Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

Code                                         Model

81200092 BTL5-ASTA-0200-A                           
129979 BOS 18KF-NA-1HA-C-02                       
129981 BOS 18KF-NA-1HA-S4-C                       
553402 BES 515-325-E5-T-S 4                       
179838 BES 516-324-G-E5-C-S49                     
130904 BES R04KC-POC15B-S49-00 13                 
166716 BPI 4M4A5P-2K-00-KPXB0-050                 
131007 BKS-S139-PU-05                             
130928 BES R04KC-POC15B-EP00 2-GS26               
551659 BLE 18M-PS-1P-E4-C-03                      
135981 BES R03KC-PSC30B-EP05                      
551471 BES 516-396-E0-C-PU-03                     
140715 BKS-S138-PU-05                             
11000385 mic 600/IU/TC                              
147786 BTL5-D112-M0250-P-S93                      
147605 BTL5-D112-M0300-P-S93                      
117298 BTL5-A11-M0050-B-S32                       
117321 BTL5-A11-M0100-B-S32                       
81101454 BTL5-G11-M0100-B-KA05                      
81101532 BTL5-H111-M0300-P-S94                      
148571 BTL5-H112-M0300-P-S94                      
81100939 BTL5-A11-M0075-B-S32                       
81101103 BTL5-A11-M0080-B-S32                       
81100179 BTL5-S104-M0750-P-S32                      
81101222 BTL5-G11-M0025-B-S32                       
81101296 BTL5-H110-M0300-P-S94                      
81101340 BTL5-H110-M0350-P-S94                      
81100845 BTL5-S114-M0750-P-S32                      
138817 BIS L-400-035-001-02-S115                  
155164 BIS L-400-043-001-02-S115                  
80050969 mic-601/IU/HV/M30                          
159645 BTL5-S177-M1000-P-S32                      
11005211 GEL2442KM1G3K250-E                         
81100785 BTL5-P1-M0900-B-S32                        
11027397 GEL 2443KM1G3K250-E                        
8589 BOS R-10                                   
81101357 BTL5-G11-M0145-K-K05                       
125813 BOS 26K-NA-1LHC-S4-C                       
81101054 BTL5-A11-M0120-K-SR32                      
81100902 BTL5-A11-M0150-K-SR32                      
81200093 BTL5-ASTA-0250-A                           
152002 BES 516-371-E5-C-S 49                      
113720 BES 516-113-B0-C-05                        
113717 BES 516-131-B0-C-05                        
147038 BLS 12M-XX-1RD-B0-L-03                     
551875 BES 515-123-S 4-C                          
157158 BES 516-325-G-E4-C-S4-00 5                 
552342 BES 516-325-G-E4-Y-S 4-00 5                
11027242 CSPC3A2-500-390                            
553853 BES 516-329-B0-C-PU-05                     
144385 BOS 12M-PS-1YA-B0-C-03                     
8783 BLE 15K-S-F5-02                            
81200094 BTL5-ASTA-0300-A                           
142025 BES M18ME1-GNX80B-SO4G-EEX                 
133620 BES M12MF1-PSC30A-S04G-W                   
152033 BES 516-384-E0-C-03                        
155534 BES Q40KFU-PAC15A-S04G                     
155533 BES Q40KFU-PSC15A-S04G                     
133613 BES M12ML-PSC30A-S04G-W                    
133616 BES M12ML-PSC80E-S04G-W                    
149180 BKS-S 19-3-SP1-10                          
81200095 BTL5-ASTA-0350-A                           
553667 BES 516-3019-B0-C-05                       
133493 BTL5-F-2814-1S-SA2                         
128502 BES 516-356-S 4-CW                         
115629 BOS 6-HW-1                                 
81101292 BML-M01-I34-A0-M0256-R0001                 
143759 BNS 819-D10-D16-62-10                      
80050802 ZAN3 0360 045 0                            
11003487 ZAN3 0360 050 0                            
80050663 ZAN3 0360 060 0                            
80050666 ZAN3 0360 063 0                            
11005152 GEL 2443KN1G3K150-E                        
11023759 GEL 2443KNRG3K150-E                        
11027312 GEL 2443KNRG5K150-E                        
11028103 GEL 2442KN1R5K150-E                        
117322 BTL5-A11-M0125-B-S32                       
81101502 BTL5-A11-M0140-B-S32                       
117323 BTL5-A11-M0150-B-S32                       
81101547 BTL5-G11-M0135-B-KA05                      
139588 BTL5-H112-M0500-P-S94                      
81101515 BTL5-H120-M0500-P-S94                      
81101037 BTL5-A11-M0130-B-S32                       
81101189 BTL5-H110-M0450-P-S94                      
81100740 BTL5-H112-M0450-P-S94                      
141390 BFS 27K-NS-L01-S115                        
141392 BFS 27K-PS-L01-S115                        
131521 BTL5-E10-M1500-P-S 32                      
113388 BTL5-P1-M2000-P-S 32                       
11004954 GEL 2444TN1G3K600-E                        
81101389 BTL5-C10-M1500-P-S32                       
11003968 GEL 2442KN1R5K030-E                        
81100416 BTL5-A11-M0100-K-K10                       
81101441 BTL5-S172B-M1000-P-S32                     
81100386 BTL5-S172-M0900-P-S32                      
154723 BTL5-S114-M1000-P-S 32                     
81101372 BTL5-S172B-M0850-P-S32                     
81100988 BTL5-S172-M0800-P-S32                      
81100659 BTL5-S172-M0850-P-S32                      
81100336 BTL5-S172-M0950-P-S32                      
81100309 BTL5-S172-M1000-P-S32                      
81100837 BTL5-S173-M0900-P-S32                      
81100967 BTL5-S173-M0950-P-S32                      
81100880 BTL5-S173-M1000-P-S32                      
81100575 BTL5-S175-M0900-P-S 32                     
81100887 BTL5-S175-M1000-P-S32                      
81101237 BTL5-S177-M0850-P-SA243-S32                
81100646 BTL5-S101-M0850-P-S32                      
81100944 BTL5-S107-M0800-P-S32                      
81100152 BTL5-S112-M0900-P-S32                      
81100703 BTL5-S112-M0950-P-S32                      
81101156 BTL5-S115-M0850-P-S32                      
180980 BGL 30C-005-S4                             
152042 BES 516-324-G-E0-C-PU-03                   
552951 BES 516-326-G-E4-Y-PU-05                   
553917 BES 516-327-B0-C-PU-05                     
160967 BES M08EE-NSC15B-S49G-003                  
114261 BES 516-345-M0-C-03                        
490048 PROX 3D11-PAF7R0-BA1A1                     
11024038 6204279
11024036 6204284
124595 BES 516-3042-I02-C-PU-05                   
81200096 BTL5-ASTA-0400-A                           
152263 BES G08EG-PSC15B-BV05                      
149022 BES 516-3006-G-E4-C-PU-02                  
149007 BES 516-3007-G-E4-C-PU-02                  
80002174 BKSS33M-05                                 
149863 BES 516-324-E4-C-S 4-00 5                  
121589 BIS C-100-05/A                             
117882 BES 516-370-E4-C-05                        
152009 BES 516-343-G-E5-C-S 49                    
552233 BES 516-327-E4-Y-PU-05                     
148102 BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00 3                
147165 BES 516-371-G-S 49-C                       
163822 BES 516-377-G-E5-C-S 49                    
81200112 BTL5-ASTA-0450-A                           
180137 BES M08EE-PSC20B-S49G                      
143077 BES Q08ZE-POC20B-S49G                      
552451 BES 516-326-G-E5-Y-S 49                    
146447 BTL5-D114-M0500-P-S93                      
137341 BTL5-A11-M0175-K-SR32                      
139302 BTL5-A11-M0200-K-SR32                      
80050281 ZAN3 0512 025 0                            
164936 BTL5-E17-M0200-K-K02                       
636982 6KTMU M18X1 -1 4301                        
81101056 BTL5-A11-M0050-B-KA10                      
81101161 BTL5-G11-M0050-B-KA10                      
81101081 BTL5-C10-M0850-P-SA226-KA02                
119811 BTL5-A11-M0500-B-SA56-S32                  
11005552 GEL 2443KN1G3K250-E                        
11007371 GEL 2443KN1G5K250-E                        
117386 BTL5-A11-M0575-P-SA167-S32                 
11024654 GEL 2443KMRG3K250-E                        
11024518 GEL 2443KNRG3K250-E                        
11024576 GEL 2443KNRG5K250-E                        
11027227 GEL 2442KN1R5K250-E                        
81101176 BML-M01-I34-A3-M0261-R0000                 
182792 BTL5-A11-M0250-K-SR32                      
11004487 GEL 2442KN1G5K600-E                        
11002997 mic 35/DIU/TC                              
113297 BTL5-A11-M1750-P-S 32                      
81101438 BTL5-S172-M1300-P-S32                      
117389 BTL5-A11-M0625-P-SA167-S32                 
80050360 ZAN3 0360 070 0                            
11002460 ZAN5 0250 080 0                            
147170 BES 516-378-G-E5-C-S 49                    
149865 BES 516-324-G-E4-C-S49-00 3                
552373 BES 516-327-G-E4-Y-03                      
81200097 BTL5-ASTA-0500-A                           
553711 BES 516-3026-B0-C-03                       
130001 BLE 18KW-NA-1PP-C-02                       
707578 STOESSELEINHEIT KPL  D06                   
158050 BFO D13-XA-JB-EAK-20-02                    
113444 BES 516-324-G-E5-D-S 4                     
780053 BTL2-S-3212-4 Z                            
141388 BES 516-3007-G-E4-C-PU-05                  
135618 BMF 08M-PS-C-2-KPU-05                      
129742 BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S 4                    
528632 BES 516-347-M0-C-05                        
81200098 BTL5-ASTA-0600-A                           
141948 BES 516-3023-G-E4-C-PU-05                  
139247 BTL5-A11-M0175-B-KA05                      
120322 BTL5-A11-M0175-B-S32                       
117324 BTL5-A11-M0200-B-S32                       
164932 BTL5-E17-M0100-K-K02                       
137386 BTL5-E10-M0100-K-SR32                      
139294 BTL5-E17-M0100-K-SR32                      
117305 BTL5-E10-M0075-B-KA05                      
11001435 ZAN5 0250 060 0                            
80050582 ZAN5 0250 085 0                            
80051257 DBK-4/CD/O/M18E S                          
7757 RFK 3101                                   
777181 BMF 21-HW-11                               
11023817 GEL 2442KZ1G5K150-E                        
11023699 GEL 2443KN1R3K150-E                        
81101219 BTL5-A11-M0235-K-SR 32                     
11000095 GEL BL 1109                                
81100958 BTL5-A11-M0125-B-KA10                      
139287 BTL5-G11-M0200-B-S32                       
120326 BTL5-A11-M0300-B-KA05                      
81101297 BTL5-S172-M0100-K-K10                      
11023961 CRM 130/IU/TC/E                            
147456 BDG-8720-2-10-30-W148-1000-54              
81100554 BTL5-E10-M0090-K-SR32                      
139297 BTL5-E17-M0075-K-SR32                      
81101470 BTL5-E10-M0100-K-K02                       
114013 BMF 305-HW-21                              
80050682 R1329/RELF003-00245-3000                   
80050714 R1360/REMF003-00245-3000                   
80050816 R1391/REQF003-00245-3000                   
11007409 99-0975-100-03                             
80050468 BKS-B 19-1-03                              
80050477 BKS-B 20-1-03                              
80050845 R1224/RDLF005-00201-3000                   
11001395 R1266/RDMF005-00201-3000                   
165072 BCC M323-0000-10-001-PX0334-020            
11001075 09-0097-00-05                              
80050908 09-0318-00-05                              
11024257 C12F4A2-300-122                            
11024057 C12M4A2-500-222                            
11023563 99-9213-00-05                              
11025367 99-2022-02-06                              
80050861 R1210/RDLF005-00221-3000                   
80051187 R1255/RDMF005-00221-3000                   
80000232 08-1202-000-000                            
80050082 09-0098-00-05                              
11024241 C12F4B2-300-122                            
81101653 BML-M02-I45-A0-M0010-R0000                 
80000755 09-0309-00-04                              
80050623 R1230/RDLF003-00341-3000                   
80050643 R1272/RDMF003-00341-3000                   
80050204 09-0112-90-04                              
80050814 09-0305-09-03                              
11024494 09-0108-90-03                              
11024536 09-1581-00-07                              
11023997 C12F5B2-500-014                            
11000069 R1701/RDMFA05-00301-3000                   
80050071 09-0313-00-05                              
11003495 09-0321-02-06                              
80050557 09-0115-00-05                              
80050729 R1334/RELF004-00246-3000                   
80050711 R1365/REMF004-00246-3000                   
80050081 09-0310-00-04                              
80050615 R1041/RDLF003-00301-5000                   
80050638 R1046/RDMF003-00301-5000                   
80051107 99-3402-00-03                              
80050629 R1201/RDLF003-00321-5000                   
80050649 R1248/RDMF003-00321-5000                   
80000616 99-0618-00-06                              
165033 BCC M313-0000-20-001-PX0334-020            
11007447 09-0305-92-03                              
80000075 09-0314-00-05                              
11027199 99-2022-09-06                              
80050535 09-0097-20-05                              
80050536 09-0098-20-05                              
80050529 09-0111-00-04                              
80050911 09-0408-00-03                              
11024154 C12F5A2-500-214                            
1.10038E+15 C12F5B2-500-214                            
80050687 R1320/RELF003-00205-5000                   
80050719 R1349/REMF003-00205-5000                   
11024495 09-0116-90-05                              
80000579 09-0321-00-06                              
80050625 R1079/RDLF004-00342-3000                   
11002327 09-9789-71-05                              
123792 BTL6-A-MF01-A-50                           
80050645 R1277/RDMF004-00342-3000                   
80050499 BKS-B 19-3-03                              
80050497 BKS-B 20-3-03                              
80000757 99-0430-14-04                              
80001018 99-0430-24-04                              
11025366 09-0473-00-08                              
80050725 R1073/REMF003-00225-5000                   
80050693 R1312/RELF003-00225-5000                   
80050777 R1098                                      
80050115 09-0006-00-03                              
11007364 99-0976-100-03                             
11004929 09-0211-00-04                              
80000028 09-0328-00-07                              
165115 BCC M323-0000-10-001-VX8334-050            
165115 BCC M323-0000-10-001-VX8334-050            
80050467 BKS-B 19-1/2-PU-03                         
80050877 09-0314-92-05                              
80050296 09-0322-00-06                              
80000209 09-0215-00-07                              
81200099 BTL5-ASTA-0700-A                           
81200100 BTL5-ASTA-0800-A                           
780050 BES 517-108-ERSATZ                         
780051 BES 517-110-ERSATZ                         
553981 BES 516-372-E0-C-PU-05                     
116272 BES M12EG-PSC70F-S04G                      
141389 BES 516-3005-G-E4-C-PU-05                  
141946 BES 516-3006-G-E4-C-PU-05                  
141945 BES 516-3022-G-E4-C-PU-05                  
554216 BES 516-105-S 4-C                          
11005283 BKM 7 - 6204276                            
8525 BOS 15K-R-C50-P-S75                        
8531 BOS 15K-S-C50-P-S75                        
115197 BES 516-113-B0-C-PU-03                     
706846 STOESSELEINHEIT KPL  D10 819               
149021 BES 516-3022-G-E4-C-PU-02                  
153666 BES 516-3026-E4-Y-02                       
117830 BES 516-3019-E4-C-PU-05                    
181945 BMF 10E-PS-D-2-SA 1-S49                    
164771 BNN UR-030-125-12                          
140225 BOS 18M-PO-1RD-E5-C-S 4                    
112026 BES 516-324-G-E5-C-S 4                     
181094 BES M08EE-PSC20B-S04G                      
552604 BES 516-326-S 4-H                          
171204 BTL5-E17-M0125-B-S32                       
81101623 BTL5-E17-M0090-Z-S32                       
182674 BTL5-E17-M0050-B-KA05                      
81100086 BTL5-A11-M1800-P-S32                       
81100656 BTL5-E10-M1600-P-S 32                      
81101683 BTL7-A501-M0400-B-KA05                     
81101310 BTL5-A11-M0205-B-S32                       
131693 BTL5-E17-M0150-B-SR32                      
122170 BTL5-A11-M0225-B-S32                       
135493 BTL5-S118-M0600-P-S147                     
117325 BTL5-A11-M0250-B-S32                       
80050371 ZAN5 0256 045 0                            
11004619 ZAN5 0256 050 0                            
80000888 ZAN5 0256 060 0                            
11002672 ZAN5 0256 075 0                            
80050302 ZAN5 0256 080 0                            
80050592 ZAN5 0256 082 0                            
80050397 ZAN5 0256 085 0                            
80050946 ZAN5 0256 086 0                            
80050984 ZAN5 0256 089 0                            
11002600 ZAN5 0256 090 0                            
126844 RNE 1803A-PU-05                            
80050510 ZAN5 0256 073 0                            
11027469 GEL 2442KZ1G5K250-E                        
81101256 BML-M01-I34-A3-M0266-R0000                 
117867 BTL5-S104-M1270-P-S 32                     
81101478 BTL5-S112-M1400-P-S32                      
81101011 BTL5-S173-M1200-P-S32                      
81101088 BTL5-S173-M1250-P-S32                      
81101114 BTL5-S173-M1400-P-S32                      
81101097 BTL5-S175-M1100-P-S32                      
81100576 BTL5-S175-M1300-P-S 32                     
81101282 BTL5-S175-M1400-P-S32                      
81100838 BTL5-S114-M1300-P-S32                      
81100569 BTL5-A11-M0900-P-SA240-S92                 
81101126 BTL5-S115-M1250-P-S32                      
81100969 BTL5-S116-M1100-P-S32                      
80051271 mic 130/DIU/TC                             
80051272 mic 25/DIU/TC                              
147441 BES 12 0-BS-1                              
81100904 BTL5-A11-M0300-K-SR 32                     
81101439 BTL5-G11-M0160-B-KA05                      
187207 BNS 819-D10-R12-62-10                      
553027 BDD-AM 10-1-P                              
553028 BDD-AM 10-1-SSD                            
119284 BTL5-C10-M0100-B-S 32                      
119285 BTL5-C17-M0100-B-S 32                      
117346 BTL5-E17-M0050-B-S32                       
126700 BTL5-E17-M0075-B-KA05                      
81100234 BTL5-E10-M0025-B-S32                       
117347 BTL5-E17-M0075-B-S32                       
117306 BTL5-E10-M0075-B-S 32                      
119286 BTL5-E17-M0100-B-S32                       
81101501 BTL5-E10-M0100-B-KA02                      
81100041 BTL5-E10-M0100-B-KA05                      
117332 BTL5-E10-M0100-B-S 32                      
552558 BES 516-300-S 271-08                       
81101232 BTL5-E17-M0080-B-S32                       
81101040 BTL5-E10-M0055-B-S32                       
81100915 BTL5-E10-M0080-B-S32                       
776305 BNN 520-TB-300                             
151168 BES M08EE-POC15B-S04G                      
554195 BES 516-324-G-S 4-C                        
150651 BES M08EH-PSC20B-S04G                      
141088 BOS 18M-PA-1QB-E4-C-03                     
119269 BOS 35K-PS-1RH-B0-C-03                     
143848 BKS-S 20E-4-PU-20                          
554648 BES 516-324-E0-C-00 05                     
552372 BES 516-3032-G-E4-Y-03                     
150707 BES Q40KFU-PSC30F-S04G                     
553700 BES 516-326-B0-C-PU-05                     
144394 BOS 12M-PO-1YB-S 4-C                       
106028 BNN 520-81-S-200                           
180127 BES 516-324-G-E4-C-PU-05                   
80050556 ZAN5 0250 070 0                            
119365 BKS-S 90-G-PU-15                           
139295 BTL5-E17-M0125-K-SR32                      
139298 BTL5-E17-M0150-K-SR32                      
145348 BTL5-E10-M0125-K-SR32                      
137388 BTL5-E10-M0150-K-SR32                      
81100531 BTL5-A11-M0160-B-KA10                      
11005154 GEL 2442KM1G5K600-E                        
178247 BTL5-E10-M0140-B-S32                       
81100707 BTL5-A11-M0325-K-SR32                      
11026791 GEL 2443KNRR3K150-E                        
81101679 BTL5-E10-M0160-H-S32                       
81000178 BNL 5306-100-2-1000                        
81000228 BNL 5306-160-02-1000                       
81000197 BNL 5306-80-02-1000                        
11004073 GEL 2442KN1G3K600-E                        
81101661 BTL5-A11-M0305-B-S32                       
81000272 BNL 5308-080-02-1000                       
128165 BTL5-P1-M0400-H-SA220-KA05                 
149387 BTL5-D112-M0650-P-S93                      
122175 BTL5-A11-M0275-B-S32                       
117326 BTL5-A11-M0300-B-S32                       
154728 BTL5-S112-M1000-P-S32                      
164773 BTL7-A501-M0300-B-S32                      
154738 BTL5-H112-M0550-P-S94                      
137466 BTL5-H112-M0600-P-S94                      
154729 BTL5-H112-M0650-P-S94                      
81101068 BTL5-A11-M0275-B-KA05                      
81101380 BTL5-H110-M0600-P-S94                      
81101170 BTL5-H110-M0700-P-S94                      
81101392 BTL5-H122-M0650-P-S94                      
81101404 BTL5-H132-M0650-P-S94                      
121249 BES 516-344-H2-Y                           
121247 BES 516-346-H2-Y                           
530111 BES 516-347-M0-C-PU-03                     
552371 BES 516-3028-G-E4-Y-03                     
142330 BMF 303K/HW30PSC2SA2S4900 3ASM             
147160 BES M08EC-PSC15B-S49G                      
125372 BIS C-122-11/L                             
126670 BES 516-326-S 4-CW                         
553837 BES 516-377-E5-D-S 49                      
159683 BES Q40KFU-PAC20A-S04G                     
154948 BES R03KC-POC30B-EP05                      
147223 BES R03KC-PSC30B-BP00 3-GS49               
152273 BFO D13-XB-KB-EAK-10-02                    
81200101 BTL5-ASTA-1000-A                           
164597 BIS C-140-05/L                             
518361 BES 517-1603-QN-S-03                       
518381 BES 517-1605-QN-S-03                       
125888 BES Q40KFU-PSC20B-S04G                     
151157 BES 516-371-G-E4-C-03                      
147162 BES 516-371-G-E5-C-S 49                    
113722 BES 516-113-B0-C-PU-05                     
551248 BES 516-131-B0-C-PU-05                     
152051 BES 516-343-E0-C-PU-05                     
121322 BIS C-117-05/A                             
117737 BIS C-128-11/L                             
81101327 BTL5-E10-M0050-K-K10                       
81100997 BTL5-A11-M0375-K-K02                       
81101029 BTL5-A11-M0400-K-SR32                      
81100653 BTL5-A11-M1900-P-S32                       
131696 BTL5-E10-M0125-B-S32                       
117333 BTL5-E10-M0150-B-KA05                      
117334 BTL5-E10-M0150-B-S 32                      
142713 BFS 27K-NSR-L01-S115                       
142715 BFS 27K-PSR-L01-S115                       
81101517 BTL5-E10-M0175-H-SR32                      
81101553 BTL5-E10-M0180-K-SR32                      
81101561 BTL5-E10-M0200-K-K05                       
81101069 BTL5-E10-M0190-K-SR32                      
81101432 BTL5-E10-M0200-H-S32                       
157072 BNI PBS-501-000-Z001                       
170743 BTL5-E10-M1700-P-S32                       
167331 BTL7-A501-M0320-B-S32                      
167327 BTL7-A501-M0325-B-S32                      
117327 BTL5-A11-M0350-B-S32                       
81101473 BTL5-G11-M0330-B-KA05                      
11000443 ZAN5 0256 067 0                            
81000250 BNL 5306-080-03-1000                       
130426 BIS S 303-S 115                            
162315 BTL5-E10-M0175-B-S32                       
81101680 BTL5-E10-M0220-H-S32                       
142716 BFS 27K-NS-L02-S115                        
142717 BFS 27K-PS-L02-S115                        
126280 BMF 303-HW-30                              
126282 BMF 303-HW-40                              
554644 BMF 305-HW-17                              
125615 BMF 305-HW-20                              
126163 BMF 305-HW-22                              
127338 BMF 305-HW-23                              
136470 BMF 305-HW-32                              
126283 BMF 303-HW-28                              
8541 BOS 25K-1-C90-02                           
8784 BOS 25K-5-C90-02                           
551237 BES 516-125-B0-C-03                        
144334 BWT A4-01-50R-SMB-02 5                     
553654 BES 516-325-B0-C-10                        
153792 BES G06EB-NSC40F-S49G                      
125759 BES 516-329-G-E4-Y-05                      
530112 BES 516-347-M0-C-PU-05                     
150053 BIS Z-HG-003                               
147026 BOS 18M-WS-7RB-B0-L-03                     
113464 BES Q40KEU-PAH25F-S04G                     
138254 BES Q40KFU-NAC25F-S04G                     
710691 BIS INSTALLATION TOOL                      
158303 BAE LX-VS-SR030-S75                        
136866 BOS 5 HW5                                  
117328 BTL5-A11-M0400-B-S32                       
11004319 GEL 2443KN1G3K600-E                        
11006946 GEL 2443KN1G5K600-E                        
81000131 BNL 5306-120-6-800                         
81101356 BTL5-P1-M1200-B-S32                        
81101347 BTL5-P1-M1250-B-S32                        
81101506 BTL5-P1-M1025-B-S32                        
81101055 BTL5-C10-M0155-B-KA05                      
81100153 BTL5-E17-M0175-B-S32                       
81101046 BTL5-E10-M0155-B-KA05                      
81101027 BTL5-E10-M0155-B-S32                       
81101194 BTL5-E10-M0160-B-S32                       
81101221 BTL5-E10-M0180-B-KA05                      
81100645 BTL5-E10-M0200-B-KA05                      
81100542 BTL5-E10-M0225-K-SR32                      
81101433 BTL5-E10-M0250-H-K05                       
81101000 BTL5-E10-M0250-K-K05                       
81100099 BTL5-E10-M1750-P-S32                       
139292 BTL5-E17-M0200-B-KA05                      
122181 BTL5-E17-M0200-B-S 32                      
139309 BTL5-E17-M0225-K-SR32                      
123544 BTL5-E10-M0175-B-KA05                      
81101480 BTL5-E10-M0195-B-S32                       
117336 BTL5-E10-M0200-B-S 32                      
81101526 BTL5-E10-M0225-H-S32                       
145347 BTL5-E10-M0250-K-SR32                      
122649 BOWA 0408-PS-C-S49                         
81101241 BTL5-E17-M0080-A-SA211-S135                
81101341 BTL5-E10-M0080-A-SA211-S135                
81101336 BTL5-E10-M0100-A-SA211-S135                
142185 BTL5-E10-M0075-B-SA258-KA05                
153166 RPE4-1803P-PU02                            
11027323 GEL 235-SG-12-00-E-A-D-4                   
552210 BES 516-125-S 4-C                          
80050532 BR3-1805-DX3                               
143075 BES Q08ZC-POC20B-BP06                      
116858 BOS 12M-PO-1YA-B0-C-03                     
552175 BES 516-359-B0-C-PU-05                     
163823 BES 516-377-G-E4-C-PU-05                   
551298 BES 516-114-B0-C-03                        
552466 BES 516-375-G-E5-Y-S 49                    
551179 BES 516-3033-S 4-C                         
80051285 BNN-TR-060-040-12                          
135393 BMF 07M-PS-D-2-S 4-00 6                    
151139 BES 516-371-E4-C-PU-05                     
161052 BES G06E60-PSC15B-EP00 3-GS26              
528532 BES 516-105-B0-C-PU-05                     
179598 BIS M-401-045-001-07-S4                    
128716 BIS L 100-01/L                             
139460 BIS L-100-05-L                             
81100122 BTL5-E17-M0300-K-K05                       
81101673 BTL5-E17-M0275-K-SR32                      
81101116 BTL5-A11-M0400-K-K10                       
81101428 BTL5-E17-M1750-P-S32                       
147477 BES 12-SM-2                                
900918 BES 18-SM-2                                
81101421 BTL5-S176-M0250-P-S147                     
81100957 BTL5-E10-M0200-K-K10                       
81100287 BTL5-S103-M0125-B-S32                      
11026553 MIC 130/DIU/TC/E                           
11004378 mic 340/DIU/TC                             
117079 RPK 4C01-P                                 
81100729 BTL5-T110-M0130-P-S103                     
81101049 BTL5-T110-M0175-P-S103                     
145904 BTL5-T110-M0225-P-S103                     
81100972 BTL5-T120-M0150-P-S103                     
81100922 BTL5-T120-M0225-P-S103                     
81101131 BTL5-T130-M0225-P-S103                     
81100670 BTL5-T110-M0050-P-S103                     
145901 BTL5-T110-M0100-P-S103                     
145902 BTL5-T110-M0150-P-S103                     
145903 BTL5-T110-M0200-P-S103                     
81101063 BTL5-S117-M0250-K-SR32                     
81100109 BTL5-A11-M2000-P-S 32                      
81101123 BTL5-S172-M1500-P-S32                      
81100989 BTL5-S172-M1600-P-S32                      
81100878 BTL5-S172-M1700-P-S32                      
81101235 BTL5-S175B-M1700-P-S32                     
81101361 BTL5-S175-M1600-P-S32                      
81101090 BTL5-S105-M1500-P-S32                      
81100110 BTL5-S112-M1600-P-S32                      
81100946 BTL5-S113-M1700-P-S32                      
81100990 BTL5-S114-M1600-P-S32                      
81100221 BTL5-S114-M1700-P-S32                      
81100839 BTL5-S112-M1500-P-S32                      
81100592 BTL5-S112-M1700-P-S32                      
141826 BOS 5K-NO-RR10-02                          
8593 BOS 15K-R-C10-02                           
8594 BOS 15K-R-C50-02                           
8778 BOS 15K-R-D12-02                           
8779 BOS 15K-S-C10-02                           
8780 BOS 15K-S-C50-02                           
8781 BOS 15K-S-D12-02                           
553126 BES 516-347-M0-C-S 4-00 2                  
553597 BES 516-126-S 4-C                          
111229 BES 516-133-M0-C-03                        
8523 BOS 15K-R-B2-P-S75                         
8529 BOS 15K-S-B2-P-S75                         
554108 BES Q40KEU-UOU25F-S27G                     
553605 BMF 32M-PS-W-2-S 4                         
135464 BMF 07M-PS-D-2-S49-00 3                    
551961 BES 516-359-B0-C-03                        
150890 BES 516-3040-I02-C-S 49                    
181955 BES 516-105-G-S 4-H                        
81000003 BNL 5307-120-02-70                         
550411 BES 516-123-G-S 4-H                        
152039 BES 516-3021-G-E5-C-S 49                   
552282 BES 516-327-G-E5-Y-S 4                     
552444 BES 516-327-G-E5-Y-S 49                    
181963 BES 516-327-G-S 4-C                        
121268 BES 516-341-H2-Y                           
185015 BES 516-371-G-E4-C-PU-03                   
146210 BES Q08ZC-PSC20B-BP06                      
159862 RXD 1805-PU-05                             
81100366 BTL5-E17-M0260-K-SR32                      
139300 BTL5-E17-M0300-K-SR32                      
81101482 BTL5-E10-M0300-H-K05                       
81100995 BTL5-C10-M0230-B-KA05                      
182917 BTL5-E17-M0240-B-KA05                      
81100557 BTL5-E10-M0235-B-S32                       
81101434 BTL5-C10-M0250-B-S 32                      
81101388 BTL5-E10-M0130-A-SA211-S135                
122182 BTL5-E17-M0225-B-S 32                      
124213 BTL5-E17-M0250-B-KA05                      
145408 BTL5-E17-M0250-B-S32                       
81101448 BTL5-E10-M0215-B-S32                       
117337 BTL5-E10-M0250-B-KA05                      
120316 BTL5-E10-M0250-B-S 32                      
11000188 GEL 208-V-0050-B-6-0-1                     
171226 BOWA 0808-PS-C-S49                         
171213 BTL5-T110-M0450-P-S103                     
81101481 BTL5-E10-M0350-H-K05                       
81101391 BTL5-E17-M0350-H-S32                       
81101129 BTL5-E17-M0350-K-SR32                      
112244 BOS 26-HW-1                                
154852 BIS Z-EL-002-RS232                         
81101655 BTL5-E17-M0295-B-KA05                      
81101656 BTL5-E17-M0254-B-S32                       
81101622 BTL5-E17-M0254-Z-S32                       

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !