Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

                Name                                                                           Model                                                      Code         

ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 0,15-3S 0023682
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 0,5-10M 0030912
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 0,5-10S 0051990
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 1,5-30H 0029504
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 1,5-30M 0020291
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 0,05-1S 0036193
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 0,15-3H 0024503
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 0,5-10M 0020766
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 0,5-10S 0018715
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 1,5-30M 0020792
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 1,5-30S 0019288
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 15-300S 0028237
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 3-60M 0030684
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0059768
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10M 0018034
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0018030
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30M 0018035
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0018033
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 3-60M 0031986
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 115V 0,5-10S 0033610
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 115V 1,5-30S 0031920
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S 0032966
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M 0024048
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S 0031532
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0016016
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0018047
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0017556
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0018048
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0018046
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0017021
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0018049
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0017862
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0017022
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0016935
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 3-60M 0016597
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 5-100H 0018050
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0016934
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3H 0034520
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0019194
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0030530
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30M 0021015
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 3-60M 0020886
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3H 0018024
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10H 0018025
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10M 0018021
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0018017
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M 0018022
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0018018
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0061856
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0054863
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10M 0026427
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0025112
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30M 0019946
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 0,05-1S 0018096
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 0,15-3S 0018097
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 0,5-10S 0018098
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 1,5-30M 0018103
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 1,5-30S 0018099
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 15-300S 0018101
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 5-100S 0018100
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 0,15-3S 0023783
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 0,5-10S 0017940
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 1,5-30M 0018780
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 1,5-30S 0018494
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 15-300S 0018779
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 3-60M 0017941
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 5-100S 0033079
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 0,05-1S 0043616
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 0,15-3S 0039633
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 0,5-10S 0028069
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 1,5-30M 0029416
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 3-60M 0036895
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,05-1S 0018063
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,15-3H 0021781
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,15-3S 0018064
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,5-10H 0038237
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,5-10M 0022461
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,5-10S 0017651
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 1,5-30H 0029653
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 1,5-30M 0021196
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 1,5-30S 0017141
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 15-300S 0017829
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 3-60M 0017713
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 5-100H 0037425
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 5-100S 0018066
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC48V 1,5-30S 0026247
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC48V 3-60M 0027409
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,05-1S 0027402
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,15-3H 0025048
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,15-3S 0021231
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,5-10M 0021773
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,5-10S 0021111
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 1,5-30M 0020775
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 15-300S 0020926
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC110/127V 0,5-10M 0030764
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC110/127V 0,5-10S 0022339
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC110/127V 15-300S 0048805
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC110-127V 5-100S 0024132
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC220V 0,5-10S 0021796
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC220V 1,5-30S 0021244
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC220V 15-300S 0021245
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC220V 5-100S 0024107
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC250V 15-300S 0022065
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC250V 5-100S 0021172
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/015 DC220V 0,5-10S 0033697
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S 0043610
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 AC50/60HZ 110V 30M 0032612
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30M 0031222
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30S 0033574
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 AC50/60HZ110V 0,5-10S 0036925
BLINKRELAIS AB 303.0082 220V50/60HZ 0,3-3S 0022970
BLINKRELAIS AB 305.200 DC110V 0,5/0,5S + RV 0017442
ZEITSCHUETZ AB 700.11.1111 AC50HZ 230V 2-60S 0022929
ZEITSCHUETZ AB 700.51.1111/07 50/60HZ230V 6H/5H 0002594
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0012053
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0012054
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.81 AC50/60HZ 230V 15-300S 0012057
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.81 AC50/60HZ 230V 5-100S 0012056
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0001766
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0011994
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0060010
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0051991
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0000520
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,3-6S 0001923
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0021390
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0023865
WISCHRELAIS AB 983N.0071 110VG 0029422
WISCHRELAIS AB 983N.7100 AC50/60HZ 230V 0017272
WISCHRELAIS AB 983N.7200 DC110V 0023004
LAMPENTESTER AB 990.10 0009876
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT AB7616.24 220V50/60HZ 0,15S-30H 0016972
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT AB7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0022934
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT AB7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0026044
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0026043
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB7666.21 AC50/60HZ230V 0,15S-1000S 0020786
VERZOEGERUNGSRELAIS AC7562.32 AC60HZ 230V 0,2-30S 0023072
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2,Z3 AD   3  10K-OHM              22,5MM 0055294
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2,Z3 AD   3  10M-OHM              22,5MM 0061507
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 100K-OHM              22,5MM 0007687
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 10K-OHM               22,5MM 0028962
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 10M-OHM               22,5MM 0004084
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 10M-OHM               30,5MM 0001211
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 1M-OHM                22,5MM 0004082
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 2,2M-OHM              22,5MM 0006154
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 20M-OHM               22,5MM 0004085
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 22K-OHM               22,5MM 0029928
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 4,7K-OHM              22,5MM 0008179
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2,Z3 AD   3 4,7K-OHM              22,5MM 0021691
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 4,7M-OHM              22,5MM 0003706
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 470K-OHM              22,5MM 0029850
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2,Z3 AD   3 470K-OHM              22,5MM 0050174
AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 47K-OHM               22,5MM 0016926
HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 110V 0020281
HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 230V 0016598
HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 240V 0040710
HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 24V 0020519
HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 42V 0018996
HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 60V 0034860
HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 6V 0018701
HILFSRELAIS AD 866.12 DC110V 0018196
HILFSRELAIS AD 866.12 DC12V 0020162
HILFSRELAIS AD 866.12 DC220V 0020088
HILFSRELAIS AD 866.12 DC24V 0018602
HILFSRELAIS AD 866.12 DC48V 0032786
HILFSRELAIS AD 866.12 DC60V 0018110
HILFSRELAIS AD 866.12/012 AC50/60HZ 230V 0043001
HILFSRELAIS AD 866.12/012 AC50/60HZ 42V 0036463
HILFSRELAIS AD 866.12/012 DC220V 0041932
HILFSRELAIS AD 866.12/016 AC50/60HZ 220V 0022067
HILFSRELAIS AD 866.12/016 AC50/60HZ 24V 0043714
HILFSRELAIS AD 866.12/016 DC12V 0035744
HILFSRELAIS AD 866.12/05 AC50/60HZ 110V 0032401
HILFSRELAIS AD 866.12/05 AC50/60HZ 230V 0017998
HILFSRELAIS AD 866.12/05 AC50/60HZ 240V 0031282
HILFSRELAIS AD 866.12/05 AC50/60HZ 24V 0025393
HILFSRELAIS AD 866.12/05 DC12V 0033361
HILFSRELAIS AD 866.12/05 DC24V 0019902
HILFSRELAIS AD 866.13 DC12V 0020182
HILFSRELAIS AD 866.13 DC220V 0019848
HILFSRELAIS AD 866.13 DC24V 0055171
HILFSRELAIS AD 866.13/05 AC50/60HZ 230V 0025071
HILFSRELAIS AD 866.14  DC220V 0018464
HILFSRELAIS AD 866.14  DC60V 0018524
HILFSRELAIS AD 866.14 AC16 2/3HZ 220V 0030090
HILFSRELAIS AD 866.14 AC16 2/3HZ 440V 0029938
HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 110V 0020030
HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 12V 0024179
HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 230V 0016599
HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 240V 0020286
HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 24V 0019036
HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 400V 0041980
HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 42V 0019901
HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 60V 0022719
HILFSRELAIS AD 866.14 DC110V 0017864
HILFSRELAIS AD 866.14 DC12V 0026088
HILFSRELAIS AD 866.14 DC24V 0019320
HILFSRELAIS AD 866.14 DC250V 0022274
HILFSRELAIS AD 866.14 DC48V 0029094
HILFSRELAIS AD 866.14/012 AC50/60HZ 220V 0033402
HILFSRELAIS AD 866.14/012 AC50/60HZ 240V 0060809
HILFSRELAIS AD 866.14/012 DC24V 0044317
HILFSRELAIS AD 866.14/016 DC24V 0029544
HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 110V 0021668
HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 230V 0017999
HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 240V 0040317
HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 24V 0025414
HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 380V 0040573
HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 42V 0024396
HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC110V 0020965
HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC12V 0035743
HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC220V 0021298
HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC24V 0017444
HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC60V 0055273
HILFSRELAIS AD 866.14/120 AC50/60HZ 220V 0033560
HILFSRELAIS AD 866.17 AC50/60HZ 240V 0043576
HILFSRELAIS AD 866.17 DC110V 0027063
HILFSRELAIS AD 866.17 DC24V 0031597
HILFSRELAIS AD 866.18 AC50/60HZ 230V 0056781
HILFSRELAIS AD 866.18 DC12V 0056876
HILFSRELAIS AD 866.18/05 DC12V 0036464
HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 110V 0026667
HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 12V 0038289
HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 220V 0021024
HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 240V 0022037
HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 24V 0023760
HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 60V 0044051
HILFSRELAIS AD 866.19 DC110V 0027696
HILFSRELAIS AD 866.19 DC12V 0021164
HILFSRELAIS AD 866.19 DC220V 0024612
HILFSRELAIS AD 866.19 DC240V 0029410
HILFSRELAIS AD 866.19 DC24V 0021050
HILFSRELAIS AD 866.19 DC48V 0022486
HILFSRELAIS AD 866.19 DC60V 0024628
HILFSRELAIS AD 866.19/012 AC50/60HZ 240V 0043602
HILFSRELAIS AD 866.19/012 DC24V 0040117
HILFSRELAIS AD 866.19/016 DC24V 0049997
HILFSRELAIS AD 866.19/024 DC125V 0036162
HILFSRELAIS AD 866.19/05 AC50/60HZ 230V 0024902
HILFSRELAIS AD 866.19/05 AC50/60HZ 24V 0034304
HILFSRELAIS AD 866.19/05 DC125V 0035656
HILFSRELAIS AD 866.19/05 DC12V 0031087
HILFSRELAIS AD 866.19/05 DC24V 0028079
STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC110V US110V 0031260
STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC127V US127V 0040069
STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC230V US230V 0028134
STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC240V US240V 0040175
STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC24V US24V 0028018
STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC42V US42V 0029412
STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC48V US48V 0032737
STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC60V US60V 0031283
STOERMELDERELAIS AD5960/200 AC230V 50/60Hz US230V 0034699
STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC110V US110V 0031261
STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC230V US230V 0028568
STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC240V US240V 0044063
STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC24V US24V 0029516
STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC42V US42V 0033692
STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC48V US48V 0034943
STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC60V US60V 0033315
STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 115V 0036169
STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 127V 0043659
STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 230V 0032361
STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 240V 0039674
STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 24V 0032360
STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 42V 0042090
STOERMELDERELAIS AD5992 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0037745
STOERMELDERELAIS AD5992 DC125V + RV D.FOLG.POS. 0041089
STOERMELDERELAIS AD5992 DC230V + RV D.FOLG.POS. 0050379
STOERMELDERELAIS AD5992 DC24V 0032362
STOERMELDERELAIS AD5992 DC28-30V 0034904
STOERMELDERELAIS AD5992 DC48V + RV D.FOLG.POS. 0057320
STOERMELDERELAIS AD5992 DC60V + RV D.FOLG.POS. 0035511
ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 AC50/60HZ 110V 0037350
ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 AC50/60HZ 230V 0032364
ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 AC50/60HZ 240V 0039606
ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 AC50/60HZ 24V 0032363
ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 DC24V 0032365
STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 115V 0036170
STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 127V 0043660
STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 230V 0032367
STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 240V 0037019
STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 24V 0032366
STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 42V 0037018
STOERMELDERELAIS AD5998 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0037744
STOERMELDERELAIS AD5998 DC125V + RV D.FOLG.POS. 0041091
STOERMELDERELAIS AD5998 DC230V + RV D.FOLG.POS. 0050378
STOERMELDERELAIS AD5998 DC24V 0032368
STOERMELDERELAIS AD5998 DC28-30V 0034902
STOERMELDERELAIS AD5998 DC48V + RV D.FOLG.POS. 0057321
STOERMELDERELAIS AD5998 DC60V + RV D.FOLG.POS. 0035512
STEUERGERAET AD5999 AC50/60HZ 110V 0037351
STEUERGERAET AD5999 AC50/60HZ 230V 0032370
STEUERGERAET AD5999 AC50/60HZ 240V 0039605
STEUERGERAET AD5999 AC50/60HZ 24V 0032369
STEUERGERAET AD5999 DC220V + RV D. FOLG. POS. 0045721
STEUERGERAET AD5999 DC24V 0032371
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 110V 0021347
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 115V 0038541
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 127V 0025021
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 12V 0034306
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 230V 0016555
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 240V 0027371
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 24V 0021562
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 42V 0020532
KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 60V 0036173
KIPPRELAIS AD8851.12 DC110V 0022441
KIPPRELAIS AD8851.12 DC125V 0031572
KIPPRELAIS AD8851.12 DC12V 0039663
KIPPRELAIS AD8851.12 DC220V 0027633
KIPPRELAIS AD8851.12 DC240V 0051601
KIPPRELAIS AD8851.12 DC24V 0021506
KIPPRELAIS AD8851.12 DC48V 0021682
KIPPRELAIS AD8851.12 DC60V 0022454
KIPPRELAIS AD8851.12 DC80V 0045542
KIPPRELAIS AD8851.12 SP.A DC200V / SP.B DC80V 0046596
KIPPRELAIS AD8851.12/024 DC125V 0040166
KIPPRELAIS AD8851.12/60 DC24V 0061164
KIPPRELAIS AD8851.13 AC50/60HZ 110V 0021594
KIPPRELAIS AD8851.13 AC50/60HZ 230V 0018514
KIPPRELAIS AD8851.13 AC50/60HZ 240V 0024447
KIPPRELAIS AD8851.13 AC50/60HZ 24V 0029232
KIPPRELAIS AD8851.13 DC110V 0026569
KIPPRELAIS AD8851.13 DC125V 0050586
KIPPRELAIS AD8851.13 DC220V 0028951
KIPPRELAIS AD8851.13 DC240V 0059278
KIPPRELAIS AD8851.13 DC24V 0024483
KIPPRELAIS AD8851.13 DC48V 0051075
KIPPRELAIS AD8851.13 DC60V 0036980
KIPPRELAIS AD8851.13/012 DC24V 0043445
KIPPRELAIS AD8851.13/012 DC60V 0043261
KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 110V 0024634
KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 230V 0016370
KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 240V 0023518
KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 24V 0020306
KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 36V 0034089
KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 42V 0024350
KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 48V 0047988
KIPPRELAIS AD8851.14 DC110V 0020967
KIPPRELAIS AD8851.14 DC125V 0035100
KIPPRELAIS AD8851.14 DC12V 0061782
KIPPRELAIS AD8851.14 DC220V 0024286
KIPPRELAIS AD8851.14 DC240V 0034601
KIPPRELAIS AD8851.14 DC24V 0007026
KIPPRELAIS AD8851.14 DC48V 0021229
KIPPRELAIS AD8851.14 DC60V 0020980
KIPPRELAIS AD8851.14 SP.A DC220V/SP.B DC24V 0021167
KIPPRELAIS AD8851.14 SP.A DC48V/SP.B DC24V 0036286
KIPPRELAIS AD8851.14/007 DC220V 0062840
KIPPRELAIS AD8851.14/007 DC240V 0056868
KIPPRELAIS AD8851.14/007 DC60V 0060512
KIPPRELAIS AD8851.14/012 AC50/60HZ 230V 0041113
KIPPRELAIS AD8851.14/012 DC24V 0047507
KIPPRELAIS AD8851.14/025 AC50/60HZ 230V 0055729
KIPPRELAIS AD8851.14/025 DC110V 0043728
KIPPRELAIS AD8851.14/025 DC220V 0041316
KIPPRELAIS AD8851.14/025 DC24V 0061857
KIPPRELAIS AD8851.14/025 DC60V 0044186
KIPPRELAIS AD8851.14/027 AC50/60HZ 230V 0054891
KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 110V 0024019
KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 127V 0025966
KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 230V 0021526
KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 240V 0034288
KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 24V 0018966
KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 42V 0029839
KIPPRELAIS AD8851.17 DC110V 0029355
KIPPRELAIS AD8851.17 DC125V 0031496
KIPPRELAIS AD8851.17 DC220V 0021166
KIPPRELAIS AD8851.17 DC240V 0034602
KIPPRELAIS AD8851.17 DC24V 0022310
KIPPRELAIS AD8851.17 DC48V 0016763
KIPPRELAIS AD8851.17 DC60V 0019269
KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 110V 0025846
KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 115V 0029679
KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 127V 0031495
KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 230V 0016937
KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 240V 0031103
KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 24V 0023495
KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 42V 0022909
KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 48V 0031269
KIPPRELAIS AD8851.18 DC110V 0022191
KIPPRELAIS AD8851.18 DC125V 0042059
KIPPRELAIS AD8851.18 DC220V 0026476
KIPPRELAIS AD8851.18 DC24V 0024103
KIPPRELAIS AD8851.18 DC48V 0026201
KIPPRELAIS AD8851.18 DC60V 0029648
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 110V 0023569
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 115V 0038540
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 127V 0024842
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 220V 0048667
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 230V 0016356
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 240V 0021761
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 24V 0017997
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 42V 0019380
KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 48V 0036827
KIPPRELAIS AD8851.19 DC110V 0022698
KIPPRELAIS AD8851.19 DC125V 0043457
KIPPRELAIS AD8851.19 DC220V 0024227
KIPPRELAIS AD8851.19 DC240V 0049683
KIPPRELAIS AD8851.19 DC24V 0019079
KIPPRELAIS AD8851.19 DC30V 0059139
KIPPRELAIS AD8851.19 DC48V 0020264
KIPPRELAIS AD8851.19 DC60V 0020058
KIPPRELAIS AD8851.19/012 DC110V 0054160
KIPPRELAIS AD8851.19/012 DC24V 0054987
KIPPRELAIS AE8851.19 AC50/60HZ 230V 0051998
KIPPRELAIS AE8851.19 DC48V 0034107
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 110V 0045915
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 230V 0031451
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 24V 0032890
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 400V 0032154
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 42V 0033698
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 115V 0038459
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 120V 0056112
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 230V 0033164
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 240V 0033523
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 24V 0036753
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 400V 0035190
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 42V 0034134
ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/101 UH AC40-400HZ 230V 0035941
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 110V 50K 0041936
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 10K 0040384
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 130K 0040512
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 20K 0049546
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 23K 0057873
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 400K 0057348
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 40K 0055866
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 500K 0049562
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 50K 0031854
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 60K 0041163
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 80K 0038122
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 24V 50K 0035275
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 24V 5K 0055868
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 24V 80K 0054328
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 200K 0057314
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 20K 0044343
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 2K 0034313
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 40K 0057874
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 50K 0033173
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 80K 0052827
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 42V 5K 0055867
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 110V 100K 0047477
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 100K 0062471
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 22K 0055599
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 50K 0040450
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 70K 0043019
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 80K 0040342
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 400V 500K 0052166
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 400V 50K 0040653
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/030 AC40-400HZ 230V 110K 0031729
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/030 AC40-400HZ 230V 200K 0057098
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 110V 150K 0052548
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 100K 0043381
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 50K 0048043
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 5K 0033107
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 400V 10K 0043026
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 1M 0045496
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 500K 0046895
ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/300 AC40-400HZ 400V 500K 0046906
BLINKRELAIS AI 303.81 'A' AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0029578
BLINKRELAIS AI 303.81 'A' AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0014849
BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0008235
BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 127V 0,3-3S 0008237
BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0008729
BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 240V 0,3-3S 0008236
BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0000040
BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 42V 0,3-3S 0000041
BLINKRELAIS AI 303.81 DC24V 0,3-3S 0000048
BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0006131
BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 115V 0,3-3S 0014458
BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 127V 0,3-3S 0020398
BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0006282
BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 240V 0,3-3S 0015873
BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0012407
BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 42V 0,3-3S 0008319
BLINKRELAIS AI 303.82 DC24V 0,3-3S 0007034
BLINKRELAIS AI 303.82/200 AC50/60HZ42V 0,5/0,5S 0032538
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 110V 0,5/0,5S 0023685
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 110V 3/3S 0044158
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 110V 4S/12S 0050401
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 110V0,125S/0,125S 0008678
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 0,5/0,5S 0011438
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 1,5/1,5S 0038287
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 1/1S 0019265
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 120/120S 0036388
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 3/3S 0019856
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 60S/60S 0032524
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 24V 1/1S 0019836
BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 42V 3/3S 0019530
BLINKRELAIS AI 305.001 AC60HZ 110V 1/1S 0051833
BLINKRELAIS AI 305.001 AC60HZ 110V 3/3S 0037799
BLINKRELAIS AI 305.001 AC60HZ 230V 3/3S 0021860
BLINKRELAIS AI 305.001 DC24V 3/3S 0031187
BLINKRELAIS AI 305.001/101 AC50HZ 230V 2H 0036891
BLINKRELAIS AI 305.001/60 AC50HZ 230V 0,5/0,5S 0021729
BLINKRELAIS AI 305.001/91 AC50HZ 230V 60M 0035140
BLINKRELAIS AI 305.001/97 AC50HZ 230V 180MIN 0036670
BLINKRELAIS AI 305.002 AC50HZ 230V 0,25/0,25S 0007130

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !