HF638 - 3/4-wire, 85....265 VAC / 5…28 VAC, 0…1 V
HF639 - 3/4-wire, 85....265 VAC / 8…28 VAC, 0…5 V
HF63A - 3/4-wire, 85....265 VAC / 12…28 VAC, 0…10 V
HF661 - 3/4-wire, 85....265 VAC / 12…28 VAC, 0…20 mA
HF662 - 3/4-wire, 85....265 VAC / 12…28 VAC, 4…20 mA
HF663 - 3/4-wire, 85....265 VAC / 5…28 VAC, 0…1 V
HF664 - 3/4-wire, 85....265 VAC / 8…28 VAC, 0…5 V
HF665 - 3/4-wire, 85....265 VAC / 12…28 VAC, 0…10 V
HF720 - 2- or 2 x 2-wire, <10...28 VDC, common V+, 4…20 mA (Only display without backlight possible)
HF731 - 3/4-wire, 15…40 VDC / 12…28 VAC, 0…20 mA
HF732 - 3/4-wire, 15…40 VDC / 12…28 VAC, 4…20 mA
HF733 - 3/4-wire, 5…40 VDC / 5…28 VAC, 0…1 V
HF734 - 3/4-wire, 10…40 VDC / 8…28 VAC, 0…5 V
HF735 - 3/4-wire, 15…40 VDC / 12…28 VAC, 0…10 V
H290 - 3/4-wire, 15…40 VDC / 12…28 VAC, 0…10 V
I-2002 - 3/4-wire, 15…40 VDC / 12…28 VAC, 0…10 V
HTS1 , HTS3 , HL-DS-NT0 , HL-DS-NT1 , HL-DS-NT2 , HL-DS-NT3 , HL-DS-NT4, HL-DS-NT4-WL , DS-PT2, DS-PT4, HL-U1,  HL-U2 , HL-U2-420 , HL-U4 , HL-U4-420, HL-U4-WEB , E2-01A ,E3-01A , E2-02A , E3-02A , E3-05A , HF456 , HF556, HF656, HF658, TF520 ,TF531, TF532 ,TF533, TF534, TF535 , HC2-AW, HC2-AW-HH ,AW-DIO , HW4-E ,HW4-P , Hygrodata-NT-E , Hygrodata-NT-P , Hygrolog NT2 , GTS , GTS SET, HP21, PH22, HP23
Cảm biến độ ẩm Rotronic - Cảm biến nhiệt độ Rotronic - Máy đo độ Oxy Rotronic - Đầu dò nhiệt đô Rotronic - Humidity Rotronic - Temperature Rotronic - O2 Measurement Rotronic - Rotronic Vietnam