Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng MetalWork sau:

 

Code Specifications
2080500050CN CYL SH/ST 50 X 50 NON-MAG CHR.
2080500050CP CYL SH/ST 50 X 50 NON-MAG CP
2080630005CN  
2080630005CP CIL.2080630005CP
2080630010CN  
2080630010CP  
2080630015CN  
2080630015CP  
2080630020CN  
2080630020CP  
2080630025CN  
2080630025CP  
2080630030CN  
2080630030CP  
2080630040CN  
2080630040CP  
2080630050CN  
2080630050CP  
2100120005CN CYL SH/ST SA 12 X 5 C/RD NBR S
2100120005CP  
2100120010CN CYL SH/ST SA 12 X 10 CR NBR SL
2100120010CP  
2100120015CN CYL SH/ST SA 12 X 15 CR NBR SL
2100120015CP  
2100120020CN CYL SH/ST SA 12 X 20 CR NBR SL
2100120020CP  
2100120025CN CYL SH/ST SA 12 X 25 CR NBR SL
2100120025CP  
2100160005CN CYL SH/ST SA 16 X 5 CR NBR SL
2100160005CP  
2100160010CN CYL SH/ST SA 16 X 10 CR NBR SL
2100160010CP  
2100160015CN CYL SH/ST SA 16 X 15 CR NBR SL
2100160015CP  
2100160020CN CYL SH/ST SA 16 X 20 CR NBR SL
2100160020CP  
2100160025CN CYL SH/ST SA 16 X 25 CR NBR SL
2100160025CP  
2100200005CN CYL SH/ST SA 20 X 5 CR NBR SL
2100200005CP  
2100200010CN CYL SH/ST SA 20 X 10 CR NBR SL
2100200010CP  
2100200015CN CYL SH/ST SA 20 X 15 CR NBR SL
2100200015CP  
2100200020CN CYL SH/ST SA 20 X 20 CR NBR SL
2100200020CP  
2100200025CN CYL SH/ST SA 20 X 25 CR NBR SL
2100200025CP  
2100250005CN CYL SH/ST SA 25 X 5 CR NBR SL
2100250005CP  
2100250010CN CYL SH/ST SA 25 X 10 CR NBR SL
2100250010CP CYL 25 X 10 SH/ST SA CHR PSLS
2100250015CN CYL SH/ST SA 25 X 15 CR NBR SL
2100250015CP CYL SH/ST SA 25 X 10 CHR/PS
2100250020CN CYL SH/ST SA 25 X 20 CR NBR SL
2100250020CP  
2100250025CN CYL SH/ST SA 25 X 25 CR NBR SL
2100250025CP  
2100320005CN CYL SH/ST SA 32 X 5 CR NBR SL
2100320005CP  
2100320010CN CYL SH/ST SA 32 X 10 CR NBR SL
2100320010CP CYL SH/ST SA 32 X 10 CHR/P.SLS
2100320015CN CYL SH/ST SA 32 X 15 CR NBR SL
2100320015CP CYL SH/ST SA 32 X 15 POLY SEAL
2100320020CN CYL SH/ST SA 32 X 20 CR NBR SL
2100320020CP  
2100320025CN CYL SH/ST SA 32 X 25 CR NBR SL
2100320025CP  CYL SH/ST SA 32 X 25 POLY SEAL
2100320030CN CYL SH/ST SA 32 X 30 CR NBR SL
2100320030CP  
2100320040CN CYL SH/ST SA 32 X 40 CR NBR SL
2100320040CP  
2100320050CN CYL SH/ST SA 32 X 50 CR NBR SL
2100320050CP  
2100400005CN CYL SH/ST SA 40 X 5 CR NBR SL
2100400005CP  
2100400010CN CYL SH/ST SA 40 X 10 CR NBR SL
2100400010CP  
2100400015CN CYL SH/ST SA 40 X 15 CR NBR SL
2100400015CP  
2100400020CN CYL SH/ST SA 40 X 20 CR NBR SL
2100400020CP  
2100400025CN CYL SH/ST SA 40 X 25 CR NBR SL
2100400025CP  
2100400030CN CYL SH/ST SA 40 X 30 CR NBR SL
2100400030CP  
2100400040CN CYL SH/ST SA 40 X 40 CR NBR SL
2100400040CP  
2100400050CN CYL SH/ST SA 40 X 50 CR NBR SL
2100400050CP  
2100500005CN  
2100500005CP  
2100500010CN CYL SH/ST SA 50 X 10 CR NBR SL
2100500010CP  
2100500015CN CYL SH/ST SA 50 X 15 CR NBR SL
2100500015CP  
2100500020CN CYL SH/ST SA 50 X 20 CR NBR SL
2100500020CP  
2100500025CN CYL SH/ST SA 50 X 25 CR NBR SL
2100500025CP  
2100500030CN CYL SH/ST SA 50 X 30 CR NBR SL
2100500030CP  
2100500040CN CYL SH/ST SA 50 X 40 CR NBR SL
2100500040CP  
2100500050CN CYL SH/ST SA 50 X 50 CR NBR SL
2100500050CP  
2100630005CN CYL SH/ST SA 63 X 5 CR NBR SL
2100630005CP  
2100630010CN CYL SH/ST SA 63 X 10 CR NBR SL
2100630010CP  
2100630015CN CYL SH/ST SA 63 X 15 CR NBR SL
2100630015CP  
2100630020CN CYL SH/ST SA 63 X 20 CR NBR SL
2100630020CP  
2100630025CN CYL SH/ST SA 63 X 25 CR NBR SL
2100630025CP  
2100630030CN CYL SH/ST SA 63 X 30 CR NBR SL
2100630030CP  
2100630040CN CYL SH/ST SA 63 X 40 CR NBR SL
2100630040CP  
2100630050CN CYL SH/ST SA 63 X 50 CR NBR SL
2100630050CP CYL SH/ST SA 63 X 50 CR PLY SL
2120120005CN CYL SH/ST DA 12 X 5 CR NBR SL
2120120005CP  
2120120010CN CYL SH/ST DA 12 X 10 CR NBR SL
2120120010CP  
2120120025CN CYL SH/ST DA 12 X 25 CR NBR SL
2120120025CP  
2120120030CN CYL SH/ST DA 12 X 30 CR NBR SL
2120120030CP  
2120120040CN CYL SH/ST DA 12 X 40 CR NBR SL
2120120040CP  
2120160005CN CYL SH/ST DA 16 X 5 CR NBR SL
2120160005CP  
2120160010CN CYL SH/ST DA 16 X 10 CR NBR SL
2120160010CP  
2120160025CN CYL SH/ST DA 16 X 25 CR NBR SL
2120160025CP  
2120160030CN CYL SH/ST DA 16 X 30 CR NBR SL
2120160030CP  
2120160040CN CYL SH/ST DA 16 X 40 CR NBR SL
2120160040CP  
2120200005CN CYL SH/ST DA 20 X 5 CR NBR SL
2120200005CP CYL SH/ST 20 X 5 CHR/P.SEALS
2120200010CN CYL SH/ST DA 20 X 10 CR NBR SL
2120200010CP  
2120200025CN CYL SH/ST DA 20 X 25 CR NBR SL
2120200025CP  
2120200030CN CYL SH/ST DA 20 X 30 CR NBR SL
2120200030CP  
2120200040CN CYL SH/ST DA 20 X 40 CR NBR SL
2120200040CP  
2120200050CN CYL SH/ST DA 20 X 50 CR NBR SL
2120200050CP  
2120250005CN CYL SH/ST DA 25 X 5 CR NBR SL
2120250005CP  
2120250010CN CYL SH/ST DA 25 X 10 CR NBR SL
2120250010CP CYL SH/ST 25 X 10 DA CR RD PSL
2120250025CN CYL SH/ST DA 25 X 25 CR NBR SL
2120250025CP CYL SH/ST DA 25 X 25 CR POL SL
2120250030CN CYL SH/ST DA 25 X 30 CR NBR SL
2120250030CP  
2120250040CN CYL SH/ST DA 25 X 40 CR NBR SL
2120250040CP   CYL SH/ST 25 X 40 DA CR RD PSL
2120250050CN CYL SH/ST DA 25 X 50 CR NBR SL
2120250050CP  
2120320005CN CYL SH/ST DA 32 X 5 CR NBR SL
2120320005CP  
2120320010CN CYL SH/ST DA 32 X 10 CR NBR S
2120320010CP CYL SH/ST 32 X 10 CHROME/P SLS
2120320025CN CYL SH/ST DA 32 X 25 CR NBR SL
2120320025CP CYL SH/ST 32 X 25 CR RD P SLS
2120320030CN CYL SH/ST DA 32 X 30 CR NBR SL
2120320030CP  
2120320040CN CYL SH/ST DA 32 X 40 CR NBR SL
2120320040CP CIL.:2120320040CP
2120320050CN CYL SH/ST DA 32 X 50 CR NBR SL
2120320050CP  
2120400005CN CYL SH/ST DA 40 X 5 CR NBR SLS
2120400005CP  
2120400010CN CYL SH/ST DA 40 X 10 CR NBR SL
2120400010CP CYL SH/ST 40X10 C/RD POLY SLS
2120400025CN CYL SH/ST DA 40 X 25 CR NBR SL
2120400025CP COMPACT CYL 40  X 25 CHR/NBR
2120400030CN CYL SH/ST DA 40 X 30 CR NBR SL
2120400030CP CYL SH/ST DA 40 X 30 CR POL SL
2120400040CN CYL SH/ST DA 40 X 40 CR NBR SL
2120400040CP  
2120400050CN CYL SH/ST DA 40 X 50 CR NBR SL
2120400050CP CYL SH/ST 40 X 50 CHROME/P.SLS
2120500005CN CYL SH/ST DA 50 X 5 CR NBR SL
2120500005CP  
2120500010CN CYL SH/ST DA 50 X 10 CR NBR SL
2120500010CP CYL SH/ST 50 X 10 CHR/P.SLS
2120500025CN CYL SH/ST DA 50 X 25 CR NBR SL
2120500025CP CYL SH/ST 50X25 C/RD POLY SLS
2120500030CN CYL SH/ST DA 50 X 30 CR NBR SL
2120500030CP  
2120500040CN CYL SH/ST DA 50 X 40 CR NBR SL
2120500040CP CYL SH/ST DA 50 X 40 CHR POLY
2120500050CN CYL SH/ST DA 50 X 50 CR NBR SL
2120500050CP CYL SH/ST DA 50 X 50 CR PLY SL
2120500075CN CYL SH/ST DA 50 X 75 CR NBR SL
2120500075CP CYL SH/ST DA 50 X 75 CR PLY SL
2120630005CN CYL SH/ST DA 63 X 5 CR NBR SLS
2120630005CP  
2120630010CN CYL SH/ST DA 63 X 10 CR NBR SL
2120630010CP  
2120630025CN CYL SH/ST DA 63 X 25 CR NBR SL
2120630025CP  CYL SH/ST 63 X 25 CHR PLY SLS
2120630030CN CYL SH/ST DA 63 X 30 CR NBR SL
2120630030CP  
2120630040CN CYL SH/ST DA 63 X 40 CR NBR SL
2120630040CP  
2120630050CN CYL SH/ST DA 63 X 50 CR NBR SL
2120630050CP  
2120630075CN CYL SH/ST DA 63 X 75 CR NBR SL
2120630075CP  
2120800005AN CYL SH/ST DA 80 X 5 CR NBR SLS
2120800005AP  
2120800010AN CYL SH/ST DA 80 X 10 CR NBR SL
2120800010AP  
2120800025AN CYL SH/ST DA 80 X 25 CR NBR SL
2120800025AP  
2120800030AN CYL SH/ST DA 80 X 30 CR NBR SL
2120800030AP  
2120800040AN CYL SH/ST DA 80 X 40 CR NBR SL
2120800040AP  
2120800050AN CYL SH/ST DA 80 X 50 CR NBR SL
2120800050AP  
2120800075AN CYL SH/ST DA 80 X 75 CR NBR SL
2120800075AP  
2120800100AN SH/ST  D/A MAG  80 X 100 NBR
2120800100AP  
2121000005AN CYL SH/ST DA 100 X 5 CR NBR SL
2121000005AP  
2121000010AN CYL SH/ST 100 X 10 CR NBR SLS
2121000010AP  
2121000025AN CYL SH/ST DA 100 X 25 CR NBRSL
2121000025AP CMP CYL 100 X 25 CHR/P.SLS
2121000030AN  
2121000030AP  
2121000040AN CYL SH/ST DA 100 X 40 CR NBRSL
2121000040AP  
2121000050AN CYL SH/ST DA 100 X 50 CR NBRSL
2121000050AP  
2121000075AN  
2121000075AP  
2121000100AN  
2121000100AP  
2130120005CN  
2130120005CP  
2130120010CN  
2130120010CP  
2130120025CN  CYL SH/ST 12 X 25 N/MAG NBR CH
2130120025CP  
2130120030CN  
2130120030CP  
2130120040CN  
2130120040CP  
2130160005CN  
2130160005CP  
2130160010CN  
2130160010CP  
2130160025CN  
2130160025CP  
2130160030CN  
2130160030CP  
2130160040CN  
2130160040CP  
2130200005CN  
2130200005CP CYL SH/ST NON-MAG 20 X 5 PSL
2130200010CN  
2130200010CP  
2130200025CN  
2130200025CP  
2130200030CN  
2130200030CP  
2130200040CN  
2130200040CP  
2130200050CN  
2130200050CP  
2130250005CN  
2130250005CP  
2130250010CN  
2130250010CP  
2130250025CN  
2130250025CP  
2130250030CN  
2130250030CP  
2130250040CN  
2130250040CP  
2130250050CN  
2130250050CP  
2130320005CN  
2130320005CP  
2130320010CN CIL.:2130320010CN
2130320010CP  
2130320025CN  
2130320025CP CYL SH/ST 32 X 25 N/MAG POLY
2130320030CN  
2130320030CP  
2130320040CN  
2130320040CP  
2130320050CN  
2130320050CP  
2130400005CN  
2130400005CP  
2130400010CN  
2130400010CP CIL.:2130400010CP
2130400025CN  
2130400025CP  
2130400030CN  
2130400030CP  
2130400040CN CIL.:2130400040CN
2130400040CP  
2130400050CN CYL SH/ST 40 X 50 NMAG CR NBSL
2130400050CP  
2130500005CN  
2130500005CP  
2130500010CN  
2130500010CP  
2130500025CN  
2130500025CP  
2130500030CN SH/ST CYL 50 X 30 CHROME/NBR
2130500030CP  
2130500040CN SH/ST   D/A   50 X 40  CHR   NBR
2130500040CP  
2130500050CN  
2130500050CP  
2130500075CN  
2130500075CP  
2130630005CN  
2130630005CP  
2130630010CN  
2130630010CP  
2130630025CN CYL SH/ST 63 X 25 N/ MAG CH/NB
2130630025CP  
2130630030CN  
2130630030CP  
2130630040CN  
2130630040CP  
2130630050CN  
2130630050CP  
2130630075CN  
2130630075CP  
2130800005AN  
2130800005AP  
2130800010AN  
2130800010AP  
2130800025AN  
2130800025AP  
2130800030AN  
2130800030AP  
2130800040AN  
2130800040AP  
2130800050AN CYL SH/ST 80 X 50 N/MAG CR PSL
2130800050AP  
2130800075AN  
2130800075AP  
2130800100AN CYL SH/ST 80x100 NON MAG
2130800100AP  
2131000005AN  
2131000005AP  
2131000010AN CYL SH/ST 100 X 10 NON MAG
2131000010AP  
2131000025AN  
2131000025AP  
2131000030AN  
2131000030AP  
2131000040AN  
2131000040AP  
2131000050AN  
2131000050AP  
2131000075AN  
2131000075AP  
2131000100AN CYL SH/ST 100X100 NON MAG
2131000100AP  
219001200 ROD EXTENSION SH/ST 12MM
219001600 ROD EXTENSION SH/ST 16/20
219002500 ROD EXTENSION SH/ST 25MM
219003200 ROD EXTENSION SH/ST 32MM
219004000 ROD EXTENSION SH/ST 40MM
219005000 ROD EXTENSION SH/ST 50/63
219008000 ROD EXTENSION SH/ST 80
219010000 M20x1.5 MALE NIPPLE FOR SSCY °100
23B0200015XP STOPPER CYL 20B/15ST
23B0320020XP CMP STOPPER CYL 32 X 20 UNITOP
23B0500030XP Stopper cyl. trunn.Ø50 s. 30 UNITOP
23BS200015XP STOPPER CYL 20B/15ST NON MAG
23BS320020XP Stopper cyl. trunn.Ø32 s. 20 UNITOP (non
23BS500030XP Stopper cyl. trunn.Ø50 s. 30 UNITOP (non
23C0200015XP Stopper cyl. rol. Ø20 s.15
23C0320020XP Stopper cyl. roll.Ø32 s. 20 UNITOP
23C0500030XP Stopper cyl. roll.Ø50 s. 30 UNITOP
23C0800030XP Stopper cyl. roll.Ø80 s. 30 UNITOP
23C0800040XP Stopper cyl. roll.Ø80 s. 40 UNITOP
23CS200015XP Stopper cyl. roll.Ø20 s. 15 (non magn.)
23CS320020XP Stopper cyl. roll.Ø32 s. 20 UNITOP (non
23CS500030XP Stopper cyl. roll.Ø50 s. 30 UNITOP (non
23CS800030XP Stopper cyl. roll.Ø80 s. 30 UNITOP (non
23CS800040XP Stopper cyl. roll.Ø80 s. 40 UNITOP (non
25B0320020XP COMPACT STOPPER CYL 32x20
25B0500030XP COMPACT STOPPER CYL 50x30
25BS320020XP Stopper cyl. trunn.Ø32 s. 20 ISO 6431 (n
25BS500030XP Stopper cyl. trunn.Ø50 s. 30 ISO 6431 (n
25C0320020XP Stopper cyl. roll.Ø32 s. 20 ISO 6431
25C0500030XP Stopper cyl. roll.Ø50 s. 30 ISO 6431
25C0800030XP Stopper cyl. roll.Ø80 s. 30 ISO 6431
25C0800040XP Stopper cyl. roll.Ø80 s. 40 ISO 6431
25CS320020XP Stopper cyl. roll.Ø32 s. 20 ISO 6431 (no
25CS500030XP Stopper cyl. roll.Ø50 s. 30 ISO 6431 (no
25CS800030XP Stopper cyl. roll.Ø80 s. 30 ISO 6431 (no
25CS800040XP Stopper cyl. roll.Ø80 s. 40 ISO 6431 (no
7001000100 VALVE 3/2 1/8 NC PLUNGER
7001000110 VALVE 5/2 1/8 PLUNGER
7001000200 VALVE 3/2 1/8 NC PLUNGER
7001000210 VALVE 5/2 1/8 PLUNGER
7001000400 VALVE 3/2 1/8 NC ROLLER
7001000410 VALVE 5/2 1/8 ROLLER
7001000500 VALVE 3/2 1/8 NC ROLLER
7001000510 VALVE 5/2 1/8 ROLLER
7001000600 VALVE 3/2 1/8 NC ROLLER TRIP
7001000610 VALVE 5/2 1/8 ROLLER TRIP
7001000700 VALVE 3/2 1/8 NC ANTENNA
7001000710 VALVE 5/2 1/8 ANTENNA
7001000900 3/2 1/8 NC ADJUSTABLE ROLLER
7001000910 5/2 1/8 NC ADJUSTABLE ROLLER
7010000100 VALVE 3/2 1/8 NC 90' LVR/SPR
7010000200 VALVE 3/2 1/8 NC 90' LVR/LVR
7010000300 VALVE 5/2 1/8 90' LVR/SPR
7010000400 VALVE 5/2 1/8 90' LVR/LVR
7010000500 VALVE 5/3 1/8 LEVER CC BI
7010000600 VALVE 5/3 1/8 LEVER OC BI
7010000700 VALVE 5/3 1/8 LEVER PC BI
7010000900 VALVE 5/3 1/8 90' LEV/SPR OC
7010001000 VALVE 5/3 1/8 90' LVR/SPR CC
7010001100 VALVE 5/3 1/8 LEVER PC MONO
7010001150 Valve MAV 28 VLO OC
7010001160 VALVE 5/3 1/8 OC FRONT LEV/SPR
7010001200 VALVE 3/2 1/8 NC PUSH/SPR
7010001300 VALVE 3/2 1/8 NC PUSH/PULL
7010001400 VALVE 3/2 1/8 NC LVR/LVR
7010001500 VALVE 5/2 1/8 PUSH/SPRING
7010001600 VALVE 5/2 1/8 PUSH/PULL
7010001700 VALVE 5/2 1/8 LEVER/LEVER
7010001800 VALVE 3/2 1/8 NC FOR BUTTONS
7010001900 VALVE 5/2 1/8 FOR BUTTONS
7010010100 VALVE 3/2 1/8 NC PILOT/PILOT
7010010200 VALVE 3/2 1/8 NC PILOT/SPRING
7010010400 VALVE 3/2 1/8 NO PILOT/SPRING
7010011100 VALVE 5/2 1/8 PILOT/SPRING
7010011200 VALVE 5/2 1/8 PILOT/PILOT
7010011300 VALVE 5/2 1/8 PILOT/PILOT DIFF
7010012100 VALVE 5/3 1/8 PILOT/PILOT CC
7010012200 VALVE 5/3 1/8 PILOT/SPRING OC
7010012300 VALVE 5/3 1/8 PILOT/SPRING PC
7010020100 VALVE SOL 3/2 1/8 NC SOL/SOL
7010020100L Valve SOV 23 SOB OO
7010020200 VALVE SOL 3/2 1/8 NC SOL/SPR
7010020200L Valve SOV 23 SOS NC
7010020300 VALVE 3/2 1/8 SOL/SOL ASS
7010020400 VALVE SOL 3/2 1/8 NO SOL SPR
7010020400L Valve SOV 23 SOS NO
7010020500 VALVE 3/2 1/8 NC SOL/SP ASSIST
7010021100 VALVE SOL 5/2 1/8  SOL/SPR
7010021100L VALVE 5/2 1/8 SOL/SPR UL APRVD
7010021200 VALVE SOL 5/2 1/8 SOL/SOL
7010021200L Valve SOV 25 SOB 00
7010021300 VALVE SOL 5/2 1/8 SOL/SOL DIFF
7010021500 VALVE 5/2 1/8 SOL/SP ASS
7010021600 VALVE 5/2 1/8 SOL/SOL ASS
7010022100 VALVE SOL 5/3 1/8 SOL/SOL CC
7010022100L Valve SOV 26 SOS CC
7010022200 VALVE SOL 5/3 1/8 SOL/SOL OC
7010022200L Valve SOV 26 SOS OC
7010022300 VALVE SOL 5/3 1/8 SOL/SOL PC
7010022300L Valve SOV 26 SOS PC
7010022400 VALVE 5/3 1/8 SOL/SPR CC
7010022500 VALVE 5/3 1/8 SOL/SPR OC
7010022600 VALVE 5/3 1/8 SOL/SPR PC
7011011100 5/2 PIL/SPR BASE MOUNTED VALVE
7011011200 5/2 PIL/PIL BASE MOUNTED VALVE
7011011300 5/2 DIFF. PIL/PIL BASE MOUNTED
7011012100 5/3 PIL/PIL C.C. BASE MOUNTED
7011012200 Valve PNV B6 PNS OC
7011012300 Valve PNV B6 PNS PC
7011021100 5/2 SOL/SPR BASE MOUNTED VALVE
7011021100L Valve SOV B5 SOS 00
7011021200 5/2 SOL/SOL BASE MOUNTED VALVE
7011021200L Valve SOV B5 SOB 00
7011021300 5/2 DIFF SOL/SOL BASE MOUNTED
7011021500 5/2 SOL ASS./SPR BASS MOUNTED
7011021600 5/2 SOL/SOL ASS. BASE MOUNTED
7011022100 5/3 SOL/SOL C.C. BASE MOUNTED
7011022100L Valve SOV B6 SOS CC
7011022200 VALVE  SOV B6 SOS CC
7011022200L Valve SOV B6 SOS OC
7011022300 5/3 1/8 SOL/SPR PC ON BASE
7011022300L Valve SOV B6 SOS PC
7011022400 5/3 SOL/SOL ASS. CC BASE MOUNT
7011022500 VALVE 1/8 5/3 SOL PIL/ASS  OC
7011022600 Valve SOV B6 SES PC
7020000100 VALVE 3/2 1/4 90' LEVER/SPR
7020000200 VALVE 3/2 1/4 NC 90' LVR/LVR
7020000300 VALVE 5/2 1/4 90' LVR/SPR
7020000400 VALVE 5/2 1/4 90' LVR/LVR
7020000500 VALVE 5/3 1/4 90' LVR/LVR CC
7020000600 VALVE 5/3 1/4 90' LVR/LVR OC
7020000700 VALVE 5/3 1/4 90' LVR/LVR PC
7020000900 VALVE 5/3 1/4 90' LVR/SPR OC
7020001000 VALVE 5/3 1/4 90' LVR/SPR CC
7020001100 VALVE 5/3 1/4 90' LVR/SPR PC
7020001400 VALVE 3/2 1/4 NC LVR/LVR
7020001700 VALVE 5/2 1/4 LVR/LVR
7020010100 VALVE 3/2 1/4 NC PILOT/PILOT
7020010200 VALVE 3/2 1/4 NC PILOT/SPRING
7020010400 VALVE 3/2 1/4 NO PILOT/SPRING
7020011100 VALVE 5/2 1/4 PILOT/SPRING
7020011200 VALVE 5/2 1/4 PILOT/PILOT
7020011300 VALVE 5/2 1/4 PILOT/PILOT DIFF
7020012100 VALVE 5/3 1/4 PILOT/PILOT CC
7020012200 VALVE 5/3 1/4 PILOT/PILOT OC
7020012300 VALVE 5/3 1/4 PILOT/PILOT PC
7020020100 VALVE SOL 3/2 1/4 NC SOL/SOL
7020020100L Valve SOV 33 SOB OO
7020020200 VALVE SOL 3/2 1/4 NC SOL/SPR
7020020200L Valve SOV 23 SOS NC
7020020300 VALVE 3/2 1/4 SOL/SOL ASS NC
7020020400 VALVE SOL 3/2 1/4 NO SOL/SPR
7020020400L Valve SOV 33 SOS NO
7020020500 VALVE 3/2 1/4 NC SOL SPR ASS
7020021100 VALVE SOL 5/2 1/4 SOL/SPR
7020021100L Valve SOV 35 SOS 00
7020021200 VALVE SOL 5/2 1/4 SOL/SOL
7020021200L Valve SOV 35 SOB 00
7020021300 VALVE SOL 5/2 1/4 SOL/SOL DIFF
7020021500 VALVE 5/2 1/4 SOL/SPR ASS
7020021600 VALVE 5/2 1/4 SOL/SOL ASS
7020022100 VALVE SOL 5/3 1/4 SOL/SOL CC
7020022100L Valve SOV 36 SOS CC
7020022200 VALVE SOL 5/3 1/4 SOL/SOL OC
7020022200L Valve SOV 36 SOS OC
7020022300 VALVE SOL 5/3 1/4 SOL/SOL PC
7020022300L Valve SOV 36 SOS PC
7020022400 VALVE 5/3 1/4 SOL/SPR ASS CC
7020022500 VALVE 5/3 1/4 SOL/SOL ASS OC
7020022600 VALVE 5/3 1/4 SOL/SPR ASS PC
7021010100 NAMUR 5/2 1/4 PIL/SPR
7021010110 Namur val.  monos. pneum. 4/2  port 1/4
7021010200 5/2 PIL/PIL NAMUR
7021010210 Namur val. bist. pneum. 4/2  port 1/4
7021020100 5/2 SOL/SPR NAMUR
7021020100L VALVE SOV A5 SOS OO
7021020110 NAMUR VALVE 4/2 SOL/SPR
7021020200 5/2 SOL/SOL NAMUR
7021020200L VALVE SOV A5 SOB OO
7021020210 Namur val.  bist. Solen./pneum. 4/2  por
7030000100 VALVE 3/2 1/2 90' LEV/SPR NC
7030000200 VALVE 3/2 1/2 90 LEVER/LEVER
7030000300 VALVE 5/2 1/2 90 LEVER/SPR
7030000400 VALVE 5/2 1/2 90' LVR/LVR
7030000500 VALVE 5/3 1/2 90 LVR/LVR CC
7030000600 VALVE 5/3 1/2 90' LVR/LVR OC
7030000700 VALVE 5/3 1/2 90' LVR/LVR PC
7030000900 VALVE 5/3 1/2 90' LVR SPR OC
7030001000 VALVE 5/3 1/2 90' LEV/SPR CC
7030001100 VALVE 5/3 1/2 90' LVR/SPR PC
7030010100 VALVE 3/2 1/2 PIL/PIL NC
7030010200 VALVE 3/2 1/2 PILOT/SPRING
7030010400 VALVE 3/2 1/2 PILOT/SPRING NO
7030011100 VALVE 5/2 1/2 PILOT/SPRING
7030011200 VALVE 5/2 1/2 PILOT/PILOT
7030011300 VALVE 5/2 1/2 PILOT/DIFF PILOT
7030012100 VALVE 5/3 1/2 PILOT/PILOT CC
7030012200 VALVE 5/3 1/2 PILOT/SPR OC
7030012300 VALVE 5/3 1/2 PILOT/SPR PC
7030020100 VALVE 3/2 1/2 SOL/SOL NC
7030020100L Valve SOV 43 SOB OO
7030020200 VALVE SOL 3/2 1/2 SOL/SPR NC
7030020200L Valve SOV 45 SOB OO
7030020300 VALVE 3/2 1/2 NC SOL/SOL ASS
7030020400 VALVE 3/2 1/2 SOL/SPR NO
7030020400L Valve SOV 43 SOS NO
7030020500 VALVE 3/2 1/2 NC SOL/SPR ASS
7030021100 VALVE SOL 5/2 1/2 SOL/SPR
7030021100L Valve SOV 45 SOS OO
7030021200 VALVE SOL 5/2 1/2 SOL/SOL
7030021200L Valve SOV 45 SOB OO
7030021300 VALVE 5/2 1/2 SOL/SOL DIFF
7030021500 VALVE 5/2 1/2 SOL/SPR ASS
7030021600 Valve SOV 45 SEB OO
7030021700 VALVE 5/2 1/2 SOL/SOL DIFF
7030022100 VALVE 5/3 1/2 SOL/SOL CC
7030022100L Valve SOV 46 SOS CC
7030022200 VALVE 5/3 1/2 SOL/SOL OC
7030022200L Valve SOV 46 SOS OC
7030022300 VALVE 5/3 1/2 SOL/SOL PC
7030022300L Valve SOV 46 SOS PC
7030022400 VALVE 5/3 1/2 SOL/SOL CC ASS
7030022500 VALVE 5/3 1/2 SOL/SP ASS OC
7030022600 VALVE 5/3 1/2 SOL/SP ASS PC
7051011100 VALVE SUBBASE ISO 1 5/2 PIL/SP
7051011200 VALVE SUBBASE ISO 1 5/2 PIL/PI
7051011300 VALVE SUBBASE ISO 1 5/2 PIL/PI
7051012100 VALVE S/B ISO 1 5/3 PIL/PIL CC
7051012200 VALVE S/B ISO 1 5/3 PIL/PIL OC
7051012300 VALVE S/B ISO 1 5/3 PIL/PIL PC
7051021100 VALVE SUBBASE ISO 1 5/2 SOL/SP
7051021100L Valve ISV 55 SOS 00
7051021200 VALVE SUBBASE ISO1 5/2 SOL/SOL
7051021200L Valve ISV 55 SOB 00
7051021300 VALVE S/BASE ISO1 5/2 SOL/SOL
7051021400 VALVE S/B ISO 1 5/2 SOL/SP ASS
7051021500 VALVE S/B ISO1 5/2 SOL/SOL ASS
7051021600 VALVE ISO1 5/2 SL/SL DIFF.ASS
7051022100 VALVE S/B ISO1 5/3 SOL/SOL CC
7051022100L Valve ISV 56 SOS CC
7051022200 VALVE S/B ISO 1 5/3 SOL/SOL OC
7051022200L Valve ISV 56 SOS OC
7051022300 VALVE S/B ISO 1 5/3 SOL/SOL PC
7051022300L Valve ISV 56 SOS PC
7051022400 VALVE S/B ISO1 5/3 SL/SL CC AS
7051022500 VALVE S/B ISO1 5/3 SL/SL OC AS
7051022600 VALVE S/B ISO1 5/3 SL/SL PC AS
7052011100 VALVE SUBBASE ISO 2 5/2 PIL/SP
7052011200 VALVE SUBBASE ISO 2 5/2 PIL/PI
7052011300 VALVE S/B ISO2 5/2 PIL/PIL DIF
7052012100 VALVE S/BASE ISO2 5/3 PILOT CC
7052012200 VALVE S/B ISO 2 5/3 PILOT OC
7052012300 VALVE S/BASE ISO2 5/3 PILOT PC
7052021100 VALVE SUBBASE ISO 2 5/2 SOL/SP
7052021100L Valve ISV 65 SOS OO
7052021200 VALVE SUBBASE ISO 2 5/2 SOL/SL
7052021200L Valve ISV 65 SOB OO
7052021300 VALVE S/BASE ISO2 5/2 SOL/DIFF
7052021400 VALVE S/B ISO2 5/2 SOL/SPR ASS
7052021500 VALVE S/B ISO2 5/2 SOL/SOL ASS
7052021600 VALVE S/B ISO2 5/2 SL/DIFF.ASS
7052022100 VALVE S/B ISO 2 5/3 SOL/SL CC
7052022100L Valve ISV 66 SOS CC
7052022200 VALVE S/B ISO 2 5/3 SOL/SL OC
7052022200L Valve ISV 66 SOS OC
7052022300 VALVE S/B ISO 2 5/3 SOL/SL PC
7052022300L Valve ISV 66 SOS PC
7052022400 VALVE S/B ISO2 5/3 SOL CC ASS
7052022500 VALVE S/B ISO2 5/3 SOL OC ASS
7052022600 VALVE S/B ISO2 5/3 SOL PC ASS
7053021100 IN-LINE ISO 5/2 SOL/SPR
7053021100L Valve ISV 55 DOS 00
7053021200 IN-LINE ISO 1 5/2 SOL/SOL
7053021200L Valve ISV 55 DOB 00
7053021400 IN-LINE ISO 5/2 SOL ASS. /SPR
7053021500 IN-LINE ISO 1 5/2 SOL/SOL ASS.
7053022100 IN-LINE ISO 1 5/3 C.C. SOL/SOL
7053022100L Valve ISV 56 DOS CC
7053022200 Valve ISV 56 DOS OC
7053022200L Valve ISV 56 DOS OC
7053022300 Valve ISV 56 DOS PC
7053022300L Valve ISV 56 DOS PC
7053022400 INLINE ISO1 5/3 CC SOL/SOL ASS
7053022500 Valve ISV 56 DES OC
7053022600 Valve ISV 56 DES PC
7054021100 ISO1 5/2 SOL/SPR M12 CONN
7054021200 ISO1 5/2 SOL/PNEU M12 CONN
7054021300 VALVE ISV 55 COD 00
7054021400 VALVE ISV 55 CES 00
7054021500 VALVE ISV 55 CEB 00
7054022100 ISO 1 5/3 SOL/SOL CC M12 CON
7054022200 VALVE ISV 56 COS OC
7054022300 VALVE ISV 56 COS PC
7054022400 ISO 1 5/3 PIL/ASS CC M12 CON
7054022500 VALVE ISV 56 CES OC
7054022600 VALVE ISV 56 CES PC
7055021100 VALVE ISV 65 COS 00
7055021200 ISO 2 5/2 SOL/SOL M12 CON
7055021300 ISO 2 5/2 SOL/SOL DIF M12
7055021400 VALVE ISV 65 CES 00
7055021500 VALVE ISV 65 CEB 00
7055021600 VALVE ISV 65 CED 00
7055021700  
7055022100 ISO 2 5/3 SOL/SOL CC M12
7055022200 VALVE ISV 66 COS OC
7055022300 VALVE ISV 66 COS PC
7055022400 VALVE ISV 66 CES CC
7055022500 VALVE ISV 66 CES OC
7055022600 VALVE ISV 66 CES PC
7056011100 Valve IPV 65 PNS OO
7056011200 VALVE ISO 3 5/2 PIL/PIL
7056011300 Valve IPV 65 PND OO
7056012100 Valve IPV 66 PNS CC
7056012200 Valve IPV 66 PNS OC
7056012300 Valve IPV 66 PNS PC
7056021100 VALVE ISO 3 5/2 SOL/SP
7056021200 VALVE ISO 3 5/2 SOL/SOL
7056021300 Valve ISV 65 SOD OO
7056021400 Valve ISV 65 SES OO
7056021500 Valve ISV 65 SEB OO
7056021600 Valve ISV 65 SED OO
7056022100 VALVE ISO 3 5/3 CC SOL/SOL
7056022200 Valve ISV 66 SOS OC
7056022300 VALVE ISO 3 5/3 PC SOL/SOL
7056022400 Valve ISV 66 SES CC
7056022500 Valve ISV 66 SES OC
7056022600 Valve ISV 66 SES PC
7057021100  
7057021110  
7057021400  
7057021410  
7057121100  
7057121110  
7057121400  
7057121410  
7057221100  
7057221110  
7057221400  
7057221410  
7058021100  
7058021110  
7058021400  
7058021410  
7058121100  
7058121110  
7058121400  
7058121410  
7058221100  
7058221110  
7058221400  
7058221410  
7059021100  
7059021110  
7059021400  
7059021410  
7059121100  
7059121110  
7059121400  
7059121410  
7059221100  
7059221110  
7059221400  
7059221410  
7061010110 MACH 11 M7 5/2 PIL/PIL
7061010130 MACH 11 M7 5/2 PIL/SPR
7061010210 MACH 11 M7 5/3 CC PIL/PIL
7061010310 MACH 11 M7 5/3 OC PIL/PIL
7061010410 MACH 11 M7 5/3 PC PIL/PIL
7061020112 MACH 11 M7 5/2 SOL/SOL 24V DC
7061020132 MACH 11 M7 5/2 SOL/SPR 24V
7061020212 MACH 11 M7 5/3 CC SOL/SOL 24V
7061020312 MACH 11 M7 5/3 OC SOL/SOL 24V
7061020412 MACH 11 M7 5/3 PC SOL/SOL 24V
7061030112 Valve MSV 15 SEB OO 24VDC
7061030132 Valve MSV 15 SES OO 24VDC
7061030212 Valve MSV 16 SES CC 24VDC
7061030312 Valve MSV 16 SES OC 24VDC
7061030412 Valve MSV 16 SES PC 24VDC
7062010100 VALVE MACH 16 5/2 PIL/SPRING
7062010110 VALVE MACH 16 5/2 PIL/PIL
7062010130 MACH 16 1/8 5/2 MECH SPR 24VDC
7062010210 VALVE MACH 16 5/3 CC
7062010310 VALVE MACH 16 5/3 OC
7062010410 VALVE MACH 16 5/3 PC
7062020102 VALVE MACH 16 5/2 EL M 24V DC
7062020103 VALVE MACH 16 5/2 EL M 24V AC
7062020104 VALVE MACH 16 5/2 EL M 110V AC
7062020105 VALVE MACH 16 5/2 EL M 220AC
7062020112 VALVE MACH 16 5/2 EL B 24V DC
7062020113 VALVE MACH 16 5/2 EL B 24V AC
7062020114 VALVE MACH 16 5/2 EL B 110V AC
7062020115 MACH 16 5/2 ELB 220V AC
7062020132 M16 5/2 EL M 24V DC
7062020133 Valve MSV 25 SOS 00 24VAC
7062020134 Valve MSV 25 SOS 00 110VAC
7062020135 Valve MSV 25 SOS 00 220 VAC
7062020212 VALVE MACH 16 5/3 EL B 24V DC
7062020213 VALVE MACH 16 5/3 EL CC 24V AC
7062020214 VALVE MACH 16 5/3 EL CC 110V A
7062020215 Valve MSV 26 SOS CC 220VAC
7062020312 VALVE MACH 16 5/3 EL OC 24V DC
7062020313 VALVE MACH 16 5/3 EL OC 24V AC
7062020314 VALVE MACH 16 5/3 EL OC 110V A
7062020315 Valve MSV 26 SOS OC 220VAC
7062020412 VALVE MACH 16 5/3 EL PC 24V DC
7062020413 VALVE MACH 16 5/3 EL PC 24V AC
7062020414 VALVE MACH 16 5/3 EL PC 110V A
7062020415 Valve MSV 26 SOS PC 220VAC
7062030112 Valve MSV 25 SEB 00 24VDC
7062030113 Valve MSV 25 SEB 00 24VAC
7062030114 Valve MSV 25 SEB 00 110VAC
7062030115 Valve MSV 25 SEB 00 220VAC
7062030132 VLVE M16 5/2 SOL ASS/SPR 24VDC
7062030133 VALVE M16 5/2 SOL ASS/SPR 24AC
7062030134 VALVE M16 5/2 SOL ASS/SPR 110V
7062030135 Valve MSV 25 SES 00 220VAC
7062030212 5/3 M16 SL/SL PIL/ASS CC 24VDC
7062030213 Valve MSV 26 SES CC 24VAC
7062030214 Valve MSV 26 SES CC 110VAC
7062030215 Valve MSV 26 SES CC 220VAC
7062030312 5/3 MCH 16 SL/SL PIL AS24DC 0C
7062030313 M16 5/3 OC SL/SL ASSIST 24vAC
7062030314 Valve MSV 26 SES OC 110VAC
7062030315 Valve MSV 26 SES OC 220VAC
7062030412 Valve MSV 26 SES PC 24VDC
7062030413 Valve MSV 26 SES PC 24VAC
7062030414 Valve MSV 26 SES PC 110VAC
7062030415 Valve MSV 26 SES PC 220VAC
7062040102 VALVE MACH 16 5/2 EL M 24V DC
7062040103 VALVE MACH 16 5/2 EL M 24V AC
7062040112 VALVE MACH 16 5/2 EL B 24V DC
7062040113 VALVE MACH 16 5/2 EL B 24V AC
7062040132 MACH 16 5/2 EL M 24VDC MECH SP
7062040133 Valve MSV 25 SMS 00 24VAC
7062040212 VALVE MACH 16 5/3 EL CC 24V DC
7062040213 Valve MSV 26 SMS CC 24VAC
7062040312 VALVE MACH 16 5/3 EL OC 24V DC
7062040313 Valve MSV 26 SMS OC 24VAC
7062040412 VALVE MACH 16 5/3 EL PC 24V DC
7062040413 Valve MSV 26 SMS PC 24VAC
7062060112 Valve MSV 25 SCB 00 24VDC
7062060113 Valve MSV 25 SCB 00 24VAC
7062060132 Valve MSV 25 SCS 00 24VDC
7062060133 VALVE MACH 25 SCS 00 24VAC
7062060212 Valve MSV 26 SCS CC 24VDC
7062060213 Valve MSV 26 SCS CC 24VAC
7062060312 VALVE MACH 26 SCS OC 24VDC
7062060313 Valve MSV 26 SCS OC 24VAC
7062060412 Valve MSV 26 SCS PC 24VDC
7062060413 Valve MSV 26 SCS PC 24VAC
7063010110 MACH 18 VALVE 5/2 PILOT/PILOT
7063010130 MACH 18 VALVE 5/2 PILOT/SPR
7063010210 MACH 18 VALVE 5/3 CC PIL/PILOT
7063010310 MACH 18 VALVE 5/3 OC PIL/PILOT
7063010410 Valve MPV D6 PNS PC
7063020112 MACH 18 VALVE 5/2 SOL/SOL
7063020113 Valve MSV D5 SOB 00 24VAC
7063020114 Valve MSV D5 SOB 00 110VAC
7063020115 Valve MSV D5 SOB 00 220VAC
7063020132 VALVE MACH 18 5/2 EL M 24V DC
7063020133 VALVE MACH 18 5/2 EL M 24V AC
7063020134 VALVE MACH 18 5/2 SOL/PIL 110V
7063020135 Valve MSV D5 SOS 00 220VAC
7063020212 MACH 18 VALVE 5/3 EL CC 24V DC
7063020213 Valve MSV D6 SOS CC 24VAC
7063020214 Valve MSV D6 SOS CC 110VAC
7063020215 Valve MSV D6 SOS CC 220VAC
7063020312 MACH 18 VLAVE 5/3 EL OC 24V DC
7063020313 Valve MSV D6 SOS OC 24VAC
7063020314 Valve MSV D6 SOS OC 110VAC
7063020315 Valve MSV D6 SOS OC 220VAC
7063020412 VALVE MACH 18 5/3 EL PC 24V DC
7063020413 Valve MSV D6 SOS PC 24VAC
7063020414 Valve MSV D6 SOS PC 110VAC
7063020415 Valve MSV D6 SOS PC 220VAC
7063030112 Valve MSV D5 SEB 00 24VDC
7063030113 Valve MSV D5 SEB 00 24VAC
7063030114 Valve MSV D5 SEB 00 110VAC
7063030115 Valve MSV D5 SEB 00 220VAC
7063030132 MACH 18 VALVE 5/2 ELM ASS 24DC
7063030133 Valve MSV D5 SES 00 24VAC
7063030134 Valve MSV D5 SES 00 110VAC
7063030135 Valve MSV D5 SES 00 220VAC
7063030212 Valve MSV D6 SES CC 24VDC
7063030213 Valve MSV D6 SES CC 24VAC
7063030214 Valve MSV D6 SES CC 110VAC
7063030215 Valve MSV D6 SES CC 220VAC
7063030312 VALVE M.18 5/3 EL ASS.OC 24VDC
7063030313 Valve MSV D6 SES OC 24VAC
7063030314 Valve MSV D6 SES OC 110VAC
7063030315 Valve MSV D6 SES OC 220VAC
7063030412 Valve MSV D6 SES PC 24VDC
7063030413 Valve MSV D6 SES PC 24VAC
7063030414 Valve MSV D6 SES PC 110VAC
7063030415 Valve MSV D6 SES PC 220VAC
7066040102 MACH16 6MM 5/2 SOL/SPR 24vDC
7066040103 MSV G5 SMP 00 24VAC
7066040112 MACH16 6MM  5/2 SOL/SOL 24vDC
7066040113 MSV G5 SMB 00 24VAC
7066040132 MACH 16 6MM FOX 5/2 24v DC
7066040133 MSV G5 SMS 00 24VAC
7066040212 MACH 16 6MM ELPN 5/3 CC 24V DC
7066040213 MSV G6 SMS CC 24VAC
7066040312 MACH 16 6MM 5/3 MONO OC 24V DC
7066040313 MSV G6 SMS OC 24VAC
7066040412 MACH 16 6MM 5/3 MONO PC 24V DC
7066040413 MSV G6 SMS PC 24VAC
7067040102 MSV H5 SMP 00 24VDC
7067040103 MSV H5 SMP 00 24VAC
7067040112 MACH 16 8MM FX 5/2 SL/SL 24VDC
7067040113 MSV H5 SMB 00 24VAC
7067040132 MACH 16 8MM FOX 5/2 M 24V DC
7067040133 MSV H5 SMS 00 24VAC
7067040212 MACH 16 8MM ELPN 5/3 CC 24V DC
7067040213 MSV H6 SMS CC 24VAC
7067040312 MACH 16 8MM 5/3 MONO OC 24V DC
7067040313 MSV H6 SMS OC 24VAC
7067040412 MACH 16 8MM 5/3 MONO PC 24V DC
7067040413 MSV H6 SMS PC 24VAC
7068030112 M51 5/2 SOL/SOL (K4)
7068030132 M51 5/2 SOL/SPR (V4)
7068030212 M51 5/3  C.C. (O4)
7068030532 M51 2 X 3/2 NC (I4)
7068030632 M51 2 X 3/2 NO (W4)
7068030732 M51 3/2 NC + 3/2 NO (L4)
7069030112 M51 5/2 SOL/SOL (K6) 24VDC
7069030132 M51 5/2 SOL/SPR (V6)
7069030212 M51 5/3 C.C. (O6)
7069030532 M51 2 X 3/2 NC (I6)
7069030632 M51 2 X 3/2 NO (W6)
7069030732 M51 3/2 NC + 3/2 NO (L6)
7070030112 M51 5/2 SOL/SOL (K8)
7070030112V NSV H5 SEB 00
7070030132 M51 5/2 SOL/SPR (V8)
7070030132V  
7070030212 M51 5/3 C.C. (O8)
7070030212V NSV H6 SES CC
7070030532 M51 2 X 3/2 NC (I8)
7070030532V NSV H8 SES NC
7070030632 M51 2 X 3/2 NO (W8)
7070030632V NSV H8 SES NO
7070030732 M51 3/2 NC + 3/2 NO (L8)
7070030732V NSV H8 SES 00
7071030110 HDM K4 VALVE
7071030111 M51 5/2 SOL/SOL (K4) (HDM-BI)
7071030130 M51 5/2 SOL/SPR (V4)(HDM-MONO)
7071030131 M51 5/2 SOL/SPR (V4) (HDM-BI)
7071030132 HDM F4 VALVE
7071030133 M51 5/2 SOL/SPR (F4) (HDM-BI)
7071030210 HDM O4 VALVE
7071030211 M51 5/3 C.C (O4) (HDM-BI)
7071030530 HDM I4 VALVE
7071030531 M51 2@3/2 NC (I4) (HDM-BI)
7071030630 M51 2@3/2 NO (W4) (HDM-MONO)
7071030631 M51 2@3/2 NO (W4) (HDM-BI)
7071030730 HDM L4 VALVE
7071030731 M51 1@3/2 NC+1 NO(L4) (HDM-BI)
7072030110 M51 5/2 SOL/SOL (K6) HDM-MONO
7072030111 M51 5/2 SOL/SOL (K6) (HDM-BI)
7072030130 M51 5/2 SOL/SPR (V6) HDM-MONO
7072030131 M51 5/2 SOL/SPR (V6) (HDM-BI)
7072030132 HDM F6 VALVE
7072030133 M51 5/2 SOL/SPR (F6) (HDM-BI)
7072030210 HDM O6 VALVE
7072030211 M51 5/3 C.C (O6) (HDM-BI)
7072030530 M51 2@3/2 NC (I6) (HDM-MONO)
7072030531 M51 2@3/2 NC (I6) (HDM-BI)
7072030630 M51 2@3/2 NO (W6) (HDM-MONO)
7072030631 M51 2@3/2 NO (W6) (HDM-BI)
7072030730 HDM L6 VALVE
7072030731 M51 1@3/2 NC+1 NO(L6) (HDM-BI)
7073030110 M51 5/2 SOL/SOL (K8) HDM-MONO
7073030110V HDM K8 VALVE
7073030111 M51 5/2 SOL/SOL (K8) (HDM-BI)
7073030111V HDM K8 man. bistable VALVE

 

MetalWork Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !