Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

S/N                                        Model

136897 BTL5-P1-M5000-P-S32                        
11004843 GEL 293-TN-06000-L-0-3-1-S                 
514351 BAW 018-PB-1-K-03                          
120637 BOS 74K-UU-1FS-B0-Z-02                     
150827 BES 516-324-SA33                           
326172 BNL-TRN-1204-80-A                          
81101455 BML-M01-I34-A3-M0050-R0000                 
11003753 GEL 293-TN-08000-L-0-3-3-S                 
11000884 GEL 293-TN-10000-L-0-3-1-S                 
132630 BIS L-6020-007-050-00-ST15                 
121595 BAW M08EI-UAD25F-BP03                      
153943 BES M05ED-PSC50F-EP00 3-GS04               
80051161 MIL26D05M                                  
551308 BFO 18A-LAA-MZG-20-0 5                     
121465 BES 517-385-M3-CW-S                        
81000013 BNL 5306-120-03-200                        
180512 BES 516-211-E5-E-S 21                      
124764 BES 516-3007-SA5-S16                       
147603 BTL5-S132-M0077-W-KA10                     
81101415 BTL5-A11-M1000-B-DEXA-K05                  
553767 BMF 32-HW-16                               
81101047 BTL5-H132-M4000-P-S94                      
143563 BMS RS-M-D12-0250-00                       
81101440 BML-M01-I35-A3-M0060-R0000                 
167019 BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08                
166837 BCS D30T401-PSC15C-EP02                    
81101305 BML-M01-I45-A3-M0100-R0000                 
132952 BIS C-133-05/L                             
514342 BAW 030-PB-1-K-05                          
517872 BAW 030-PF-1-K-05                          
80050132 GEL 8810-0-D-1                             
554347 BFO CT                                     
81101022 BTL5-E10-M0550-B-DEXB-KA10                 
156225 BFO D25-LA-CD-EAK-110-02                   
551253 BES 516-300-S 255                          
81101254 BML-M01-I34-A3-M0034-R0002                 
164152 BAE-PS-XA-1W-24-100-004                    
128793 BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00 1                  
81000115 BNL 5306-080-3-200                         
123661 BAW M30ME-UAC15F-S04G                      
145188 BIS L-101-05-L-RO                          
11028217 99-5130-75-12                              
150374 BES M18MI-NSC80B-BV05                      
127017 BES M18MI-PSC80B-BV05                      
80050422 09-0110-70-04                              
80000852 09-0113-70-05                              
80050384 09-0114-70-05                              
80000683 31-1313-500-520                            
126723 BKS-S141-00                                
139893 BKS-S142-00                                
80050890 99-5671-19-08                              
11000190 99-5121-75-06                              
11005034 F1015/FEK-110A0T-N107-2000                 
80050408 99-5621-75-06                              
772344 BNN 520-TB-25                              
11003628 09-4442-22-05                              
120162 BES M12MI-NSC20B-BP05                      
80050665 99-0429-115-04                             
80000791 79-5001-05-04                              
126958 BES M12MI-PSC20B-BV10                      
525212 BKS-S 20-1-05                              
525732 BKS-S 20-2-05                              
126900 BES 30 0-KH-4-F                            
80050859 79-3440-55-05                              
11001961 99-4222-70-04                              
525192 BKS-S 19-1-05                              
777047 BEN 516-13-40                              
776120 BEN 516-14-63                              
776297 BEN 516-14-80                              
774249 BEN 516-14-90                              
80000921 32-1313-500-520                            
11024001 C12F-5B2-10K1                              
80000997 09-0033-00-03                              
11003855 C12F-4B2-20K0                              
524092 BES 516-3026-E4-Y-05                       
772345 BNN 520-TB-40                              
772346 BNN 520-TB-63                              
80050209 09-0508-90-16                              
11003950 99-0421-70-07                              
11003949 99-3362-00-04                              
123419 BKS-B 48-1-PU-03                           
80000996 99-5672-19-08                              
11005207 99-5682-75-07                              
124171 BES M08MI-PSC20B-BP03                      
81101618 BML M02-I45-A0-M0026-R0000                 
80000959 09-0440-10-04                              
80000032 09-0453-80-14                              
11001729 P5232/RDLF004-00302-MT1000RDLM             
80050260 99-5129-15-12                              
554126 BKS-S 74-3-03                              
110852 BKS-S 81-00                                
110851 BKS-S 82-00                                
80000082 79-5003-10-04                              
122530 BKS-S 91-00                                
80000648 79-5301-20-04                              
80050325 79-3430-46-04                              
80050398 79-3436-62-04                              
152362 BES M12MI-NSC40B-BP05                      
131525 BES M12MI-POC20B-BP05                      
126825 BES M12MI-POC40B-BP05                      
152371 BES M12MI-PSC40B-BP05                      
80050516 99-0414-10-05                              
160240 BES M12MD-NSC20B-BP02-003                  
160249 BES M12MD-NSC40B-BP02-003                  
160239 BES M12MD-POC20B-BP02-003                  
160238 BES M12MD-PSC20B-BP02-003                  
160247 BES M12MD-PSC40B-BP02-003                  
152357 BES M12MI-PSC20B-BP05                      
160241 BES M12MD-NOC20B-BP02-003                  
160250 BES M12MD-NOC40B-BP02-003                  
11024261 C12F4A2-20K-022                            
152369 BES M12MI-PSC40B-BV10                      
80050336 79-5050-20-03                              
11007196 09-3482-700-08                             
80051094 F1193/FTV315A4R-V110-3000                  
80050745 99-5629-15-12                              
150208 BES 516-343-E4-C-03                        
11023968 F2102/FEK-110A0T-N107-3000                 
11007637 R2143/RDLF614-00302-MT10                   
165379 BCC M425-0000-1A-003-PX0434-100            
80000314 79-5008-20-03                              
150214 BES 516-324-E4-C-03                        
150207 BES 516-383-E4-C-03                        
120964 BES 516-326-E4-C-05                        
166849 BCS M12VVD2-PSM40C-S04G                    
81000280 BNL 5306-160-02-0150                       
81000279 BNL 5306-160-02-0170                       
121540 BAW M18MM-UAZ50B-BP05-505                  
81000002 BNL 5304-80-03-2500                        
129960 BES M12EI1-PSC20N-S04G-S                   
81000125 BNL5310-120-04-2000                        
130554 BIS L-860-0-005-E                          
161702 SK1-4-M12-PBS-PVC-Y2                       
81000129 BNL 5306-080-2-200                         
81000141 BNL 5306-100-3-110                         
81000142 BNL 5306-100-3-200                         
81000134 BNL 5306-120-02-200                        
81000205 BNL 5306-80-02-200                         
81000169 BNL 5306-80-2-110                          
81000174 BNL 5306-80-2-75                           
81000175 BNL 5306-80-3-75                           
116315 BLE 18E-PS-1P-SA 1-S 4                     
11004956 GEL 293-TN-005680-L-0-3-3-S                
115657 BES 18 0-KH-3L                             
81101030 BTL5-T110-M3060-B-S103                     
81000245 BNL 5306-080-02-090                        
81000243 BNL 5306-080-02-180                        
81000244 BNL 5306-080-03-090                        
147539 BOS 08M-PO-RD11-S49                        
514353 BAW 018-PB-1-K-10                          
81101112 BTL5-S173-M3325-B-S32                      
158048 BFO D22-XA-ED-EAK-250-02                   
325499 BES 516-215-E5-E-S 5                       
161698 SK1-4-M12-PbS-PVC                          
11023782 ZFN 0884                                   
135241 BAW R06AC-UAF20B-EP03                      
128400 BAW R06AC-UAF20B-S49G                      
164352 BTL7-E100-M4800-A-S32                      
81101632 BTL5-T120-M4000-P-S103                     
116078 BIS C-605-027-650-05-ST4                   
121590 BIS C-605-027-651-05-ST4                   
6019 BNN 520-UB-800                             
153180 BFB 75K-001-P-S75                          
122427 BOS 18M-PS-1HA-E 5-C-S4                    
119849 BOS R-13                                   
999984 BOS 18-SM-1                                
162042 BTL5-E17-M0225-S-SA241-K15                 
160823 BNI IOL-709-000-K006                       
159240 BNI IOL-710-000-K006                       
554130 BES 12 0-KH-2L/W                           
554129 BES 12 0-KH-2S/W                           
118808 RPEM 4502P-ST05                            
8447 RPEA 1803N-05                              
8446 RPEA 1803P-05                              
325483 BES 516-218-E5-E-S 21                      
140736 BOS 18MR-NA-LR10-02                        
140737 BOS 18MR-PA-LR10-02                        
140744 BOS 18MR-PA-LR10-S4                        
129035 BIS L 6022-019-050-03-ST14                 
6112 BOS 18-WS-1                                
772532 BOS 12-WS-1                                
81101026 BTL5-T110-M4000-P-S103                     
134651 BOS Q08M-PS-PR10-03                        
134625 BOS 08M-PS-PR10-03                         
81101486 BML-M02-I45-A3-M0056-R0001                 
80050402 BR5-1202-D                                 
81101187 BML-M01-I45-A3-M0106-R0000                 
140728 BES 517-224-M4-E                           
181330 BIS Z-SW-007-DLL                           
81101293 BTL5-A11-M1200-B-DEXB-KA15                 
770787 BNN 520-UB-700                             
778510 BNN 520-UB-750                             
122724 BES 516-300-S 135-S 4-D       
BES 516-300-S135-S4-D              
122726 BES 516-300-S 163-S 4-D   
BES 516-300-S163-S4-D                 
183471 BES 516-300-S 164-S 4-D                    
325501 BES 516-217-E5-E-S 5                       
162697 BTL5-E17-M0305-S-SA241-K15                 
554491 BES 18 0-KB-4-F                            
162659 BTL5-A11-M4300-B-S32                       
80000586 99-1437-812-05                             
80050237 99-1437-814-05                             
123017 BES M12MI-PSC20B-BP00 8-GS04               
80000092 99-4606-15-12                              
80050236 99-1436-812-05                             
80050012 99-1436-814-05                             
80000217 79-3384-55-04                              
80050918 99-0430-05-04                              
11005509 99-0421-10-07                              
124864 BES M08MI-NSC15B-BV05                      
125513 BES M08MI-NSC20B-BV05                      
123930 BES M08MI-PSC15B-BV05                      
124453 BES M08MI-PSC20B-BV05                      
141802 BKS-S 19-1-PU-03                           
11024185 CPA3A1-500-320                             
141807 BKS-S 20-1-PU-03                           
144145 BKS-S 40-1-PU-03                           
11026468 C08F3A1-10K-320                            
11007189 99-4603-00-09                              
11023460 99-5462-40-19                              
80000335 99-0414-70-05                              
125098 BES M08MI-POC15B-BV05                      
11005065 99-2442-12-04                              
80000399 99-5625-75-07                              
80000084 99-5626-75-07                              
80051220 09-4441-22-05                              
11004699 99-4601-10-09                              
552946 BKS-S 49-1-05                              
80050842 R1264/RDMF004-00302-MT15                   
551089 BKS-S 48-05                                
125051 BES M08MI-POC15B-BP03                      
106024 BNN 520-81-S-60                            
80000365 79-3404-55-03                              
80051106 R1284/RDMF005-00241-MT10                   
80003004 99-4635-00-06                              
11027362 79-3107-35-04                              
123425 BKS-B 49-4-03                              
106047 BEN 516-13-100                             
126770 BES M18MI-POC50B-BP03                      
120802 BKS-B 20-4-PU-01 5                         
80050541 09-0121-25-06                              
80000879 79-5006-10-03                              
80001507 99-5630-15-12                              
80050409 99-5622-75-06                              
80050596 78-3430-37-04                              
11024378 09-0171-79-08                              
80050486 BKS-B 20-8-PU-05                           
80050055 99-5672-75-08                              
80000995 79-5003-20-04                              
80000674 79-5301-30-04                              
80000385 79-5704-10-03                              
80001012 79-6420-10-02                              
80050399 09-0125-70-07                              
157808 BES M08EF-PSC15B-BP02                      
523542 BES 516-367-E4-Y-05                        
525201 BKS-S 19-3-03                              
551611 BKS-S 20-12-PU-03                          
525241 BKS-S 20-3-03                              
551799 BKS-S 20-4-03                              
551809 BKS-S 20-5-03                              
551814 BKS-S 20-6-03                              
127864 BES M30MI-NOC10B-S04K                      
80050982 99-5629-00-12                              
80050858 79-3444-55-05                              
80050158 79-5001-70-04                              
80000741 79-5328-06-04                              
165328 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-100            
11005066 99-2443-12-04                              
124865 BES M08MI-NSC15B-BP03                      
123929 BES M08MI-PSC15B-BP03                      
166854 BCS M18B4M-PSC80C-EV02                     
551348 BFO 18A-XAE-MZG-30-0 5                     
527181 BFO 18A-XAF-MZG-15-1                       
527211 BFO 18A-XAG-MZG-15-1                       
166825 BCS M12T4G1-PSM40C-EP02                    
166827 BCS M12T4G1-NSM40C-EP02                    
166826 BCS M12T4G1-POM40C-EP02                    
166821 BCS G10T4H-PSM40C-EP02                     
80051198 BKM LIN B - 63 04 225                      
119533 RGPT 4008-V1220A-PU-05                     
119534 RGPT 4008-V1220B-PU-05                     
123637 BES M18EL-POC12E-S04G                      
122425 BOS 18MR-PS-1HA-E 5-C-S4                   
153181 BFB 75K-001-P-02                           
139472 BCS M30KM7-PPH15G-S04U                     
161671 SK1-4-M12-PBO-VA/PTFE                      
336637 BES 516-418-E4-L-02                        
161682 SK1-4-M12-PbS-VA/PTFE-Y2                   
81101509 BTL5-E10-M1025-B-DEXB-KA05                 
775390 BOS 18-BL-1                                
125801 BCS M12EG2-XXS10B-BT01-GZ01501             
80050034 BKS-S32M-30                                
121364 BES 517-134-M6-H-S 4                       
151130 BOS Q08M-PS-PR11-S49                       
8846 BOS 20K-ZU-1FR-C-PU-02                     
121216 BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00 2               
134092 UC-232A USB/RS232                          
140756 BOS 18M-PA-LR10-02                         
140765 BOS 18M-PA-LR10-S4                         
80050033 BKSS32M-20                                 
144332 RHVT-Q15-D2450-PU05                        
81101127 BTL5-E10-M3650-B-KA05                      
122727 BES 516-300-S 162-S 4-D                    
127336 BKS-S116-PU-25                             
122424 BOS 18MR-PS-1QB-E 5-C-S4                   
129961 BES M18EG1-PSC50S-S04                      
180057 BTL5-E10-M4250-K-SR32                      
153761 BES 516-371-SA10-02                        
81101505 BML-M01-I45-A3-M0060-R0010                 
137060 BIS C-300-01                               
137059 BIS C-300-05                               
137056 BIS C-306-01                               
123746 BOS 12M-PS-1N1I-S 4-C                      
164598 BTL5-T120-M4250-P-SA303-S103               
11026549 GEL 2161Y006                               
149572 BOS 21M-XT-IS11-S4                         
80002022 BTA00                                      
8638 BES IKZ-475 38-G-S4                        
164897 BNS 819-D06-D12-62-10                      
81200061 BKS-S33M-30                                
127334 BKS-S115-PU-25                             
11024043 TK91A - 6304245                            
136906 BWL 2222B-001-S4                           
140768 BOS 18M-NA-LE10-S4                         
166834 BCS M12T4D2-POM40C-S04G                    
166833 BCS M12T4D2-PSM40C-S04G                    
143369 BTL5-E10-M4100-K-SR32                      
81101465 BTL5-E10-M1400-B-DEXB-K05                  
553874 BTA-H11-240                                
81101613 BML-S1E0-Q53K-M400-P0-KA02                 
782065 BTL2-S-4414-4 Z-EX                         
127575 BTL6-P110-M0110-A1-S115                    
127577 BTL6-P110-M0125-A1-S115                    
127578 BTL6-P110-M0130-A1-S115                    
325500 BES 516-216-E5-E-S 5                       
164908 BNS 819-D03-D16-62-10                      
325496 BES 516-212-E5-E-S 5                       
553540 BES 516-541-B0-H-PU-05                     
551313 BFO 18A-LAA-UZG-20-1                       
8442 RPEA 3005N-05                              
8443 RPEA 3005P-05                              
125581 BAS K-H0O-ADT-S 4                          
125278 BAS K-H0S-ADT-S 4                          
11000070 FA11-0506                                  
11003952 08-1124-000-001                            
11027313 08-2616-000-000                            
11002098 FA44-0015                                  
11002231 FA52-0040                                  
80050971 FA44-0009                                  
80000038 40-R03-0122                                
11000864 08-1200-100-074                            
160929 BES M08EE-PSC15B-S49G                      
148845 BES M08MI-NSC15B-BP02                      
124191 BES M08MI-NSC15B-S49G                      
80000396 99-0437-105-05                             
126745 BES M08MI-NSC20B-S49G                      
148849 BES M08MI-POC15B-BP02                      
156072 BES M08MI-POC20B-S49G                      
148851 BES M08MI-PSC15B-BP02                      
141934 BES M08MI-PSC15B-S49G                      
141935 BES M08MI-PSC20B-S49G                      
906050 BNN 520-81-S-16                            
180140 BES M08EC-PSC20B-S49G                      
80000721 79-5100-10-03                              
148847 BES M08MI-NSC20B-BP02                      
125510 BES M08MI-NSC20B-BP03                      
148853 BES M08MI-PSC20B-BP02                      
80000983 99-1429-814-04                             
80000271 79-3408-34-03                              
80000628 79-3384-59-04                              
11007426 09-0343-02-19                              
123654 BES M18MI-NSC50B-BP03                      
153705 BES M18MI-POC50B-BP02                      
153703 BES M18MI-PSC50B-BP02                      
123651 BES M18MI-PSC50B-BP03                      
11027120 79-3110-35-04                              
11027119 79-3108-35-04                              
306069 BEN 516-14-120                             
80050045 99-4636-00-06                              
11003911 99-0436-05-05                              
11003912 99-0436-15-05                              
11004398 99-0437-135-05                             
11024499 C08F4B1-10K-322                            
11024498 C08F4A1-10K-322                            
11001615 F1023/FEK-110A0R-N107-6000                 
142295 BES M08MG-USC20B-BP03                      
80000416 79-3430-21-04                              
80000806 79-3434-21-04                              
80050029 79-5003-30-04                              
554125 BKS-S 75-3-03                              
606030 BNN 541-G-40                               
165331 BCC M425-0000-1A-005-PX0334-100            
141815 BKS-S 48-PU-03                             
141563 BKS-S 49-1-PU-03                           
126087 BES M08MI-PSC15B-BV06                      
554343 BFO D22-LA-BC-10                           
7523 RSC 4/7                                    
80050768 R1262/RDMF003-00301-MT20                   
80000792 99-5126-75-07                              
80050239 99-0425-10-08                              
126957 BES M18MI-PSC50B-BV10                      
130207 BES M18MI-PSC80B-BV10                      
127863 BES M30MI-NSC10B-S04K                      
127865 BES M30MI-POC10B-S04K                      
127337 BES M30MI-PSC10B-S04K                      
80003005 99-4605-00-12                              
128468 BES M08MI-NSC15B-BV00 65                   
160974 BES M08EE-NOC15B-S04G-003                  
160963 BES M08EE-NOC15B-S49G-003                  
160975 BES M08EE-NOC20B-S04G-003                  
160776 BES M08EE-NOC20B-S49G-003                  
160979 BES M08EE-NSC15B-S04G-003                  
160964 BES M08EE-NSC20B-S04G-003                  
160774 BES M08EE-NSC20B-S49G-003                  
80000564 99-4632-15-19                              
160978 BES M08EE-POC15B-S04G-003                  
160943 BES M08EE-POC15B-S49G-003                  
160955 BES M08EE-POC20B-S04G-003                  
160773 BES M08EE-POC20B-S49G-003                  
160953 BES M08EE-PSC15B-S04G-003                  
160950 BES M08EE-PSC15B-S49G-003                  
160980 BES M08EE-PSC20B-S04G-003                  
160772 BES M08EE-PSC20B-S49G-003                  
80050210 09-0454-90-14                              
165367 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-100            
80050250 99-5451-15-14                              
80050120 09-0122-25-06                              
111235 BES M08EL-NOC15B-BV05-002                  
80000889 99-1430-824-04                             
11004857 99-4602-00-09                              
11005234 99-4633-00-19                              
80051189 09-0464-80-19                              
80050300 79-5032-20-03                              
11027324 FB23504                                    
11000496 99-4645-00-06                              
80050304 99-0430-15-04                              
11007572 99-3725-810-04                             
11007680 99-3726-810-04                             
80000145 09-3481-00-08                              
80000445 99-4607-00-12                              
80000305 09-0121-70-06                              
80050172 99-0720-00-13                              
11007190 99-4604-00-09                              
11024236 C12F4B3-10K-122                            
122026 BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00 2                 
136761 BES M18MI-POC50B-BV05                      
11007042 F1421/FPV-F86A2R-V112-3000                 
130305 BMF 305K-R-US-L-3-03                       
80000045 79-3444-15-05                              
11004700 99-4604-10-09                              
123655 BES M18MI-NSC50B-BP05                      
80051190 99-5651-15-14                              
11003095 F1451/FIV-415A3TV1450300RELM               
127574 BTL6-P110-M0075-A1-S115                    
136907 BWL 2222C-001-S4                           
11023760 ZFN 0748                                   
772016 BOS 12-LT-1                                
80050438 72-6312-100-08                             
81000009 BNL 5304-160-02-2500                       
125723 BCS G34KN2-PSC24G-AV02                     
145175 BCS M18KM3-PSC80G-BV02                     
120750 BKS-S103/GS103-CP10                        
148899 BKS-S196-22-PU-10                          
81000006 BNL 5306-100-04-100                        
81000220 BNL 5306-120-04-100                        
147131 BMS CC-M-D12-B-00                          
136120 BIS M-6003-025-050-03-ST12                 
81101087 BTL5-P1-M2345-B-DEXB-KA15                  
81101610 BTL5-E10-M1550-Z-DEXB-KA05                 
119850 BOS R-12                                   
81101386 BML-S1E0-Q53G-M400-P0-KA02                 
81000275 BNL 5306-120-04-200                        
80000874 80552
11004493 GEL 8180-A0-S0-0-0-0                       
554132 BES 18 0-KH-2L/W                           
554131 BES 18 0-KH-2S/W                           
126962 BTL5-E10-M4520-K-SR32                      
128870 BES 12 0-KB-602-04/12                      
551342 BFO 18A-XAA-MZG-30-1 5                     
183372 BTL5-C10-M4300-K-K10                       
127573 BTL6-P110-M0050-A1-S115                    
127683 BTL6-P110-M0100-A1-S115                    
136921 BTL6-A110-M0050-A1-S115                    
127634 BTL6-A110-M0100-A1-S115                    
81101491 BML-M02-I45-A3-M0116-R0000                 
115434 RPEA 3005P-10                              
149571 BOS 21M-PUS-RH12-S4                        
125212 BIS C-108-32/L                             
552963 BIS C-500-PU 05                            
135519 BIS M-6002-019-050-03-ST11                 
11007318 GEL 8180-A-0-A-0000                        
150935 BIS C-600-007-670-00-KL1                   
81101598 BTL6-A110-M0075-A1-S115                    
81100947 BTL6-B110-M0150-A1-S115                    
81000133 BNL 5306-080-4-200                         
124210 BTL5-E17-M4025-B-S32                       
149192 BTL5-A11-M4200-B-S32                       
142675 BIS C-600-007-652-00-KL1                   
554597 BIS C-600-007-652-01-KL1                   
139429 BIS C-600-007-650-00-KL1                   
153749 BIS C-600-007-650-02-KL1                   
127579 BTL6-P110-M0160-A1-S115                    
127582 BTL6-P110-M0175-A1-S115                    
126318 BES 516-300-S 289-B0-D-PU-05               
775954 BNN 520-R229                               
127612 BTL6-A110-M0110-A1-S115                    
127613 BTL6-A110-M0125-A1-S115                    
127614 BTL6-A110-M0130-A1-S115                    
119851 BOS R-14                                   
160934 BES M08EF-NOC15B-BP02-003                  
160939 BES M08EF-NOC20B-BP02-003                  
160933 BES M08EF-NSC15B-BP02-003                  
160936 BES M08EF-NSC20B-BP02-003                  
160770 BES M08EF-POC15B-BP02-003                  
160768 BES M08EF-POC20B-BP02-003                  
160767 BES M08EF-PSC20B-BP02-003                  
306070 BEN 516-14-140                             
551073 BKS-S 49-4-03                              
11007273 09-0185-72-16                              
11005507 99-0422-10-07                              
516650 BKS-S 10-3                                 
11026458 99-2445-52-05                              
121117 BES HS-01-P1-C16/Q40                       
780539 BNN 520-UB-30                              
80000299 79-5100-20-03                              
123983 BKS-B 19-4-05                              
80000202 99-4607-10-12                              
80000600 79-3430-24-04                              
80000004 79-3434-24-04                              
80000291 99-1429-824-04                             
80050839 99-2445-12-05                              
11003558 99-4650-00-06                              
11004510 99-0426-70-08                              
11000503 99-4445-601-05                             
11004462 F1397/FPH-F86E2T-F145-0300RDLM             
11024294 UF-90/M30                                  
137956 BKS-S 48-PU-05                             
11001237 99-5652-15-14                              
11026456 99-2444-52-05                              
11023955 09-5283-00-03                              
80050840 99-2444-12-05                              
11023407 99-2445-21-05                              
123173 BES M18MI-PSC80B-BP03                      
143437 BES M30MI-POC10B-BV03                      
112203 BOS R-11                                   
153714 BES M30MI-POC10B-BV02                      
153710 BES M30MI-PSC10B-BV02                      
127874 BES M30MI-PSC10B-BV03                      
123652 BES M18MI-PSC50B-BP05                      
153707 BES M18MI-PSC80B-BP02                      
80050733 99-0739-00-24                              
153628 BES M30MI-NOC10B-BV02                      
153630 BES M30MI-NSC10B-BV02                      
127872 BES M30MI-NSC10B-BV03                      
80050897 79-5072-10-03                              
80050252 79-5000-10-04                              
80000468 09-0126-70-07                              
80051020 79-3102-55-03                              
11002882 09-3481-700-08                             
123426 BKS-B 49-4-05                              
11004620 09-0416-55-05                              
11004289 99-0106-75-03                              
772347 BNN 520-TB-100                             
11000506 99-3482-275-08                             
80000553 09-0034-00-03                              
80000869 09-0122-70-06                              
525202 BKS-S 19-3-05                              
525242 BKS-S 20-3-05                              
551800 BKS-S 20-4-05                              
551810 BKS-S 20-5-05                              
551815 BKS-S 20-6-05                              
167350 BES M18MG-GSC70B-BP03                      
141924 BES M18MG-GSC70B-BP03                      
11007434 09-0344-02-19                              
115711 BEN 516-14-130                             
11027164 79-3534-17-04                              
128581 BKS-S146-00                                
80050378 99-4634-00-19                              
80050983 99-5651-00-14                              
551330 BFO 18A-LFF-MZG-10-0 5                     
127685 BTL6-P110-M0225-A1-S115                    
139978 RXD 1805-PU-01                             
553594 BES 517-224-U5-E                           
783116 BNN 520-TB-1000                            
148920 BKS-S197-21-PU-05                          
118962 BIS C-323/10-S4                            
8425 RPEA 8010N-05                              
8426 RPEA 8010P-05                              
138716 BIS M-6021-023-050-03-ST8                  
136117 BIS M-6022-019-050-03-ST14                 
136123 BIS M-6023-025-050-03-ST13                 
81000008 BNL 5304-80-04-2500                        
127635 BTL6-A110-M0150-A1-S115                    
120307 BES 30 0-KB-3-F                            
551350 BFO 18A-XAE-SMG-30-0 5                     
128838 BNS 819-D03-R16-62-10                      
552092 BOS 30M-GA-1PH-S 4-C                       
118418 BIS C-625-027-050-05-ST6                   
113299 BLE 18M-BA-1LT-S 4-C                       
145181 BCS M18KM3-PSC80G-S04G                     
162774 BHS B406N-PSD25-BP00 2-S04-004             
142162 BIS C-300-PU1-05                           
81000226 BNL 5310-120-04-2500                       
170795 BOS 23K-PU-RH10-S4                         
143299 BIS C-306-PU1-05                           
131093 BIS C-306-PU1-05                           
8832 BGL 21-AH                                  
120682 BOS 6K-PU-1OC-S49-C                        
551332 BFO 18A-LGG-MZG-10-0 5                     
526071 BFO 18A-XAE-UZG-30-1                       
80050595 GEL 154 F30                                
158457 BGL 30A-003-S49                            
81000103 BNL 5308-120-03-200                        
81101328 BML-M01-I34-A3-M0066-R0000                 
129964 BES M30EG1-PSC80S-S04G-S                   
121813 BIS C-601-023-670-03-KL2                   
152586 BTL5-A11-M4450-B-S32                       
144795 BOS 6K-PU-1FR-S75-C                        
336592 BES 517-224-M5-E                           
8651 RPEA 8010P-10                              
80050050 99-4610-00-16                              
80000490 79-3436-65-04                              
80000420 79-5328-10-04                              
80050475 79-3440-35-05                              
80051242 79-4450-20-05                              
144148 BKS-S 40-4-PU-03                           
529320 BKS-S 40-6-PU-03                           
80000120 79-3436-55-04                              
11002184 09-3482-87-08                              
80000859 79-5001-06-04                              
126878 BKS-S144-00                                
145547 BES M18MI-PSC80B-S04G                      
11023841 99-2444-21-05                              
80000726 99-4606-00-12                              
124049 BTL6-A-3800-2                              
143529 BES M18MI-NOC80B-S04G                      
143531 BES M18MI-NSC80B-S04G                      
128480 BES M18MI-PSC50B-S04G                      
80000213 79-3436-33-04                              
11000505 99-3482-87-08                              
81101318 BTL5-P-3800-2-SA6                          
144150 BKS-S 41-PU-05                             
125172 BTL6-A-3801-2                              
133116 BTL5-P-3800-2                              
133122 BTL-P-1013-4R                              
80000240 99-0717-00-13                              
149849 BES 516-343-E4-C-05                        
80000402 99-4608-00-12                              
80050852 99-0110-75-04                              
157638 BKS-S260-3-02                              
80050819 99-0426-10-08                              
80000130 79-5000-20-04                              
906049 BNN 520-81-S-45                            
772252 BNN 520-81-S-48                            
123427 BKS-B 49-4-PU-03                           
143488 BKS-S 20-5-PU-03                           
156873 BKS-7/8-CS-00-A                            
156871 BKS-7/8-CS-00-I                            
123442 BKS-B 40-1-PU-05                           
141805 BKS-S 19-3-PU-03                           
160255 BES M18ME-PSC50B-S04G-003                  
141562 BKS-S 20-4-PU-03                           
529292 BKS-S 40-1-PU-05                           
165381 BCC M425-0000-1A-014-PS0434-050            
149864 BES 516-324-E4-C-05                        
80000850 80100
80050528 09-0129-70-12                              
80050569 09-0037-00-05                              
11023533 79-3444-30-05                              
127868 BES M30MI-NOC10B-BP03                      
127862 BES M30MI-NSC10B-BP03                      
148572 BKS-S 76-RT04                              
149445 BKS-S220-12-PB-02                          
777562 BNN 520-81-S-25                            
147250 BMS CS-M-D12-BX01-01                       
80050543 78-3434-37-04                              
80000458 99-4604-80-09                              
181960 BES 516-327-E5-Y-S 4                       
114076 BES M30ML-PSC15F-BV03-002                  
114071 BES M30ML-PSC15F-S04G-002                  
123420 BKS-B 48-1-PU-05                           
80050838 MIL26D10M                                  
137098 BIS C-310-01                               
137099 BIS C-310-05                               
137116 BIS C-323/01-S4                            
137115 BIS C-323/05-S4                            
127799 BTL6-P110-M0200-A1-S115                    
127615 BTL6-A110-M0160-A1-S115                    
127636 BTL6-A110-M0175-A1-S115                    
127637 BTL6-A110-M0200-A1-S115                    
127583 BTL6-P110-M0275-A1-S115                    
110932 BFO 18A-XAF-MZG-15-1 5                     
527212 BFO 18A-XAG-MZG-15-1 5                     
131868 BGL 50A-003-S49                            
6021 BNN 520-UB-1000                            
550722 BOS R-6-0 25                               
167443 BTL5-P5-M0254-J-DEXC-TA12                  
81101456 BML-M01-I34-A3-M0050-R0010                 
161694 SK1-6F-22/4-PbS-VA/PTFE                    
152710 BES 516-7                                  
127641 BTL6-A110-M0360-A1-S115                    
123745 BOS 12M-PU-1HA-S 4-C                       
6115 BOS 12 0-BS-1                              
127638 BTL6-A110-M0225-A1-S115                    
148902 BKS-S197-22-PU-05                          
81101285 BTL6-P111-M0050-A1-S115                    
11004833 TC-3202-350-xxA                            
117976 BIS C-601-023-650-03-KL2                   
117974 BIS C-601-023-652-03-KL2                   
122531 BIS C-601-023-653-03-KL2                   
122923 BOS 6K-NU-1LQA-S75-C                       
81101320 BML-M01-I45-A3-M0126-R0000                 
526105 BFO 18A-XAA-UZG-30-3                       
136569 BIS L-503-PU1-05                           
553888 BIS C-650                                  
554234 BIS C-651                                  
554238 BIS C-652                                  
554400 BIS C-653                                  
125213 BIS C-104-32/A                             
128580 BDD-UM 3023                                
551323 BFO 18A-LEE-UZG-20-0 5                     
164725 BNI IOL-102-000-K019                       
772017 BOS 18-LT-1                                
122922 BOS 6K-PU-1LQA-S75-C                       
126197 BGL 10A-002-S 49                           
129349 BTL6-P111-M0200-A1-S115                    
141601 BGL 21-AV                                  
126196 BGL 5A-002-S 49                            
137054 BIS C-300-10                               
137055 BIS C-306-10                               
164159 BAE-PS-XA-3Y-24-100-006                    
127585 BTL6-P110-M0310-A1-S115                    
127587 BTL6-P110-M0325-A1-S115                    
127589 BTL6-P110-M0350-A1-S115                    
127687 BTL6-P110-M0360-A1-S115                    
127617 BTL6-A110-M0310-A1-S115                    
161634 SK1-1 5-6 5-PBS-VA/PTFE                    
6022 BNN 520-UB-850                             
781119 BNN 520-UB-920                             
325502 BES 516-218-E5-E-S 5                       
161768 SK1-HT125-FS-JM18-PS-VA/PTFE               
551345 BFO 18A-XAA-SMG-30-1                       
551362 BFO 18A-XAC-SMG-30-1                       
551349 BFO 18A-XAE-MZG-30-1                       
81200079 BKS S32 M-25                               
139108 BWL 4241A-001-S4                           
81101453 BML-M02-I34-A0-M0076-R0000                 
551090 BKS-S 49-4-05                              
164561 BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00 6               
551822 BKS-S 20-8-03                              
128487 BES M30MI-PSC10B-S04G                      
123424 BKS-B 49-1-PU-05                           
80000725 79-5722-20-03                              
80000654 79-5723-20-03                              
80000895 09-3482-00-08                              
11023894 09-5281-00-04                              
80050123 99-5630-75-12                              
139831 BES M08MI-PSC20B-BV10                      
183467 BES M30MI-PSC15B-S04K                      
80050978 09-0498-00-24                              
127871 BES M30MI-NSC10B-BV05                      
143771 BES M30MI-NSC15B-S04K                      
142424 BES M30MI-POC15B-S04K                      
127873 BES M30MI-PSC10B-BV05                      
80000375 79-3440-30-05                              
143773 BES M30MI-NOC15B-S04K                      
125860 BES 30 0-KB-5-F                            
80050193 BNN 530-UB-120                             
118125 BLS 18K-XX-1K-E 4-C-02                     
141069 BKS-S 19-1-PU-05                           
141071 BKS-S 20-1-PU-05                           
149444 BKS-S221-12-PB-02                          
7837 RSCW 4/7                                   
80050904 BTL6-R1116                                 
11002412 99-0487-12-08                              
11005233 99-4632-00-19                              
306071 BEN 516-14-160                             
153713 BES M30MI-POC10B-BP02                      
127867 BES M30MI-POC10B-BP03                      
153709 BES M30MI-PSC10B-BP02                      
127866 BES M30MI-PSC10B-BP03                      
11023818 C12F4B2-10K-322                            
149357 BKS-S 20-13-PU-05                          
80000482 99-4611-00-16                              
11005002 F1057/FFV-810C6T-N107-3000                 
80050481 BKS-B 20-4-PU-10                           
125980 BKS-B 25-1-PU-03                           
106025 BNN 520-81-S-30                            
127018 BES M18MI-PSC80B-BP05                      
80050538 79-5001-100-04                             
80000549 79-5011-10-03                              
124866 BES M08MI-NSC15B-BP05                      
125512 BES M08MI-NSC20B-BP05                      
125097 BES M08MI-POC15B-BP05                      
141923 BES M18MG-GSC70B-BP00 3-GS04               
553041 BKS-S 19-11-PU-05                          
149358 BKS-S 20-11-PU-05                          
553021 BKS-S 20-12-PU-05                          
529810 BES 516-327-E4-Y-03                        
80000270 79-5716-10-03                              
80000832 99-4609-00-16                              
80001504 99-0709-00-05                              
306013 BNN 520-121-S-10                           
148977 BES M12MG-PSC80F-S04G                      
148972 BES M12MG-NOC80F-BV02                      
148980 BES M12MG-NOC80F-S04G                      
148971 BES M12MG-NSC80F-BV02                      
148979 BES M12MG-NSC80F-S04G                      

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !