Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Oriental Motor sau:

 

OEM P/N

DESCRIPTION

QUANTITY AVAILABLE

OEM

LOCATION

 

54840

5-PHASE DRIVER

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130111 

 

71645

AC MAG BRAKE MOTOR (4RK25GN-AM)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130112 

 

50802052

GEAR HEAD (2GK18K)

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130113 

 

8981016235

MOTOR VARIABLE 220V

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130114 

 

8981992164

BELT

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130115 

 

0-06-B5342-9

WAFER GUIDE PVC
CENTERING TRANSPORT

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130116 

 

0-39-04044

TIMING BELTDR01 032SCR
TOOTHED BELT

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130117 

 

0GK180K

GEARHEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130118 

 

0GK25K

GEAR HEAD 

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130119 

 

0GK3K

GEAR HEAD (PX809480)

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130120 

 

0IK1GK-A3

INDUCTION MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130121 

 

0IK3GK-B3

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130122 

 

1052-205

2 PHASE MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130123 

 

110E1-J41-PLLN

VALVE SOLENOID

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130124 

 

140804-0700-082

PULSE MOTOR UNIT

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130125 

 

20594-QY9

SPEED CONTROLLER
(ORIENTAL MOTORS) (SS371)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130126 

 

21K6GK-A2

REVERSIBLE MOTOR
(ORIENTAL MOTOR.)

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130127 

 

21K6RGK-A2

INDUCTION MOTOR (51822)

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130128 

 

29K36K

GEAR HEAD

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130129 

 

2GA10XL

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130130 

 

2GA180K

GEAR HEAD (PV812092)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130131 

 

2GA3000B

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130132 

 

2GB100K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130133 

 

2GB36K

GEAR HEAD (ARM)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130134 

 

2GK100K

MOTOR GENR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130135 

 

2GK150K

GEAR HEAD (509D25)

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130136 

 

2GK15K

GEAR HEAD 

7

ORIENTAL MOTOR

 A1B130137 

 

2GK30

MOTOR 

13

ORIENTAL MOTOR

 A1B130138 

 

2GK30K

GEAR HEAD

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130139 

 

2GK30KA

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130140 

 

2GK36K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130141 

 

2GK3K

GEARHEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130142 

 

2GK50K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130143 

 

2GK6

GEAR HEAD FOR TPC

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130144 

 

2GK9K

GEAR HEAD 

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130145 

 

2GN10XK

MOTOR

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130146 

 

2GN150K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130147 

 

2GN15K

GEAR HEAD

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130148 

 

2GN180K

GEAR HEAD (PUSHER)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130149 

 

2GN18K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130150 

 

2GN25K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130151 

 

2GN30K

GEAR HEAD 808F19

10

ORIENTAL MOTOR

 A1B130152 

 

2GN30KA

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130153 

 

2GN36K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130154 

 

2GN50K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130155 

 

2GN9K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130156 

 

2IK6GN-A

INDUCTION MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130157 

 

2RJ4GA-A2

REVERSIBLE MOTOR

14

ORIENTAL MOTOR

 A1B130158 

 

2RJ4GB-A

REVERSIBLE MOTOR

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130159 

 

2RK6GK-AA

REVERSIBLE MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130160 

 

2RK6GK-AM

REVERSIBLE MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130161 

 

2RK6GN-A

REVERSIBLE MOTOR

8

ORIENTAL MOTOR

 A1B130162 

 

2RK6GN-AM

AC MAGNETIC BRAKE MOTOR

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130163 

 

2RK6GN-C

REVERSIBLE MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130164 

 

2RK6RGN-A

SPEED CONTROL MOTOR

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130165 

 

2RK6RGN-AM

MOTORAC MAG. BRAKE SP CONTROL

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130166 

 

2RK6RGN-C

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130167 

 

2RS12GS-A

REVERSIBLE MOTOR
(12W 100V 50/60HZ)

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130168 

 

2TK3CGN-A

TORQUE MOTOR

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130169 

 

3GK10X

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130170 

 

3GK120K

GEARHEAD

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130171 

 

3GK150K

GEAR HEAD

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130172 

 

3GK18K

GEAR HEAD

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130173 

 

3GK30

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130174 

 

3GK3K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130175 

 

3GK50K

GEAR HEAD

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130176 

 

3GK9K

GEAR HEAD 9:1

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130177 

 

3GK-9K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130178 

 

3GN10XK

GEAR HEAD

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130179 

 

3GN25K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130180 

 

3GN30K

GEARHEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130181 

 

3GN36K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130182 

 

3GN3K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130183 

 

3GN50K

GEAR HAED

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130184 

 

3GN5K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130185 

 

3GN7.5K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130186 

 

3RJ.10GA.A

MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130187 

 

3RK15RGK-A2

SPEED CONTROL MOTOR
(ORIENTAL MOTOR)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130188 

 

3RK15RGN-A

SPEED CONTROL MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130189 

 

4004806-0001

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130190 

 

4GD10K

GEAR HEAD

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130191 

 

4GK18K

GEAR HEAD

7

ORIENTAL MOTOR

 A1B130192 

 

4GK25K

GEAR HEAD (850406D)

9

ORIENTAL MOTOR

 A1B130193 

 

4GK30K

MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130194 

 

4GK36K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130195 

 

4GK-60K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130196 

 

4GK90K

GEAR HEAD (QQ8-41674)

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130197 

 

4GN100K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130198 

 

4GN10XK

GEAR HEAD (QYB 07651)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130199 

 

4GN150K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130200 

 

4GN180K

GEAR HEAD (ORIENTAL MOTOR)

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130201 

 

4GN180KA

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130202 

 

4GN30K

GEARHEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130203 

 

4GN3K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130204 

 

4GN75K

GEAR HEAD

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130205 

 

4IK25GN-A

INDUCTION MOTOR

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130206 

 

4IK25GN-SM

AC MAGNETIC BRAKE MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130207 

 

4IK25GN-SWM

AC MAGNETIC BRAKE MOTOR

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130208 

 

4IK40AF-50LB

INDUCTION MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130209 

 

4RK25GK-A2

REVERSIBLE MOTOR

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130210 

 

4RK25GK-A2M

REVERSIBLE MOTOR
(25W 100V 50/60H2)

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130211 

 

4RK25GN-A

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130212 

 

4RK25GN-AM

AC MAGNETIC BRAKE MOTOR

8

ORIENTAL MOTOR

 A1B130213 

 

4RK25GN-C

REVERSIBLE MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130214 

 

4RK25RGK-A2

MOTOR 25W-100V

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130215 

 

4RK25RGN-A

SPEED CONTROL MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130216 

 

4RK25RGN-C25W

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130217 

 

4TK10CGK-A

TORQUE MOTOR (PY9)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130218 

 

4TK10CGN-A

TORQUE MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130219 

 

51K40A-C2P

INDUCTION MOTOR

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130220 

 

51K60AF-50LA

INDUCTION MOTOR 

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130221 

 

51K60AF-50RA

INDUCTION MOTOR 

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130222 

 

51K60RA-AFP

SPEED CONTROL MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130223 

 

51K90A-EF

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130224 

 

51K90A-SF

INDUCTION MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130225 

 

5521M-555D

CONTROL PACK 5521M-555D
(ORIENTAL MOTOR)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130226 

 

5GD50K

GEAR HEAD 

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130227 

 

5GK150K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130228 

 

5GK30K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130229 

 

5GK50K

GEARHEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130230 

 

5GN15K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130231 

 

5GN36K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130232 

 

5GU12.5K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130233 

 

5GU25K

GEARHEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130234 

 

5IK60GU-AF

INDUCTION MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130235 

 

5IK60RAFP-50LA

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130236 

 

5RK40A-60RA

REVERSIBLE MOTOR (PW9 10952)

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130237 

 

5RK40GK-A2

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130238 

 

5RK40GK-AZM

REVERSIBLE MOTOR

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130239 

 

5RK40RA-25LA

MOTORREVERSIBLE WORM GEAR

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130240 

 

5RK40RA-25RA

MOTORREVERSIBLE WORM GEAR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130241 

 

5RK40RA-30LA

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130242 

 

5RK40RA-A

SPEED CONTROL MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130243 

 

5RK40RGK-A2

REVERSIBLE MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130244 

 

5RK40RGK-AM

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130245 

 

5RK40RGN-A

MOTORREVERSIBLE WORM GEAR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130246 

 

6GK30K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130247 

 

6GK3K

GEARHEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130248 

 

6IK100RGK-AF

INDUCTION MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130249 

 

6RK60GK-A2

REVERSIBLE MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130250 

 

A1598-464

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130251 

 

A3549-9215HGE-1

STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130252 

 

A3759-9215GME

VEXTA STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130253 

 

A4020-90215HGE

VEXTA 5-PHASE STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130254 

 

A4566-9215KPG

STEPPING MOTOR (0.02/STEP)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130255 

 

A4588-9215KME

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130256 

 

A5009-9015HGE

STEPPING MOTOR 5PHASE/0.0072°

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130257 

 

E3394-304

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130258 

 

EM564-NA

MOTOR STEPPING

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130259 

 

ETHOP-41

MOTOR (2GK100K)

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130260 

 

FBL550GD-A

BRUSHLESS DC MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130261 

 

FBL550GD-AF

BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130262 

 

KXPM460GD-AB

VEXTA AC SERVO MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130263 

 

MRS16-TUL

ORIX FAN

10

ORIENTAL MOTOR

 A1B130264 

 

MRW18-DTA

FAN

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130265 

 

MS14-BC

FAN AXIAL 5'' (100V)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130266 

 

MSP101

SPEED CONTROLLER

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130267 

 

MSP301N

SPEED CONTROLLER

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130268 

 

OGK12.5K

GEAR HEAD OKG 12.5

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130269 

 

OGK15K

GEAR HEAD

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130270 

 

OGK6K

GEAR HEAD

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130271 

 

OGK75K

GEAR HEAD

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130272 

 

OGK9K

GEAR HEAD

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130273 

 

OIK1GN-A

INDUCTION MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130274 

 

OIK3GK-B3

INDUCTION MOTOR OIK3GK-B3

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130275 

 

OMS-524-GA26

DC MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130276 

 

ORK1GK-A3

MOTOR 90457

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130277 

 

PH264M-31

STEPPING MOTOR (1.1A)

4

ORIENTAL MOTOR

 A1B130278 

 

PH265L-03

STEPPER MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130279 

 

PH265L-04

MOTOR-VEXTA STEPPING
1.8 2 PHASE DC 5 V 1 A

5

ORIENTAL MOTOR

 A1B130280 

 

PH265M-31

2 PHASE STEPPING MOTOR

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130281 

 

PH265M-31B

SPIN MOTOR (SCAN ARM)

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130282 

 

PH266-01B

STEPPER MOTOR (6V-1.2A)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130283 

 

PH266-01GK

MOTOR ASSY 6VDC 1.5A

13

ORIENTAL MOTOR

 A1B130284 

 

PH266L-33-A1

MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130285 

 

PH268-21

2-PHASE STEPPING
MOTOR (5.4 DCV 1.5A)

8

ORIENTAL MOTOR

 A1B130286 

 

PH268-21B

2 PHASE STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130287 

 

PH268-21-B

STEPPING MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130288 

 

PH268L-01B

2 PHASE STERRING MOTOR OP7 00460

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130289 

 

PH544-NA

STEPPING MOTOR

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130290 

 

PH554-NA

PULSE MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130291 

 

PH564-NA-A3

STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130292 

 

PH566-A

MOTOR

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130293 

 

PH566H-A

VEXTA 5-PHASE STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130294 

 

PH596H-B

SUBASSY Y AXIS MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130295 

 

PK245-01AA

VEXTA STEPPING MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130296 

 

PK268-02B

STEPPER MOTOR /18/225 OHM/2A

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130297 

 

PX24402A

STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130298 

 

PXB43H-02AA

STEPPING MOTOR

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130299 

 

PXB44H-03AA

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130300 

 

PXC43-01A-C5

MOTOR STEPPER

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130301 

 

S473012106

STEPPING MOTOR B (PH266-01GK)

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130302 

 

SB31-IN

BRAKEPACK

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130303 

 

SB31MA

BRAKE PACK

25

ORIENTAL MOTOR

 A1B130304 

 

SB32-IN

BREAK PACK

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130305 

 

SBL21A

BRAKE PACK (AC100V)

6

ORIENTAL MOTOR

 A1B130306 

 

SRDC-001

DIGITAL CONTROLLER

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130307 

 

SS31

SPEED CONTROL PACK

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130308 

 

SS31MA-J

CONTROL PACK

10

ORIENTAL MOTOR

 A1B130309 

 

SS31MA-J-K1

CONTROLLER

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130310 

 

SS31-SSSD

MOTOR CONTROL PACK

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130311 

 

SS32E-SSSD

CONTROLLER

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130312 

 

SS32-SSSD

CONTROL PACK

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130313 

 

SS371

SPEED CONTROL PACK

10

ORIENTAL MOTOR

 A1B130314 

 

UDX5114-G3-2

5-PHASE DRIVER

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130315 

 

UL02-003SCR

O-RING INDEXER

10

ORIENTAL MOTOR

 A1B130316 

 

UPD544HG1-NA

STEP UNIT MOTOR AND DRIVER

3

ORIENTAL MOTOR

 A1B130317 

 

UPD566HG1-B2

5-PHASE STEP UNIT

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130318 

 

UPD569-B

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130319 

 

UPD596-B

STEPPING MOTOR 

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130320 

 

UPD599-AM-A5

5-PHASE STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130321 

 

UPD599-B

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130322 

 

UPH566-A-A30

STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130323 

 

UPH566-B

STEPPING MOTOR
(5PHASE0.72°/STEP)

2

ORIENTAL MOTOR

 A1B130324 

 

UPH566HG1-A2

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130325 

 

UPH566LFAM-1305

5-PHASE STEPPING MOTOR
DRIVER UPH5666 (VEXTR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130326 

 

UPH5913H-A

STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130327 

 

UPH596TG07-A

STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130328 

 

UPH596TG20-B

STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130329 

 

UPH599

STEPPING MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130330 

 

UPK596-NBC

MOTOR

1

ORIENTAL MOTOR

 A1B130331

 

 

2GB100K 2GB100KA 2GB100L

2IK6A-AUL-1 2IK6A-AULA 2IK6A-AW

2GB10XK 2GB12.5K 2GB12.5KA

2IK6A-AWJ 2IK6A-AWJG 2IK6A-AWT

2GB12.5L 2GB120K 2GB120KA

2IK6A-AWTJ 2IK6A-AWTJG 2IK6A-AWTU

2GB120L 2GB150K 2GB150KA

2IK6A-AWTUG 2IK6A-AWU 2IK6A-AWUG

2GB150L 2GB15K 2GB15KA

2IK6A-C 2IK6A-CW 2IK6A-CWE

2GB15L 2GB180K 2GB180KA

2IK6A-CWEG 2IK6A-CWJ 2IK6A-CWJG

2GB180L 2GB18K 2GB18KA

2IK6A-CWT 2IK6A-CWTE 2IK6A-CWTEG

2GB18L 2GB250K 2GB250KA

2IK6A-CWTJ 2IK6A-CWTJG 2IK6A-SW

2GB250L 2GB25K 2GB25KA

2IK6A-SWG 2IK6A-SWM 2IK6A-SWMG

2GB25L 2GB3.6K 2GB3.6KA

2IK6A-SWT 2IK6A-SWTG 2IK6GN-A

2GB3.6L 2GB300K 2GB300KA

2IK6GN-AUL 2IK6GN-AUL-1 2IK6GN-AW

2GB300L 2GB30K 2GB30KA

2IK6GN-AWJ 2IK6GN-AWJG 2IK6GN-AWT

 

Oriental Motor Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !