05                       
137396 BTL5-E10-M0450-K-SR32                      
81101137 BTL5-E10-M0500-K-K02                       
81100479 BTL5-E10-M0500-K-K05                       
80000250 99-0429-12-04                              
80050812 09-0317-09-05                              
80050321 99-0430-12-04                              
80000550 99-0430-54-04                              
80050338 09-0112-00-04                              
80050188 BNN 530-UA-16                              
80050677 09-3431-77-04                              
80000322 09-0107-00-03                              
80050585 99-6411-00-02                              
80051070 FA45 03                                    
165417 BCC M415-0000-1A-001-VX8334-050            
80000570 09-0116-00-05                              
11000660 R1758/RDLM003-00301-5000                   
80000640 99-0075-00-03                              
80050189 BNN 530-UB-25                              
80050112 09-0123-00-06                              
80050111 09-0127-00-07                              
11023650 09-0309-09-04                              
124307 BMF 103-HW-43                              
80050617 R1023/RDLF004-00302-5000                   
80050640 R1024/RDMF004-00302-5000                   
80050343 09-0010-00-04                              
80050813 09-0313-09-05                              
122465 BKV 819-P07/M12                            
122467 BKV 819-P09/M16                            
122469 BKV 819-P11/M16                            
11000504 99-4442-458-05                             
80050651 R1018/RDMF004-00322-5000                   
80050636 R1206/RDLF004-00322-5000                   
80050767 09-4228-00-07                              
181596 BCC M313-0000-10-001-PX0334-030            
80050684 R1078/RELF004-00206-5000                   
80000140 09-0108-00-03                              
80050716 R1354/REMF004-00206-5000                   
80051001 R1376/RENF004-00206-5000                   
11024142 C12F5B2-500-114                            
80050119 09-0014-00-05                              
11024006 C12F5A2-500-114                            
11024138 C12M3A2-500-120                            
80000026 79-3414-42-03                              
80050440 09-0124-00-06                              
11003922 09-3431-88-04                              
136869 BOS R-26                                   
80050498 BKS-B 19-3-05                              
136870 BOS R-27                                   
136872 BOS R-29                                   
80050156 09-9477-00-07                              
80050496 BKS-B 20-3-05                              
11023571 99-9214-00-05                              
80050533 09-0111-80-04                              
80050365 09-3412-80-03                              
80000709 09-4227-00-07                              
125423 BMF 305-HW-25                              
11003036 C3545/CE11-23A2R-410-4000-01               
80050690 R1315/RELF004-00226-5000                   
80050723 R1342/REMF004-00226-5000                   
80050117 09-0009-00-04                              
80050087 09-0009-02-04                              
11024271 C12F3B3-300-220                            
80050190 BNN 530-UB-40                              
80051110 C3237/CA11-19A3W-414-5000-0                
80051111 C3238/CE11-19A3W-414-5000                  
80051112 C3239/CN11-19A3W-414-5000-0                
80000037 79-3410-42-03                              
80050937 C3664/CN11-23A2R-410-3000-02               
80000086 99-0429-43-04                              
80000233 99-0429-52-04                              
80000459 99-0430-30-04                              
80050229 99-0430-52-04                              
80000237 99-0430-57-04                              
80000442 99-0430-69-04                              
80000748 79-3406-42-03                              
80000758 99-0429-24-04                              
11000628 99-4445-458-05                             
11026560 09-0571-02-08                              
80050089 99-0401-00-02                              
80050565 09-3390-80-04                              
147024 BOS 18M-WS-7XA-BO-L-03                     
551733 BOS 18M-WS-7XA-B0-L-03                     
152050 BES 516-377-E0-C-05                        
152883 BES 516-324-E3-C-02                        
520342 BES 516-3007-E2-X-05                       
115450 BES M18EL-PSH12E-S04G                      
112907 BES M18EL-PSH50A-S04G                      
121606 BES 515-356-E4-C-03                        
553899 BES 515-356-E4-Y-03                        
126088 BES 517-3016-M1-N-10                       
144375 BMF 315M-PS-W-2-S49-00 3                   
111540 BES 516-355-G-E5-Y-S 4                     
126665 BES 516-326-G-E4-C-05                      
553742 BES 515-360-B0-C-PU-03                     
133431 BES M18MF-PSC50A-S04G                      
148661 BSB-04-P01P/4-M02K-HKP-10                  
130038 BLE 18KF-NA-1LT-S4-C                       
130037 BLE 18KF-PA-1LT-S4-C                       
8596 BLS 15K-R-G5-02                            
81101405 BTL5-S172-M0100-A-SA211-KA02               
81101342 BTL5-S112-M0050-A-SA211-KA05               
128715 BIS L 101-01/L                             
139459 BIS L-101-05-L                             
137738 BIS L-103-05-L                             
120888 BES 03 0-KB-3                              
637074 BES 04 0-KB-1                              
554468 BES 04 0-KB-3                              
185720 BTL5-A11-M2250-P-S32                       
11023840 GEL 2475-X-100-L-K-200-N                   
11007707 GEL 235-CO-16-00-C-K-S-1                   
80050442 ZAN3 0512 012 0                            
80050428 ZAN3 0512 100 0                            
80050986 ZAN3 0512 110 0                            
81101348 BTL5-P1-M1400-B-S32                        
81101349 BTL5-P1-M1450-B-S32                        
81101350 BTL5-P1-M1500-B-S32                        
81100340 BTL5-P2-M1500-B-S32                        
81000206 BNL 5308-120-02-940                        
81100042 BTL5-S112-M0200-B-KA10                     
552521 BES 517-3036-I02-C-S 4                     
121977 BES M30ML-NSC15F-S04G-002                  
528640 BES 516-133-MO-C-PU-03                     
552691 BES 517-347-M1-N-07                        
148265 BSB-04-F01P/4-M02M-KP-05                   
148776 BSB-49-F01P/8-M02K-KP-05                   
181948 BES 516-360-G-S 4-H                        
11000707 BNN-TR-060-100-12                          
155749 BES 516-377-G-S49-C                        
141950 BES 516-3006-G-E5-C-S 49                   
551098 BKS-S 52-00                                
147188 BFO D13-XB-RB-EAK-10-02                    
11004071 GEL 2444TN4G3K030-E                        
11005843 GEL 2444TNAG5K030-E                        
81101642 BTL5-E17-M0475-B-S32                       
780914 PMT-SYSTRON-000                            
637075 BES 05 0-KB-1                              
554469 BES 05 0-KB-3                              
554470 BES 06 5-KB-3                              
635431 STUETZRING 16x13 8x0 5 PTFE                
150680 BTL5-D112-M1200-P-S93                      
149388 BTL5-D112-M1250-P-S93                      
149283 BTL5-H110-M1400-P-S94                      
145924 BTL5-T110-M0600-P-S103                     
145925 BTL5-T110-M0650-P-S103                     
145926 BTL5-T110-M0700-P-S103                     
81101538 BTL5-T120-M0600-P-S103                     
81101511 BTL5-T130-M0700-P-S103                     
81100770 BTL5-T120-M0650-P-S103                     
81101227 BTL5-T130-M0650-P-S103                     
81000201 BNL 5308-120-03-950                        
124843 BES 517-398-NO-C-S49-00 2                  
122078 BES 517-399-NO-C-S 49-00 2                 
526931 BES 516-360-A0-L-PU-03                     
121358 BES 517-132-M5-H-S 4                       
153015 BES 516-377-G-E4-C-02                      
152052 BES 516-371-EO-C-PU-05                     
906069 BNN 520-UB-300                             
142255 BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S 4                    
179106 BES M05ED-PSC08B-BP02-R50                  
116783 BLS 6K-XX-1E-02                            
121985 BES 516-346-H2-Y-S 4                       
81101429 BTL5-C10-M0400-B-KA10                      
113289 BLT M-15-U-S 4                             
80051208 RPTA-1803-PU-05                            
81000183 BNL 5308-120-5-800                         
81101115 BTL5-E17-M0425-B-S32                       
81100930 BTL5-E17-M0450-B-S32                       
81100286 BTL5-E17-M0500-B-S32                       
81100912 BTL5-E10-M0425-B-KA05                      
81101214 BTL5-E10-M0450-B-KA05                      
81101288 BTL5-E10-M0457-Z-S32                       
139288 BTL5-E10-M0450-B-S32                       
81101449 BTL5-E10-M0465-B-S32                       
81101110 BTL5-E10-M0475-B-S32                       
117344 BTL5-E10-M0500-B-S 32                      
81100999 BTL5-S113-M0300-B-S32                      
81100383 BTL5-H112-M0300-B-S92                      
81101675 BTL5-E10-M0150-K-SA262-K02                 
11007082 GEL 209-V-00125-A-0-0-1                    
171214 BTL5-T110-M0550-P-S103                     
11002308 IKOA-120 38-G-S4                           
159040 BES Q08ZE-POC20B-BV02                      
120535 BES M30ML-PSC10A-S04G-W                    
144512 BES 516-3005-E4-C-S 4-00 5                 
154236 BML-M22-I40-A0-M031/016-R0                 
81200068 BKS-S115-PU-05-FL                          
553496 BES 516-326-G-S 4-H                        
527032 BES 516-324-EO-L-PU-05                     
554471 BES 08 0-KB-3                              
156070 BES 08 0-KB-7                              
162634 BIS M-402-007-002-00-S115                  
11026844 dbk 4/M12/3CDD/M18 E S                     
170829 BTL5-S173-M0350-B-S32                      
80051012 BNL-TRN-1206-200-B                         
81100293 BTL5-S112-M0320-B-S32                      
116621 BTL5-A11-M0650-B-S 32                      
310215 BTL5-E10-M0102-R-S32                       
81101672 BTL5-A11-M0610-Z-S32                       
81000191 BNL 5308-120-03-1000                       
80050155 GEL260V001000A001                          
81101064 BTL5-S172-M0400-B-S32                      
143193 BES 516-3005-G-E4-C-S26-00 3               
132513 BES M05EC-PSC08B-S26G                      
145964 BES M05ED-PSC15B-S26G                      
8536 BOS 25K-5-C90-P-S 4                        
125575 BES M18MD-PSC12E-S04G-W                    
141942 BES 516-3017-G-E5-C-S 49                   
141951 BES 516-3023-G-E5-C-S 49                   
121053 BES M30ML-PSC20E-S04G-W                    
144511 BES 516-3007-E4-C-S49-00 3                 
156210 BES 516-3040-I02-C-PU-05                   
120500 BES M12MG1-PSC60B-S04G                     
184207 BES M12MD1-PSC60B-S04G                     
164772 BNN UR-060-125-12                          
11005025 BKM 7 - 6204028                            
183542 BES M12EG-PSC80F-S04G                      
164156 BAE-PS-XA-1W-24-025-002                    
121370 BES 517-134-M3-H                           
80051199 BKM LIN B - 62 04 217                      
144443 BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 3               
152261 BES G08EG-PSC15B-BP03                      
153019 BES 516-324-EO-C-S49-00 3                  
80000551 72-6303-00-04                              
121326 BIS C-108-05/L                             
121320 BIS C-150-05/A                             
124763 BES 516-3046-G-E4-L-PU-05                  
11005037 GEL 2444TN4G3K250-E                        
81000249 BNL 5306-120-02-1200                       
150114 BTL5-D112-M1500-P-S93                      
81101437 BTA-E10-1000-E                             
81101437 BTL5-E10-M0550-K-K02                       
80050559 GEL 260 V 00256 B 021                      
157071 BNI PBS-502-000-Z001                       
81100933 BTL5-C10-M0450-B-KA10                      
81101213 BTL5-P1-M2500-P-S 32                       
81101172 BTL5-E10-M0500-B-KA10                      
124301 BMF 103-HW-41                              
124304 BMF 103-HW-42                              
81100706 BTL5-A11-M1500-P-SA240-S92                 
81101226 BTL5-S173-M0220-A-SA211-S147               
178822 BOS 63M-PS-LH13-S4                         
81101557 BML-M02-I34-A0-M0345-R0000                 
122172 BTL5-A11-M0550-B-S32                       
122174 BTL5-A11-M0600-B-S32                       
81101228 BTL5-A11-M0625-B-S32                       
139248 BTL5-A11-M0700-B-S32                       
117330 BTL5-A11-M0750-B-S 32                      
128714 BIS L 102-01/L                             
139461 BIS L-102-05-L                             
146209 BES Q08ZC-PSC20B-BV03                      
553791 BES 516-372-G-E4-C-PU-05                   
115902 BES M30ML-NSC15F-BV03-002                  
145380 BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03                 
6013 BNN 520-UB-270                             
159115 BES 516-300-S180-02                        
8577 BLS 65K-1-G50-1                            
8572 BLS 65K-5-G50-1                            
8856 BLS 65K-5-G50-2-S 4                        
781374 BES 517-142-Y-ERSATZ                       
166766 BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002            
144589 BOS 12M-PS-1QA-S 4-C                       
145907 BES 516-300-S166-02                        
146709 BES Q08ZE-NSC20B-BP03                      
146701 BES Q08ZE-PSC20B-BP03                      
145226 BES 516-3017-E4-C-S49-00 3                 
153394 BES 516-3022-G-E4-C-S49-00 3               
132512 BES G04EC-PSC08B-S26G                      
147035 BLE 12M-PA-1PD-B0-C-03                     
111262 BES M18ML-PSC80F-BV05-002                  
121918 BES 517-139-M5-H                           
81101690 BTL5-T110-M0850-P-S103                     
185793 BTL5-P1-M1600-B-S32                        
128470 BES 08-SM-1                                
114175 BTL5-C17-M0040-P-SA120-S32                 
181070 BTL5-E10-M0750-K-SR32                      
161131 BTL5-E10-M0600-K-SR32                      
81101606 BTL5-E10-M0600-K-K05                       
81101659 BTL5-E10-M0550-H-K05                       
81101663 BTL5-E10-M0550-H-S32                       
81101678 BTL5-E10-M0680-H-S32                       
81000251 BNL 5306-120-03-1200                       
80051245 RPTA-3005-PU-05                            
81000117 BNL 5308-160-08-800                        
162823 BNI PBS-551-000-Z001                       
80050882 GEL 208-T-5000-D733                        
11023590 GEL 247 V1F M125-0                         
11023552 GEL 247X1FM200-0                           
11024556 GEL 247-X-1-G-M250-0                       
11005109 BKM 4-6304208                              
149852 BES 516-324-E4-C-S 4-01 5                  
180953 BES 516-324-E4-C-S4-01 5                   
148823 BES 516-378-E4-C-02                        
128382 BES R05KB-PSC40B-S49A                      
152076 BES 516-372-E0-C-03                        
80002121 BKSS32M-05                                 
120507 BES M30MI1-PSC22B-S04G                     
126780 BIS C-191-05/L                             
159100 BES 516-300-S 166-S 49                     
145382 BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00 3              
151169 BES 516-3021-G-E4-C-PU-05                  
146841 BML-A013-T0500                             
6392 BDG-MK20-10-10                             
150108 BTL5-Q5651-M0203-P-S140                    
11007323 GEL 235-SG-12-12-B-E-S-2                   
148588 BTL5-D112-M1600-P-S93                      
81101490 BTL5-E10-M0600-H-K05                       
137397 BTL5-E10-M0700-K-SR32                      
81000162 BNL 5308-80-04-1000                        
81100709 BTL5-E17-M0530-K-SR32                      
81100761 BTL5-E17-M0750-K-K05                       
81101425 BTL5-S112-M0065-A-SA285-KA02               
81100978 BTL5-E10-M0610-K-SR32                      
81100965 BTL5-E10-M0720-K-SR32                      
11005759 GEL 2442KN1G5A200-E                        
11024542 GEL 2475-V-300-L-K-0500-N                  
11002178 IKU-215 38-G-S4                            
81101676 BTL6-E500-M1300-E2-KA02                    
122179 BTL5-C17-M0750-B-S 32                      
11003462 GEL KK-14-D1 12-D2 16                      
11003461 GEL KK-14-D1 6-D2 16                       
128853 BES M18MD-NSC12E-S04G                      
125571 BES M18MD-PSC12E-S04G                      
150420 BES R05KB-NSC20B-EP05                      
552774 BES 516-300-S 254-S 49                     
141840 BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02                   
125962 BIS C-190-05/L                             
80000678 72-6300-30-04                              
141664 BFO 02-PK-1                                
11028175 D12-4P8-500-182                            
780541 BTL2-GS10-0600-A                           
81101018 BTL2-GS10-1150-A                           
552069 BES 516-133-M0-C-PU-05                     
141728 BES 516-449-BO-L-02                        
336625 BES 516-449-BO-L-02                        
554123 BES 516-361-B0-C-12                        
141345 BOS 18E-PS-1WD-E5-D-S 4                    
81000145 BNL 5306-80-5-1000                         
11024333 HPS-25/DIU/TC/E/G1 2                       
11007324 GEL 2444TN4R5K150-E                        
999993 BES 22 0-BS-1                              
81101351 BTL5-P1-M1550-B-S32                        
81101325 BTL5-P1-M1700-B-S32                        
81101639 BTL5-S112-M0090-A-SA211-S147               
81101638 BTL5-S112-M0080-A-SA211-S147               
11002073 GEL 208-X-01250-C-0-0-1                    
177953 BTL5-T110-M0200-B-S103                     
139335 BOS 2K-X-RS10-02                           
152406 BES 516-371-EO-C-02                        
123072 BKS-S116-PU-10                             
124186 BMF 32M-NS-W-2-S 4                         
158049 BFO D22-LA-NB-EAK-10-02                    
146212 BES Q08ZC-PSC20B-BP03                      
130208 BKS-S117-00                                
11026527 BKM 9 cavo controllo - 6204286             
906103 BNN 520-UB-350                             
554198 BES 516-326-G-B0-C-PU-03                   
149620 BES 516-3040-I02-C-PU-02                   
153375 BES Q05AC-PSC08B-S26G                      
140437 BES 515-356-E4-C-10                        
711634 STOESSELEINHEIT KPL  L10 813               
552923 BES 516-3008-E5-C-S 49                     
552927 BES 516-3018-E5-C-S 49                     
80050770 GEL 208-V-1024 B 011                       
80050590 GEL 260 V 00180 A 03                       
126543 BMF 303-HW-44                              
11024459 GEL 2442KN1R5B250-E                        
118137 BOD 26K-LA02-C-06                          
81100662 BTL5-S172-M0450-B-S32                      
81101065 BTL5-S172-M0460-B-S32                      
81100866 BTL5-S174-M0100-K-SR32                     
81100693 BTL5-S112-M0450-B-S32                      
123713 BOS R-16                                   
550719 BOS R-3                                    
144206 BTL5-Q5071-M0457-P-S140                    
80000354 GEL 293 V 01000 L 001                      
81101148 BTL5-E10-M0550-K-K10                       
81100519 BTL5-E10-M0600-K-K10                       
81101393 BTL5-E10-M0650-K-K10                       
552623 BES 516-300-S 271-15                       
81101669 BTL5-S173-M0150-A-MA285-KA10               
81101102 BTL5-A11-M0850-K-SR32                      
164794 BTL5-A11-M0950-K-K05                       
80050755 GEL 260 S 0500 A 001                       
81100605 BTL5-T110-M0050-B-S103                     
81101080 BTL5-T110-M0075-B-S103                     
81100941 BTL5-T120-M0850-P-S103                     
81100771 BTL5-T120-M1000-P-S103                     
81101042 BTL5-T130-M0850-P-S103                     
81100428 BTL5-T110-M0100-B-S103                     
145928 BTL5-T110-M0800-P-S103                     
171216 BTL5-T110-M0900-P-S103                     
81100890 BTL5-T110-M0950-P-S103                     
145929 BTL5-T110-M1000-P-S103                     
126523 BMF 305-HW-26                              
185794 L5-P1-M1850-B-S32                          
81101647 BTL5-S112-M0150-A-SA211-S147               
80050871 GG126                                      
551340 BFO 18A-XAA-MZG-30-0 5                     
121986 BES 516-341-H2-Y-S 4                       
148663 BSB-04-P01P/8-M02K-HKP-05                  
128062 BES 516-366-G-E4-Y-05                      
139336 BOS 2K-X-RS10-00 2-S49                     
123377 BKS-S103-CP-02                             
81000298 BNL 5310-120-04-0130                       
81000297 BNL 5310-120-04-0240                       
81000121 BNL 5310-120-04-800                        
142291 BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 1               
152265 BES G08EG-PSC15B-BP05                      
127346 BES Q40KFU-PAC35E-S04G                     
552113 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03                     
81000267 BNL 5310-120-04-0400                       
81000158 BNL5310-120-04-0600                        
140761 BOS 18M-PA-LE10-02                         
140769 BOS 18M-PA-LE10-S4                         
81000235 BNL 5310-120-04-145                        
80050264 ZAN5 0250 072 0                            
81100142 BTL5-E10-M2250-P-S32                       
111893 BTL5-C10-M2250-P-S 32                      
184160 BTL5-S112-M0250-A-SA211-S147               
126948 BMF 303-HW-51                              
81101516 BTL5-E17-M0550-B-S32                       
122184 BTL5-E17-M0750-B-KA05                      
81101474 BTL5-E10-M0525-B-S32                       
81101496 BTL5-E10-M0545-B-S32                       
126699 BTL5-E10-M0550-B-S 32                      
131686 BTL5-E10-M0600-B-KA05                      
122180 BTL5-E10-M0600-B-S 32                      
81100137 BTL5-E10-M0610-Z-S32                       
120319 BTL5-E10-M0650-B-S 32                      
131664 BTL5-E10-M0700-B-S 32                      
117345 BTL5-E10-M0750-B-S 32                      
81101202 BTL5-E17-M0650-B-KA02                      
81101203 BTL5-E17-M0750-B-KA02                      
81100985 BTL5-E10-M0550-B-KA05                      
81101154 BTL5-E10-M0570-B-S32                       
162307 BTL5-E10-M0670-B-S32                       
81100577 BTL5-S175-M1900-P-S 32                     
81101644 BTL5-S172-M1750-P-S32                      
144235 RGPT 3005-V1215-PU-01                      
11003572 GEL 2442KN1G3B050M-E                       
11002786 GEL 2442KN1G5B050M-E                       
157946 BOD 21M-LA01-S92                           
159825 BOD 63M-LA02-S115                          
81101171 BTL5-S113-M0110-K-SR32                     
80050509 GEL 208V-000180G011                        
11004919 09-3412-166-03                             
80050261 99-2021-02-06                              
11007675 99-2026-00-07                              
80050110 09-0022-00-06                              
206048 BEN 516-14-10                              
11007192 99-2026-02-07                              
80050116 09-0005-00-03                              
80050086 09-0005-02-03                              
80051097 09-0111-90-04                              
80050489 99-0079-100-04                             
80000308 79-3410-02-03                              
11007676 99-2025-00-07                              
80050681 R1330/RELF003-00245-5000                   
80050713 R1361/REMF003-00245-5000                   
80000427 99-0076-00-03                              
11007193 99-2025-02-07                              
80050781 R1027/RDLM004-00302-5000                   
80050780 R1033/RDMM004-00302-5000                   
80050285 09-3403-81-03                              
80051192 R1291/RDLM004-00322-5000                   
80050306 09-0216-00-07                              
80050846 09-4223-00-04                              
11024136 C12M4A2-500-122                            
80050083 99-0095-00-05                              
80051263 09-0116-99-05                              
80000657 99-3400-00-03                              
80050534 09-0416-00-05                              
80050469 BKS-B 19-1-05                              
80050478 BKS-B 20-1-05                              
11024246 C12F3B2-500-120                            
11002069 99-3412-282-03                             
80002500 09-0123-80-06                              
11002255 P5268/RELF003-00205-150000RELM             
11002615 P5285/REMF003-00205150000RELM              
80050118 09-0013-00-05                              
80050088 09-0013-02-05                              
80050205 09-0124-90-06                              
11027311 99-5106-40-03                              
122272 BOS 35-HW-1                                
80051283 09-0474-00-08                              
80050753 99-0080-100-04                             
80050241 09-3391-81-04                              
80000878 09-0120-00-05                              
80051117 C3248/CE13-76A2T-414-3000-61               
80051137 C3261/CA13-76A2T-414-3000-61               
80050637 R1211/RDLF005-00221-5000                   
80050652 R1256/RDMF005-00221-5000                   
80050114 09-0127-80-07                              
80000229 79-3408-45-03                              
80000580 79-3429-12-04                              
80050466 BKS-B 19-1/2-PU-05                         
80050472 BKS-B 20-1/2-PU-05                         
11028163 CQC3A2-060-120                             
11028166 CQC3B1-060-110                             
11028170 CQC3B2-060-120                             
80050624 R1231/RDLF003-00341-5000                   
11026602 09-0140-70-05                              
80050644 R1273/RDMF003-00341-5000                   
11000405 R1296/RDLM003-00341-5000                   
11007668 CPMA-3A1-0101                              
80000230 99-0430-22-04                              
80050449 09-0128-00-07                              
11024463 SBD3A0-300-154                             
80050309 99-0405-00-03                              
80001500 09-3412-00-03                              
999991 BES 18 0-BS-1                              
80000411 09-3431-00-04                              
80050362 09-3431-90-04                              
80000547 99-3376-00-04                              
80000008 99-3378-00-04                              
11024270 C12F3B3-500-020                            
80050191 BNN 530-UB-63                              
80000687 09-3441-88-05                              
80050728 R1335/RELF004-00246-5000                   
80050404 09-0174-90-08                              
80050710 R1366/REMF004-00246-5000                   
80050394 09-3403-00-03                              
148601 BMS CS-M-D12-ID18-01                       
80000102 79-3406-52-03                              
80050248 79-3434-26-04                              
81000204 BNL-5310-120-04-1000                       
159112 BES 516-300-S166-PU-0                      
118984 BES 516-3022-G-E4-C-S 4-00 5               
157078 BES 516-370-G-E4-C-PU-                     
81000234 BNL 5310-120-04-160                        
144510 BES 516-3007-E4-C-S4-00 5                  
119847 BES 516-325-E4-C-PU-08                     
116784 BLE 6K-PU-1E-S75-C                         
150996 BES 516-3042-I02-C-PU-02                   
141975 BES 516-3005-G-E4-C-S 4-00 5               
144773 BES 516-300-S170-S49                       
159098 BES 516-300-S202-S49                       
81000252 BNL 5306-120-04-1200                       
11005206 GEL2444TN8G3K250-E                         
181071 BTL5-E10-M1000-K-SR32                      
170959 BNI PBS-552-000-Z001                       
138440 BES 08-HW-1                                
11007089 GEL 2743V300KF03000T                       
81100858 BTL5-T110-M0125-B-S103                     
11007589 GEL 208-V-00-1344-B-0-0-1                  
81101158 BTL5-T110-M0140-B-S103                     
81101359 BML-M01-I34-A0-M0370-R0000                 
80050618 GEL 260 VN 000500 A 001                    
80050558 GEL 260 V 00100 B 031                      
131675 BTL5-A11-M1350-P-SA167-S32                 
81100590 BTL5-E10-M0700-K-K15                       
163304 BTL5-S112-M0150-A-MA284-S147               
81101427 BTL5-S112-M0150-A-SA284-S147               
11026829 GEL 2475-V-200-L-K-500-N                   
118536 BES 516-611-A-1                            
81101146 BTL5-S112-M1900-P-S32                      
81100879 BTL5-S172-M1800-P-S32                      
81101181 BTL5-S177-M1800-P-SA243-S32                
81101067 BTL5-S105-M1900-P-S32                      
81100295 BTL5-S112-M1750-P-S32                      
81101141 BTL5-S114-M1800-P-S32                      
81101009 BTL5-S114-M1900-P-S32                      
11003028 GEL 208-VN-00500-B-0-0-1                   
185803 BTL5-P1-M1760-B-KA10                       
11004820 GEL 235-SP-16-12-B-E-S-1                   
146216 BES 516-300-S 166-05                       
553128 BES 516-300-S 170-05                       
11003504 BKM 7 - 6204249                            
80000982 80059
121106 BOS 36K-PA-1PH-S 4-C                       
121105 BOS 36K-PA-1QH-S 4-C                       
131849 BES R01ZC-PAC70B-BP03                      
124593 BES 516-3005-E2-N-PU-0 35                  
121893 BKS-S 92-TA1                               
554321 BES 516-360-A0-C-PU-05                     
553696 BES 516-326-A0-C-PU-05                     
123068 BKS-S115-PU-10                             
110400 BTL5-CONNECTOR-P-S32                       
552427 BIS F-208                                  
551445 BIS F-208-01                               
553093 BES 516-3028-G-E5-Y-S 4                    
11024349 GG106                                      
81000137 BNL 5306-120-8-1000                        
81101058 BTL5-S112-M0175-K-K05                      
80050977 GEL 247 V 1 GM 175                         
80051155 GEL 247 X1 G M200-0                        
137432 BTL5-H114-M0250-B-S94                      
81101643 BTL5-E10-M0075-B-NEX-S32                   
11025378 TK94A - 6304249                            
11004464 GEL 208-VN-00100-B-0-0-3                   
11007243 GEL 2443KN1G5B050M-E                       
81101611 BTL5-E10-M0850-H-S32                       
81101660 BTL5-E10-M0805-H-S32                       
81101635 BTL5-E10-M1000-H-S32                       
81101164 BTL5-C10-M0550-B-KA10                      
81100532 BTL5-T110-M0200-B-S103                     
81101275 BTL5-E10-M0700-B-KA10                      
81100982 BTL5-G11-M0870-B-S32                       
81100983 BTL5-G11-M0950-B-S32                       
81101302 BTL5-A11-M0825-B-S32                       
81100446 BTL5-A11-M0950-B-S32                       
80000882 GEL 208 V 00786 A 001                      
11028319 GEL 208-VN-01000-B-0-0-1                   
126701 BTL5-A11-M0800-B-S 32                      
145350 BTL5-A11-M0900-B-S32                       
117331 BTL5-A11-M1000-B-S 32                      
81100117 BTL5-A11-M0915-B-S32                       
81100210 BTL5-A11-M0850-B-S32                       
81100807 BTL5-T110-M1100-P-S103                     
81100814 BTL5-T110-M1200-P-S103                     
81100701 BTL5-T110-M1250-P-S103                     
81100964 BTL5-T130-M1100-P-S103                     
81100779 BTL5-T130-M1400-P-S103                     
148509 BES 516-3044-G-E4-C-PU-02                  
144513 BES 516-3005-E4-C-S4-01                    
145959 BES G04ED-PSC15B-S26G                      
11000091 BNN-UR-060-160-12                          
126638 BES R05KB-PSC40B-EV03                      
138157 BES 516-326-E4-C-S4-00 2                   
142288 BES 516-3007-G-E4-C-S49-00 5               
157159 BES 516-325-G-E4-C-S4-00 1                 
81100816 BTL5-T110-M1300-P-S103                     
145922 BTL5-T110-M1400-P-S103                     
81101640 BTL5-S112-M0230-A-SA211-S147               
121735 BTL5-H112-M1750-P-S 92                     
80000085 GEL 260 V 00180 A 031                      
11004835 TC-101-350                                 
81101191 BTL5-S172-M0225-K-SA243-SR32               
81101066 BTL5-S172-M0225-K-SR32                     
81101012 BTL5-S113-M0225-K-SR32                     
149036 BMS CR-M-D12-IS-04                         
149035 BMS CR-M-D12-IU-02                         
80051243 BDG-6360-0-05-100000-65                    
81101353 BTL5-P1-M1950-B-S32                        
81101503 BTL5-S172-M0250-A-SA285-KA10               
81100784 BTL5-P1-M2000-B-S32                        
81100267 BTL5-E10-M0800-K-SR32                      
81101138 BTL5-E10-M0850-K-SR32                      
81101524 BTL5-E10-M0800-K-K02                       
81101489 BTL5-E10-M0840-H-K05                       
81101523 BTL5-E10-M0850-H-K05                       
81101525 BTL5-E10-M1000-K-K02                       
81101258 BML-M01-I34-A0-M0380-R0000                 
551512 BES 516-361-B0-C-15                        
554342 BFO D22-LA-AC-20                           
161966 BES M08EA-NSC15B-EP02                      
152056 BES 516-371-EO-C-PU-03                     
160214 BHS H405D-PSD10-EP02                       
134269 BMF 305K-PS-W-2-SA3-S4-00 8                
121317 BIS C-127-05/L                             
148510 BES 516-3045-G-E4-C-PU-02                  
149373 BES R05KB-PSC40B-EP00 3-GS04               
121901 BES 517-139-M4-H                           
336605 BES 517-223-M3-E                           
552775 BES 516-300-S 273-S 49                     
553713 BES 516-3026-B0-C-12                       
80051163 GEL 247 V1 FM 2000                         
80000672 GEL247V1FM3000                             
81100896 BTL5-T110-M0250-B-S103                     
164197 BTL5-T110-M0225-B-S103                     
178820 BNI PNT-502-000-Z002                       
80051231 GEL247V1GM250-0                            
81101658 BTL5-S112-M0260-A-SA211-S147               
152170 BIS M-407-039-003-06-S115                  
185773 BTL5-S113B-M2000-P-S32                     
80000635 ZAN3 0500 025 0                            
11005199 GEL 260-MA262                              
121248 BES 516-346-H2-Y-S 49                      
154645 BES 516-3005-G-E4-C-S49-01                 
BES01UY          BES01UY                                    
180950 BES 516-324-E4-C-S4-00 3                   
148950 BES Q08ZC-PSC25B-S49G                      
121905 BES 517-140-M5-H                           
139337 BOS 2K-PS-RE10-02                          
523891 BES 516-343-G-E4-X-03                      
161227 BTL5-S172-M0300-A-MA285-KA10               
81100960 BTL5-S175-M0300-K-SR32                     
81101095 BTL5-A11-M0175-K-NEX-K15                   
81101682 BTL5-C10-M1700-P-SA226-KA02                
11002370 GEL 293-V-000229-L-0-0-1                   
163187 BTL5-T110-M0115-A-MA284-S103               
155573 BTL5-T110-M0115-A-SA284-S103               
80051289 GEL 260-S-00500-A-0-0-1                    
11003505 BKM 7 - 6304220                            
80000700 GEL208VN01000A001                          
553492 BTA-E10-0200  2000-E                       
145898 BTL5-T110-M0300-B-S103                     
81101052 BTL5-S117-M0350-K-SR32                     
11003460 GEL 207-X-0250-D-0-3-1                     
81101504 BTL5-S172-M0350-A-SA285-KA10               
162011 BTL5-S112-M0150-A-SA285-KA02               
80050880 GEL 207- VN 0025-A001                      
148775 BSB-49-F01P/8-M02K-KP-10                   
121316 BIS C-150-11/A                             
141734 BES 516-420-E4-L-02                        
153260 BES 516-449-S27-L                          
140803 BES 517-223-M4-E                           
152968 BNN TR-050-075-12                          
551269 BES 516-377-E3-L-S 4-00 5                  
528571 BES 516-124-A0-C-03                        
11024044 6204027
139339 BOS 2K-PS-RE10-00 2-S49                    
781672 BEN 516-19-10                              
157193 BEN 516-19-15                              
81101179 BTL5-E10-M0800-K-K10                       
81101180 BTL5-E10-M1000-K-K10                       
154851 BIS Z-EL-001-ETHERNET                      
81100817 BTL5-P1-M1800-B-S32                        
81101205 BTL5-P1-M2000-K-SR32                       
81101101 BTL5-A11-M1025-K-SR32                      
81101590 BTL5-E10-M0825-B-S32                       
81101607 BTL5-E10-M0800-A-S32                       
81101693 BTL5-E10-M0860-B-S32                       
81101664 BTL5-E10-M1000-B-KA02                      
81101472 BTL5-T110-M0350-B-S103                     
157691 BTL5-S172-M0360-A-SA285-KA10               
81101495 BTL5-S173-M0710-A-KA05                     
81100663 BTL5-S172-M0650-B-S32                      
81100536 BTL5-S173-M0570-B-S32                      
81101339 BTL5-S173-M0700-B-S32                      
81101236 BTL5-S175-M0600-B-S32                      
81100494 BTL5-S112-M0550-B-S32                      
81101145 BTL5-S162-M0400-K-SA243-K05                
11004340 GEL 2443TN4G5K250                          
141879 BOS 21-HW-4                                
119499 RGPT 3005-V1215-PU-05                      
80002075 BKSS33M-10                                 
552318 BES 516-378-E4-C-PU-05                     
553718 BES 515-327-E5-T-S 4                       
136795 BES Q40KFU-PSC35E-S04G                     
81200113 BTL5-ASTA-1500-A                           
120498 BES M08MG1-PSC60F-S49G                     
145490 BOS 18M-PU-1PD-S 4-C                       
141824 BOS 5K-PO-RR10-02                          
81101469 BTL5-T110-M0375-B-S103                     
81101545 BTL5-T110-M0390-B-S103                     
145897 BTL5-T110-M0400-B-S103                     
80001022 80421
554473 BES 12 0-KB-3                              
999994 BES 30 0-BS-1                              
130645 BMF 303-HW-59                              
130771 BMF 303-HW-61                              
130853 BMF 303-HW-33                              
178643 BNI PNT-302-000-Z002                       
81101106 BTL5-T120-M0400-B-S103                     
80050555 GEL 208-V-000180-G013                      
162698 BTL5-S173-M0350-A-MA285-KA10               
81101162 BTL5-S112-M0300-K-K10                      
157944 BOD 21M-LA02-S92                           
150035 BTL5-E10-M2286-P-S32                       
81100996 BTL5-C10-M0850-B-KA05                      
81101233 BTL5-E17-M0850-B-S32                       
81101255 BTL5-E17-M0900-B-S32                       
81100724 BTL5-T110-M1500-P-S103                     
81100649 BTL5-T110-M1700-P-S103                     
81101015 BTL5-E10-M0910-B-S32                       
81101370 BTL5-E10-M0890-B-S32                       
80050889 ZAN3 0256 052 0                            
119501 RGPE 3005-V1215P-PU-05                     
171200 BTL5-E10-M0800-B-S32                       
122200 BTL5-E10-M0900-B-S 32                      
139064 BTL5-E10-M0970-A-S135                      
120320 BTL5-E10-M1000-B-S 32                      
80000588 GEL 208 TN 01000 D 001                     
11024620 GEL 260-V-01000-B-7-1-3                    
157224 BTL5-E10-M1100-K-SR32                      
11026448 GEL 207-TN-001250-D-0-0-1                  
146702 BES Q08ZE-POC20B-BV06                      
151790 BES M18EI-PSC72B-S04G-S                    
149835 BES 516-324-E4-C-S49-00 3                  
153018 BES 516-324-E4-C-S 49-00 2                 
114915 BES 516-3033-B0-C-PU-05                    
125961 BIS C-190-11/L                             
116785 BLE 6K-PU-1E-C-02                          
128206 BES Q40KFU-PAC25E-S04G                     
80050746 GEL 209 VN 00360 A 001                     
171205 BTL5-E10-M0850-B-S32                       
81101403 BTL5-E10-M1000-K-K15                       
81100876 BTL5-E10-M0800-K-K15                       
81101402 BTL5-E10-M0930-K-K15                       
80000614 80403
136412 BTL5-Q5651-M0560-P-S140                    
326188 BNL-TRN-1208-200-B                         
137405 BTL5-Q5631-M0300-P-S140                    
11003498 BKM 7 - 6304234                            
133200 BTM H1-240                                 
81100061 BTL5-S104-M2000-P-S32                      
184057 BTL5-S172B-M0725-A-SA211-S32               
185834 BTL5-S172B-M0525-A-SA211-S32               
81101602 BTL5-E10-M1115-H-K05                       
81101692 BTL5-E10-M1010-B-S32                       
158362 BKS-S252-31-PP-10                          
80050888 72-6306-01-04                              
115719 RXD 0801-PU-01                             
550804 BES 516-114-G-S 4-H                        
128445 BES M12EE-PSC40B-S04G                      
554359 BES 30-SM-3                                
81200110 BIS C-122-04-L-TIR-50                      
163818 BES 516-324-G-E4-C-S49-00 5                
182411 BNS 819-D03-R12-62-10                      
81101271 BTL5-G11-M0145-K-SA227-SR32                
80050411 GEL 208 VN 01800 B 001                     
80051202 BKM LIN B - 63 04 229                      
81100986 BTL5-E10-M1000-B-KA10                      
81100275 BTL5-E10-M2500-P-S32                       
81100751 BTL5-T110-M0450-B-S 103                    
171069 BNS 819-D03-D12-62-10                      
140740 BOS 18MR-NA-LE10-02                        
140748 BOS 18MR-NA-LE10-S4                        
140741 BOS 18MR-PA-LE10-02                        
140750 BOS 18MR-PA-LE10-S4                        
81100414 BTL2-GS10-1350-A                           
81100157 BTL2-GS10-1500-A                           
81100098 BTL2-GS10-2000-A                           
159293 BES 516-324-G-E4-C-10                      
183541 BES M08EG1-PSC40F-S04G                     
152064 BES 516-371-EO-C-05                        
152085 BES 516-372-E0-C-05                        
117022 BEN 516-19-100                             
80051226 72-6332-30-08                              
184204 BES M12MF1-PSC10F-S04G                     
180558 BES 516-211-E5-E-S27                       
120504 BES M12MC1-PSC10F-S04G                     
125874 PROX 3D00-PAF700-DA4A1                     
131488 BTL5-A11-M1100-B-S32                       
81100549 BTL5-A11-M1200-B-S32                       
81100451 BTL5-P1-M3000-P-S32                        
81100923 BTL5-I1-M3000-P-S 32                       
81101155 BTL5-A11-M1150-B-S32                       
81100803 BTL5-A11-M1250-B-S32                       
8316 RFTA 3010-02                               
153721 BTL5-T110-M1600-P-S103                     
106043 BEN 516-13-10                              
145896 BTL5-T110-M0550-B-S103                     
157225 BTL5-E10-M1200-K-SR32                      
164939 BTL5-E17-M1100-K-K05                       
81101134 BTL5-E10-M1025-K-SR32                      
81100669 BTL5-A11-M1200-K-K15                       
80051209 RPEA-1803-P-PU 05                          
554474 BES 12 0-KB-3-F                            
631618 BES 18 0-KB-2                              
126279 BMF 303-HW-34                              
122483 BKV 819-M20/P13                            
122484 BKV 819-M20/P16                            
122485 BKV 819-M25/P16                            
122471 BKV 819-P16/M20                            
122472 BKV 819-P16/M25                            
122470 BKV 819-P13/M20                            
81101266 BTL5-E10-M0400-B-NEX-S32                   
81101174 BTL5-S174-M0450-K-SR32                     
11024350 GEL 293-V-001500-L-0-0-3                   
80050024 80402
521492 BES 113-370-SA 2-A0-PU-05                  
552719 BES 516-372-G-E4-C-03                      
778603 BRGD0-WCD16-EP-P-L-K-SA1-0 5               
137093 BSW 813-493-X64-WA-06L3                    
805501 BES 113-370-SA 2-DO-03                     
778613 BRGD0-WCD16-EP-P-R-K-SA1-0 5               
143342 BSW 813-493-X64-WA-06L3-551275             
552546 BES 516-372-G-E5-C-S 49                    
140222 BOS 18M-PS-1RD-E4-C-03                     
137170 BSW 813-493-X64-WA-12L3                    
550472 BES 113-370-SA 2-S 4                       
527621 BES 516-372-SA 1-03                        
143254 BSW 816-207-06L3-PA                        
550503 BES 113-370-SA 5-S 4                       
164902 BNS 819-B06-R12-61-12-10                   
111600 BRGD2-WAD24-EP-P-R-K-SA1-01                
144083 BSW 816-207-09L3-PA                        
118491 BES 113-907 A                              
552813 BLS 18K-XX-7P-B0-L-03                      
783629 BRGD2-WCD08-EP-P-L-K-SA1-00 11             
144699 BSW 816-207-12L3-PA                        
113449 BES 516-343-G-E4-C-PU-05                   
783628 BRGD2-WCD08-EP-P-R-K-SA1-00 11             
553088 BES 516-3041-I02-C-S 49                    
783685 BRGD2-WCD08-EP-P-R-K-SA1-01                
146938 BSW 819-492-12L3                           
118494 BES 113-918                                
147886 BNS 819-99-D-11-S80                        
136958 BSW 819-493-03L3                           
551648 BES 113-923                                
182269 BNS 819-X536-D02-L12-100-10-FD             
783627 BRGD2-WCD12-EP-P-L-K-SA1-00 11             
136946 BSW 819-493-06K3                           
551649 BES 113-926                                
124772 BES 516-3042-I02-C-S 49                    
552422 BFO 74A-XA-JB-PZK-20-02                    
112051 BRGD2-WCD12-EP-P-L-K-SA1-01                
144666 BSW 819-493-06L2                           
118498 BES 113-FD-1                               
121260 BES 516-344-SA 1-H2-PU-03                  
137139 BSW 819-493-06L3                           
121470 BLS 18M-XX-1P-S 4-L                        
783686 BRGD2-WCD12-EP-P-R-K-SA1-00 11             
144697 BSW 819-493-09K3                           
134091 BNS 819-X538-D02-L12-100-10-FD             
783495 BRGD2-WCD12-EP-P-R-K-SA1-01                
149601 BSW 819-493-09L2                           
552390 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-05                     
782956 BRGD2-WCD16-EP-P-L-K-SA1-0 5               
136965 BSW 819-493-09L3                           
551669 BLS 35K-XX-1H-S 4-L                        
134087 BNS 819-X538-D06-L12-100-10-FD             
782957 BRGD2-WCD16-EP-P-R-K-SA1-0 5               
136974 BSW 819-493-12L3                           
554475 BES 12 0-KB-3-F-SA 1                       
152071 BES 516-377-E0-C-PU-10                     
114085 BRGD2-WFD08-OP-P-R-SA12-K-02               
137152 BSW 819-493-WA-03L3                        
705440 Pulsante per bse-44                        
117288 BAW MKK-050 19-S4                          
554476 BES 12 0-KB-3-F-SA 2                       
147187 BFO D10-XA-RB-EAK-10-02                    
148476 BNS 819-X750-D05-L12-100-10                
118186 BRGD2-WFD08-OP-P-R-SA14-S                  
137150 BSW 819-493-WA-06L3                        
136984 BSW 819-493-WA-09L3                        
114086 BRGD2-WFD12-OP-P-R-SA12-K-02               
153748 BSW 819-493-WA-12L2                        
120399 BOS 18M-PU-1QB-S 4-C                       
117863 BRGD2-WFD12-OP-P-R-SA14-S                  
137155 BSW 819-493-WA-12L3                        
152878 BES 516-377-E3-C-S 4-PU-00 5               
783258 BRGD3-WED08-EP-P-R-K-SA8-0 3               
153916 BSW 819-493-WA-20L2                        
783259 BRGD3-WED12-EP-P-R-K-SA8-0 3               
143565 BSW 819-493-WF-06L3                        
112234 BFO D22-LA-AD-EAK-52-02                    
553740 BLS/BLE 18M-XX/PO-SA 1                     
144532 BSW 819-493-WF-09L3                        
110836 BLS/BLE 18M-XX/PO-SA 6                     
776650 BRGE1-WAA12-OP-P-L-K-02                    
145609 BSW 819-493-WF-12L3                        
776660 BRGE1-WAA12-OP-P-R-K-02                    
141485 BSW 819-493-WG-06K3                        
155569 BTL5-S172-M0300-A-SA285-KA10               
781759 BRGE1-WAE08-OP-P-R-K-02                    
781685 BRGE1-WAE08-OP-P-R-SA12-K-02               
143810 BSW 819-493-X64-WA-03L3                    
149019 BES 516-3005-E4-C-PU-0                     
142732 BFO D22-LAP-KB-EAK-15-02                   
151011 BLT 31M-001-U-S92                          
6002 BNN 520-UA-10                              
135447 BNS 819-D02-D12-100-10-FD-L2               
783900 BRGE1-WAE10-OP-P-R-SA12-K-02               
143245 BSW 819-493-X64-WA-06L3                    
152073 BES 516-324-E0-C-PU-10                     
147348 BNS 819-D02-D12-100-10-FDS80R              
778755 BRGE1-WAE12-OP-P-L-K-02                    
144665 BSW 819-493-X64-WA-09L3                    
149411 BMS AD-M-002-D12/D18                       
116514 BNN 520-UA-4                               
778801 BRGE1-WAE12-OP-P-R-K-02                    
149117 BSW 819-493-X64-WA-12L3                    
149188 BES 516-347-MO-C-S 4-00 5                  
149836 BES 516-377-G-E4-C-S49-00 3                
6007 BNN 520-UB-100                             
124366 BNS 819-B02-D08-40-10                      
781686 BRGE1-WAE12-OP-P-R-SA12-K-02               
136986 BSW 819-494-03L3                           
182142 BNS 813-B05-L12-61-A-55-0980               
516601 BES 516-347-SA 2-03                        
118111 BFO D22-XA-AF-EAK-35-01                    
147923 BNS 819-B02-D08-40-10-S80R                 
136981 BSW 819-494-06L3                           
81000301 BNL 5307-120-04-1600                       
516602 BES 516-347-SA 2-05                        
11002009 BMC 8-K                                    
136971 BSW 819-494-09L3                           
144514 BES 516-3005-E4-C-S49-00 3                 
6008 BNN 520-UB-120                             
122428 BOS 18MR-PS-1OD-E 5-C-S4                   
779994 BRGE1-WAE180-00-P-R-S                      
143830 BSW 819-494-12L3                           
152862 BES G08EE-PSC20B-BV02                      
125270 BFO D22-XA-MB-PAK-10-02                    
113686 BOD 26K-LA01-C-06                          
514821 BES 516-3005-FO-N-03                       
185006 BES 516-324-E3-C-S4-00 3                   
115639 BOD 26K-LA01-S4-C                          
774209 BRGE1-WAE256-00-P-R-K-00 5                 
774202 BRGE1-WAE256-00-P-R-K-05                   
553435 BES 516-3005-FO-X-PU-05                    
777867 BRGE1-WAE256-00-P-R-S                      
906078 BNN 520-UB-140                             
135068 BNS 813-D04-K12-62-12-04                   
133320 BOD 26K-LB04-S115-C                        
777892 BRGE1-WAE72-00-P-R-KA-05                   
182394 BNS 819-X538-D06-L12-100-10-FD             
552440 BES 516-349-E4-C-PU-05                     
152044 BES 516-378-EO-C-03                        
164924 BNS 819-D02-E12-100-10-FD                  
779067 BRGE1-WAE72-00-P-R-S                       
141973 BES 516-3005-G-E4-C-S 4-00 2               
529642 BES 516-350-E4-C-05                        
149830 BES 516-378-G-E4-C-02                      
151385 BKS-S 74-3-PU-10                           
778554 BRGE1-WBA24-EP-P-R-K-02 5                  
113602 BTA-A11-0020  0199-E                       
151196 BES 516-324-E4-C-01                        
122700 BRGE1-WBE10-OP-P-R-K-02                    
553019 BTA-A11-0200  2000-E                       
111530 BES 18 0-KB-3-F-SA 1                       
113612 BIS C-603-025-650-03-ST1                   
128431 BNS 819-D02-L12-100-10                     
778753 BRGE1-WBE12-OP-P-R-K-02                    
111529 BES 18 0-KB-3-F-SA 2                       
6004 BNN 520-UB-25                              
775570 BRGE1-WBE16-OP-P-L-K-02                    
142057 BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 2               
554501 BES 516-378-S 49-C                         
775560 BRGE1-WBE16-OP-P-R-K-02                    
152573 BNS 813-D04-R12-100-1001FDS90R             
114400 BRGE1-WBE16-OP-P-R-S                       
527042 BES 516-355-E4-Y-05                        
777897 BRGE1-WCC180-00-P-R-K-02                   
119774 BCS 030-NS-1-C-03                          
124726 BES 516-3005-SA 3-E5-C-S 49                
527052 BES 516-355-E4-Y-PU-05                     
782673 BRGE1-WCC180-00-P-R-SR                     
142169 BES 516-3006-E4-C-PU-01                    
554057 BES 516-355-G-E4-Y-03                      
123398 BIS C-60R-001-08P-PU-20                    
6005 BNN 520-UB-40                              
157851 BNS 819-D02-R12-100-55-1152                
118553 BPC AX3600-E1-24P-00-E                     
777431 BRGE1-WDE12-OP-P-L-K-02                    
552376 BES 516-355-G-E4-Y-PU-03                   
125969 BOD 66M-LB04-S92-C                         
779148 BRGE1-WDE12-OP-P-R-K-02                    
8804 BES IKU-010 23-G-S4                        
779151 BRGE1-WEA10-EP-P-R-K-05                    
190095 BTA-A11-xxxx-E-SA 6                        
552452 BES 516-355-G-E5-Y-S 49                    
773189 BRGE1-WEA12-EP-P-L-K-00 5                  
190005 BTA-A11-xxxx-E-SA 8                        
514831 BES 516-3007-E2-N-03                       
773182 BRGE1-WEA12-EP-P-L-K-05                    
190006 BTA-A11-xxxx-E-SA 9                        
6617 BG 502-00-40/2 1                           
774839 BRGE1-WEA12-EP-P-R-K-00 5                  
190002 BTA-A11-xxxx-E-SA12                        
6618 BG 502-00-40/3 1                           
774832 BRGE1-WEA12-EP-P-R-K-05                    
190003 BTA-A11-xxxx-E-SA13                        
149845 BES 516-383-E4-C-PU-05                     
6619 BG 502-00-40/4 1                           
6006 BNN 520-UB-63                              
128933 BNS 819-D03-D12-100-10                     
778602 BRGE1-WEE12-OP-P-R-K-02                    
190094 BTA-A11-xxxx-E-SA18                        
144509 BES 516-3007-E4-C-S 49-00 2                
783296 BRGE1-WFE08-EP-P-R-K-02                    
190004 BTA-A11-xxxx-E-SA19                        
6620 BG 502-00-40/5 1                           
161028 BNS 819-B02-K08-40-11                      
11000022 BNS 819-D03-D12-100-10-FD-L3               
783297 BRGE1-WFE10-EP-P-R-K-02                    
190051 BTA-A11-xxxx-E-SA22                        
512791 BCS 034-WS-5-L-03                          
153020 BES 516-324-EO-C-S49-00 2                  
783298 BRGE1-WFE12-EP-P-R-K-02                    
190010 BTA-C10-xxxx-E                             
781390 BRGE1-WHE10-00-P-R-K-02                    
190011 BTA-C17-xxxx-E                             
6635 BG 502-00-43/3 4 1                         
781389 BRGE1-WHE12-00-P-R-K-02                    
182479 BNS 819-X622-D03-R12-100-10                
142062 BES 516-3007-G-E4-C-S 4-00 2               
529881 BES 516-324-EO-N-03                        
777883 BRGE1-WO12OP-P-R-K-01 5                    
142063 BES 516-3007-G-E4-C-S 4-00 5               
114092 BG GV 1 3 1                                
135565 BMF 21K-PS-C-2-S49                         
159913 BNS 819-B02-K12-61-12-10                   
777774 BRGE1-WO12-OP-P-R-K-02                     
554430 BTA-E10-0020  0199-E                       
141974 BES 516-3007-G-E4-C-S49-00 2               
780625 BG GV 1 1 5                                
778636 BRGE1-WO16-OP-P-L-K-02                     
115491 BTA-E10-0100-E-SA26                        
164858 BNS 813-B02-D12-61-A-12-02                 
6613 502-00-24                                  
140061 BES M05ED-PSC50F-EP05                      
8773 BG GV 1 10                                 
778803 BRGE1-WCE16-OP-P-R-K-02                    
119832 BTA-E10-0110-E-SA31                        
6614 502-00-34                                  
142066 BES 516-3007-G-E4-C-S49-01 57              
180124 BES 516-324-G-E4-C-03                      
530312 BES 516-384-E4-C-PU-05                     
779817 BG GV 1 2                                  
776109 BRGE1-WRA8-EP-P-L-K-05                     
120007 BTA-E10-0110-E-SA36                        
6590 502-00-46                                  
8874 BG GV 1 3                                  
552903 BTA-E10-0150-E-SA 7                        
6592 502-00-47                                  
780062 BG GV 10 1                                 
775152 BRGE1-WRA8-EP-P-R-K-05                     
115931 BTA-E10-0150-E-SA27                        
6591 502-00-48                                  
133731 BES 516-3008-E4-C-PU-05                    
113480 BG GV 100 1                                
778768 BRGA3-WAA16-OP-G-R-K-02                    
774870 BRGE1-WSA12-EP-P-R-K-02                    
123160 BTA-E10-0166-E-SA43                        
6594 502-00-65                                  
780958 BG GV 12 1                                 
779971 BRGE1-WSE08-00-P-L-K-02                    
119837 BTA-E10-0175-E-SA32                        
6597 502-00-67                                  
132504 BES 516-3008-E5-C-S49                      
122206 BG GV 120 1                                
777632 BRGA3-WAA32-EP-G-R-S                       
779705 BRGE1-WSE08-00-P-R-K-02                    
120008 BTA-E10-0175-E-SA37                        
772373 502-00-72 KUPPLUNG                         
111560 BG GV 15 1                                 
779972 BRGE1-WSE10-00-P-L-K-02                    
120009 BTA-E10-0175-E-SA38                        
80002098 504295
141944 BES 516-3008-G-E5-C-S 49                   
113396 BG GV 150 1                                
778471 BRGA3-WAE16-00-G-R-K-02                    
779656 BRGE1-WSE10-00-P-R-K-02                    
120010 BTA-E10-0175-E-SA39                        
124729 BES 516-3009-SA 2-MO-C-05                  
782531 BG GV 154 1                                
779970 BRGE1-WSE12-00-P-L-K-02                    
120623 BES 516-356-SA 24-S 4-C                    
120922 BES 516-4                                  
8660 BG GV 16 1                                 
128932 BNS 819-D03-L12-100-10                     
776046 BRGA3-WBA128-00-G-R-S                      
779706 BRGE1-WSE12-00-P-R-K-02                    
80050546 6110-1-1030-W201-2500-65                   
551872 BES 515-114-S 4-C                          
147168 BES M08EC-NSC15B-S49G                      
8666 BG GV 160 1                                
774214 BRGE1-WZA9-OP-P-L-S                        
117789 BTA-E10-0250-E-SA30                        
140438 BES 516-356-SA14                           
8667 BG GV 180 1                                
775948 BRGA3-WBA96-EP-G-R-S                       
119838 BTA-E10-0300-E-SA33                        
780082 BG GV 200 1                                
128794 BNS 819-D03-R12-100-10                     
775612 BRGA3-WBC360-00-G-R-K-05                   
119839 BTA-E10-0300-E-SA34                        
553678 BDD-CC 08-1-P                              
115200 BG GV 220 1                                
774422 BRGA3-WCC180-00-G-R-S                      
120011 BTA-E10-0300-E-SA40                        
554012 BES 515-325-B0-C-PU-10                     
554309 BES 516-300-S 135-D-PU-08                  
553858 BES 516-357-B0-C-06                        
782685 BG GV 248 1                                
775713 BRGA3-WDA180-00-G-L-K-10                   
121225 BTA-E10-0300-E-SA41                        
121971 BES 516-300-S 135-D-PU-20                  
8665 BG GV 25 1                                 
774446 BRGA3-WDA180-00-G-L-S                      
80002138 6310-3-1030-W20-12500                      
521522 BES 516-324-SA 17-05                       
121192 BG GV 26 1                                 
113252 BES 515-325-SA 61-S 4-T                    
527141 BES 516-324-SA 26-03                       
776063 BG GV 3 1                                  
131081 BNS 813-D06-R12-100-22-06-FC               
775742 BRGA3-WDA180-00-G-R-K-05                   
190014 BTA-E10-xxxx-E                             
80050181 6360-2-05-2500-67                          
80050179 BDG 600921030W120010065                    
552939 BES 516-324-SA 26-05                       
140793 BES Q40KEU-USU25F-S27G                     
126530 BG GV 300 1                                
127905 BMF 303K-PS-C-2-SA 2-S49-00 2              
775743 BRGA3-WDA180-00-G-R-K-10                   
190016 BTA-E10-xxxx-E-SA 8                        
80050128 6360-2-05-W31-2500-65                      
117860 BES 516-324-SA 26-10                       
782919 BG GV 40 25 1                              
513981 BKS-S 9-1-03                               
774421 BRGA3-WDA180-00-G-R-S                      
190015 BTA-E10-xxxx-E-SA19                        
80002047 636025S05280065                            
782901 BG GV 40 1                                 
126897 BMF 303K-PS-C-2-SA2-S49-00 8               
775600 BRGA3-WEA12-EP-G-L-K-02                    
554180 BTA-E17-0020  0199-E                       
80050552 6360-3-05-1000-65                          
553947 BES 516-357-E5-Y-S 4                       
119830 BG GV 400 1                                
550703 BIS F-305-05                               
129821 BNS 819-D04-D12-100-10                     
775602 BRGA3-WEA12-EP-G-L-K-05                    
118950 BTA-E17-0200  2000-E                       
80050345 6360-5S-05-5000-65                         
113257 BES 515-326-SA46-S4-T                      
779818 BG GV 45 1                                 
775683 BRGA3-WEA12-EP-G-R-K-00 5                  
190017 BTA-E17-xxxx-E                             
80050099 6360-6S-05-U80-2048-65                     
780283 BG GV 455 1                                
775682 BRGA3-WEA12-EP-G-R-K-05                    
190019 BTA-E17-xxxx-E-SA 3                        
80002141 63606S05U80250065                          
122614 BES 515-327-B0-C-PU-15                     
776064 BG GV 5 1                                  
124377 BNS 819-B03-D08-40-10                      
190018 BTA-E17-xxxx-E-SA16                        
80050245 6360-78-3-05-1080-65                       
80050025 BDG 6310-1-05-U46-1800-65                  
510780 BES 516-324-SA 8-02                        
8851 BG GV 504 1                                
122545 BRGA3-WGA480-00-G-L-SA10-K05               
190020 BTA-E20-xxxx-E                             
510782 BES 516-324-SA 8-05                        
123580 BG GV 527 1                                
778007 BRGA3-WGA480-00-G-R-SA10-K05               
190053 BTA-E20-xxxx-E-SA19                        
500462 6KTMU M12X1 -MS                            
144117 BES 516-324-SA26-02                        
150802 BES Q40KFU-PAC40E-S04G                     
780013 BG GV 54 1                                 
147842 BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90R             
782852 BRGA3-WGA480-00-G-R-SA13-K1 5              
190021 BTA-E27-xxxx-E                             
551865 BES 516-359-E4-Y-05                        
551506 BES 516-541-S 4-H                          
118749 BG GV 560 1                                
775620 BRGA3-WGA84-00-G-R-KA-02                   
110670 BES 516-324-SA41-EO-C-S 49-02              
551661 BES 516-359-E4-Y-PU-05                     
775464 BG GV 6 1                                  
775923 BRGA3-WGA84-00-G-R-SA3-KA0 8               
190023 BTA-G11-xxxx-E                             
500252 6KTMU M30X1 5-MS                           
153765 BES 516-324-SA44-C-02                      
118644 BG GV 60 1                                 
775920 BRGA3-WGA84-00-G-R-SA3-KA02                
190022 BTA-G11-xxxx-E-SA 6                        
707505 707 505                                    
149748 BES 516-324-SA44-C-03                      
552370 BES 516-359-G-E4-Y-03                      
775465 BG GV 7 1                                  
190024 BTA-G11-xxxx-E-SA 8                        
151388 BES 516-324-SA45-E4-C-PU-03                
552441 BES 516-359-G-E5-Y-S 49                    
121587 BG GV 740 1                                
116770 BOS 26K-NA-1HC-S 4-C                       
778758 BRGA3-WRA008-EP-G-L-K-05                   
190026 BTA-G21-xxxx-E                             
775466 BG GV 8 1                                  
116769 BOS 26K-NA-1IE-S 4-C                       
775652 BRGA3-WRA008-EP-G-R-K-05                   
190025 BTA-G21-xxxx-E-SA 6                        
156539 BES 516-324-SA57-E5-D-S49                  
150799 BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011                 
8807 BG GV 80 1                                 
775756 BRGA3-WSA12-EP-G-R-S                       
190052 BTA-G21-xxxx-E-SA 8                        
122759 BG GV1000 1                                
706224 SPANNPRATZENSATZ BRG A-E                   
150024 BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011                 
129438 BG GV1400 1                                
121231 BG GV1800 1                                
149844 BNS 813-FD-60-186-S80R                     
553655 BES 516-325-B0-C-07                        
115201 BG GV2414 1                                
554009 BES 515-360-B0-C-PU-10                     
121230 BG GV3509 1                                
772360 BRGB0-IBB09-00-P-R-K-02                    
11024278 BDG 6360-2-05-W031-3600-65                 
155363 BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U                    
130596 BNS 819-D04-E12-100-10                     
783383 BRGB0-WAB06-00-P-L-KA02                    
553741 BES 515-360-S 4-C                          
145943 BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11                 
81000242 BNR 5406-120-04-1000                       
779284 BRGB0-WAB10-EP-P-L-K-05                    
133132 BTL-P-1028-15R                             
129962 BES M18EG1-POC50S-S04G-S                   
151333 BKS-S137-17-PU-05                          
775269 BRGB0-WAB10-EP-P-R-K-00 5                  
553652 BES 516-325-B0-C-PU-07                     
145942 BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11                 
774343 BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-00 11                 
707579 STOESSELEINHEIT KPL  R06                   
550811 BES 516-100-S 32                           
3 BNS 510-160-W                              
154657 BNS 819-D04-E12-100-10-S90L                
780027 BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-00 5                  
706847 STOESSELEINHEIT KPL  R10 819               

 

Balluff Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !