Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

BALLUFF PRICELIST
COD SAP Code Article
128289 BMF 307K-PS-C-2-S49-00 5                   
772082 BSE 44 0-RK                                
80000688 79-5200-10-04                              
80050100 79-5201-10-04                              
524771 BKS-S 24-3-03                              
139203 BMF 315K-PO-C-2-SA2-S49-00 2               
121269 BES 516-340-H2-Y                           
124629 BES 516-3043-I02-C-PU-05                   
553684 BES 516-324-S 4-C                          
147159 BES M08EH-PSC15B-S04G                      
80051252 79-4449-50-05                              
81101468 BML-M02-I46-A0-M0500-R0000                 
137050 BIS C-302-10                               
122038 BIS C-355/05-S92                           
146834 BDG 6460-1-05-1200-65-10M                  
137580 BTL6-A301-M1000-A1-S115                    
554193 BES 08-DM-1                                
138596 BTL6-A301-M0500-A1-SA254-S115              
554046 BOS 18M-PU-1PD-SA 4-C                      
138938 BIS L-300-S115                             
81101072 BTL5-P2-M0350-B-KA10                       
81000193 BNL 5306-120-04-500                        
81000215 BNL 5306-120-04-600                        
81101408 BML-M02-I34-A0-M0150-C0002                 
132684 BTL6-P111-M1700-A1-S115                    
180450 BES 516-300-S295/2 062 -S4                 
163569 BES 516-300-S295/2 062-S4                  
80002030 BNL 5304-120-8-2500                        
11004907 GEL 2432T1AC600                            
11005077 GEL 2432-T1BC600                           
147039 BSW 819-493-WG-12K3                        
6322 BDG-6360-7B-05-0500-65                     
6317 BDG-6360-7B-05-1024-65                     
80050319 ZAN3 0250 025 0                            
127576 BIS C-355-0 30                             
127705 BIS C-355-SA1-01 5                         
161161 BKS-S 96-PU-15                             
190001 BTA-A11-xxxx-E                             
81101200 BTL5-A11-M1000-P-KA05                      
526095 BFO 18A-XAE-SMG-30-3                       
131698 BTL5-E10-M0700-P-S 32                      
81101122 BTL5-P2-M0355-B-KA10                       
127761 BKS-08-CS-00                               
80050318 08-2301-000-000                            
80050307 08-2302-000-000                            
80050186 BNN 530-UA-0                               
80050389 BNN 530-UA-10                              
80050187 BNN 530-UA-4                               
80000503 09-0304-00-02                              
11001810 09-0307-00-03                              
11024247 C12F3B2-300-220                            
80050368 09-0304-09-02                              
80002501 09-0308-00-03                              
80050238 09-9748-70-03                              
80050387 09-0077-00-03                              
80000863 09-0320-00-05                              
80000252 09-0316-00-05                              
11025365 09-0323-00-06                              
80051150 09-9764-00-04                              
6036 BEN 516-14-00                              
80051149 09-9767-00-04                              
11000096 09-9747-70-03                              
80000460 09-0312-00-04                              
80050909 09-0319-00-05                              
80050779 09-0315-00-05                              
11002059 09-9792-20-05                              
80050170 09-0324-00-06                              
127759 BKS-12-CS-00                               
80000821 09-0077-20-03                              
80050628 R1200/RDLF003-00321-3000                   
80050614 R1217/RDLF003-00301-3000                   
80050648 R1247/RDMF003-00321-3000                   
80050611 R1260/RDMF003-00301-3000                   
80001030 99-0613-00-05                              
80000231 09-0435-87-04                              
80000312 09-0439-87-04                              
80000450 99-0430-00-04                              
80000178 99-0430-10-04                              
80050612 09-9792-30-05                              
150653 BES M08EH-NSC15B-S04G                      
80000097 80058
152062 BES 516-377-E0-C-PU-03                     
554034 BES 516-345-M0-C-00 2                      
134151 BKS-S136M-00                               
110924 BES 516-3029-B0-C-PU-05                    
11001284 BNN-UR-010-100-12                          
553648 BES 516-325-B0-C-05                        
121369 BES 517-134-M5-H                           
121352 BES 517-134-M6-H                           
150664 BES M08EH-POC15B-S04G                      
776839 BEN 516-14-900                             
127904 BMF 307K-PS-C-2-S49-00 2                   
528772 BES 516-361-A0-C-PU-05                     
152059 BES 516-378-E0-C-05                        
126944 BOS 18M-PS-1XA-E5-C-S 4                    
126943 BOS 18M-PS-1XB-E5-C-S 4                    
140669 BOS 18M-PO-1XB-E5-C-S 4                    
140673 BOS 18M-PO-1XA-E5-C-S 4                    
140668 BOS 18M-PS-1XA-E4-C-03                     
140672 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-03                     
141360 BLS 18M-XX-1P-E5-L-S 4                     
143846 BKS-S 20E-4-PU-10                          
110151 BDG 6360-0-10-30-0250-65                   
81101667 BML-S1B0-Q61F-M413-F0-KA15                 
130892 BES 516-200-S 2/2 875-S 5                  
154369 BTL5-P5-M0812-J-DEXC-TA12                  
80050424 ZAN5 0128 015 0                            
80000485 ZAN5 0128 030 0                            
11003488 ZAN5 0128 035 0                            
80050807 ZAN5 0128 042 0                            
155319 BML-A013-T4800                             
7465 BDG 6360-2-05-2500-67                      
11004822 GEL 235-PK-23501                           
8418 BDG 6360-2-05-W120-10000-65                
11024538 ZAN3 0250 042 0                            
128736 BIS L 202-03/L                             
133535 BIS L-203-03-L                             
150375 BMS BS-M-D12-0250-02                       
113363 BOS 12M-NS-1YA-B0-C-03                     
112137 BOS 12M-NS-1YB-B0-C-03                     
144877 BNN-TR-004-100-12                          
126866 BLS 18KF-XX-1P-L-02                        
126763 BES 516-327-S 4-CW                         
552476 BES 516-329-G-E4-Y-03                      
306060 BNN 520-120-V                              
906073 BNN 520-UB-160                             
162271 BKS-AD-05-RJ45/GS180-15                    
522362 BKS-S 5-AC-05/RK 30                        
125886 BES Q40KFU-PAC20B-S04G                     
125887 BES Q40KFU-PAC30F-S04G                     
142916 BKS-S 19-3/GS 4-PU-03                      
148419 BES R04KC-PSC15B-EV02                      
528782 BES 516-361-B0-C-05                        
306111 BSE 30 0 ZN  1000000054                    
780830 BEN 516-14-V                               
552197 BES 516-363-A0-C-PU-05                     
552859 BES 516-543-S 4-H                          
113008 BES 516-544-S 4-H                          
552464 BES 516-545-S 4-H                          
150646 BES 516-343-S 49-C                         
149381 BES R05KB-PSC20B-EP02                      
510092 BES 516-360-E3-N-05                        
151998 BES 516-343-E0-C-03                        
8255 BDG-6360-2-10-30-W126-2500-65              
80050795 ZAN3 0250 040 0                            
551347 BFO 18A-XAC-SMG-30-3                       
526042 BFO 18A-LEE-SMG-20-1 5                     
11023733 ZAN3 0256 043 0                            
129124 BIS L 301-S115                             
117407 BTL5-E10-M0750-P-S 32                      
117396 BTL5-A11-M1000-P-S 32                      
527203 BFO 18A-LGG-SMG-10-2                       
80051055 ZAN3 0256 019 0                            
80000763 ZAN3 0256 040 0                            
80050776 ZAN3 0256 048 0                            
81100509 BTA-A11-1000-E                             
81100713 BTA-A11-1400-E                             
81100823 BTA-A11-1500-E                             
81100639 BTA-A11-1600-E                             
81100055 BTA-A11-1700-E                             
170994 BNI PBS-506-000-Z011                       
121051 BDG-6460-25S-05-W2022500650 5M             
636981 6KTMU M12X1 -1 4305                        
185805 BTL5-P2-M0205-B-KA20                       
551365 BFO 18A-XAA-SMG-30-3                       
81101330 BTL5-A11-M0400-P-SA225-KA00 2              
139603 BTL6-A301-M1100-A1-S115                    
138819 BTL6-A301-M1200-A1-S115                    
137581 BTL6-A301-M1250-A1-S115                    
81000260 BNL 5306-120-03-1000                       
81101527 BTL5-E17-M0800-P-S32                       
122165 BTL5-E10-M0800-P-S 32                      
147046 BML-Z0005                                  
136124 BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00 5               
142105 BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
127907 BMF 103K-PS-C-2-PU-03                      
11003933 79-3580-35-08                              
80000169 79-5200-20-04                              
80000905 79-5201-20-04                              
80000429 79-5204-20-04                              
80000919 79-5205-20-04                              
117106 BES 516-325-E4-C-PU-05                     
118675 BIS C-122-04/L                             
145297 BKS-S 75-14-PU-10                          
11000089 BNN-UR-007-160-12                          
123297 BES 517-399-N1-C                           
122077 BES 517-399-N2-C                           
117107 BES 516-356-E4-C-PU-05                     
117881 BES 516-370-E4-C-PU-05                     
553649 BES 516-325-B0-C-PU-05                     
553717 BES 516-118-B0-C-PU-05                     
113725 BES 516-122-B0-C-PU-05                     
143734 BFO D22-XA-DB-EAK-20-01                    
123177 BKS-B 48-1/GS 49-PU-07                     
141386 BOS 12M-PS-1YA-S 4-C                       
6010 BNN 520-UB-180                             
141814 BKS-S 20-8-PU-15                           
553697 BES 516-326-B0-C-03                        
120962 BES 516-326-E4-C-PU-03                     
144592 BOS 12M-PS-1PD-S 4-C                       
152055 BES 516-383-E0-C-PU-03                     
80050503 BR5-1202D-J3                               
122235 BMF 21K-NS-C-2-PU-05                       
129991 BOS 18KW-NA-1PD-C-02                       
126856 BOS 18KW-PA-1PD-C-02                       
80051207 16-0402-001                                
553857 BES 516-357-B0-C-05                        
146705 BES Q08ZC-POC20B-BV06                      
159010 BES Q08ZC-PSC20B-BV06                      
120091 BES 516-356-E4-C-S4-00 3                   
152041 BES 516-383-E0-C-05                        
124251 BES 517-134-M5-H-S 4                       
117358 BTL5-P1-M0500-B-KA05                       
117359 BTL5-P1-M0500-B-S 32                       
81101006 BTL5-P2-M0410-B-S32                        
80050943 ZAN3 0250 037 0                            
80050414 ZAN3 0250 020 0                            
11004019 LCA-2 KOFFER                               
81101397 BML-S1A1-A62Z-M313-90-KA02                 
81101396 BML-S1A1-Q61D-M313-D0-KA02                 
81101247 BML-S1A1-Q61G-M323-10-KA02                 
145973 BDG 9112-2-05-8000-65                      
11002580 mic 600/DD/TC                              
81101294 BML-S1B0-Q61G-M423-10-KA01-S86             
80051228 ZAN3 0256 030 0                            
81101645 BTL5-C10-M0850-P-S32                       
80050223 ZAN3 0256 025 0                            
80000507 ZAN3 0256 035 0                            
80050572 ZAN3 0256 045 0                            
136862 BOS 5 HW1                                  
7700 BES IKU-031 28-S4                          
551392 BOS 18-UK-1                                
551393 BOS 18-UK-2                                
184953 v                                          
153728 BTL6-A500-M0100-E2-KA02                    
81101442 BTL6-A500-M0050-E2-KA02                    
130880 BES 516-200-S 2/4 560-S 5                  
551318 BFO 18A-LAA-MZG-20-3                       
554636 BMF 12M-NS-D-2-S 4                         
136475 BMF 12M-PS-D-2-S 4                         
130740 BMF 303K-NS-C-2-PU-03                      
114764 BKS-S 83-00                                
553650 BES 516-325-B0-C-PU-03                     
553851 BES 516-329-B0-C-05                        
517761 BES 516-360-E3-N-PU-03                     
553743 BES 515-326-S 4-C                          
146896 BNN-UR-009-125-12                          
118714 BES 516-375-E4-C-03                        
552477 BES 516-375-G-E4-Y-03                      
150724 BES 516-383-S 49-C                         
553701 BES 516-326-S 4-C                          
142260 BKS-B 19-1-PU2-05                          
142259 BKS-B 20-1-PU2-05                          
554379 BKS-S 20-4/GS 4-PU-03 5                    
137769 BMF 21K-PS-C-2-PU-05                       
126855 BOS 18KW-PA-1PD-S4-C                       
81200103 BKSS33M-02                                 
8528 BLS 15K-R-G5-S75                           
152887 BES 516-343-E3-C-05                        
8534 BLS 15K-S-G5-S75                           
117163 BES M30ML-PSC10B-BP03-002                  
158324 BKS-S248-28-PU-05                          
151995 BES 516-324-E0-C-PU-05                     
166052 BES 516-324-EO-C-PU-05                     
8802 BFO D22-LA-TB-EAK-10-02                    
150643 BES M08EG-POC25F-S04G                      
114765 BKS-S 84-00                                
132508 BES 516-3006-E4-C-PU-05                    
127910 BMF 303K-PS-C-2-S49-00 3                   
133119 BTL5-M-2814-1S                             
133120 BTL5-N-2814-1S                             
81100238 BTL5-E10-M0850-P-S32                       
81101452 BML-M02-I34-A0-M0216-R0000                 
137468 BTL5-H112-M0225-P-S 92                     
999988 BES 08 0-BS-1                              
145228 6360-1-05-2500-65-15M                      
118542 BES 516-706-Z-3                            
131509 BTL5-A11-M1100-P-S32                       
8648 BES IKG-040 38-G-S4                        
551377 BFO 18V-LDD-SMG-23-3                       
8470 RPK 2101                                   
81100565 BTL5-A11-M0300-P-SA240-S92                 
151994 BES 516-324-E0-C-PU-03                     
140648 BLS 25K-1-G20-02                           
141655 BLS 25K-5-G20-02                           
127913 BMF 103K-PS-C-2-S49-00 2                   
553710 BES 516-367-S 4-C                          
11023739 79-1422-17-07                              
140226 BOS 18M-PO-1RB-E5-C-S 4                    
129741 BOS 18M-PS-1RB-E5-C-S 4                    
139998 BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S 4                    
552345 BKS-S 49E-4-PU-10                          
129990 BOS 18KW-NA-1PD-S4-C                       
149326 BES 516-325-G-E5-C-S4                      
119824 BES 516-325-G-E5-Y-S 4                     
552070 BES 516-111-B0-C-PU-05                     
551620 BES 516-325-G-E4-Y-03                      
123018 BES M18MI-PSC50B-BP00 8-GS04               
128504 BES 516-356-S 4-W                          
521642 BES 517-347-M1-Y-05                        
551497 BKS-S 23-1-05                              
122075 BES 517-398-NO-C-PU-05                     
8782 BLS 15K-S-G5-02                            
159024 BES Q08ZE-PSC20B-BV06                      
113493 BES 516-383-E5-C-S 4                       
156023 BES 516-3017-E4-C-PU-02                    
81101177 BML-S1A1-Q61D-M323-20-KA05                 
185550 BNL LAH-1206-344-B                         
161863 SK1-A-8-M18-4I20b-VA/PBT                   
185806 BTL5-P2-M0355-B-KA20                       
183057 BTL6-B500-M0105-E2-KA10                    
131697 BTL5-E10-M0900-P-S32                       
11004575 GEL 2442K-1G5K030-E                        
130894 BES 516-200-S 2/4 560-S 21                 
81100035 BTA-G11-0350-E                             
8817 BDG 6310-2-10-30-W135-4096-67              
150307 BML-S1B0-Q61G-M423-F0-KA20                 
81101652 BTL5-E10-M0920-P-S32                       
11001444 GEL 7511-3000                              
81200005 BIS-IM300                                  
11000094 GEL 7151 1000                              
81000222 BNL 5306-120-04-1000                       
150309 BML-S1B0-Q61H-M423-20-KA20                 
185748 BTL5-S112-M0300-P-SA243-S32                
81100143 BTA G11-0250-E                             
81100030 BTA G11-0400-E                             
137444 BTL5-H112-M0300-P-S 92                     
81000276 BNL 5306-080-05-0500                       
553664 BES 516-370-B0-C-PU-05                     
906071 BNN 520-UB-200                             
553962 BES 516-383-S 4-C                          
523421 BES 516-343-E3-L-PU-03                     
150673 BES M08EG-PSC25F-S04G                      
80051179 BKM 8 PB - 62 04 260                       
11000092 BKM 8 PB - 62 04 262                       
80051180 BKM 8 PB - 62 04 262                       
159164 BSE 64-RK                                  
128500 BES 516-325-S 4-W                          
151124 BES 516-370-G-E5-Y-S 49                    
124758 BES R04KC-PSC15B-EV05                      
138754 BKS-S134-17-PU-05                          
120588 BKS-S 105-R01                              
122070 BES 517-398-NO-C-01                        
162272 BKS-AD-05-RJ45/GS180-20                    
128624 BES R04KC-NSC15B-EV05                      
553658 BES 516-356-B0-C-PU-05                     
80050403 BR3-1202D-X3                               
551383 BES 516-359-S 4-C                          
553919 BES 516-327-S 4-C                          
150373 BES 516-325-G-S4-C                         
151211 BES 516-384-E4-C-PU-03                     
145387 BKT M-PK-1                                 
553659 BES 516-356-B0-C-PU-03                     
133658 BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-01 5               
135485 BTL5-S114-M0300-P-S 32                     
80050445 ZAN3 0256 050 0                            
81101253 BTL5-S172-M0130-P-S32                      
81100744 BTL5-S172-M0175-P-S32                      
81100541 BTL5-S173-M0150-P-S32                      
81101394 BTL5-S174-M0150-P-S32                      
81100961 BTL5-S175-M0150-P-S32                      
81100905 BTL5-S112-M0100-P-KA 05                    
81100730 BTL5-S112-M0100-P-SA243-S32                
81100593 BTL5-S112-M0200-P-S32                      
81100942 BTL5-S115-M0150-P-S32                      
81100388 BTL5-S115-M0200-P-S32                      
81101431 BTL5-S133-M0150-P-S32                      
135509 BTL5-S173-M0200-P-S32                      
117623 BTL5-S102-M0102-P-S 32                     
135505 BTL5-S112-M0100-P-S 32                     
135492 BTL5-S112-M0150-P-S 32                     
135486 BTL5-S114-M0150-P-S32                      
135487 BTL5-S114-M0225-P-S32                      
81101535 BTL5-S172-M0100-P-KA05                     
135504 BTL5-S172-M0100-P-S 32                     
154735 BTL5-S112-M0225-P-S 32                     
81100528 BTL5-S113-M0130-P-S32                      
183065 BTL0LTE                                    
11002454 08-2502-000-024                            
185747 BTL5-S112-M0200-P-SA243-S32                
11005833 GEL 235-SB-12-00-B-E-S-1                   
81100326 BTL5-A11-M1250-P-KA05                      
125798 BTL6-A-MF03-K-50                           
81100759 BTL5-S173-M0250-P-S32                      
162629 BIS M-351-001-S115                         
117362 BTL5-A11-M0175-P-SA167-S32                 
131510 BTL5-A11-M1200-P-S 32                      
147032 BLE 12M-PA-1PD-S 4-C                       
127912 BMF 103K-PS-C-2-SA2-S49-00 2               
117053 BES 516-3013-E0-C-05                       
510071 BES 516-327-E3-N-03                        
123071 BKS-S116-PU-05                             
148416 BES R03KC-PSC30B-EP02                      
122085 BES 517-351-N1-C                           
122089 BES 517-352-N2-C                           
152875 BES G08EE-PSC20B-BV05                      
149828 BES 516-384-E4-C-05                        
778867 BSE 85-ERSATZ                              
140964 BOS 18KW-PA-1N1R-S4-C                      
140975 BOS 18KW-PA-1TB-S4-C                       
121324 BIS C-117-05/L                             
118674 BIS C-121-04/L                             
120004 BES 516-325-E4-C-S 4-00 5                  
554633 BMF 07M-NS-C-2-KPU-03                      
552852 BES 516-126-B0-C-03                        
137646 BES R05KB-PSC20B-S49A                      
120963 BES 516-326-E4-C-PU-05                     
554006 BES 516-360-E4-Y-PU-05                     
551874 BES 515-327-S 4-C                          
551873 BES 515-362-S 4-C                          
120553 BES 516-326-G-S 4-C                        
80000390 80200
80000141 80201
551890 BES 516-3029-S 4-C                         
166049 BES 516-324-E4-C-PU-03                     
122240 BMF 32M-NS-C-2-S49                         
153802 BES 516-383-E4-C-PU-03                     
525594 BFO 18A-LEE-MZG-20-2 5                     
705918 STUETZRING 10x 5 9x1 0 PTFE                
631753 O-RING 5 3 X 2 4 N70B200V                  
636594 O-RING 5 85X 2 4 FPM 70GRUEN               
619531 O-RING 13 0 X 1 5 NBR 90                   
128132 BTL6-P111-M2000-A1-S115                    
137467 BTL5-H112-M0400-P-S 92                     
81100913 BTL5-E10-M1000-P-KA 05                     
119295 BTL5-E10-M1000-P-S 32                      
145344 BTL5-E17-M1000-P-S32                       
80050444 ZAN3 0360 025 0                            
130857 BES 516-200-S 2/1 250-S 21                 
81101371 BTL5-S172B-M0250-P-S32                     
81100717 BTL5-S172-M0250-P-S 32                     
81100382 BTL5-S172-M0300-P-S 32                     
145339 BTL5-S173-M0300-P-S32                      
81100952 BTL5-S175-M0250-P-S32                      
81101085 BTL5-S175-M0300-P-S32                      
114227 BTL5-A11-M0052-P-SA102-S32                 
81100183 BTL5-S104-M0300-P-S32                      
117366 BTL5-A11-M0225-P-SA167-S32                 
81101028 BTL5-S112-M0250-P-S32                      
81100776 BTL5-S112-M0250-P-SA243-S32                
135491 BTL5-S112-M0300-P-S 32                     
81100177 BTL5-S112-M0350-P-S32                      
81100319 BTL5-S114-M0350-P-S32                      
166039 BTL5-S171B-M0300-P-S32                     
163001 BTL5-S171-M0300-P-S32                      
153164 RPT4-1803D-PU01                            
139604 BTL6-A301-M1300-A1-S115                    
139605 BTL6-A301-M1400-A1-S115                    
137582 BTL6-A301-M1500-A1-S115                    
135490 BTL5-S112-M0400-P-S 32                     
81100212 BTL5-S172-M0150-P-S 32                     
137257 BNL-TRN-1204-200-B                         
81000231 BNL 5304-160-08-2500                       
80050593 ZAN5 0250 025 0                            
11001327 mic-35/IU/M                                
11001051 MIC-130/IU/M                               
11001401 MIC-25/IU/M                                
141754 BOS 18M-NA-1VD-E5-C-S 4                    
11028161 CA5P4-10K-182                              
551747 BES 516-545-B0-H-03                        
782071 BEN 516-13-675                             
777279 BEN 516-14-1000                            
551724 BES 516-345-M0-C-PU-05                     
127047 BKS-S104-00                                
127048 BKS-S106-00                                
183466 BMF 07M-PS-C-2-KPU-03                      
106104 BSE 12                                     
151647 BOS 5K-PS-RH12-S75                         
142024 BES M12ME-GNX40B-SO4G-EEX                  
551716 BES 516-539-S 4-H                          
553698 BES 516-326-B0-C-05                        
139412 BOS 18M-PA-1PA-E4-C-03                     
139414 BOS 18M-PA-1PD-E4-C-03                     
142684 BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05                  
11003500 BKM 7 - 6204026                            
6259 BDG 6360-5B-05-2500-65                     
6257 BDG-6360-5B-05-1024-65                     
131511 BTL5-A11-M1250-P-S32                       
145227 BDG 6360-1-05-2500-67-15M                  
204 00           154737
137992 BTL-A-FK01-E-M18X1 5                       
80050297 ZAN5 0200 045 0                            
80050288 ZAN5 0200 060 0                            
80050678 ZAN5 0200 069 0                            
80050415 ZAN5 0200 072 0                            
11001409 ZAN5 0200 068 0                            
151201 BML-S1A1-Q61G-M323-10-KA02-S86             
11023648 Techna Check TC-101-125                    
81000007 BNL 5304-120-10-2500                       
149596 BLT 21M-001-P-S4                           
145340 BTL5-S172-M0500-P-S 32                     
81100312 BTL5-S174-M0400-P-S32                      
81101033 BTL5-S105-M0500-P-S32                      
81100843 BTL5-S112-M0400-P-SA243-S32                
81100001 BTL5-S112-M0450-P-S32                      
135488 BTL5-S114-M0400-P-S 32                     
135489 BTL5-S114-M0500-P-S32                      
81100377 BTL5-S172-M0400-P-S32                      
81100335 BTL5-S172-M0450-P-S 32                     
81101248 BTL5-S173-M0400-P-S32                      
81100984 BTL5-S173-M0500-P-S32                      
81100413 BTL5-S175-M0400-P-S32                      
81100907 BTL5-S104-M0400-P-S 32                     
81100181 BTL5-S104-M0500-P-S32                      
81100389 BTL5-S115-M0400-P-S32                      
81100943 BTL5-S115-M0450-P-S32                      
81100241 BTL5-S115-M0500-P-S32                      
81101312 BTL5-S165-M0450-P-S32                      
151654 BOS 5K-NO-RH12-02                          
151650 BOS 5K-NO-RH12-S75                         
151653 BOS 5K-NS-RH12-02                          
151649 BOS 5K-NS-RH12-S75                         
151652 BOS 5K-PO-RH12-02                          
151648 BOS 5K-PO-RH12-S75                         
151651 BOS 5K-PS-RH12-02                          
553861 BES 516-357-B0-C-PU-05                     
552142 BES 516-546-S 4-H                          
528671 BES 516-355-B0-C-03                        
553744 BES 515-326-B0-C-PU-03                     
553702 BES 516-360-B0-C-03                        
138613 BES R04KC-PSC15B-EP02                      
118677 BIS C-130-05/L                             
128310 BES R04KC-POC15B-EV05                      
130927 BES R04KC-PSC15B-S26-00 2                  
132052 BES R04KC-PSC15B-S49-00 3                  
121359 BES 517-132-M3-H-S 4                       
168771 BFO D22-XA-UB-EAK-20-02                    
152068 BMS CS-M-D12-BX05-02                       
524762 BKS-S 23-3-05                              
524772 BKS-S 24-3-05                              
134406 BLT 21M-001-N-S4                           
161517 BTL7-A110-M0125-B-S32                      
11000110 mic 130/IU/TC                              
11000336 mic 25/IU/TC                               
11000913 mic 35/IU/TC                               
154719 BTL5-S114-M0600-P-S 32                     
127051 BMF 305-HW-27                              
164792 BTL5-E10-M1100-P-S32                       
81101414 BTL5-E17-M1100-P-S32                       
81101324 BTL5-P2-M0455-B-KA20                       
11024449 GEL 235-SG-10-00-B-E-S-3                   
81000151 BNL 5306-120-2-800                         
81000186 BNL 5306-160-02-800                        
80001016 GEL 7813-7000                              
526043 BFO 18A-LEE-SMG-20-2                       
162710 BMF 307K-PS-C-2-SA95-S75-00 3              
11026896 D12-5P8-000-A00                            
551296 BES 516-114-B0-C-PU-03                     
553651 BES 516-325-A0-C-PU-05                     
151161 BES M08EE-NSC15B-S04G                      
126574 BIS C-103-05/A                             
125438 BIS C-105-05/A                             
129998 BLE 18KF-NA-1PP-C-02                       
126862 BLE 18KF-PA-1PP-C-02                       
139102 BOS 18M-PA-1PA-E5-C-S 4                    
133168 BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S 4                    
139100 BOS 18M-PA-1VD-E5-C-S 4                    
122255 BES 516-122-S 4-C                          
139101 BOS 18M-NA-1PD-E5-C-S 4                    
117849 BES 516-3019-E5-C-S 4                      
137647 BMF 08M-NS-C-2-KPU-03                      
148420 BES R04KC-PSC25F-EV02                      
143519 BKS-S 20-4/GS 4-PU-05                      
906070 BNN 520-UB-250                             
80050764 MW92                                       
514560 BES 517-351-N1-L                           
514600 BES 517-352-N2-L                           
130280 BMF 305M-PS-C-2-SA4-S49                    
153604 BES 516-325-E4-C-02                        
120741 BKS-S48-15-CP-10                           
153961 BIS M-400-007-001-00-S115                  
138814 BIS L-400-035-001-00-S115                  
81000209 BNL 5306-080-3-800                         
6035 BEN 516-13-00                              
110607 BIS C-380-06/06-01                         
81100222 BTL5-P1-M0650-B-S32                        
81101007 BTL5-P2-M0510-B-S32                        
81101032 BTL5-P2-M0610-B-KA05                       
81101008 BTL5-P2-M0610-B-S32                        
81101062 BTL5-P2-M0700-B-KA05                       
147408 RTT 1804-PT1B20-PU-05                      
150286 BML-S1A1-A62Z-M313-90-KA20                 
81101451 BML-S1A1-Q61D-M323-F0-KA20                 
11003959 IKO 100 38 G S4                            
81101119 BTL5-P2-M0203-B-SA261-KA05                 
81100523 BTL5-P1-M1800-P-S32                        
81100360 BTL5-P1-M1900-P-S32                        
11023665 GEL 2444TN1G5K150-E                        
112623 BTL5-P1-M1750-P-S 32                       
999987 BES 06 5-BS-1                              
80000409 ZAN5 0256 025 0                            
11024144 C12F5B2-300-21                             
11023993 C12F4A2-300-022                            
80050916 R1171/RDLM004-00322-3000                   
80050688 R1319/RELF003-00205-3000                   
80050720 R1348/REMF003-00205-3000                   
709084 RUNDMAGNET 4 0X 5 0                        
136873 BOS R-30                                   
80000017 09-0311-00-04                              
80000568 99-0621-00-07                              
80050369 09-0324-09-06                              
80050692 R1311/RELF003-00225-3000                   
80050726 R1339/REMF003-00225-3000                   
80050616 R1221/RDLF004-00302-3000                   
80050639 R1263/RDMF004-00302-3000                   
80050650 R1057/RDMF004-00322-3000                   
80050635 R1205/RDLF004-00322-3000                   
11002258 09-9764-70-04                              
11000051 R1699/RELM003-00205-3000                   
136864 BOS 5 HW3                                  
11002061 09-9767-70-04                              
80050125 09-0078-00-03                              
165114 BCC M323-0000-10-001-VX8334-020            
80000970 09-0433-16-05                              
11027315 09-3431-578-04                             
80050685 R1324/RELF004-00206-3000                   
80050717 R1353/REMF004-00206-3000                   
150229 STUETZRING 10x7 0x1 8 PTFE                 
80050577 09-0301-00-02                              
80051116 09-0324-99-06                              
80050046 09-0305-00-03                              
11007435 09-0306-92-03                              
11024167 C12F5A2-300-114                            
6074 BOS R-1                                    
11024596 09-0322-02-06                              
80050691 R1314/RELF004-00226-3000                   
80050722 R1341/REMF004-00226-3000                   
11026530 FA26-10                                    
11007104 99-3442-200-05                             
11024137 C12M3A2-500-220                            
126089 BIL 000-MH-A                               
11000970 09-0404-00-02                              
80051194 C3311/CN11-19A3W-410-2000-01               
80050293 09-0306-00-03                              
80050048 09-0317-00-05                              
11024146 C12F5B2-300-114                            
80000719 99-0614-00-05                              
11024141 C12M3A2-500-020                            
776205 BSE 84                                     
151123 BES 516-325-G-E5-C-S49                     
119823 BES 516-325-G-E5-Y-S 49                    
180116 BES 516-377-S49-C                          
155935 BTL-P-1018-1R-PA                           
552874 BES 516-356-S 4-H                          
113719 BES 516-113-B0-C-03                        
163729 BES 516-3005-E4-C-S49-00 1                 
151162 BES 516-349-E4-C-03                        
113762 BES 516-105-B0-C-03                        
528561 BES 516-111-B0-C-03                        
527871 BES 516-118-B0-C-03                        
113723 BES 516-122-B0-C-03                        
113718 BES 516-131-B0-C-03                        
150209 BES 516-371-E4-C-03                        
127911 BMF 303K-PS-C-2-SA 2-S49-00 5              
325771 BTL Z-P-1013-4R-KIT                        
149185 BKS-S 20E-4-SP1-05                         
553699 BES 516-326-B0-C-PU-03                     
179837 BES 516-324-G-S49-C                        
122074 BES 517-398-NO-C-05                        
135463 BMF 08M-PS-C-2-KPU-03                      
552424 BES 516-543-B0-H-05                        
126760 BES 516-360-S 4-W                          
118908 BES 516-113-S 4-C                          
120614 BES 516-131-S 4-C                          
122071 BES 517-399-NO-C-PU-03                     
552212 BES 516-123-S 4-C                          
552377 BES 516-326-G-E4-Y-03                      
133631 BES 516-3006-E5-C-S 49                     
80050931 ZAN3 0256 058 0                            
152305 BOS 26K-NA-1LQP-S4-C                       
11000912 mic 25/IU/TC/E                             
11000914 mic 35/IU/TC/E                             
81100437 BTA-E10-1000-E                             
137715 BTL5-P110-M2032-A1-S115                    
131514 BTL5-A11-M1400-P-S32                       
11026510 MIC-340/IU/M                               
161908 BKS-S 97-PU-15                             
126868 BLS 18KW-XX-1P-L-02                        
553921 BES 516-362-B0-C-03                        
553913 BES 516-327-B0-C-03                        
152038 BES 516-377-E0-C-PU-05                     
553925 BES 516-362-S 4-C                          
8597 BLE 15K-R-F5-02                            
143514 BKS-S 20-3/GS 4-PU-05                      
552956 BES 516-3028-E5-Y-S 4                      
131517 BTL5-E10-M1200-P-S32                       
150082 BIS L-304-S115                             
138940 BIS L-302-S115                             
81101597 BTL7-A110-M0240-B-S32                      
81101201 BTL5-A11-M1500-P-KA05                      
551329 BFO 18A-LEE-MZG-20-3                       
527175 BFO 18A-LFF-SMG-10-3                       
163895 BTL5-S177-M0550-P-S32                      
81101034 BTL5-S105-M0550-P-S32                      
135627 BTL5-S112-M0600-P-S 32                     
81101374 BTL5-S172-M0600-P-S 32                     
81100635 BTL5-S172-M0650-P-S 32                     
81100285 BTL5-S172-M0700-P-S32                      
81101053 BTL5-S173-M0600-P-S32                      
81101436 BTL5-S174-M0550-P-S32                      
81101234 BTL5-S175B-M0700-P-S32                     
81100954 BTL5-S175-M0600-P-S32                      
81100482 BTL5-S177-M0600-P-S32                      
81101167 BTL5-S177-M0700-P-SA243-S32                
81100945 BTL5-S112-M0600-P-SA243-S32                
81100507 BTL5-S112-M0700-P-S32                      
81101016 BTL5-S114-M0550-P-S32                      
80000839 GEL7821 3300                               
177961 BNI PBS-302-000-Z001                       
11002039 Trans-o-prox 3                             
80051089 WMS-4/4I-II-PH8                            
11004530 GEL 2442KN1G3K030-E                        
11004572 GEL 2442KN1G5K030-E                        
132089 BOS 26K-PA-1LHA-SA1-S4-C                   
81100330 BTA-E10-0500-E                             
81101082 BTA-E10-2000-E                             
119840 BOS 74-HW-1                                
137276 BOS 21-HW-3                                
185710 BTL5-A11-M1600-P-S32                       
11005095 Riduttore Ultrasuoni M18                   
117718 BMF 305M-PS-W-2-S 4                        
164155 BAE-PS-XA-1W-24-012-002                    
140439 BES 516-356-E4-C-S49-00 1                  
113636 BES 516-369-E0-C-03                        
151172 BES 516-349-E4-C-PU-03                     
553891 BES 516-325-E5-Y-S 49                      
141376 BLE 18M-PO-1P-E5-C-S 4                     
141375 BLE 18M-PS-1P-E5-C-S 4                     
206121 BSE 43                                     
553025 BES 516-326-G-E4-Y-05                      
180125 BES 516-324-E4-C-PU-05                     
11000183 mic 130/IU/TC/E                            
80051084 wms-4/4I-II                                
80051281 mic 340/IU/TC                              
8848 BLS 18M-XX-1LT-S 4-C                       
81000281 BNL 5308-100-05-0450                       
168191 BTL7-E100-M0050-B-S115                     
177933 BTL7-E100-M0060-B-S32                      
168332 BTL7-E100-M0070-B-S32                      
80050920 mic-301/IU/HV/M30                          
81101631 BTL5-A11-M1500-P-ZA0H                      
161524 BTL7-A110-M0300-B-S32                      
80050214 ZAN3 0256 060 0                            
80050584 ZAN5 0200 075 0                            
81000152 BNL 5306-120-04-800                        
161547 BTL7-E100-M0150-B-S32                      
11005219 GEL2444TN1G5K250-E                         
154721 BTL5-S112-M0750-P-S32                      
131515 BTL5-A11-M1500-P-S32                       
552571 BES 516-325-G-E4-Y-PU-05                   
125659 BES R04KC-PSC15B-EP00 13-GS49              
150211 BES G08EG-PSC15B-BV03                      
528531 BES 516-105-B0-C-PU-03                     
151138 BES 516-371-E4-C-PU-03                     
906046 BNN 520-81-S-145                           
147169 BES M08EC-PSC15B-S04G                      
776534 BSE 30 0-ERSATZ                            
777367 BEN 516-14-1200                            
141821 BOS 5K-PO-IX10-02                          
135576 BOS 5K-PO-IX10-S75                         
135577 BOS 5K-PO-IX10-S75-S                       
141335 BOS 5K-PS-IX10-02                          
135578 BOS 5K-PS-IX10-S75                         
157556 BIS Z-510-PU1-01                           
148773 BSB-49-F01P/8-M02K-HTS                     
80002171 BNL 5304-120-06-2500                       
80051143 BNN-UR-015-160-12                          
144270 BKS-S137-19-PC-05                          
144272 BKS-S151-19-PC-05                          
553922 BES 516-362-B0-C-05                        
142688 BMF 315M-PS-D-2-SA3-S49-00 3               
553914 BES 516-327-B0-C-05                        
553092 BES 516-367-G-E5-Y-S 4                     
11002727 GEL 2442KM1G3K150-E                        
11004532 GEL 2442KN1G3K150-E                        
11004392 GEL 2442KN1G5K150-E                        
81000286 BNL 5306-080-04-0800                       
168789 BAE LX-VS-LR170                            
11007306 GEL2442KM1G5K030-E                         
11004758 GEL 2444TN1G3K250-E                        
11004705 GEL 2444TN1G5K030-E                        
11004755 GEL 2444TN1G3K030-E                        
11023336 GEL 2443KN1G5K030-E                        
11024550 MIC 130/IU/TC/E/K4/2 5-10V/ATO             
11003993 GEL 2442KM1G5K250-E                        
11004317 GEL 2442KN1G3K250-E                        
11004533 GEL 2442KN1G5K250-E                        
156223 BTL7-A110-M0400-B-S32                      
81000210 BNL 8304-160-02-2000                       
122091 BES 517-352-NO-C-05                        
80000186 79-3456-37-04                              
80000846 79-5202-20-04                              
80000768 79-5206-20-04                              
113761 BES 516-105-B0-C-05                        
11027229 D12-4S4-10K-080                            
551180 BES 516-3028-S 4-C                         
529820 BES 516-327-E4-Y-PU-03                     
180521 BES 516-211-E4-E-03                        
552610 BES 516-359-E5-Y-S 4                       
8533 BLE 15K-S-F5-P-S75                         
110807 BES 516-3029-B0-C-03                       
118635 BES 516-375-E5-C-S 4                       
122084 BES 517-351-NO-C-05                        
141387 BOS 12M-PS-1YB-S 4-C                       
11000710 BNN-TR-003-100-12                          
81200089 BTL5-ASTA-0075-A                           
126843 RNT 1803-VS10-PU-05                        
81101295 BTL5-H110-M0200-P-S94                      
81100908 BTL5-H112-M0100-P-S 94                     
153330 BTL5-D112-M0050-P-S93                      
145952 BTL5-D112-M0150-P-S93                      
150405 BTL5-D112-M0200-P-S93                      
81101500 BTL5-H113-M0100-P-S94                      
182510 BNS 819-D10-D12-62-10                      
154017 BIS M-401-007-001-00-S115                  
80000765 GEL 7814-7700                              
11003214 MIC-600/IU/M                               
148658 BSB-04-P01P/8-M02K-HTS                     
180128 BES 516-324-EO-C-05                        
81200054 BKSS32M-02                                 
181952 BES 516-326-G-E5-C-S 4                     
149184 BKS-S 20-4-SP1-10                          
141396 BES 516-3005-G-E5-C-S 49                   
120552 BES 516-326-G-E5-Y-S 4                     
125367 BES 517-351-NO-C-S 49-00 32                
81200090 BTL5-ASTA-0100-A                           
148662 BSB-04-P01P/4-M02K-HKP-05                  
147161 BES M08EE-PSC15B-S04G                      
135138 BES R04KC-PSC25F-EV05                      
121108 BLS 36K-XX-1T-S 4-C                        
8527 BLE 15K-R-F5-P-S75                         
552609 BES 516-362-E5-Y-S 4                       
11007304 GEL 2442KM1G5K150-E                        
11005550 GEL 2443KN1G5K150-E                        
81101531 BML M02-I45-A3-M0340-R0025                 
11004931 GEL 2444TN1G3K150-E                        
118944 BTL5-P1-M0300-B-SA225-KA01                 
81101168 BTL5-S172B-M0250-P-S147                    
81101133 BTL5-S172-M0250-P-S147                     
11028332 GEL 2443KMRG3K150-E                        
146838 BML-M01-I45-A0-T0500-R0000                 
155462 BML-M02-I45-A0-T0500-R0000                 
11007361 GEL 2443KN1G3K030-E                        
131681 BTL5-E10-M0050-B-S32                       
551895 BIS C-901                                  
11003457 GEL 8310-B-0-S-0-0-R-5-0-0-0               
128542 BES 12 0-KB-2                              
550528 BES 14 5-BS-1                              
81100454 BTL5-A11-M0050-K-SR32                      
81100393 BTL5-A11-M0075-K-SR32                      
131520 BTL5-E10-M1400-P-S32                       
145349 BTL5-A11-M0100-K-SR32                      
81101594 BTL7-E170-M0250-B-S32                      
81101594 BTL7-E170-M0250-B-S32                      
158302 BAE LX-VS-SW030-S75                        
11003545 GEL 2444TN1R3K150-E                        
11005674 lbs-30/HV/QP                               
132452 RTE 1804E-PU-05                            
140646 BLE 25K-1-F20-02                           
141657 BLE 25K-5-F20-02                           
551225 BES 516-355-B0-C-PU-03                     
128839 BNS 819-D02-R12-62-10                      
81200091 BTL5-ASTA-0150-A                           
552375 BES 516-367-G-E4-Y-03                      
152077 BES 516-377-E0-C-S 49-00 2                 
528631 BES 516-347-M0-C-03                        
152020 BES 516-324-E0-C-S 49-01                   
553332 BES 515-356-E5-T-S 4                       
141391 BES 516-3007-G-E5-C-S 49                   
141949 BES 516-3022-G-E5-C-S 49                   
129980 BOS 18KF-PA-1HA-S4-C                       

 

Balluff Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !