Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng price list các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

BALLUFF PRICELIST
COD SAP Code Article
11024291 CPA3B2-100-320                             
11024188 CPA3A2-500-010                             
132444 BES M12EE-POC40B-S04G                      
553912 BES 516-327-A0-C-PU-05                     
118568 BES 516-324-E4-C-S 4-00 7                  
146545 BES 516-300-S 166-PU-06                    
8788 BOS 25K-5-M25-02                           
325492 BES 516-215-E4-E-03                        
114582 BES 516-326-G-B0-C-PU-05                   
152040 BES 516-324-G-E0-C-S49-01                  
552206 BIS C-350-00 3                             
81101519 BTL5-T110-M0475-B-S103                     
131683 BTL5-E10-M0950-A-SA211-S135                
81101159 BTL5-T110-M0460-B-S103                     
164198 BTL5-T110-M0500-B-S103                     
81101107 BTL5-T120-M0450-B-S103                     
81101245 BTL5-E10-M1000-A-SA211-S135                
781386 BES 517-560-H-ERSATZ                       
781402 BES 517-561-H-ERSATZ                       
553873 BES 516-347-M0-C-S 49                      
121325 BIS C-108-11/L                             
120898 BIS-C-505-PU-01                            
120900 BIS C-506-PU-01                            
120497 BES M08MG1-PSC60F-S04G                     
159101 BES 516-300-S 166-PU-05                    
180949 BES 516-324-E4-C-S 4-00 2                  
123663 BES 516-326-G-E4-C-PU-05                   
153010 BES 516-3021-G-E4-C-02                     
552442 BES 516-3028-G-E5-Y-S 49                   
11003438 04-0186-009                                
119316 BLS 18K-XX-1LT-E5-C-S 4                    
121904 BES 517-140-M4-H                           
80050664 GEL 260T010000D003                         
550812 BES 516-100-S 33                           
128417 BMF 21-HW-10                               
136471 BIL 01-HW-1                                
112495 RPTA 8010-PU-05                            
80050547 GEL 260V-00200-A051                        
80051221 BTL5-Q5651-M0560-P-K05                     
81100882 BTL5-E10-M1100-K-K10                       
11005587 GEL 235-SG-12-12-E-A-E-3                   
144388 BOS 12M-PS-1YB-BO-C-03                     
121451 BES 517-132-M3-N                           
136001 BES 516-3044-G-E4-C-PU-05                  
141318 BOS 18E-PS-1UB-E5-D-S4                     
133435 BES M18ML-PSC50A-S04G-W                    
6017 BNN 520-UB-400                             
141316 BOS 18E-PS-1XD-SA 1-S 4                    
159099 BES 516-300-S202-PU-05                     
157527 BIS Z-501-PU1-05/E                         
114167 BTL5-P1-M2250-B-S 32                       
81100443 BTL5-A11-M2750-P-S32                       
139975 RPEA 3005P-PU-05                           
81101625 BTL5-E10-M1185-B-S32                       
11003161 GEL 159 G 4096 A 35                        
123390 BIS C-60R-001-08P-PU-05                    
113007 BIS C-670                                  
157269 BOD 63M-LB04-S115                          
81100597 BTL5-S173-M0850-B-S32                      
81101208 BTL5-H112-M1000-B-S92                      
900920 BES 30-SM-2                                
999995 BES 36 0-BS-1                              
81101444 BTL5-S114-M0850-B-S32                      
80050418 GEL 208 TN 01800 D 001                     
81100111 BTL5-S104-M2250-P-S32                      
81100111 BTL5-S104-M2250-P-S32                      
81101354 BTL5-P1-M2400-B-S32                        
81101355 BTL5-P1-M2450-B-S32                        
81101463 BTL5-P1-M2500-B-S32                        
118136 BOD 26K-LA02-S4-C                          
180555 BES 516-215-E4-E-05                        
106029 BNN 520-81-S-280                           
137659 BES R01ZC-NAC70B-BP05                      
180523 BES 516-213-E4-E-03                        
130015 BOS 18KF-NA-1LOC-S4-C                      
130045 BOS 18KF-NA-1LQP-S4-C                      
130012 BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C                      
130047 BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C                      
121363 BES 517-132-M4-H-S 4                       
151137 BES 516-371-E4-C-05                        
139790 BOS 35K-PO-1UD-S 4-C                       
115452 BES M18ML-PSH12E-S04G-W                    
148266 BSB-04-F01P/4-M02M-KP-10                   
148267 BSB-04-F01P/8-M01M-2319                    
120666 BES M18MD1-PSC12B-S04G                     
120505 BES M18MG1-PSC12B-S04G                     
135396 BES R01ZC-PAC70B-BP00 2-GS04               
11002216 GEL 207-VN-0100-B-6-3-1                    
8468 RPK 2102                                   
11007718 GEL 208-TN-000100-D-0-3-1                  
11024375 GEL 212-TN-40-0                            
131494 BTL5-E10-M1100-B-S32                       
131495 BTL5-E10-M1200-B-S32                       
131496 BTL5-E10-M1250-B-S32                       
81101475 BTL5-E17-M1150-B-S32                       
81101445 BTL5-E17-M1250-B-S32                       
81101204 BTL5-E10-M1050-B-S32                       
81101369 BTL5-E10-M1110-B-S32                       
81101098 BTL5-E10-M1150-B-S32                       
81101207 BTL5-E17-M1200-B-KA02                      
133306 BFS 26K-PS-L02-S115-C                      
139431 BKS-S107-RT04                              
151501 BKS-S109-RT14                              
123939 BFS 26K-PS-L01-S115                        
117080 RPK 8C01-P                                 
11026590 BKM 7 Scanner TK7RL - 6304235              
81101560 BML00E                                     
11027249 CSPC3A2-10K-390                            
80051203 BTL5-PT06J-12-10S                          
530132 BES 516-345-M0-C-05                        
150708 BES Q40KFU-PSC40E-S04G                     
157923 BES R01ZC-PSC70B-BP00 3-GS49               
81101276 BML-M01-I35-A3-M0034-R0000                 
80051144 BNN-UR-090-160-12                          
143078 BES Q08ZC-NSC20B-BP06                      
141141 BES Q08ZE-PSC20B-BP06                      
131827 BES R01ZC-PSC50B-BX03-V                    
80050667 GEL 208T 00500 B 733                       
80050553 GEL 260 VN-00163-B-701                     
81101265 BTL5-E10-M0450-B-NEX-S32                   
81101636 BTL5-S172-M1200-K-K10                      
167043 BTL5-S112-M2050-P-S32                      
81100380 BTL5-S112-M2250-P-S32                      
81100874 BTL5-E10-M1500-K-SR32                      
149389 BTL5-D112-M1900-P-S93                      
81101477 BTL5-H110-M1750-P-S94                      
80051253 BM3525                                     
185797 BTL5-P1-M2600-B-S32                        
81101630 BTL5-G11-M1275-B-S32                       
554543 BES 18 0-BS-2                              
155463 BML-M02-I45-A0-T1000-R0000                 
147001 BTL5-T110-M0600-B-S103                     
553563 BOS R-9                                    
11004897 GEL 260-XN-00100-C-0-3-1                   
161606 SK-4-10-B-VA/PTFE                          
137965 BES 516-326-BO-C-S4-00 5                   
159515 BIS Z-501-PU1-05/M                         
11028174 D12-4P8-10K-182                            
125901 BKS-S 48-15-CP-20                          
551893 BES 516-327-G-S 4-H                        
523151 BPN 18M-F-02-03                            
130039 BLE 18KW-PA-1LT-S4-C                       
552042 BES 516-387-E1-X-PU-05                     
120506 BES M18ME1-PSC20F-S04G                     
128352 BTL5-S118-M2000-P-S147                     
185967 BTL5-S118-M2000-P-S147                     
80050749 GEL 153 G 4096 A 35                        
11004618 GEL 208-V-00180-G-0-1-3-S                  
80051068 GEL 208-Y-001                              
81100934 BTL5-H122-M0650-B-S94                      
81100935 BTL5-H122-M0700-B-S94                      
152994 BOD 63M-LA04-S115                          
159824 BOD 63M-LB02-S115                          
11024521 GEL 293-VN-000160-L-0-0-1                  
81101549 BTL5-E10-M1350-H-K05                       
81100762 BTL5-E17-M1350-K-K05                       
81100808 BTL5-E17-M1440-K-K05                       
121494 BES M12MG1-NSC60B-S04G                     
121492 BES M12MD1-NSC60B-S04G                     
133117 BTL5-P-4500-1                              
149379 BES R05KB-PSC20B-EP10                      
552074 BIS F-213                                  
552242 BIS F-213-01                               
156350 BES Q05AC-PSC15B-S49G                      
552071 BES 516-300-S 101-C-05                     
550793 BES 516-326-S 1-C                          
80050310 GEL 208 TN 01000 C 011                     
180389 BTL5-E10-M1300-B-KA05                      
81100968 BTL5-G11-M1350-B-S32                       
81100266 BTL5-A11-M1300-B-S32                       
81100058 BTL5-A11-M1450-B-S32                       
81100315 BTL5-A11-M1400-B-S32                       
133304 BFO 18A-XAA-MZG-30-12                      
81101554 BTL5-P1-M3250-P-S32                        
131493 BTL5-A11-M1500-B-S32                       
11005806 GEL 207-TN-02500-C-4-0-1                   
131744 BTM-A1-101                                 
81100911 BTL5-S174-M0550-K-SR32                     
81100910 BTL5-S174-M0600-KSR32                      
999986 BES 12 0-KH-1                              
551601 BOS R-8-0 25                               
80050243 GEL 208V000200B733                         
136764 BTL5-Q5650-M0610-P-KA10                    
336607 BES 517-223-M5-E                           
149377 BES R05KB-PSC40B-EP06                      
147172 BES 516-377-E3-C-PU-03                     
552468 BES 516-325-S 4-WR                         
140937 BOD 18KF-RA01-C-02                         
140958 BOD 18KF-RA01-S4-C                         
325489 BES 516-212-E4-E-03                        
157386 BES 516-3040-I02-C-S49-00 3                
81200130 GEL 235-cavo-10-12                         
80000907 72-6304-00-06                              
166775 BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002           
553357 BES 516-300-S 180-PU-06                    
80000691 72-6316-00-04                              
142974 BES 516-3044-G-E4-C-S49-00 3               
149832 BES 516-324-E4-C-S4-02                     
121690 BES M12MI-NSH80B-S04G                      
81000112 BNL 5306-120-6-1200                        
11007656 ZFN0873                                    
550723 BOS R-6-45                                 
80051152 GEL 260-VN-2500-A-2-0-1                    
80000244 GEL 260-TN-10000-D-0-0-1                   
137894 BTM A1-102-VM 1000                         
310680 BTL5-C10-M0762-R-S32                       
143542 BMS CC-P-D12-A-00                          
143536 BMS CU-P-D12-A040-00                       
81101108 BTL5-T120-M0650-B-S103                     
81101109 BTL5-T120-M0700-B-S103                     
81101400 BTL5-T110-M0625-B-S103                     
145895 BTL5-T110-M0650-B-S103                     
145894 BTL5-T110-M0700-B-S103                     
147002 BTL5-T110-M0750-B-S103                     
81101059 BTL5-T120-M-0600-B-S103                    
81101259 BTL5-E10-M1250-A-SA211-S135                
11004531 GEL 260-X-001024-D-0-3-3                   
81101514 BTL5-S172-M0600-K-K10                      
131743 BTM A1-102                                 
81100685 BTL5-A11-M1600-K-K05                       
121491 BES M12MF1-NSC10F-S04G                     
121490 BES M12MC1-NSC10F-S04G                     
119632 BES M12MI-PSH80B-S04G                      
121205 BES 517-410-ERSATZ                         
119356 BFO 74A-XA-JB-PZK-20-04                    
121206 BES 517-421-ERSATZ                         
781401 BES 517-463-ERSATZ                         
180520 BES 516-217-E4-E-03                        
120168 BES M08EG1-PSC15A-S04G-W                   
120473 BES M08EG-PSC15A-S49G-W                    
113726 BES 516-113-A0-C-PU-05                     
81101513 BTL5-E10-M1500-K-K10                       
81101460 BTL5-E10-M2540-P-S32                       
81101484 BTL5-E17-M2750-P-S32                       
81100726 BTL5-E10-M2750-P-S 32                      
130900 BIS C-60R-002-08P-PU-05                    
136867 BOS 5 HW6                                  
182404 BNS 819-D03-L12-62-10                      
180515 BES 516-213-E5-E-S 21                      
156540 BES 516-324-SA56-E5-C-S49                  
81000202 BNL 5307-120-02-130                        
127001 BIS C-702-A                                
152503 BTL5-S172-M0250-A-SA278-KA10               
123781 BTM-E1-003                                 
123782 BTM-E1-004                                 
11004703 GEL 293-X-00512-L-0-3-3                    
118118 BFS 28K-PS-F01-02                          
81101111 BTL5-S173-M1225-B-S32                      
80000289 79-3406-45-03                              
11002979 09-0135-70-03                              
11027245 CPA3A1-150-110                             
11023540 CPA3A1-100-320                             
11024000 C12F4B2-10K-022                            
80000735 09-3390-00-04                              
80050315 09-4219-00-07                              
142013 BMF 307-HW-73-115                          
11002693 09-0123-99-06                              
11004471 09-0481-00-08                              
80050308 79-3384-52-04                              
80000671 09-0572-00-08                              
80050483 BKS-B 20-4-05                              
80050659 R1258/RDMF613-00321-5000                   
11027225 99-0405-10-03                              
80050316 09-4220-00-07                              
80050192 BNN 530-UB-100                             
80050599 99-0413-00-05                              
80050395 07-0010-01                                 
80051003 09-0058-00-03                              
11028165 CQC3A2-200-120                             
11028169 CQC3B1-200-110                             
11028173 CQC3B2-200-120                             
80051146 99-0429-57-04                              
11024020 C08F4B1-10K-012                            
80050686 R1321/RELF003-00205-MT10                   
80050718 R1350/REMF003-00205-MT10                   
80050910 99-0429-15-04                              
80000344 79-3429-14-04                              
80050174 09-4224-00-04                              
80050627 R1241/RDLF005-00241-5000                   
80050647 R1283/RDMF005-00241-5000                   
81101619 BML M02-I45-A0-M0016-R0000                 
80050998 99-0410-00-04                              
80000710 09-0145-05-07                              
165578 BCC M425-M414-3A-304-PX0434-010            
11024269 C12F3B3-500-120                            
165429 BCC M425-0000-1A-004-VX8334-050            
80000881 79-3384-45-04                              
11027476 09-3732-700-04                             
11024169 C12F5A2-10K-214                            
80000853 99-3383-00-04                              
80050235 99-3387-00-04                              
80050694 R1313/RELF003-00225-MT10                   
80050724 R1340/REMF003-00225-MT10                   
148477 BMS CS-M-D12-IZ                            
11027253 CPA3A1-150-110-B4                          
11004330 79-9002-12-03                              
80000974 99-0436-00-05                              
80000406 99-0436-10-05                              
80000446 99-0437-44-05                              
165811 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-020            
165489 BCC M415-M413-3A-300-PX0334-020            
80000452 79-0430-55-04                              
80000706 09-0412-90-04                              
80050815 09-0571-09-08                              
11003951 09-0424-00-07                              
11024148 C12F5B2-10K-214                            
80050573 79-3409-05-03                              
772342 BNN 520-TA-10                              
11004199 CQD3A2-100-320                             
80000401 79-3382-42-04                              
186539 BCS M18B4N1-PSC80D-EP02                    
164157 BAE-PS-XA-1W-24-050-003                    
553383 BES 516-133-M0-C-S 4-00 2                  
123382 BKS-S105-CP-05                             
153656 BES R05KB-USU40B-EV02                      
327761 BES 516-208-S 27-E                         
140957 BKT 18KF-001-P-S4                          
123325 BES M08MI-NSC40B-BP00 2-GS04               
81101424 BML-M01-I34-A3-M0008-R0001                 
125869 BES 516-3040-I02-C-S 49-00 2               
157385 BES 516-3040-I02-C-S49-00 2                
521921 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03                     
126159 BES M12MF1-PSC70F-S04G                     
121697 BES M12EG-PSC80F-BV03                      
162807 BTL5-E10-M2300-P-S32                       
81100708 BTL5-S104-M2500-P-S32                      

 

Balluff Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác vui vẻ với quý khách !!