Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

Code                                   Model

120332 BTL5-A11-M0175-P-S 32                      
141287 BIS C-6026-034-050-06-ST19                 
157131 BES IKN-070T 38-G-S4                       
81101534 BML M02-I34-A3-M0106-R0025                 
127662 BTL6-A110-M0975-A1-S115                    
127608 BTL6-P110-M0925-A1-S115                    
127609 BTL6-P110-M0950-A1-S115                    
127610 BTL6-P110-M0975-A1-S115                    
551326 BFO 18A-LEE-MZG-20-0 5                     
127660 BTL6-A110-M0925-A1-S115                    
127657 BTL6-A110-M0850-A1-S115                    
124280 BTL6-A110-M0900-A1-S115                    
127606 BTL6-P110-M0850-A1-S115                    
146878 BWL 9090-D-R011-S49                        
146879 BWL 9090-D-R012-S49                        
122125 BFO 18A-LGG-MZG-10-2                       
182423 BNS 819-D05-R16-62-10                      
128233 BNS 819-D05-R16-62-10                      
141220 BKT M-15C-U-S4                             
80000262 GEL 153 E 3600 A 0                         
177875 BSW 819-492-06K2                           
553657 BES 516-356-B0-C-05                        
552862 BES 515-356-B0-C-03                        
553166 BKS-S 20-3-15                              
551803 BKS-S 20-4-15                              
120001 BES 516-329-E4-C-05                        
142917 BKS-S 19-1/GS4-PU-00 6                     
142927 BKS-S 19-14-PU-05                          
80050390 BKS S92-00                                 
80000711 99-4624-00-16                              
80000297 79-5101-30-04                              
121962 BKS-B 48-1/GS 49-PU-02                     
553509 BFO 74A-LA-KB-PZK-10-02                    
553508 BFO 74A-XB-LB-PZK-15-02                    
141874 BFO D22-LA-KB-EAK-10-02                    
152275 BFO D22-XB-LB-EAK-15-02                    
11027240 CSPC3A2-030-390                            
144136 BKS-S 48-1/GS 4-PU-02                      
113005 BES 516-542-B0-H-03                        
80001013 79-3450-224-05                             
80000115 79-3454-224-05                             
159037 BES Q08ZC-PSC20B-BP02                      
306076 BEN 516-14-500                             
142781 BES M18MG-GSC70B-BV05                      
142780 BES M18MG-USC70B-BV05                      
126861 BLE 18KF-PA-1PP-S4-C                       
153339 BIS M-112-02-L                             
169235 BCC M313-M313-30-300-PX43T2-006            
528781 BES 516-361-B0-C-03                        
138443 BAW MKV-020 19-S4                          
142815 BIS L-503-PU1-15                           
522881 BCS 018-WO-5-L-03                          
117363 BTL5-A11-M0200-P-S 32                      
151265 BSW 816-203-06L3-WO                        
11002453 08-0329-000-024                            
167730 BML-S1B0-Q53G-M400-L0-KA05                 
81101197 BTL5-A11-M0250-P-KA05                      
148743 BIS S-108-52/L                             
143122 BIW1-A310-M0360-P1-S115                    
153186 BFB 75K-003-P-02                           
125808 BOS 6K-PU-1LHA-SA1-S75-C                   
145184 BCS M18KM3-POC80G-S04G-001                 
552170 BES 30 0-KH-2S                             
117365 BTL5-A11-M0225-P-S 32                      
8610 BAS S-000-LX-P0-S 4-ADT                    
130913 BOS R-22                                   
126201 BGL 80A-002-S 49                           
151865 BIS M-301-001-S115                         
551343 BFO 18A-XAA-MZG-30-3                       
117367 BTL5-A11-M0250-P-S 32                      
118540 BES 516-706-A-3                            
127843 BTL6-A310-M0750-A1-S115                    
136154 BOS 21-HS-1                                
140723 BES 516-211-S 21-EL-W                      
124539 BES 516-620-PS-02                          
171219 BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A                
179776 BCC M415-0000-1A-001-PX0334-250            
551508 BES 516-543-B0-H-03                        
11024042 6204231
80050549 80111
179824 BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-020            
179831 BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-020            
131243 BKS-S 75-14-03                             
142778 BES M18MG-USC70B-BP03                      
80050500 79-5714-50-03                              
141809 BKS-S 20-4-PU-07 5                         
126531 BMF 307K-R-AS-L-3-03                       
143483 BKS-S 20-10-PU-05                          
179778 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-200            
551689 BKS-S 28E-03                               
143402 BES M30MF-GSC15B-S04K                      
143401 BES M30MF-USC15B-S04K                      
518351 BES 517-1603-QP-S-03                       
518371 BES 517-1605-QP-S-03                       
126867 BLS 18KW-XX-1P-S4-L                        
129983 BOS 18KF-NA-1XA-C-02                       
126850 BOS 18KF-PA-1XA-C-02                       
126847 BOS 18KF-PA-1XA-S4-C                       
306100 BEN 516-14-360                             
773749 BEN 516-14-400                             
11007653 99-1486-822-08                             
141804 BKS-S 19-1-PU-10                           
553869 BKS-S 20-1-20                              
141808 BKS-S 20-1-PU-10                           
139564 BOS 18KR-XT-IS10-S4                        
80050531 09-0462-70-19                              
163803 BOS 50K-PSV-RH12-S4                        
11005698 BM3510                                     
81101562 BTL5-A11-M0225-P-KA02                      
135194 BOD 63-HW-1                                
81101224 BTL5-G21-M0300-P-S32                       
81101406 BML-S1B0-Q53G-M400-10-KA05                 
130384 BIS S 150-32/A                             
142589 BES 516-300-S 135-NEX-S4-D                 
142590 BES 516-300-S249-NEX-S4-D                  
115169 BFO 18A-LCC-UZG-20-1 5                     
149582 BOS 21M-PUS-RV13-S4                        
127832 BTL6-A310-M0800-A1-S115                    
183268 BNI IOL-302-000-Z013                       
134596 BOS 21M-NUS-RH12-S4                        
136032 BOS 21M-NUS-RV13-S4                        
127661 BTL6-A110-M0950-A1-S115                    
127663 BTL6-A110-M1000-A1-S115                    
127611 BTL6-P110-M1000-A1-S115                    
149580 BOS 21M-XT-LS11-S4                         
11000690 mic 340/D/TC                               
171218 BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A                
139591 BTL6-A301-M0150-A1-S115                    
81101529 BML M02-I45-A3-M0170-R0025                 
553826 BOS 18-BL-2                                
182552 BNS 813-D04-R16-62-12-04                   
143833 BIW1-A310-M0400-P1-S115                    
138921 BTL6-A301-M0050-A1-S115                    
138922 BTL6-A301-M0100-A1-S115                    
81101261 BTL5-A11-M0300-P-KA05                      
117369 BTL5-A11-M0300-P-S 32                      
143836 BKS-S 20E-4-PU-03                          
80000623 79-3450-24-05                              
111242 BES M12ML-NOC20B-BV05-002                  
139555 BOS 18KR-NU-IE10-02                        
139556 BOS 18KR-PU-IE10-02                        
149020 BES 516-3005-G-E4-C-PU-02                  
152268 BES 516-371-G-E4-C-02                      
552860 BES 515-325-B0-C-PU-03                     
552870 BES 515-356-B0-C-PU-03                     
80051000 79-3506-55-03                              
110404 BEFESTIGUNGSKLAM  KPL BTLPM5VZ             
113461 BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001                 
151102 PROX 922FS0 8-A4P-Z925                     
132506 BES 516-3007-E5-C-S 49                     
141817 BKS-S 49-1-PU-10                           
124042 BMF 305K-PS-C-2-PU-05                      
551523 BES 516-546-B0-H-03                        
143163 BES M30MF-GSC15B-BV03                      
118805 BKS-S 99-00                                
81000105 BNL 5304-160-04-2500                       
11000379 mic 130/D/TC/E                             
11002762 mic 35/D/TC/E                              
137175 BIL EMD0-T060A-01-S75                      
551321 BFO 18A-LEE-SMG-20-0 5                     
551371 BFO 18V-LCC-SMG-23-0 75                    
81101540 BML-S1B0-Q53F-M410-K0-KA02                 
81101450 BML-S1B0-Q61F-M420-E0-KA02                 
81101609 BTL5-E17-M0600-T-3S32                      
155465 BML-M02-I45-A0-T4800-R0000                 
130216 BIS L-501-PU1-25                           
552341 BIS C-500-PU-30                            
146555 BTL5-P5-M0508-J-DEXC-TA12                  
146467 BTL5-P5-M0661-J-DEXC-TA12                  
146880 BWL 110110-D-R011-S49                      
146881 BWL 110110-D-R012-S49                      
139590 BTL6-A301-M0130-A1-S115                    
551320 BFO 18A-LCC-SMG-20-1                       
551334 BFO 18A-LGG-SMG-10-1                       
81000208 BNL 5306-080-4-400                         
137572 BTL6-A301-M0200-A1-S115                    
127833 BTL6-A310-M0875-A1-S115                    
11001804 ZWS-70/CU/QS                               
120333 BTL5-A11-M0350-P-S 32                      
133442 BFO D13-LA-QB-EAK-05-02                    
551304 BFO 18A-XAE-UZG-30-2 5                     
143130 BIW1-A310-M0500-P1-S115                    
81101563 BML-M02-I34-A0-M0370-R0000                 
149562 BOS 21M-PA-PT10-S4                         
554135 BFO 18A-LEE-MZG-20-0 38                    
551346 BFO 18A-XAA-SMG-30-2                       
81101612 BML-M02-I45-A0-M0500-R0000                 
132466 BES 516-3005-E5-C-S-49                     
132507 BES 516-3022-E5-C-S 49                     
772020 BSE 69                                     
553704 BES 516-360-B0-C-PU-03                     
150694 PROX 922FS0 8-A4P-PU-L                     
114762 BKS-S-79-00                                
145434 BES M08MG-GSC20B-BP00 5-GS04               
142296 BES M08MG-USC20B-BP05                      
164194 BES M08MG-USC20B-BV02                      
140940 BOS 18KF-PA-1RE-S4-C                       
142931 BKS-B 25-1/GS49-PU-00 3                    
123666 BKS-B 49-1/GS 49-PU-00 6                   
122068 BES 517-398-NO-C-PU-03                     
152183 BES M08EB-NOC40F-S49G                      
152182 BES M08EB-NSC40F-S49G                      
152180 BES M08EB-PSC40F-S49G                      
156248 BKS-S115-PU-01                             
143515 BKS-S 20-4/GS4-PU-00 6                     
152181 BES M08EB-POC40F-S49G                      
140923 BOS 18KF-PA-1RE-C-02                       
121368 BES 517-132-M3-H                           
133121 BTL5-F-2814-1S                             
11026825 GEL 248-V-2-M100-05-C                      
131019 BIS S 150-42/A                             
122159 BIS C-326-05                               
117373 BTL5-A11-M0360-P-S 32                      
123206 BTL5-M1-M0600-P-S 32                       
123209 BTL5-M1-M0750-P-S 32                       
122436 BES IKU-021 28-G-S4                        
118543 BES 516-IV 2                               
81101323 BTL5-P2-M0500-P-KA15                       
81101684 BTL5-E10-M0150-P-KA02                      
80050286 ZAN5 0100 012 0                            
526084 BFO 18A-XAE-MZG-30-2 5                     
554353 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-05                     
128984 BOS 18E-PS-1N2M-S4-D                       
139241 BTL5-C10-M0050-P-S32                       
117399 BTL5-E10-M0050-P-S 32                      
11001533 LPC-25/CDD/M18                             
81101308 BML-S1B0-Q61G-M420-20-KA02                 
117317 BTL5-C10-M0100-P-S 32                      
117316 BTL5-E17-M0100-P-S 32                      
117400 BTL5-E10-M0100-P-S 32                      
81101492 BML-S1B0-Q61F-M420-E0-KA05                 
81101466 BML-S1B0-Q61K-M420-10-KA05                 
136579 BNP 29-04-D12-100                          
117376 BTL5-A11-M0400-P-S 32                      
11005059 GEL 2432T-1B0000                           
554047 BOS 18M-PU-1PD-SA 5-C                      
134404 BOS 21M-NA-PT10-S4                         
164151 BAE0001                                    
80000891 09-0462-25-19                              
132467 BES 516-3007-E4-C-PU-05                    
139562 BOS 18KR-NU-IE10-S4                        
139563 BOS 18KR-PU-IE10-S4                        
155651 BES M18MG-GSC70B-BP00 3-GS04KO             
141816 BKS-S 48-PU-10                             
554151 BES 516-546-B0-H-PU-05                     
142218 BKS-S 80-G-PU-05                           
142217 BKS-S 80-W-PU-05                           
80050589 79-3484-35-08                              
144153 BKS-S 49E-4-PU-03                          
144138 BKS-S 49-4/GS 4-PU-00 6                    
132511 BES 516-3005-E4-C-PU-05                    
132510 BES 516-3022-E4-C-PU-05                    
123070 BKS-S116-PU-02                             
552848 BES 516-363-B0-C-03                        
80000304 79-3480-35-08                              
510041 BES 516-324-E2-N-03                        
550023 BIS F-300-05                               
133647 BFO 18V-XAC-SMG-30-1                       
782941 BKS-S 90-G-PU-06                           
178862 BUS M18K0-PSXEP-030-EP00 3-GS92            
81100870 BTL5-P1-M0550-P-S32                        
154127 BDD 611-R3Q4-0-52-N-00                     
117416 BTL5-P1-M0600-P-S 32                       
131714 BTL5-P1-M0700-P-S32                        
117417 BTL5-P1-M0750-P-S 32                       
551317 BFO 18A-LAA-UZG-20-3                       
525604 BFO 18A-LEE-UZG-20-2 5                     
526093 BFO 18A-XAE-SMG-30-2                       
137804 BOS 21-AD-1                                
131713 BTL5-E10-M0130-P-S32                       
551381 BFO 18V-XAD-SMG-30-1                       
551374 BFO 18V-LDD-SMG-23-0 75                    
139243 BTL5-E17-M0150-P-S32                       
81000259 BNL 5308-120-06-400                        
142596 BES 516-300-S 308-NEX-S4-D                 
81101556 BML-S1A1-A62Z-M300-90-KA05                 
119291 BTL5-C10-M0150-P-S 32                      
127834 BTL6-A310-M0900-A1-S115                    
117401 BTL5-E10-M0150-P-S 32                      
81000217 BNL 5308-120-12-100                        
146566 BIL ED0-B010P-02/30-S75                    
159496 BIS C-318-05                               
137573 BTL6-A301-M0250-A1-S115                    
137575 BTL6-A301-M0300-A1-S115                    
551311 BFO 18A-LAA-MZG-20-2                       
128329 BTL5-A11-M0450-P-KA05                      
117379 BTL5-A11-M0450-P-S 32                      
11026824 FKM 130 13 G                               
122921 BOS 6K-NU-1LQA-C-02                        
178856 BUS M18K0-XAFX-030-S04K                    
80051103 GEL 152-G-1024-K2-C-05                     
80000904 99-4632-75-19                              
142841 BKS-B 25-1/GS49-PU-01                      
149179 BKS-S 19-1-SP1-05                          
149181 BKS-S 20-1-SP1-05                          
123175 BKS-B 48-1/GS 49-PU-03                     
80050732 99-0738-00-24                              
141810 BKS-S 20-4-PU-10                           
143572 BES M30MF-GSC15B-BV05                      
141558 BKS-S 19-3-PU-10                           
143502 BKS-S 20-3-PU-10                           
552958 BKS-S 20-4-20                              
141832 BOS 5K-PS-RD11-02                          
137802 BMF 21K-PS-C-2-PU-03                       
131120 BKS-S 75-3/GS4-PU-00 5                     
143844 BKS-S 20E-4-PU-05                          
123066 BKS-S115-PU-02                             
120740 BKS-S48-15-CP-05                           
553607 BES 516-357-S 4-C                          
80000759 79-3430-236-04                             
111291 BTL5-P-5500-2                              
133128 BTL-P-1014-4R                              
124034 BMF 305K-PS-C-2-S49-00 2                   
80050488 79-3430-231-04                             
553854 BES 516-329-S 4-C                          
141830 BOS 5K-NS-ID10-02                          
135598 BOS 5K-PO-ID10-S75                         
135608 BOS 5K-PO-RD11-S75                         
135587 BOS 5K-PO-RR10-S75                         
141828 BOS 5K-PS-ID10-02                          
135597 BOS 5K-PS-ID10-S75                         
135607 BOS 5K-PS-RD11-S75                         
141825 BOS 5K-PS-RR10-02                          
135589 BOS 5K-PS-RR10-S75                         
153791 BES G06EB-NOC40F-S49G                      
153793 BES G06EB-POC40F-S49G                      
143573 BES M30MF-USC15B-BP03                      
11027374 C12F4A2-20K-122                            
149067 BKS-S 48-SP1-05                            
551327 BFO 18A-LEE-MZG-20-1                       
11000149 mic 600/D/TC                               
149579 BOS 21M-PA-LE10-S4                         
122920 BOS 6K-PU-1LQA-C-02                        
120327 BTL5-E10-M0175-P-S 32                      
180500 BES 516-300-S295/1 750-S4                  
123824 BIS C-326-10                               
81000139 BNL 5306-120-5-250                         
81000230 BNL 5306-120-5-400                         
127835 BTL6-A310-M0950-A1-S115                    
127836 BTL6-A310-M1000-A1-S115                    
142816 BIS L-503-PU1-20                           
131477 BTL6-A110-M1100-A1-S115                    
129351 BTL6-A110-M1200-A1-S115                    
139593 BTL6-A301-M0350-A1-S115                    
81101483 BTL6-P110-M1200-A1-S115                    
138220 BES 516-300-S 295/2 875-S 5                
143203 BES 516-300-S 295/3 775-S 5                
11001537 UCS-15/CDD/QM                              
117402 BTL5-E10-M0200-P-S 32                      
81000283 BNL 5308-100-02-0400                       
81000236 BNL 5308-100-03-400                        
81000218 BNL 5308-120-03-250                        
81101243 BTL5-C10-M0200-P-S32                       
81101362 BTL5-E10-M0200-P-KA05                      
11005181 lcs-130/DD/QP                              
117383 BTL5-A11-M0500-P-S32                       
80050919 lcs-25/DD/HV/QP                            
11005055 lcs-25/DD/QP                               
138923 BTL6-A301-M0400-A1-S115                    
80050887 GEL 248 V 1M 150 03                        
80050385 ZAN5 0128 012 0                            
550590 BOS 18-NF-1                                
550591 BOS 18-NF-2                                
552776 BOS 18-UK-10                               
143164 BES M30MF-USC15B-BV03                      
111636 BKS-S 20-4/GS 4-PU-00 3                    
148791 BES M30MF-USC15B-BV02                      
158955 BES Q08ZC-PSC20B-S49G                      
139709 BKS-S 20-4/GS49-PU-01                      
778004 BKS-S 51-00                                
553600 BES 516-377-E5-C-S 4                       
528672 BES 516-355-B0-C-05                        
553703 BES 516-360-B0-C-05                        
143516 BKS-S 20-4/GS 4-PU-01                      
153798 BES G06ED-NOC40F-BV02                      
153799 BES G06ED-NSC40F-BV02                      
153800 BES G06ED-POC40F-BV02                      
152835 BES G06ED-PSC40F-BV02                      
129999 BLE 18KW-NA-1PP-S4-C                       
126863 BLE 18KW-PA-1PP-S4-C                       
128349 BMF 305K-NS-C-2-PU-05                      
141819 BKS-S 49-4-PU-10                           
113747 BES 516-368-E0-C-03                        
170664 BES M12MG-GSC30B-BP05                      
126762 BES 516-327-S 4-W                          
516742 BKS-S 8-4-05                               
133126 BTL-P-1012-4R-PA                           
118804 BKS-S 98-00                                
117418 BTL5-P1-M0800-P-S 32                       
123210 BTL5-M1-M0800-P-S 32                       
81101306 BML-S1A1-A62Z-M300-90-KA02                 
553841 BIS F-300-10                               
117403 BTL5-E10-M0225-P-S 32                      
115170 BFO 18A-LCC-UZG-20-2                       
183266 BNI IOL-252-000-Z013                       
183267 BNI IOL-256-000-Z013                       
11003458 GEL 260-X-00250-K-0-9-1                    
11027282 GEL 2161Y015                               
11027282 GEL 2161Y015                               
551600 BOS R-8-22                                 
80051227 BES IKU-015 28-G-S4                        
185790 BTL5-M1-M0075-B-S32                        
136026 BOS 21M-NA-LE10-S4                         
8649 BES IKJ-S-050-P-2-S-S4-C                   
139594 BTL6-A301-M0450-A1-S115                    
122202 BTL5-P1-M0075-B-S 32                       
117289 BAW MKZ-471 19-S4                          
154725 BTL5-E17-M0250-P-S 32                      
131710 BTL5-E10-M0230-P-S32                       
119292 BTL5-E10-M0250-P-S 32                      
180452 BES 516-300-S295/2 875 -S4                 
180449 BES 516-300-S295-1 250-S4                  
145982 BSW 819-493-12L2                           
554345 BFO 04-PK-1                                
151713 BTL5-E50-M0560-J-DEXC-TA12                 
81100994 BTL5-E10-M0250-P-KA05                      
81000271 BNL 5308-160-03-0300                       
131902 BES 516-300-S 295/3 775-S 4                
81101487 BML-S1B0-Q53F-M410-K0-KA10                 
178854 BUS M18K0-XAFX-150-S04K                    
81000214 BNL 5308-120-03-0400                       
81000289 BNL 5308-160-03-0400                       
123389 BES IKV-045 23-G-Z-S 4                     
128657 BES 516-300-S 295/1 025-S 4                
80000837 ZAN3 0256 012 0                            
154408 BML-S1B0-Q61F-M420-K0-KA01S86A             
136863 BOS 5 HW2                                  
80050972 FA49-0001                                  
11003987 FA50-01                                    
11001408 FA50-02                                    
11004963 08-2425-010-000                            
11023879 08-2811-000-000                            
11023879 08-2811-000-000                            
11003514 08-1078-000-000                            
80000112 09-0433-87-05                              
11004480 08-2424-010-000                            
631885 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  1                  
631886 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  2                  
631887 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  3                  
631888 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  4                  
631889 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  5                  
631890 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  6                  
631891 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  7                  
80050613 09-9791-30-05                              
80050907 09-9748-00-03                              
11028145 V1400/VC1323A4R300S                        
11028117 V1482/VE63-23A4R300S                       
638667 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  8                  
81101628 BML-A013-M0045                             
80050906 09-9747-00-03                              
80051255 R1670/RELM 004-00246-0080-1                
80051162 FA 55-05                                   
11000224 FA51-1437                                  
11001668 FA55-03                                    
11000222 FA55-08                                    
121366 BES 517-132-M6-H                           
80050393 BKS-S 103-00                               
553031 BES 516-366-B0-C-05                        
121375 BES 517-132-M5-H                           
113958 BES M08EL-NSC25F-BV05-002                  
158956 BES Q08ZE-PSC-20B-S49G                     
143575 BES M30MF-USC15B-BV05                      
11027241 CSPC3A2-150-390                            
124040 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 2                   
80000789 79-3384-35-04                              
148734 BMF 307K-PS-C-2-PU-02                      
142925 BKS-S 19-4-PU-10                           
552143 BES 516-363-B0-C-PU-03                     
141939 BES 516-3017-G-E4-C-PU-05                  
141060 BKS-S 48-1/GS49-PU-02                      
141051 BKS-S 48-1/GS49-PU-01 5                    
126852 BOS 18KW-PA-1XA-C-02                       
126851 BOS 18KW-PA-1XA-S4-C                       
113783 BES M18ML-NSC80F-BV05-002                  
80002019 UHU-ENDFEST-275                            
776536 BSE 61-ERSATZ                              
772021 BSE 70                                     
771967 BSE 72                                     
130960 BES M18MI-NSC80B-BP03                      
553663 BES 516-370-B0-C-03                        
133732 BES 516-3023-E4-C-PU-05                    
122519 BKS-S134-17-05                             
139708 BKS-S 19-4/GS49-PU-01                      

 

Balluff Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !